uu.seUppsala University Publications
1234567 1 - 50 of 467
rss atomLink to result list
Permanent link
 • Lagvik, Christer
  Uppsala University, University Library.
  Lagvik, Christer
  Uppsala University, University Library.
  Uppföljning av Riksbankens Jubileumsfonds riktlinjer för öppen tillgång2017Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Eriksson, Amanda
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Eriksson, Amanda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Pentilä, Victoria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Tiden sätter inga absoluta gränser: En enkätstudie om hur mellanchefer hanterar sin flexibla arbetstid2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att bidra med kunskap om hur mellanchefer av olika kön hanterar sin flexibla arbetstid. Utifrån syftet skapades tre frågeställningar; “Finns det någon skillnad mellan hur mellancheferna av olika kön planerar sin flexibla arbetstid?”, “I vilken utsträckning upplever mellancheferna av olika kön att de har kontroll över sin flexibla arbetstid?” och “I vilken utsträckning upplever mellancheferna av olika kön att det finns en konflikt mellan arbete och familj/fritid?”. Studiens empiri samlades in genom en enkätundersökning, respondenterna bestod av 44 mellanchefer med flexibel arbetstid från fyra olika enheter med viss geografisk spridning i Sverige. Studiens resultat har analyserats genom jämförelser mot tidigare forskning inom områdena det gränslösa arbetet, strategier för gränsdragning och mellanchefens gränsdragningar. Vidare har studiens teoretiska utgångspunkter genusordning, flexibel arbetstid samt dimensionen kontroll i Karasek och Theorells krav/ kontrollmodell, bringat förståelse för resultaten. Studiens resultat visade att det inte finns några markanta skillnader mellan hur de olika könen hanterar den flexibla arbetstiden. Däremot bör det understrykas att respondenterna som deltog i enkätundersökningen bestod av 73 procent kvinnor och 27 procent män. Resultaten indikerade istället att det fanns två möjliga förklaringar till andra uppvisade skillnader. Endera var det beroende av mellanchefens familjeförhållande, vilket i sin tur ledde till användandet av olika strategier. Eller så var skillnaderna beroende av mellanchefsrollen, vilken anses vara en position som präglas av snabba beslut samt arbetsuppgifter vilka är obegränsade till antalet.

 • Nessvi, Anton
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Nessvi, Anton
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  ”I have spent my life building bridges and tearing down barriers - not building walls”: – en kvalitativ innehållsanalys av debatten om Donald Trump2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Donald Trump’s candidacy for president has led to a substantial debate not only in the Republican party but also in the media. Using a two-dimensional theoretical model consisting of the left-right scale and the GAL-TAN scale, this study aims to review the conflict that Donald Trump’s campaign has led to in the Republican party.

  Using content analysis, a range of statements from Republicans have been analyzed, aiming to answer the following questions; How do the republican political actors contend for or against Donald Trump’s candidacy? and: what material or post-material values are linked to these arguments and statements?

  This study shows that the conflict following Donald Trump’s candidacy can mainly be placed in the post-material conflict dimension, even though some left-right arguments can also be found in the studied material. The political actors supporting Trump’s candidacy are mainly using arguments possible to place in the TAN-part of the post-material conflict dimension, whereas the actors criticizing Trump are mainly using arguments possible to place in the GAL-part. 

 • Mattsson, Frida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Mattsson, Frida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Implementering av resolution 1325: En studie om den jämlika representationens och närvaropolitikens påverkan på implementeringen av resolution 13252017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  This thesis analyses the implementation of United Nations Security Council’s resolution (UNSCR) 1325 in Rwanda and Sierra Leone. This research is interested in whether equal representation and political of presence has an impact on the implementation of the resolution. The countries different parliamentary gender distribution shall there of illustrate if that is the case. The findings have been analysed with a public-policy-analysis approach through the lens of implementation theory’s. What can be concluded from this research are a correlation between high proportion of female parliamentarians and a successful implementation.

 • Josefsson, Jakob
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Josefsson, Jakob
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  De policyprofessionella och ansvarsutkrävande: En teoretisk fortsättning på den explorativa ansatsen om de policyprofessionella2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Aktörer som kan utöva offentlig makt utan ha blivit framröstade i demokratiska val har länge intresserat statsvetare, och under de senaste åren har intresset dessutom spridit sig utanför den akademiska världen. Boken ”Makt utan mandat” är ett av de senaste bidragen till forskningsfältet. I boken presenteras den sociala och politiska kategorin ”policyprofessionella”, som utgörs av en samling aktörer från olika organisationstyper som alla har anställt för att bedriva politik. Dessa aktörer har ökat i antal och deras verksamhet påvisas vara ett potentiellt problem, delvis därför att det är svårt att utkräva ansvar dem. Denna uppsats är en metodologisk undersökning av hur lämpligt begreppet ”policyprofessionella” är för att beskriva problem med att utkräva ansvar av aktörer som anställt för att bedriva politik. Detta har gjorts genom att jämföra den kritik som presenteras i ”Makt utan mandat” med tidigare forskning på området, för att finna vad som är nytt med kritiken. Resultaten av denna jämförelse visar att innehållet i den kritik som har med ansvarsutkrävande att göra inte skiljer sig nämnvärt från den kritik som presenteras i tidigare forskning. Däremot är det omfång aktörer som tillsammans utgör de policyprofessionella ovanligt stort. Med hjälp av Ahlbäck Öbergs tre förutsättningar för ansvarsutkrävande har lämpligheten i att använda detta stora omfång prövats. Resultaten av denna prövning visar att det finns problem gällande ansvarsutkrävande för alla de aktörer som tillsammans utgör de policyprofessionella, men att det kan bli missvisande att tala om ett gemensamt problem för alla policyprofessionella. Begreppet ”policyprofessionella” kan alltså anses vara lämpligt, men med vissa förbehåll. 

 • Forsberg, Andreas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Forsberg, Andreas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Genusframställning i svenska skolsångböcker: En studie av Sjung Svenska Folk 1959-19892016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera genusframställningen i skolsångböcker under tidsperioden 1959-1989. Genom textanalys av sångboksserien Sjung Svenska Folk ska skillnader mellan hur de båda könen framställs påvisas. I studien görs detta utifrån samhällets förväntningar på manliga och kvinnliga egenskaper, yrkesutövning samt maktförhållandet mellan könen. Skolsångböcker har historiskt sett haft en viktig betydelse i förmedlandet av värderingar och i formandet av framtidens samhällsmedborgare. Utifrån analys av sångtexter från fyra olika decennier kan en tydlig skillnad observeras i hur kön framställts. Analysen i studien utgår från tre olika analytiska teman; yttre egenskaper, yrkesutövning och sysslor, samt maktförhållande. Slutsatsen som kan göras utifrån genomförd studie är att Sjung svenska folks sångtexter tydligt är förmedlare av samhällets förväntningar på män och kvinnor, en tydlig genusframställning görs i Sjung svenska folk. Denna framställning medför en reproduktion av genus i form av förväntningar på ett visst köns yttre egenskaper, yrkesutövning och sysslor samt maktförhållandet gentemot det andra könet under respektive decennium. Dock har intressanta avvikelser iakttagits för hur genusframställning skett under de fyra decennierna. Denna avvikelse kan bland annat härledas till 70-talet och framåt.

 • Westin Tikkanen, Karin
  University of Gothenburg, Dept. of Languages and Literatures.
  Westin Tikkanen, Karin
  University of Gothenburg, Dept. of Languages and Literatures.
  On the Building of a Narrative: The Ver Sacrum Ritual2016In: Mnemosyne (Lugduni Batavorum. Print), ISSN 0026-7074, E-ISSN 1568-525X, 1-19 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The ver sacrum ritual remains a riddle in the early history of the Apennine peninsula. Several ancient Roman as well as Greek sources use the ritual in explaining Samnite movements across the peninsula, as ritual group expulsion of settlers sent out to colonize new lands. In short, this becomes the narrative ‘plot’ of archaic colonization.The ritual is however described very differently in the different sources, with regard to detail and to the plot elements involved in the tale. This article explores the various layers in the rendering of the ritual, and the different voices that take part in forming the ver sacrum narrative. With this perspective the ver sacrum becomes an expanded testimony of a tradition, used by different authors to stress various elements of their own historical reports.

 • Nordgren Nordgren, Nils
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Nordgren Nordgren, Nils
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Funkquist Nyborg, Nisse
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ord står mot ord: En kritisk diskursanalys av ärenden rörande kränkande behandling på grundskolor i Uppsala kommun 20162017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper was to examine how the bullying discourse differs depending on if the person bullying is a student or an employee at the school. Cases from Skolinspektionen and Barn- och elevombudsmannen was analysed using Faircloughs three dimensional critical discourse analysis to be able to identify how the disocurse differs depending on who has been bullying. The analysis showed that the discourse do differ between when it is a student and when it is a employee at the school that bullies. The agency of the employees were hidden and their potentielly bully-like actions were rationalized while the agency of students that bully was clear.

 • Söderberg, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Theoretical Physics.
  Söderberg, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Theoretical Physics.
  Browsing the Web of Amplitudes2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We begin by studying field-theory amplitude relations such as the Kleiss-Kuijf, Bern-Carrasco-Johansson, Kawai-Lewellen-Tye and the double copy construction, which are important ingredients in this thesis. Going beyond the field-theory limit we study how the gauge-sector of the heterotic string relates to type I amplitudes through the single valued projection of multiple zeta values. At low energy and for a U(1) gauge group (a single brane) the type I amplitudes are generated by the Born-Infeld action, whereas the corresponding heterotic amplitudes vanish in this limit. As a simple exercise we study Yang-Mills theory deformed by a $F^4$ operator, which is the first correction induced by the Born-Infeld action. This exercise is then generalized by considering the four- and six-point amplitudes in Tseytlin's proposal for a non-Abelian Born-Infeld action. Comparing these amplitudes with those found in type I and heterotic string theory we attempt to gain more insight about the non-Abelian Born-Infeld action.

 • Jacobson, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Jacobson, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Self-ownership and the Foundations of Libertarianism: Applying Kymlicka’s Arguments on Geolibertarianism2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Löfgren, Linnéa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Löfgren, Linnéa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Kritiska medborgare och anställningsbara arbetare: Om gymnasieskolans demokratiuppdrag och skillnader mellan yrkes- och studieförberedande program2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Wang, Haidong
  et al.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Wang, Haidong
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Bhutta, Zulfiriar A.
  Aga Khan Univ, Ctr Excellence Women & Child Hlth, Karachi, Pakistan.;Hosp Sick Children, Ctr Global Child Hlth, Toronto, ON, Canada..
  Coates, Matthew M.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Coggeshall, Megan
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Dandona, Lalit
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA.;Publ Hlth Fdn India, New Delhi, India..
  Diallo, Khassoum
  WHO Reg Off Europe, Copenhagen, Denmark..
  Franca, Elisabeth Barboza
  Univ Fed Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brazil..
  Fraser, Maya
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Fullman, Nancy
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Gething, Peter W.
  Univ Oxford, Dept Zool, Oxford, England..
  Hay, Simon I.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Kinfu, Yohannes
  Univ Canberra, Fac Hlth, Ctr Res & Act Publ Hlth, Canberra, ACT, Australia..
  Kita, Maaya
  Univ Tokyo, Grad Sch Med, Dept Global Hlth Policy, Tokyo, Japan..
  Kulikoff, Xie Rachel
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Larson, Heidi J.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA.;London Sch Hyg & Trop Med, Dept Infect Dis Epidemiol, London, England..
  Liang, Juan
  Sichuan Univ, West China Univ Hosp 2, Natl Off Maternal & Child Hlth Surveillance, Chengdu, Peoples R China..
  Liang, Xiaofeng
  Chinese Ctr Dis Control & Prevent, Beijing, Peoples R China..
  Lind, Margaret
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Lopez, Alan D.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA.;Melbourne Sch Populat & Global Hlth, Melbourne, Vic, Australia..
  Lozano, Rafael
  Natl Inst Publ Hlth, Cuernavaca, Morelos, Mexico..
  Mensah, George A.
  NHLBI, Ctr Translat Res & Implementat Sci, NIH, Bldg 10, Bethesda, MD 20892 USA..
  Mikesell, Joseph B.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Mokdad, Ali H.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Mooney, Meghan D.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Nguyen, Grant
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Rakovac, Ivo
  WHO Reg Off Europe, Copenhagen, Denmark..
  Salomon, Joshua A.
  Harvard Univ, Dept Global Hlth & Populat, Boston, MA 02115 USA..
  Silpakit, Naris
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Sligar, Amber
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Sorensen, Reed J. D.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Vos, Theo
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Zhu, Jun
  Natl Off MCH Surveillance China, Chengdu, Peoples R China..
  Abajobir, Amanuel Alemu
  Univ Queensland, Sch Publ Hlth, Brisbane, Qld, Australia.;Univ Queensland, Sch Publ Hlth, Herston, Qld, Australia..
  Abate, Kalkidan Hassen
  Jimma Univ, Jimma, Ethiopia..
  Abbas, Kaja M.
  Virginia Tech, Blacksburg, VA USA..
  Abd-Allah, Foad
  Cairo Univ, Dept Neurol, Cairo, Egypt..
  Abdulle, Abdishakur M.
  New York Univ Abu Dhabi, Abu Dhabi, U Arab Emirates..
  Abera, Semaw Ferede
  Mekelle Univ, Coll Hlth Sci, Mekelle, Ethiopia.;Kilte AwlaeloHealth & Demog Surveillance Site, Mekelle, Ethiopia.;Univ Hohenheim, Food Secur, Stuttgart, Germany.;Univ Hohenheim, Inst Biol Chem & Nutr, Stuttgart, Germany..
  Aboyans, Victor
  Dupuytren Univ Hosp, Limoges, France..
  Abraham, Biju
  NMSM Govt Coll Kalpetta, Kalpetta, Kerala, India..
  Abubakar, Ibrahim
  UCL, Inst Global Hlth, London, England..
  Abu-Raddad, Laith J.
  Weill Cornell Med Coll Qatar, Infect Dis Epidemiol Grp, Doha, Qatar..
  Abu-Rmeileh, Niveen M. E.
  Birzeit Univ, Inst Community & Publ Hlth, Ramallah, Israel..
  Abyu, Gebre Yitayih
  Mekelle Univ, Mekelle, Ethiopia..
  Achoki, Tom
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Adebiyi, Akindele Olupelumi
  Univ Ibadan, Coll Med, Ibadan, Nigeria.;Univ Coll Hosp, Ibadan, Nigeria..
  Adedeji, Isaac Akinkunmi
  Olabisi Onabanjo Univ, Ago Iwoye, Nigeria..
  Adelekan, Ademola Lukman
  Univ Ibadan, Ibadan, Nigeria.;Publ Hlth Promot Alliance, Osogbo, Nigeria..
  Adou, Arsene Kouablan
  Assoc Ivoirienne Bien Etre Familial, Abidjan, Cote Ivoire..
  Agarwal, Arnav
  Univ Toronto, Toronto, ON, Canada.;McMaster Univ, Hamilton, ON, Canada..
  Ajala, Oluremi N.
  Harvard Univ, Harvard TH Chan Sch Publ Hlth, Boston, MA 02115 USA.;Univ Pittsburgh, Med Ctr, Mckeesport, PA USA..
  Akinyemiju, Tomi F.
  Univ Alabama Birmingham, Dept Epidemiol, Birmingham, AL USA..
  Akseer, Nadia
  Hosp Sick Children, Ctr Global Child Hlth, Toronto, ON, Canada.;Univ Toronto, Dalla Lana Sch Publ Hlth, Toronto, ON, Canada..
  Alam, Khurshid
  Murdoch Childrens Res Inst, Melbourne, Vic, Australia.;Univ Melbourne, Melbourne, Vic, Australia.;Univ Sydney, Sydney, NSW, Australia..
  Alam, Noore K. M.
  Queensland Hlth, Herston, Qld, Australia.;Univ Queensland, Herston, Qld, Australia..
  Alasfoor, Deena
  Minist Hlth, Al Khuwair, Oman..
  Aldridge, Robert William
  UCL, Ctr Publ Hlth Data Sci, Inst Hlth Informat, London, England..
  Alegretti, Miguel Angel
  Univ Republica, Fac Med, Dept Prevent & Social Med, Montevideo, Uruguay..
  Alemu, Zewdie Aderaw
  Debre Markos Univ, Debre Markos, Ethiopia..
  Ali, Raghib
  Univ Oxford, Oxford, England..
  Alkerwi, Ala'a
  Luxembourg Inst Hlth, Strassen, Luxembourg..
  Alla, Francois
  Univ Lorraine, Sch Publ Hlth, Nancy, France..
  Al-Raddadi, Rajaa
  Minist Hlth, Jeddah, Saudi Arabia..
  Alsharif, Ubai
  Charite, Berlin, Germany..
  Altirkawi, Khalid A.
  King Saud Univ, Riyadh, Saudi Arabia..
  Martin, Elena Alvarez
  Minist Hlth Social Policy & Equal, Spanish Observ Drugs, Govt Delegat Natl Plan Drugs, Madrid, Spain..
  Alvis-Guzman, Nelson
  Univ Cartagena, Cartagena De Indias, Colombia..
  Amare, Azmeraw T.
  Univ Adelaide, Sch Med, Adelaide, SA, Australia.;Bahir Dar Univ, Coll Med & Hlth Sci, Bahir Dar, Ethiopia..
  Amberbir, Alemayehu
  Dignitas Int, Zomba, Malawi..
  Amegah, Adeladza Kofi
  Univ Cape Coast, Cape Coast, Ghana..
  Ameh, Emmanuel A.
  Natl Hosp, Abuja, Nigeria..
  Ammar, Walid
  Minist Publ Hlth, Beirut, Lebanon..
  Amrock, Stephen Marc
  Oregon Hlth & Sci Univ, Portland, OR 97201 USA..
  Andersen, Hjalte H.
  Anderson, Gregory M.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA.;Aalborg Univ, Fac Med, Dept Hlth Sci & Technol, Ctr Sensory Motor Interact, Aalborg, Denmark..
  Antonio, Carl Abelardo T.
  Univ Philippines, Coll Publ Hlth, Dept Hlth Policy & Adm, Manila, Philippines..
  Ärnlöv, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Cardiovascular epidemiology. Dalarna Univ, Falun, Sweden..
  Artaman, Al
  Asayesh, Hamid
  Qom Univ Med Sci, Sch Paramed, Dept Emergency Med, Qom, Iran..
  Asghar, Rana Jawad
  South Asian Publ Hlth Forum, Islamabad, Pakistan..
  Assadi, Reza
  Atique, Suleman
  Avokpaho, Euripide Frinel G. Arthur
  Awasthi, Ashish
  Quintanilla, Beatriz Paulina Ayala
  Bacha, Umar
  Badawi, Alaa
  Univ Toronto, Dept Nutr Sci, Fac Med, Toronto, ON, Canada..
  Balakrishnan, Kalpana
  Banerjee, Amitava
  UCL, Farr Inst Hlth Informat Res, London, England..
  Banigbe, Bolanle F.
  Barac, Aleksandra
  Barber, Ryan M.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Barker-Collo, Suzanne L.
  Barnighausen, Till
  Harvard Univ, Harvard TH Chan Sch Publ Hlth, Boston, MA 02115 USA..
  Barrero, Lope H.
  Bayou, Tigist Assefa
  Mekelle Univ, Mekelle, Ethiopia..
  Bayou, Yibeltal Tebekaw
  Bazargan-Hejazi, Shahrzad
  Beardsley, Justin
  Bedi, Neeraj
  Bekele, Tolesa
  Bell, Michelle L.
  Bello, Aminu K.
  Bennett, Derrick A.
  Univ Oxford, Oxford, England..
  Bensenor, Isabela M.
  Berhane, Adugnaw
  Bernabe, Eduardo
  Betsu, Balem Demtsu
  Mekelle Univ, Mekelle, Ethiopia..
  Bhatt, Samir
  Biadgilign, Sibhatu
  Bikbov, Boris
  Birlik, Sait Mentes
  Bisanzio, Donal
  Univ Oxford, Nuffield Dept Med, Oxford, England..
  Bjertness, Espen
  Blore, Jed D.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Bourne, Rupert R. A.
  Brainin, Michael
  Brazinova, Alexandra
  Breitborde, Nicholas J. K.
  Brown, Alexandria
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Buckle, Geoffrey Colin
  Burch, Michael
  Butt, Zahid A.
  Campos-Nonato, Ismael Ricardo
  Natl Inst Publ Hlth, Cuernavaca, Morelos, Mexico.;Harvard Univ, Harvard TH Chan Sch Publ Hlth, Boston, MA 02115 USA..
  Campuzano, Julio Cesar
  Natl Inst Publ Hlth, Cuernavaca, Morelos, Mexico..
  Cardenas, Rosario
  Carpenter, David
  Carrero, Juan Jesus
  Carter, Austin
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Casey, Daniel C.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Castaneda-Oquela, Carlos A.
  Rivas, Jacqueline Castillo
  Castro, Ruben Estanislao
  Catala-Lopez, Ferran
  Cercy, Kelly
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Chang, Hsing-Yi
  Chang, Jung-Chen
  Chibueze, Chioma Ezinne
  Chisumpa, Vesper Hichilombwe
  Choi, Jee-Young Jasmine
  Chowdhury, Rajiv
  Christopher, Devasahayam Jesudas
  Ciobanu, Liliana G.
  Univ Adelaide, Adelaide, SA, Australia..
  Colquhoun, Samantha M.
  Murdoch Childrens Res Inst, Melbourne, Vic, Australia.;Univ Melbourne, Melbourne, Vic, Australia..
  Cooper, Cyrus
  Univ Oxford, NIHR Musculoskeletal Biomed Res Ctr, Oxford, England..
  Cornaby, Leslie
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Damtew, Solomon Abrha
  Danawi, Hadi
  Dandona, Rakhi
  Publ Hlth Fdn India, New Delhi, India..
  das Neves, Jose
  Davis, Adrian C.
  de Jager, Pieter
  De Leo, Diego
  Degenhardt, Louisa
  Deribe, Kebede
  Deribew, Amare
  Univ Oxford, Nuffield Dept Med, Oxford, England..
  Jarlais, Don C. Des
  deVeber, Gabrielle A.
  Hosp Sick Children, Toronto, ON, Canada..
  Dharmaratne, Samath D.
  Dhillon, Preet K.
  Ding, Eric L.
  Harvard Univ, Harvard TH Chan Sch Publ Hlth, Boston, MA 02115 USA..
  Doshi, Pratik Pinal
  Doyle, Kerrie E.
  Duan, Leilei
  Natl Ctr Chron & Noncommunicable Dis Control & Pr, Beijing, Peoples R China..
  Dubey, Manisha
  Ebrahimi, Hedyeh
  Ellingsen, Christian Lycke
  Elyazar, Iqbal
  Endries, Aman Yesuf
  Ermakov, Sergey Petrovich
  Eshrati, Babak
  Esteghamati, Alireza
  Faraon, Emerito Jose Aquino
  Univ Philippines, Coll Publ Hlth, Manila, Philippines..
  Farid, Talha A.
  Farinha, Carla Sofia e Sa
  Faro, Andre
  Farvid, Maryam S.
  Harvard Univ, Harvard TH Chan Sch Publ Hlth, Boston, MA 02115 USA..
  Farzadfar, Farshad
  Fereshtehnejad, Seyed-Mohammad
  Fernandes, Joao C.
  Fischer, Florian
  Fitchett, Joseph R. A.
  Harvard Univ, Boston, MA 02115 USA..
  Foigt, Nataliya
  Franklin, Richard C.
  Friedman, Joseph
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Furst, Thomas
  Gambashidze, Ketevan
  Gamkrelidze, Amiran
  Ganguly, Parthasarathi
  Gebre, Teshome
  Gebrehiwot, Tsegaye Tewelde
  Jimma Univ, Jimma, Ethiopia..
  Gebremedhin, Amanuel Tesfay
  Jimma Univ, Jimma, Ethiopia..
  Gebru, Alemseged Aregay
  Mekelle Univ, Mekelle, Ethiopia..
  Gelefinse, Johanna M.
  Gessner, Bradford D.
  Ginawi, Ibrahim Abdelmageem Mohamed
  Giref, Ababi Zergaw
  Gishu, Melkamu Dedefo
  Gomez-Dantes, Hector
  Natl Inst Publ Hlth, Cuernavaca, Morelos, Mexico..
  Gona, Philimon
  Goodridge, Amador
  Gopalani, Sameer Vali
  Goto, Atsushi
  Gouda, Hebe N.
  Univ Queensland, Brisbane, Qld, Australia..
  Gugnani, Harish Chander
  Guo, Yuming
  Univ Queensland, Brisbane, Qld, Australia..
  Gupta, Rahul
  Gupta, Rajeev
  Gupta, Vipin
  Gyawali, Bishal
  Haagsma, Juanita A.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Hafezi-Nejad, Nima
  Haile, Demewoz
  Hailu, Alemayehu Desalegne
  Hailu, Gessessew Bugssa
  Mekelle Univ, Mekelle, Ethiopia..
  Hamadeh, Randah Ribhi
  Hancock, Jamie
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Handal, Alexis J.
  Hankey, Graeme J.
  Harb, Hilda L.
  Minist Publ Hlth, Beirut, Lebanon..
  Harikrishnan, Sivadasanpillai
  Harun, Kimani M.
  Havmoeller, Rasmus
  Hay, Roderick J.
  Heredia-Pi, Ileana Beatriz
  Natl Inst Publ Hlth, Cuernavaca, Morelos, Mexico..
  Hoek, Hans W.
  Horino, Masako
  Horita, Nobuyuki
  Hosgood, H. Dean
  Hotez, Peter J.
  Hoy, Damian G.
  Hsairi, Mohamed
  Hu, Guoqing
  Huang, Cheng
  Huang, John J.
  Huang, Hsiang
  Huiart, Laetitia
  Iburg, Kim Moesgaard
  Idrisov, Bulat T.
  Innos, Kaire
  Jacobsen, Kathryn H.
  Jahanmehr, Nader
  Javanbakht, Mehdi
  Jayatilleke, Achala Upendra
  Jee, Sun Ha
  Jeemon, Panniyammakal
  Publ Hlth Fdn India, Ctr Control Chron Condit, New Delhi, India..
  Jha, Vivekanand
  Univ Oxford, Oxford, England..
  Jiang, Guohong
  Jiang, Ying
  Jibat, Tariku
  Jin, Ye
  Natl Ctr Chron & Noncommunicable Dis Control & Pr, Beijing, Peoples R China..
  Jonas, Jost B.
  Kabir, Zubair
  Kalkonde, Yogeshwar
  Karnak, Ritul
  Kan, Haidong
  Kang, Gagandeep
  Karch, Andre
  Karema, Corine Kakizi
  Kasaeian, Amir
  Kaul, Anil
  Kawakami, Norito
  Univ Tokyo, Sch Publ Hlth, Tokyo, Japan..
  Kayibanda, Jeanne Francoise
  Kazanjan, Konstantin
  Keiyoro, Peter Njenga
  Kemp, Andrew Haddon
  Kengne, Andre Pascal
  Keren, Andre
  Kereselidze, Maia
  Kesavachandran, Chandrasekharan Nair
  Khader, Yousef Saleh
  Khalil, Ibrahim A.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Khan, Abdur Rahman
  Khan, Ejaz Ahmad
  Khang, Young -Ho
  Khonelidze, Irma
  Khubchandani, Jagdish
  Kim, Cho-il
  Kim, Daniel
  Kim, Yun Jin
  Kissoon, Niranjan
  Kivipelto, Miia
  Knibbs, Luke D.
  Univ Queensland, Sch Publ Hlth, Brisbane, Qld, Australia.;Univ Queensland, Sch Publ Hlth, Herston, Qld, Australia..
  Kokubo, Yoshihiro
  Kosen, Soewarta
  Koul, Parvaiz A.
  Koyanagi, Ai
  Defo, Barthelemy Kuate
  Bicer, Burcu Kucuk
  Kudom, Andreas A.
  Univ Cape Coast, Cape Coast, Ghana..
  Kumar, G. Anil
  Publ Hlth Fdn India, New Delhi, India..
  Kyu, Hmwe H.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Lal, Dharmesh Kumar
  Lalloo, Ratilal
  Univ Queensland, Sch Dent, Brisbane, Qld, Australia.;Univ Queensland, Sch Dent, Herston, Qld, Australia..
  Lam, Hilton
  Lam, Jennifer O.
  Lansingh, Van C.
  Larsson, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Biochemial structure and function.
  Leigh, James
  Univ Sydney, Sydney, NSW, Australia..
  Leung, Ricky
  Li, Yichong
  Natl Ctr Chron & Noncommunicable Dis Control & Pr, Beijing, Peoples R China..
  Li, Yongmei
  Lindsay, M. Patrice
  Univ Toronto, Inst Hlth Policy Management & Evaluat, Toronto, ON, Canada..
  Liu, Patrick Y.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Liu, Shiwei
  Natl Ctr Chron & Noncommunicable Dis Control & Pr, Beijing, Peoples R China..
  Lloyd, Belinda K.
  Lo, Warren D.
  Logroscino, Giancarlo
  Low, Nicola
  Lunevicius, Raimundas
  Lyons, Ronan A.
  Ma, Stefan
  Abd El Razek, Hassan Magdy
  Abd El Razek, Mohammed Magdy
  Mandavi, Mandi
  Majdan, Marek
  Majeed, Azeem
  Malekzadeh, Reza
  Mapoma, Chabila C.
  Marcenes, Wagner
  -Raga, Jose Martinez
  Marzan, Melvin Barrientos
  Masiye, Felix
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  McGrath, John J.
  Univ Queensland, Brisbane, Qld, Australia..
  Meaney, Peter A.
  Mehari, Alem
  Mehndiratta, Man Mohan
  Mekonnen, Alemayehu B.
  Univ Sydney, Sydney, NSW, Australia..
  Melaku, Yohannes Adama
  Mekelle Univ, Sch Publ Hlth, Mekelle, Ethiopia.;Univ Adelaide, Sch Med, Adelaide, SA, Australia..
  Memiah, Peter
  Memish, Ziad A.
  Mendoza, Walter
  Meretoja, Atte
  Univ Melbourne, Dept Med, Melbourne, Vic, Australia..
  Meretoja, Tuomo J.
  Mhimbira, Francis Apolinary
  Miller, Ted R.
  Mills, Edward J.
  Mirarefin, Mojde
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Misganaw, Awoke
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Mock, Charles N.
  Univ Washington, Harborview Injury Prevent & Res Ctr, Seattle, WA 98195 USA..
  Mohammad, Karzan Abdulmuhsin
  Mohammadi, Alireza
  Mohammed, Shafiu
  Monasta, Lorenzo
  Montanez Hernandez, Julio Cesar
  Natl Inst Publ Hlth, Cuernavaca, Morelos, Mexico..
  Montico, Marcella
  Moore, Ami R.
  Moradi-Lakeh, Maziar
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Morawska, Lidia
  Mori, Rintaro
  Mueller, Ulrich O.
  Murphy, Georgina A. V.
  Univ Oxford, Oxford, England..
  Murthy, Srinivas
  Nachega, Jean B.
  Naheed, Aliya
  Naidoo, Kovin S.
  Naldi, Luigi
  Nand, Devina
  Nangia, Vinay
  Neupane, Subas
  Newton, Charles R.
  Newton, John N.
  Ng, Marie
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Ngalesoni, Frida Namnyak
  Nguhiu, Peter
  Nguyen, Quyen Le
  Nisar, Muhammad Imran
  Aga Khan Univ, Karachi, Pakistan..
  Pete, Patrick Martial Nkamedjie
  Norheim, Ole F.
  Norman, Rosana E.
  Ogbo, Felix Akpojene
  Oh, In-Hwan
  Ojelabi, Foluke Adetola
  Univ Ibadan, Ibadan, Nigeria..
  Olivares, Pedro R.
  Olusanya, Bolajoko Olubukunola
  Olusanya, Jacob Olusegun
  Oren, Eyal
  Ota, Erika
  Mahesh, P. A.
  Park, Eun-Kee
  Park, Hye-Youn
  Parsaeian, Mahboubeh
  Caicedo, Angel J. Paternina
  Patten, Scott B.
  Pedro, Joao Mario
  Pereira, David M.
  Perico, Norberto
  Pesudovs, Konrad
  Petzold, Max
  Phillips, Michael Robert
  Pillay, Julian David
  Pishgar, Farhad
  Polinder, Suzanne
  Pope, Daniel
  Popova, Svetlana
  Univ Toronto, Ctr Addict & Mental Hlth, Toronto, ON, Canada..
  Pourmalek, Farshad
  Qorbani, Mostafa
  Rabiee, Rynaz H. S.
  Rafay, Anwar
  Rahimi-Movaghar, Vafa
  Rahman, Mahfuzar
  Ur Rahman, Mohammad Hifz
  Ur Rahman, Sajjad
  Rai, Rajesh Kumar
  Raju, Murugesan
  Ram, Usha
  Rana, Saleem M.
  Ranabhat, Chhabi Lal
  Rao, Puja
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Refaat, Amany H.
  Remuzzi, Giuseppe
  Resnikoff, Serge
  Reynolds, Alex
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Rojas-Rueda, David
  Ronfani, Luca
  Roshandel, Gholamreza
  Roth, Gregory A.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Roy, Ambuj
  Ruhago, George Mugambage
  Sagar, Rajesh
  Saleh, Muhammad Muhammad
  Sanabria, Juan R.
  Sanchez-Nino, Maria Dolores
  Santos, Itamar S.
  Santos, Joao Vasco
  Sarmiento-Suarez, Rodrigo
  Sartorius, Benn
  Satpathy, Maheswar
  Savic, Miloje
  Sawhney, Monika
  Schneider, Ione J. C.
  Schottker, Ben
  Schwebel, David C.
  Univ Alabama Birmingham, Birmingham, AL USA..
  Seedat, Soraya
  Sepanlou, Sadaf G.
  Servan-Mori, Edson E.
  Natl Inst Publ Hlth, Cuernavaca, Morelos, Mexico..
  Setegn, Tesfaye
  Bahir Dar Univ, Bahir Dar, Ethiopia..
  Shahraz, Saeid
  Shaikh, Masood Ali
  Shakh-Nazarova, Marina
  Sharma, Rajesh
  She, Jun
  Sheikhbahaei, Sara
  Shen, Jiabin
  Sheth, Kevin N.
  Shibuya, Kenji
  Univ Tokyo, Grad Sch Med, Dept Global Hlth Policy, Tokyo, Japan..
  Shin, Hwashin Hyun
  Shin, Min-Jeong
  Shiri, Rahman
  Shuie, Ivy
  Sigfusdottir, Inga Dora
  Silva, Diego Augusto Santos
  Silverberg, Jonathan
  Simard, Edgar P.
  Sindi, Shireen
  Singh, Abhishek
  Singh, Jasvinder A.
  Univ Alabama Birmingham, Birmingham, AL USA..
  Singh, Om Prakash
  Singh, Prashant Kumar
  Singh, Virendra
  Soriano, Joan B.
  Soshnikov, Sergey
  Sposato, Luciano A.
  Sreeramareddy, Chandrashekhar T.
  Stathopoulou, Vasiliki
  Steel, Nicholas
  Stroumpoulis, Konstantinos
  Sturua, Lela
  Sunguya, Bruno F.
  Swaminathan, Soumya
  Sykes, Bryan L.
  Szoeke, Cassandra E. I.
  Univ Melbourne, Inst Hlth & Ageing, Melbourne, Vic, Australia..
  Tabares-Seisdedos, Rafael
  Tavakkoli, Mohammad
  Taye, Bineyam
  Tedla, Bemnet Amare
  Tefera, Worku Mekonnen
  Tekle, Tesfaye
  Mekelle Univ, Mekelle, Ethiopia..
  Shifa, Girma Temam
  Terkawi, Abdullah Sulieman
  Tesfay, Fisaha Haile
  Mekelle Univ, Coll Hlth Sci, Mekelle, Ethiopia..
  Tessema, Gizachew Assefa
  Univ Adelaide, Adelaide, SA, Australia..
  Thapa, Kiran
  Thomson, Alan J.
  -Lyman, Andrew L. Thorne
  Harvard Univ, Dept Nutr, Boston, MA 02115 USA..
  Tobe-Gai, Ruoyan
  Tonelli, Marcello
  Topor-Madry, Roman
  Topouzis, Fotis
  Tran, Bach Xuan
  Troeger, Christopher
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Truelsen, Thomas
  Dimbuene, Zacharie Tsala
  Tura, Abera Kenay
  Tyrovolas, Stefanos
  Ukwaja, Kingsley N.
  Uneke, Chigozie Jesse
  Uthman, Olalekan A.
  Vaezghasemi, Masoud
  Vasankari, Tommi
  Vasconcelos, Ana Maria Nogales
  Venketasubramanian, Narayanaswamy
  Verma, Raj Kumar
  Violante, Francesco S.
  Vladimirov, Sergey K.
  Vlassov, Vasiliy Victorovich
  Vollset, Stein Emil
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Wang, Linhong
  Natl Ctr Chron & Noncommunicable Dis Control & Pr, Beijing, Peoples R China..
  Wang, Yanping
  Weichenthal, Scott
  Weiderpass, Elisabete
  Weintraub, Robert G.
  Murdoch Childrens Res Inst, Melbourne, Vic, Australia.;Univ Melbourne, Melbourne, Vic, Australia..
  Weiss, Daniel J.
  Univ Oxford, Oxford, England..
  Werdecker, Andrea
  Westerman, Ronny
  Widdowson, Marc -Alain
  Wijeratne, Tissa
  Univ Melbourne, Melbourne, Vic, Australia..
  Williams, Thomas Neil
  Wiysonge, Charles Shey
  Wolfe, Charles D. A.
  Wolfe, Ingrid
  Won, Sungho
  Wubshet, Mamo
  Xiao, Qingyang
  Xu, Gelin
  Yadav, Ajit Kumar
  Yakob, Bereket
  Yano, Yuichiro
  Yaseri, Mehdi
  Ye, Pengpeng
  Natl Ctr Chron & Noncommunicable Dis Control & Pr, Beijing, Peoples R China..
  Yebyo, Henock Gebremedhin
  Mekelle Univ, Mekelle, Ethiopia..
  Yip, Paul
  Yonemoto, Naohiro
  Yoon, Seok-Jun
  Younis, Mustafa Z.
  Yu, Chuanhua
  Zaidi, Zoubida
  Zaki, Maysaa El Sayed
  Zeeb, Hajo
  Zhang, Hao
  Zhao, Yong
  Zheng, Yingfeng
  Zhou, Maigeng
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA.;Natl Ctr Chron & Noncommunicable Dis Control & Pr, Beijing, Peoples R China..
  Zodpey, Sanjay
  Murray, Christopher J. L.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Global, regional, national, and selected subnational levels of stillbirths, neonatal, infant, and under-5 mortality, 1980-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 20152016In: The Lancet, ISSN 0140-6736, E-ISSN 1474-547X, Vol. 388, no 10053, 1725-1774 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background Established in 2000, Millennium Development Goal 4 (MDG4) catalysed extraordinary political, financial, and social commitments to reduce under-5 mortality by two-thirds between 1990 and 2015. At the country level, the pace of progress in improving child survival has varied markedly, highlighting a crucial need to further examine potential drivers of accelerated or slowed decreases in child mortality. The Global Burden of Disease 2015 Study (GBD 2015) provides an analytical framework to comprehensively assess these trends for under-5 mortality, age-specific and cause-specific mortality among children under 5 years, and stillbirths by geography over time. Methods Drawing from analytical approaches developed and refined in previous iterations of the GBD study, we generated updated estimates of child mortality by age group (neonatal, post-neonatal, ages 1-4 years, and under 5) for 195 countries and territories and selected subnational geographies, from 1980-2015. We also estimated numbers and rates of stillbirths for these geographies and years. Gaussian process regression with data source adjustments for sampling and non-sampling bias was applied to synthesise input data for under-5 mortality for each geography. Age-specific mortality estimates were generated through a two-stage age-sex splitting process, and stillbirth estimates were produced with a mixed-effects model, which accounted for variable stillbirth definitions and data source-specific biases. For GBD 2015, we did a series of novel analyses to systematically quantify the drivers of trends in child mortality across geographies. First, we assessed observed and expected levels and annualised rates of decrease for under-5 mortality and stillbirths as they related to the Soci-demographic Index (SDI). Second, we examined the ratio of recorded and expected levels of child mortality, on the basis of SDI, across geographies, as well as differences in recorded and expected annualised rates of change for under-5 mortality. Third, we analysed levels and cause compositions of under-5 mortality, across time and geographies, as they related to rising SDI. Finally, we decomposed the changes in under-5 mortality to changes in SDI at the global level, as well as changes in leading causes of under-5 deaths for countries and territories. We documented each step of the GBD 2015 child mortality estimation process, as well as data sources, in accordance with the Guidelines for Accurate and Transparent Health Estimates Reporting (GATHER). Findings Globally, 5.8 million (95% uncertainty interval [UI] 5.7-6.0) children younger than 5 years died in 2015, representing a 52.0% (95% UI 50.7-53.3) decrease in the number of under-5 deaths since 1990. Neonatal deaths and stillbirths fell at a slower pace since 1990, decreasing by 42.4% (41.3-43.6) to 2.6 million (2.6-2.7) neonatal deaths and 47.0% (35.1-57.0) to 2.1 million (1.8-2.5) stillbirths in 2015. Between 1990 and 2015, global under-5 mortality decreased at an annualised rate of decrease of 3.0% (2.6-3.3), falling short of the 4.4% annualised rate of decrease required to achieve MDG4. During this time, 58 countries met or exceeded the pace of progress required to meet MDG4. Between 2000, the year MDG4 was formally enacted, and 2015, 28 additional countries that did not achieve the 4.4% rate of decrease from 1990 met the MDG4 pace of decrease. However, absolute levels of under-5 mortality remained high in many countries, with 11 countries still recording rates exceeding 100 per 1000 livebirths in 2015. Marked decreases in under-5 deaths due to a number of communicable diseases, including lower respiratory infections, diarrhoeal diseases, measles, and malaria, accounted for much of the progress in lowering overall under-5 mortality in low-income countries. Compared with gains achieved for infectious diseases and nutritional deficiencies, the persisting toll of neonatal conditions and congenital anomalies on child survival became evident, especially in low-income and low-middle-income countries. We found sizeable heterogeneities in comparing observed and expected rates of under-5 mortality, as well as differences in observed and expected rates of change for under-5 mortality. At the global level, we recorded a divergence in observed and expected levels of under-5 mortality starting in 2000, with the observed trend falling much faster than what was expected based on SDI through 2015. Between 2000 and 2015, the world recorded 10.3 million fewer under-5 deaths than expected on the basis of improving SDI alone. Interpretation Gains in child survival have been large, widespread, and in many places in the world, faster than what was anticipated based on improving levels of development. Yet some countries, particularly in sub-Saharan Africa, still had high rates of under-5 mortality in 2015. Unless these countries are able to accelerate reductions in child deaths at an extraordinary pace, their achievement of proposed SDG targets is unlikely. Improving the evidence base on drivers that might hasten the pace of progress for child survival, ranging from cost-effective intervention packages to innovative financing mechanisms, is vital to charting the pathways for ultimately ending preventable child deaths by 2030.

 • Broomé, Ludvig
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Broomé, Ludvig
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Den auktoritära dynamiken i SD:s väljarbas: Ett socialpsykologiskt perspektiv på svensk politik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study tests Karen Stenner's theory of "The Authoritarian Dynamic" on voters of Swedish populist radical right party. It finds that the theory is highly applicable in the Swedish context; authoritarian voters turn out in large numbers for the Sweden Democrats. Voters with an authoritarian predisposition, meaning they value order and hierarchy in society, have to a large extent become activated in Sweden, rendering intolerant and aggressive behaviour. For authoritarians with low trust in the Swedish parliament this effect was particularly evident. Furthermore, the study finds that religious voters are far less likely to vote for the radical right. Lastly, an investigation into free time organisational activities of the Swedes is conducted. The result of this last study is that voters who are not active in any kind of organisation (sport clubs, choirs, religious communities) are more receptive to the message of the Sweden Democrats. The author's theory, with reference to the aforementioned, holds that a lacking sense of belonging and purpose are key factors driving support for the Sweden Democrats. This is particularly true for the authoritarian voters, who are often more prone to think in collective identities rather than in individual ones. The study attempts to fuse the political psychological theories of Karen Stenner with Robert Putnam's theory of social trust. Based on data from World Values Survey it finds robust statistical evidence for this connection. 

 • Johsefin, Tallroth
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Johsefin, Tallroth
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  The ripple effects of discourses: An examination of post-colonial tendencies among three British NGOs2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Skytt, Therese
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Skytt, Therese
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  "EU - hot eller möjlighet?": En studie om hur EU:s politiska system förmedlas i undervisning.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lim, Stephen S.
  et al.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Lim, Stephen S.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Allen, Kate
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Bhutta, Zulficiar A.
  Aga Khan Univ, Ctr Excellence Women & Child Hlth, Karachi, Pakistan.;Hosp Sick Children, Ctr Global Child Hlth, Toronto, ON, Canada..
  Dandona, Lalit
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA.;Publ Hlth Fdn India, New Delhi, India..
  Forouzanfar, Mohammad H.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Fullman, Nancy
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Gething, Peter W.
  Univ Oxford, Dept Zool, Oxford, England..
  Goldberg, Ellen M.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Hay, Simon I.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Holmberg, Mollie
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Kinfu, Yohannes
  Univ Canberra, Fac Hlth, Ctr Res & Act Publ Hlth, Canberra, ACT, Australia..
  Kutz, Michael J.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Larson, Heidi J.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA.;London Sch Hyg & Trop Med, Dept Infect Dis Epidemiol, London, England..
  Liang, Xiaofeng
  Chinese Ctr Dis Control & Prevent, Beijing, Peoples R China..
  Lopez, Alan D.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA.;Univ Melbourne, Melbourne Sch Populat & Global Hlth, Melbourne, Vic, Australia..
  Lozano, Rafael
  Natl Inst Publ Hlth, Cuernavaca, Morelos, Mexico..
  McNellan, Claire R.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Mokdad, Ali H.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Mooney, Meghan D.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Naghavi, Mohsen
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Olsen, Helen E.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Pigott, David M.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Salomon, Joshua A.
  Harvard Univ, Dept Global Hlth & Populat, Harvard TH Chan Sch Publ Hlth, Boston, MA 02115 USA..
  Vos, Theo
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Wang, Haidong
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Abajobir, Amanuel Alemu
  Univ Queensland, Sch Publ Hlth, Brisbane, Qld, Australia..
  Abate, Kalkidan Hassen
  Jimma Univ, Jimma, Ethiopia..
  Abbafati, Cristiana
  Univ Roma La Sapienza, Rome, Italy..
  Abbas, Kaja M.
  Virginia Tech, Blacksburg, VA USA..
  Abd-Allah, Foad
  Cairo Univ, Dept Neurol, Cairo, Egypt..
  Abdulle, Abdishakur M.
  New York Univ Abu Dhabi, Abu Dhabi, U Arab Emirates..
  Abraham, Biju
  NMSM Govt Coll Kalpetta, Kalpetta, Kerala, India..
  Abubakar, Ibrahim
  UCL, Inst Global Hlth, London, England..
  Abu-Raddad, Laith J.
  Weill Cornell Med Coll Qatar, Infect Dis Epidemiol Grp, Doha, Qatar..
  Abu-Rmeileh, Niveen M. E.
  Birzeit Univ, Inst Community & Publ Hlth, Ramallah, Israel..
  Abyu, Gebre Yitayih
  Mekelle Univ, Mekelle, Ethiopia..
  Achoki, Tom
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Adebiyi, Akindele Olupelumi
  Univ Ibadan, Coll Med, Ibadan, Nigeria.;Univ Coll Hosp, Ibadan, Nigeria..
  Adedeji, Isaac Akinkunmi
  Olabisi Onabanjo Univ, Ago Iwoye, Nigeria..
  Afanvi, Kossivi Agbelenko
  Direct Dist Sanitaire Haho, Notse, Togo.;Univ Lome, Fac Sci Sante, Lome, Togo..
  Afshin, Ashkan
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA.;Tufts Univ, Friedman Sch Nutr Sci & Policy, Boston, MA 02111 USA..
  Agarwal, Arnav
  McMaster Univ, Hamilton, ON, Canada..
  Agrawal, Anurag
  CSIR Inst Genom & Integrat Biol, Delhi, India.;Baylor Coll Med, Dept Internal Med, Houston, TX 77030 USA..
  Kiadaliri, Aliasghar Ahmad
  Ahmadieh, Hamid
  Ahmed, Kedir Yimam
  Debre Markos Univ, Debre Markos, Ethiopia..
  Akanda, Ali Shafqat
  Univ Rhode Isl, Kingston, RI 02881 USA..
  Akinyemi, Rufus Olusola
  Univ Ibadan, Ibadan, Nigeria.;Newcastle Univ, Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear, England..
  Akinyemiju, Tomi F.
  Akseer, Nadia
  Hosp Sick Children, Ctr Global Child Hlth, Toronto, ON, Canada..
  Al-Aly, Ziyad
  Washington Univ, St Louis, MO USA..
  Alam, Khurshid
  Univ Melbourne, Murdoch Childrens Res Inst, Melbourne, Vic, Australia.;Univ Melbourne, Melbourne, Vic, Australia..
  Alam, Uzma
  Int Ctr Humanitarian Affairs, Nairobi, Kenya..
  Alasfoor, Deena
  AlBuhairan, Fadia S.
  Aldhahri, Saleh Fahed
  King Saud Univ, Riyadh, Saudi Arabia..
  Dge, Robert William Aldr.
  UCL, Inst Global Hlth, London, England.;UCL, Ctr Publ Hlth Data Sci, Inst Hlth Informat, London, England.;UCL, Farr Inst Hlth Informat Res, London, England..
  Alemu, Zewdie Aderaw
  Debre Markos Univ, Debre Markos, Ethiopia..
  Ali, Raghib
  Univ Oxford, Oxford, England..
  Alkerwi, Ala'a
  Luxembourg Inst Hlth, Strassen, Luxembourg..
  Alkhateeb, Mohammad A. B.
  King Saud Univ, King Khalid Univ Hosp, Riyadh, Saudi Arabia..
  Alla, Francois
  Univ Lorraine, Sch Publ Hlth, Nancy, France..
  Allebeck, Peter
  Allen, Christine
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Al-Raddadi, Rajaa
  Minist Hlth, Jeddah, Saudi Arabia..
  Altirkawi, Khalid A.
  King Saud Univ, Riyadh, Saudi Arabia..
  Martin, Elena Alvarez
  Govt Madrid, Madrid, Spain..
  Alvis-Guzman, Nelson
  Univ Cartagena, Cartagena, Colombia..
  Amare, Azmeraw T.
  Univ Adelaide, Sch Med, Adelaide, SA, Australia.;Bahir Dar Univ, Coll Med & Hlth Sci, Bahir Dar, Ethiopia..
  Amberbir, Alemayehu
  Dignitas Int, Zomba, Malawi..
  Amegah, Adeladza Kofi
  Univ Cape Coast, Cape Coast, Ghana..
  Amini, Heresh
  Kurdistan Univ Med Sci, Environm Hlth Res Ctr, Sanandaj, Iran.;Swiss Trop & Publ Hlth Inst, Dept Epidemiol & Publ Hlth, Basel, Switzerland..
  Ammar, Walid
  Amrock, Stephen Marc
  Oregon Hlth & Sci Univ, Portland, OR 97201 USA..
  Andersen, Hjalte H.
  Aalborg Univ, Fac Med, Dept Hlth Sci & Technol, Ctr Sensory Motor Interact, Aalborg, Denmark..
  Anderson, Benjamin O.
  Univ Washington, Seattle, WA 98121 USA..
  Anderson, Gregory M.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Antonio, Carl Abelardo T.
  Univ Philippines Manila, Coll Publ Hlth, Dept Hlth Policy & Adm, Manila, Philippines..
  Anwari, Palwasha
  Ärnlöv, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Cardiovascular epidemiology. Dalarna Univ, Falun, Sweden..
  Artaman, Al
  Univ Manitoba, Winnipeg, MB, Canada..
  Asayesh, Hamid
  Qom Univ Med Sci, Sch Paramed, Dept Emergency Med, Qom, Iran..
  Asghar, Rana Jawad
  South Asian Publ Hlth Forum, Islamabad, Pakistan..
  Atique, Suleman
  Taipei Med Univ, Grad Inst Biomed Informat, Taipei, Taiwan..
  Avokpaho, Euripide Frinel G. Arthur
  Inst Rech Clin Benin, Cotonou, Benin.;LERAS Afrique, Parakou, Benin..
  Awasthi, Ashish
  Sanjay Gandhi Postgrad Inst Med Sci, Lucknow, Uttar Pradesh, India..
  Quintanilla, Beatriz Paulina Ayala
  La Trobe Univ, Judith Lumley Ctr Mother Infant & Family Hlth Res, Melbourne, Vic, Australia.;Peruvian Natl Inst Hlth, Lima, Peru..
  Azzopardi, Peter
  Univ Melbourne, Dept Paediat, Melbourne, Vic, Australia.;Univ Melbourne, Murdoch Childrens Res Inst, Melbourne, Vic, Australia.;South Australian Hlth & Med Res Inst, Wardliparingga Aboriginal Res Unit, Adelaide, SA, Australia.;Burnet Inst, Ctr Int Hlth, Melbourne, Vic, Australia..
  Bacha, Umar
  Univ Management & Technol, Sch Hlth Sci, Lahore, Pakistan..
  Badawi, Alaa
  Publ Hlth Agcy Canada, Toronto, ON, Canada..
  Balakrishnan, Kalpana
  Sri Ramachandra Univ, Dept Environm Hlth Engn, Chennai, Tamil Nadu, India..
  Banerjee, Amitava
  UCL, Farr Inst Hlth Informat Res, London, England..
  Barac, Aleksandra
  Univ Belgrade, Fac Med, Belgrade, Serbia..
  Barber, Ryan
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Barker-Collo, Suzanne L.
  Univ Auckland, Sch Psychol, Auckland, New Zealand..
  Barnighausen, Till
  Harvard Univ, Harvard TH Chan Sch Publ Hlth, Boston, MA 02115 USA.;Africa Hlth Res Inst, Mtubatuba, South Africa.;Heidelberg Univ, Inst Publ Hlth, Heidelberg, Germany..
  Barrero, Lope H.
  Pontificia Univ Javeriana, Sch Engn, Dept Ind Engn, Bogota, Colombia..
  Barrientos-Gutierrez, Tonatiuh
  Natl Inst Publ Hlth, Cuernavaca, Morelos, Mexico..
  Basu, Sanjay
  Stanford Univ, Stanford, CA 94305 USA..
  Bayou, Tigist Assefa
  Mekelle Univ, Mekelle, Ethiopia..
  Bazargan-Hejazi, Shahrzad
  Charles R Drew Univ Med & Sci, Coll Med, 1621 E 120th St, Los Angeles, CA 90059 USA.;Univ Calif Los Angeles, David Geffen Sch Med, Los Angeles, CA 90095 USA.;Kermanshah Univ Med Sci, Kermanshah, Iran..
  Beardsley, Justin
  Univ Oxford, Ho Chi Minh City, Vietnam..
  Bedi, Neeraj
  Coll Publ Hlth & Trop Med, Jazan, Saudi Arabia..
  Beghi, Ettore
  IRCCS Ist Ric Farmacol Mario Negri, Milan, Italy..
  Bejot, Yannick
  Univ Burgundy, Univ Hosp & Med Sch Dijon, Dijon, France..
  Bell, Michelle L.
  Yale Univ, Sch Med, New Haven, CT USA..
  Bello, Aminu K.
  Univ Alberta, Edmonton, AB, Canada..
  Bennett, Derrick A.
  Univ Oxford, Oxford, England..
  Bensenor, Isabela M.
  Univ Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil..
  Benzian, Habib
  UCL, Dept Epidemiol & Publ Hlth, London, England.;NYU, Coll Dent, Dept Epidemiol & Hlth Promot, New York, NY USA..
  Berhane, Adugnaw
  Debre Berhane Univ, Debre Berhan, Ethiopia..
  Bernabe, Eduardo
  Kings Coll London, London, England..
  Bernal, Oscar Alberto
  Univ Andes, Bogota, Colombia. Haramaya Univ, Coll Hlth & Med Sci, Harar, Ethiopia..
  Betsu, Balem Demtsu
  Mekelle Univ, Mekelle, Ethiopia..
  Beyene, Addisu Shunu
  Haramaya Univ, Harar, Ethiopia..
  Bhala, Neeraj
  Queen Elizabeth Hosp Birmingham, Birmingham, W Midlands, England.;Univ Otago, Sch Med, Wellington, New Zealand..
  Bhatt, Samir
  Imperial Coll, London, England..
  Biadgilign, Sibhatu
  Bienhoff, Kelly A.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Bikbov, Boris
  Academician VI Shumakov Fed Res Ctr Transplantol, Issues Transplanted Kidney, Dept Nephrol, Moscow, Russia..
  Binagwaho, Agnes
  Harvard Univ, Harvard Med Sch, Dept Global Hlth & Social Med, Boston, MA 02115 USA.;Dartmouth Coll, Dept Pediat, Hanover, NH 03755 USA.;Dartmouth Coll, Dartmouth Inst Hlth Policy & Clin Practice, Geisel Sch Med, Hanover, NH 03755 USA.;Univ Global Hlth Equ, Kigali, Rwanda..
  Bisanzio, Donal
  Univ Oxford, Nuffield Dept Med, Oxford, England..
  Bjertness, Espen
  Univ Oslo, Dept Community Med, Oslo, Norway..
  Blore, Jed
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Bourne, Rupert R. A.
  Anglia Ruskin Univ, Vis Eye Res Unit, Cambridge, England..
  Brainin, Michael
  Danube Univ Krems, Krems, Austria..
  Brauer, Michael
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA.;Univ British Columbia, Vancouver, BC, Canada..
  Brazinova, Alexandra
  Trnava Univ, Dept Publ Hlth, Fac Hlth Sci & Social Work, Trnava, Slovakia.;Int Neurotrauma Res Org, Vienna, Austria..
  Breitborde, Nicholas J. K.
  Ohio State Univ, Coll Med, Columbus, OH 43210 USA..
  Broday, David M.
  Technion, Haifa, Israel..
  Brugha, Traolach S.
  Univ Leicester, Leicester, Leics, England..
  Buchbinder, Rachelle
  Cabrini Inst, Monash Dept Clin Epidemiol, Melbourne, Vic, Australia.;Monash Univ, Dept Epidemiol & Prevent Med, Melbourne, Vic, Australia..
  Butt, Zahid A.
  Al Shifa Trust Eye Hosp, Rawalpindi, Pakistan..
  Cahill, Leah E.
  Harvard Univ, Harvard TH Chan Sch Publ Hlth, Boston, MA 02115 USA.;Dalhousie Univ, Halifax, NS, Canada..
  Campos-Nonato, Ismael Ricardo
  Natl Inst Publ Hlth, Cuernavaca, Morelos, Mexico.;Harvard Univ, Harvard TH Chan Sch Publ Hlth, Boston, MA 02115 USA..
  Campuzano, Julio Cesar
  Natl Inst Publ Hlth, Cuernavaca, Morelos, Mexico..
  Carabin, Helene
  Univ Oklahoma, Hlth Sci Ctr, Dept Biostat & Epidemiol, Oklahoma City, OK USA..
  Cardenas, Rosario
  Metropolitan Autonomous Univ, Mexico City, DF, Mexico..
  Carrero, Juan Jesus
  Carter, Austin
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Casey, Daniel
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Caso, Valeria
  Univ Perugia, Stroke Unit, Perugia, Italy..
  Castaneda-Orjuela, Carlos A.
  Inst Nacl Salud, Colombian Natl Hlth Observ, Bogota, Colombia.;Univ Nacl Colombia, Dept Publ Hlth, Epidemiol & Publ Hlth Evaluat Grp, Bogota, Colombia..
  Rivas, Jacqueline Castillo
  Caja Costarricense Seguro Social, San Jose, Costa Rica.;Univ Costa Rica, San Pedro, Montes De Oca, Costa Rica..
  Catala-Lopez, Ferran
  Cavalleri, Fiorella
  Cecilio, Pedro
  Chang, Hsing-Yi
  Chang, Jung-Chen
  Charlson, Fiona J.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA.;Univ Queensland, Sch Publ Hlth, Brisbane, Qld, Australia..
  Che, Xuan
  Chen, Alan Zian
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Chiang, Peggy Pei-Chia
  Chibalabala, Mirriam
  Chisumpa, Vesper Hichilombwe
  Choi, Jee-Young Jasmine
  Chowdhury, Rajiv
  Christensen, Hanne
  Ciobanu, Liliana G.
  Univ Adelaide, Adelaide, SA, Australia..
  Cirillo, Massimo
  Coates, Matthew M.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Coggeshall, Megan
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Cohen, Aaron J.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Cooke, Graham S.
  Cooper, Cyrus
  Univ Oxford, NIHR Musculoskeletal Biomed Res Ctr, Oxford, England..
  Cooper, Leslie Trumbull
  Cowie, Benjamin C.
  Univ Melbourne, Peter Doherty Inst Infect & Immun, Melbourne, Vic, Australia..
  Crump, John A.
  Damtew, Solomon Abrha
  Dandona, Rakhi
  Publ Hlth Fdn India, New Delhi, India..
  Dargan, Paul I.
  das Neves, Jose
  Davis, Adrian C.
  Davletov, Kairat
  de Castro, E. Filipa
  De Leo, Diego
  Degenhardt, Louisa
  Del Gobbo, Liana C.
  Stanford Univ, Stanford, CA 94305 USA..
  Deribe, Kebede
  Derrett, Sarah
  Jarlais, Don C. Des
  Deshpande, Aniruddha
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  deVeber, Gabrielle A.
  Hosp Sick Children, Ctr Global Child Hlth, Toronto, ON, Canada..
  Dey, Subhojit
  Dharmaratne, Samath D.
  Dhillon, Preet K.
  Ding, Eric L.
  Harvard Univ, Harvard TH Chan Sch Publ Hlth, Boston, MA 02115 USA..
  Dorsey, E. Ray
  Doyle, Kerrie E.
  Driscoll, Tim R.
  Duan, Leilei
  Chinese Ctr Dis Control & Prevent, Natl Ctr Chron & Noncommun Dis Control & Prevent, Beijing, Peoples R China..
  Dubey, Manisha
  Duncan, Bruce Bartholow
  Ebrahimi, Hedyeh
  Endries, Aman Yesuf
  Ermakov, Sergey Petrovich
  Erskine, Holly E.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA.;Univ Queensland, Sch Publ Hlth, Brisbane, Qld, Australia..
  Eshrati, Babak
  Esteghamati, Alireza
  Fahimi, Saman
  Farid, Talha A.
  Farinha, Carla Sofia e Sa
  Faro, Andre
  Farvid, Maryam S.
  Harvard Univ, Harvard TH Chan Sch Publ Hlth, Boston, MA 02115 USA..
  Farzadfar, Farshad
  Feigin, Valery L.
  Felicio, Manuela Mendonca
  Fereshtehnejad, Seyed-Mohammad
  Fernandes, Jefferson G.
  Fernandes, Joao C.
  Ferrari, Alize J.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA.;Univ Queensland, Sch Publ Hlth, Brisbane, Qld, Australia..
  Fischer, Florian
  Fitchett, Joseph R. A.
  Harvard Univ, Boston, MA 02115 USA..
  Fitzmaurice, Christina
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Foigt, Nataliya
  Foreman, Kyle
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Fowkes, F. Gerry R.
  Franca, Elisabeth Barboza
  Franklin, Richard C.
  Fraser, Maya
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Friedman, Joseph
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Frostad, Joseph
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Furst, Thomas
  Swiss Trop & Publ Hlth Inst, Dept Epidemiol & Publ Hlth, Basel, Switzerland..
  Gabbe, Belinda
  Monash Univ, Sch Publ Hlth & Prevent Med, Melbourne, Vic, Australia..
  Garcia-Basteiro, Alberto L.
  Gebre, Teshome
  Gebrehiwot, Tsegaye Tewelde
  Jimma Univ, Jimma, Ethiopia..
  Gebremedhin, Amanuel Tesfay
  Jimma Univ, Jimma, Ethiopia..
  Gebru, Alemseged Aregay
  Mekelle Univ, Mekelle, Ethiopia..
  Gessner, Bradford D.
  Gillum, Richard F.
  Ginawi, Ibrahim Abdelmageem Mohamed
  Giref, Ababi Zergaw
  Giroud, Maurice
  Gishu, Melkamu Dedefo
  Godwin, William
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Gona, Philimon
  Goodridge, Amador
  Gopalani, Sameer Vali
  Gotay, Carolyn C.
  Univ British Columbia, Vancouver, BC, Canada..
  Goto, Atsushi
  Gouda, Hebe N.
  Univ Queensland, Brisbane, Qld, Australia..
  Graetz, Nicholas
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Greenwell, Karen Fern
  Griswold, Max
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Guo, Yuming
  Univ Queensland, Brisbane, Qld, Australia..
  Gupta, Rahul
  Gupta, Rajeev
  Gupta, Vipin
  Gutierrez, Reyna A.
  Gyawali, Bishal
  Haagsma, Juanita A.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Haakenstad, Annie
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA.;Harvard Univ, Harvard TH Chan Sch Publ Hlth, Boston, MA 02115 USA..
  Hafezi-Nejad, Nima
  Haile, Demewoz
  Hailu, Gessessew Bugssa
  Mekelle Univ, Mekelle, Ethiopia..
  Halasa, Yara A.
  Hamadeh, Randah Ribhi
  Hamidi, Samer
  Hammami, Mouhanad
  Hankey, Graeme J.
  Harb, Hilda L.
  Minist Publ Hlth, Beirut, Lebanon..
  Haro, Josep Maria
  Hassanvand, Mohammad Sadegh
  Havmoeller, Rasmus
  Heredia-Pi, Ileana Beatriz
  Natl Inst Publ Hlth, Cuernavaca, Morelos, Mexico..
  Hoek, Hans W.
  Horino, Masako
  Horita, Nobuyuki
  Hosgood, H. Dean
  Hoy, Damian G.
  Htet, Aung Soe
  Univ Oslo, Oslo, Norway..
  Hu, Guoqing
  Huang, Hsiang
  Iburg, Kim Moesgaard
  Idrisov, Bulat T.
  Inoue, Manami
  Islami, Farhad
  Jacobs, Troy A.
  Jacobsen, Kathryn H.
  Jahanmehr, Nader
  Jakovljevic, Mihajlo B.
  James, Peter
  Harvard Univ, Dept Epidemiol, Boston, MA 02115 USA.;Harvard Univ, Channing Div Network Med, Brigham & Womens Hosp, Harvard Med Sch, Boston, MA 02115 USA..
  Jansen, Henrica A. F. M.
  Javanbakht, Mehdi
  Jayatilleke, Achala Upendra
  Jee, Sun Ha
  Jeemon, Panniyammakal
  Publ Hlth Fdn India, Ctr Control Chron Condit, New Delhi, India..
  Jha, Vivekanand
  Univ Oxford, Oxford, England..
  Jiang, Ying
  Jibat, Tariku
  Jin, Ye
  Chinese Ctr Dis Control & Prevent, Natl Ctr Chron & Noncommun Dis Control & Prevent, Beijing, Peoples R China..
  Jonas, Jost B.
  Kabir, Zubair
  Kalkonde, Yogeshwar
  Kamal, Ritul
  Kan, Haidong
  Kandel, Amit
  Karch, Andre
  Karema, Corine Kakizi
  Swiss Trop & Publ Hlth Inst, Basel, Switzerland..
  KarimIchani, Chante
  Karunapema, Palitha
  Kasaeian, Amir
  Kassebaum, Nicholas J.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Kaul, Anil
  Kawakami, Norito
  Kayibanda, Jeanne Francoise
  Keiyoro, Peter Njenga
  Kemmer, Laura
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Kemp, Andrew Haddon
  Kengne, Andre Pascal
  Keren, Andre
  Kesavachandran, Chandrasekharan Nair
  Khader, Yousef Saleh
  Khan, Abdur Rahman
  Khan, Ejaz Ahmad
  Khan, Gulfaraz
  Khang, Young-Ho
  Khoja, Tawfik Ahmed Muthafer
  Khosravi, Ardeshir
  Khubchandani, Jagdish
  Kieling, Christian
  Kim, Cho-il
  Kim, Daniel
  Kim, Sungroul
  Kim, Yun Jin
  Kimokoti, Ruth W.
  Kissoon, Niranjan
  Univ British Columbia, Vancouver, BC, Canada..
  Kivipelto, Miia
  Knibbs, Luke D.
  Univ Queensland, Sch Publ Hlth, Brisbane, Qld, Australia..
  Kokubo, Yoshihiro
  Kolte, Dhaval
  Kosen, Soewarta
  Kotsakis, Georgios A.
  Univ Washington, Sch Dent, Seattle, WA 98121 USA..
  Koul, Parvaiz A.
  Koyanagi, Ai
  Kravchenko, Michael
  Krueger, Hans
  Univ British Columbia, Sch Populat & Publ Hlth, Vancouver, BC, Canada..
  Defo, Barthelemy Kuate
  Kuchenbecker, Ricardo S.
  Kuipers, Ernst J.
  Kulikoff, Xie Rachel
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Kulkarni, Veena S.
  Kumar, G. Anil
  Publ Hlth Fdn India, New Delhi, India..
  Kwan, Gene F.
  Kyu, Hmwe H.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Lal, Aparna
  Lal, Dharmesh Kumar
  Lalloo, Ratilal
  Univ Queensland, Sch Dent, Brisbane, Qld, Australia..
  Lam, Hilton
  Lan, Qing
  Langan, Sinead M.
  London Sch Hyg & Trop Med, London, England..
  Larsson, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Biochemial structure and function.
  Laryea, Dennis Odai
  Latif, Asma Abdul
  Leasher, Janet L.
  Leigh, James
  Leinsalu, Mall
  Leung, Janni
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA.;Univ Queensland, Sch Publ Hlth, Brisbane, Qld, Australia..
  Leung, Ricky
  Levi, Miriam
  Li, Yichong
  Li, Yongmei
  Lind, Margaret
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Linn, Shai
  Lipshultz, Steven E.
  Liu, Patrick Y.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Liu, Shiwei
  Chinese Ctr Dis Control & Prevent, Natl Ctr Chron & Noncommun Dis Control & Prevent, Beijing, Peoples R China..
  Liu, Yang
  Chinese Ctr Dis Control & Prevent, Natl Ctr Chron & Noncommun Dis Control & Prevent, Beijing, Peoples R China..
  Lloyd, Belinda K.
  Lo, Loon-Tzian
  Logroscino, Giancarlo
  Lotufo, Paulo A.
  Univ Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil..
  Lucas, Robyn M.
  Lunevicius, Raimundas
  Abd El Razek, Mohammed Magdy
  Magis-Rodriguez, Carlos
  Mandavi, Mandi
  Majdan, Marek
  Trnava Univ, Dept Publ Hlth, Fac Hlth Sci & Social Work, Trnava, Slovakia..
  Majeed, Azeem
  Malekzadeh, Reza
  Malta, Deborah Carvalho
  Mapoma, Chabila C.
  Margolis, David Joel
  Martin, Randall V.
  Dalhousie Univ, Halifax, NS, Canada..
  Martinez-Raga, Jose
  Masiye, Felix
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Mason-Jones, Amanda J.
  Massano, Joao
  Matzopoulos, Richard
  Mayosi, Bongani M.
  McGrath, John J.
  Univ Queensland, Brisbane, Qld, Australia..
  McKee, Martin
  London Sch Hyg & Trop Med, London, England..
  Meaney, Peter A.
  Mehari, Alem
  Mekonnen, Alemayehu B.
  Melaku, Yohannes Adama
  Mekelle Univ, Sch Publ Hlth, Mekelle, Ethiopia.;Univ Adelaide, Sch Med, Adelaide, SA, Australia..
  Memiah, Peter
  Memish, Ziad A.
  Mendoza, Walter
  Mensink, Gert B. M.
  Meretoja, Atte
  Univ Melbourne, Dept Med, Melbourne, Vic, Australia..
  Meretoja, Tuomo J.
  Mesfin, Yonatan Moges
  Haramaya Univ, Harar, Ethiopia..
  Mhimbira, Francis Apolinary
  Micha, Renata
  Tufts Univ, Friedman Sch Nutr Sci & Policy, Boston, MA 02111 USA..
  Miller, Ted R.
  Mills, Edward J.
  Mirarefin, Mojde
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Misganaw, Awoke
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Mitchell, Philip B.
  Mock, Charles N.
  Univ Washington, Harborview Injury Prevent & Res Ctr, Seattle, WA 98121 USA..
  Mohammadi, Alireza
  Mohammed, Shafiu
  Heidelberg Univ, Inst Publ Hlth, Heidelberg, Germany..
  Monasta, Lorenzo
  Monis, Jonathan de la Cruz
  Hernandez, Julio Cesar Montanez
  Natl Inst Publ Hlth, Cuernavaca, Morelos, Mexico..
  Montico, Marcella
  Moradi-Lakeh, Maziar
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Morawska, Lidia
  Mori, Rintaro
  Mueller, Ulrich O.
  Murdoch, Michele E.
  Murimira, Brighton
  Murray, Joseph
  Murthy, Gudlavalleti Venkata Satyanarayana
  London Sch Hyg & Trop Med, London, England..
  Murthy, Srinivas
  Univ British Columbia, Vancouver, BC, Canada..
  Musa, Kamarul Imran
  Nachega, Jean B.
  Nagel, Gabriele
  Naidoo, Kovin S.
  Naldi, Luigi
  Nangia, Vinay
  Neal, Bruce
  Nejjari, Chakib
  Newton, Charles R.
  Newton, John N.
  Ngalesoni, Frida Namnyak
  Nguhiu, Peter
  Nguyen, Grant
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Nguyen, Quyen Le
  Nisar, Muhammad Imran
  Aga Khan Univ, Karachi, Pakistan..
  Pete, Patrick Martial Nkamedjie
  Nolte, Sandra
  Nomura, Marika
  Norheim, Ole F.
  Norrving, Bo
  Obermeyer, Carla Makhlouf
  Ogbo, Felix Akpojene
  Oh, In-Hwan
  Oladimeji, Olanrewaju
  Olivares, Pedro R.
  Olusanya, Bolajoko Olubukunola
  Olusanya, Jacob Olusegun
  Opio, John Nelson
  Oren, Eyal
  Ortiz, Alberto
  Osborne, Richard H.
  Ota, Erika
  Owolabi, Mayowa O.
  Univ Ibadan, Dept Med, Ibadan, Nigeria..
  Mahesh, P. A.
  Park, Eun-Kee
  Park, Hye-Youn
  Parry, Charles D.
  Parsaeian, Mahboubeh
  Patel, Tejas
  Patel, Vikram
  London Sch Hyg & Trop Med, Ctr Global Mental Hlth, London, England..
  Caicedo, Angel J. Paternina
  Univ Cartagena, Cartagena, Colombia..
  Patil, Snehal T.
  Patten, Scott B.
  Patton, George C.
  Univ Melbourne, Murdoch Childrens Res Inst, Melbourne, Vic, Australia..
  Paudel, Deepak
  Pedro, Joao Mario
  Pereira, David M.
  Perico, Norberto
  Pesudovs, Konrad
  Petzold, Max
  Phillips, Michael Robert
  Piel, Frederic B.
  Pillay, Julian David
  Pinho, Christine
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Pishgar, Farhad
  Polinder, Suzanne
  Poulton, Richie G.
  Pourmalek, Farshad
  Univ British Columbia, Vancouver, BC, Canada..
  Qorbani, Mostafa
  Rabiee, Rynaz H. S.
  Radfar, Amir
  Rahimi-Movaghar, Vafa
  Rahman, Mahfuzar
  Rahman, Mohammad Hifz Ur
  Rahman, Sajjad Ur
  Rai, Rajesh Kumar
  Rajsic, Sasa
  Raju, Murugesan
  Ram, Usha
  Rana, Saleem M.
  Ranabhat, Chhabi Lal
  Ranganathan, Kavitha
  Rao, Puja C.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Refaat, Amany H.
  Reitsma, Marissa B.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Remuzzi, Giuseppe
  Resnikoff, Serge
  Ribeiro, Antonio L.
  Blancas, Maria Jesus Rios
  Natl Inst Publ Hlth, Cuernavaca, Morelos, Mexico..
  Rolm, Hirbo Shore
  Roberts, Bayard
  London Sch Hyg & Trop Med, London, England..
  Rodriguez, Mina
  Rojas-Rueda, David
  Ronfani, Luca
  Roshandel, Gholamreza
  Roth, Gregory A.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Rothenbacher, Dietrich
  Roy, Ambuj
  Roy, Nobhojit
  Sackey, Ben Benasco
  Sagar, Rajesh
  Saleh, Muhammad Muhammad
  Sanabria, Juan R.
  Santomauro, Damian F.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA.;Univ Queensland, Sch Publ Hlth, Brisbane, Qld, Australia..
  Santos, Itamar S.
  Univ Sao Paulo, Dept Internal Med, Sao Paulo, Brazil..
  Sarmiento-Suarez, Rodrigo
  Sartorius, Benn
  Satpathy, Maheswar
  Savic, Miloje
  Sawhney, Monika
  Sawyer, Susan M.
  Univ Melbourne, Dept Pediat, Melbourne, Vic, Australia..
  Schmidhuber, Josef
  Schmidt, Maria Ines
  Schneider, Ione J. C.
  Schutte, Aletta E.
  Schwebel, David C.
  Seedat, Soraya
  Sepanlou, Sadaf G.
  Servan-Mori, Edson E.
  Natl Inst Publ Hlth, Cuernavaca, Morelos, Mexico..
  Shackelford, Katya
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Shaheen, Amira
  Shaikh, Masood Ali
  Levy, Teresa Shamah
  Natl Inst Publ Hlth, Cuernavaca, Morelos, Mexico..
  Sharma, Rajesh
  She, Jun
  Sheikhbahaei, Sara
  Shen, Jiabin
  Sheth, Kevin N.
  Shey, Muki
  Shi, Peilin
  Tufts Univ, Boston, MA 02111 USA..
  Shibuya, Kenji
  Shigematsu, Mika
  Shin, Min-Jeong
  Shiri, Rahman
  Shishani, Kawkab
  Shiue, Ivy
  Sigfusdottir, Inga Dora
  Silpakit, Naris
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Silva, Diego Augusto Santos
  Silverberg, Jonathan I.
  Simard, Edgar P.
  Sindi, Shireen
  Singh, Abhishek
  Singh, Gitanjali M.
  Tufts Univ, Boston, MA 02111 USA..
  Singh, Jasvinder A.
  Singh, Om Prakash
  Singh, Prashant Kumar
  Skirbekk, Vegard
  Sligar, Amber
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Soneji, Samir
  Dartmouth Coll, Hanover, NH 03755 USA..
  Soreide, Kjetil
  Sorensen, Reed J. D.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Soriano, Joan B.
  Soshnikov, Sergey
  Sposato, Luciano A.
  Sreeramareddy, Chandrashekhar T.
  Stahl, Hans-Christian
  Stanaway, Jeffrey D.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Stathopoulou, Vasiliki
  Steckling, Nadine
  Steel, Nicholas
  Stein, Dan J.
  Steiner, Caitlyn
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Stockl, Heidi
  London Sch Hyg & Trop Med, London, England..
  Stranges, Saverio
  Strong, Mark
  Sun, Jiandong
  Sunguya, Bruno F.
  Sur, Patrick
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Swaminathan, Soumya
  Sykes, Bryan L.
  Szoeke, Cassandra E. I.
  Univ Melbourne, Inst Hlth & Ageing, Melbourne, Vic, Australia..
  Tabares-Seisdedos, Rafael
  Tabb, Karen M.
  Talongwa, Roberto Tchio
  Tarawneh, Mohammed Rasoul
  Tavakkoli, Mohammad
  Taye, Bineyam
  Taylor, Hugh R.
  Univ Melbourne, Melbourne, Vic, Australia..
  Tedla, Bemnet Amare
  Tefera, Worku
  Tegegne, Teketo Kassaw
  Debre Markos Univ, Debre Markos, Ethiopia..
  Tekle, Dejen Yemane
  Mekelle Univ, Mekelle, Ethiopia..
  Shifa, Girma Temam
  Terkawi, Abdullah Sulieman
  Tessema, Gizachew Assefa
  Univ Adelaide, Adelaide, SA, Australia..
  Thakur, J. S.
  Thomson, Alan J.
  Thorne-Lyman, Andrew L.
  Harvard Univ, Dept Nutr, Harvard TH Chan Sch Publ Hlth, Boston, MA 02115 USA..
  Thrift, Amanda G.
  Monash Univ, Dept Med, Sch Clin Sci, Monash Hlth, Melbourne, Vic, Australia..
  Thurston, George D.
  Tillmann, Taavi
  UCL, Dept Epidemiol & Publ Hlth, London, England..
  Tobe-Gai, Ruoyan
  Tonelli, Marcelo
  Topor-Madry, Roman
  Topouzis, Fotis
  Tran, Bach Xuan
  Dimbuene, Zacharie Tsala
  Tura, Abera Kenay
  Tuzcu, Emin Murat
  Tyrovolas, Stefanos
  Ukwaja, Kingsley Nnanna
  Undurraga, Eduardo A.
  Uneke, Chigozie Jesse
  Uthman, Olalekan A.
  van Donkelaar, Aaron
  Dalhousie Univ, Dept Phys & Atmospher Sci, Halifax, NS, Canada..
  Varakin, Yuri Y.
  Vasankari, Tommi
  Vasconcelos, Ana Maria Nogales
  Veerman, J. Lennert
  Univ Queensland, Sch Publ Hlth, Brisbane, Qld, Australia..
  Venketasubramanian, Narayanaswamy
  Verma, Raj Kumar
  Violante, Francesco S.
  Vlassov, Vasiliy Victorovich
  Volkow, Patricia
  Vollset, Stein Emil
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Wagner, Gregory R.
  Harvard Univ, Harvard TH Chan Sch Publ Hlth, Boston, MA 02115 USA..
  Wallin, Mitchell T.
  Wang, Linhong
  Chinese Ctr Dis Control & Prevent, Natl Ctr Chron & Noncommun Dis Control & Prevent, Beijing, Peoples R China..
  Wanga, Valentine
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Watkins, David A.
  Univ Washington, Seattle, WA 98121 USA..
  Weichenthal, Scott
  Weiderpass, Elisabete
  Weintraub, Robert G.
  Univ Melbourne, Murdoch Childrens Res Inst, Melbourne, Vic, Australia.;Univ Melbourne, Melbourne, Vic, Australia..
  Weiss, Daniel J.
  Univ Oxford, Oxford, England..
  Werdecker, Andrea
  Westerman, Ronny
  Whiteford, Harvey A.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA.;Univ Queensland, Sch Publ Hlth, Brisbane, Qld, Australia..
  Wilkinson, James D.
  Wiysonge, Charles Shey
  Wolfe, Charles D. A.
  Kings Coll London, Div Hlth & Social Care Res, London, England..
  Wolfe, Ingrid
  Kings Coll London, London, England..
  Won, Sungho
  Woolf, Anthony D.
  Workie, Shimelash Bitew
  Wubshet, Mamo
  Xu, Gelin
  Yadav, Ajit Kumar
  Yakob, Bereket
  Yalew, Ayalnesh Zemene
  Mekelle Univ, Mekelle, Ethiopia..
  Yan, Lijing L.
  Yano, Yuichiro
  Yaseri, Mehdi
  Ye, Pengpeng
  Chinese Ctr Dis Control & Prevent, Natl Ctr Chron & Noncommun Dis Control & Prevent, Beijing, Peoples R China..
  Yip, Paul
  Univ Hong Kong, Social Work & Social Adm Dept, Hong Kong, Hong Kong, Peoples R China.;Univ Hong Kong, Hong Kong Jockey Club Ctr Suicide Res & Prevent, Hong Kong, Hong Kong, Peoples R China..
  Yonemoto, Naohiro
  Kyoto Univ, Sch Publ Hlth, Dept Biostat, Kyoto, Japan..
  Yoon, Seok-Jun
  Younis, Mustafa Z.
  Jackson State Univ, Jackson, MS USA..
  Yu, Chuanhua
  Zaidi, Zoubida
  Zaki, Maysaa El Sayed
  Zambrana-Torrelio, Carlos
  Zapata, Tomas
  Zegeye, Elias Asfaw
  Ethiopian Publ Hlth Inst, Addis Ababa, Ethiopia..
  Zhao, Yi
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Zhou, Maigeng
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA.;Chinese Ctr Dis Control & Prevent, Natl Ctr Chron & Noncommun Dis Control & Prevent, Beijing, Peoples R China..
  Zodpey, Sanjay
  Zonies, David
  Oregon Hlth & Sci Univ, Portland, OR 97201 USA..
  Murray, Christopher J. L.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, 2301 5th Ave,Suite 600, Seattle, WA 98121 USA..
  Measuring the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: a baseline analysis from the Global Burden of Disease Study 20152016In: The Lancet, ISSN 0140-6736, E-ISSN 1474-547X, Vol. 388, no 10053, 1813-1850 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background In September, 2015, the UN General Assembly established the Sustainable Development Goals (SDGs). The SDGs specify 17 universal goals, 169 targets, and 230 indicators leading up to 2030. We provide an analysis of 33 health-related SDG indicators based on the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2015 (GBD 2015). Methods We applied statistical methods to systematically compiled data to estimate the performance of 33 health-related SDG indicators for 188 countries from 1990 to 2015. We rescaled each indicator on a scale from 0 (worst observed value between 1990 and 2015) to 100 (best observed). Indices representing all 33 health-related SDG indicators (health-related SDG index), health-related SDG indicators included in the Millennium Development Goals (MDG index), and health-related indicators not included in the MDGs (non-MDG index) were computed as the geometric mean of the rescaled indicators by SDG target. We used spline regressions to examine the relations between the Socio-demographic Index (SDI, a summary measure based on average income per person, educational attainment, and total fertility rate) and each of the health-related SDG indicators and indices. Findings In 2015, the median health-related SDG index was 59.3 (95% uncertainty interval 56.8-61.8) and varied widely by country, ranging from 85.5 (84.2-86.5) in Iceland to 20.4 (15.4-24.9) in Central African Republic. SDI was a good predictor of the health-related SDG index (r(2) = 0.88) and the MDG index (r(2) = 0.2), whereas the non-MDG index had a weaker relation with SDI (r(2) = 0.79). Between 2000 and 2015, the health-related SDG index improved by a median of 7.9 (IQR 5.0-10.4), and gains on the MDG index (a median change of 10.0 [6.7-13.1]) exceeded that of the non-MDG index (a median change of 5.5 [2.1-8.9]). Since 2000, pronounced progress occurred for indicators such as met need with modern contraception, under-5 mortality, and neonatal mortality, as well as the indicator for universal health coverage tracer interventions. Moderate improvements were found for indicators such as HIV and tuberculosis incidence, minimal changes for hepatitis B incidence took place, and childhood overweight considerably worsened. Interpretation GBD provides an independent, comparable avenue for monitoring progress towards the health-related SDGs. Our analysis not only highlights the importance of income, education, and fertility as drivers of health improvement but also emphasises that investments in these areas alone will not be sufficient. Although considerable progress on the health-related MDG indicators has been made, these gains will need to be sustained and, in many cases, accelerated to achieve the ambitious SDG targets. The minimal improvement in or worsening of health-related indicators beyond the MDGs highlight the need for additional resources to effectively address the expanded scope of the health-related SDGs.

 • Kassebaum, Nicholas J.
  et al.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Kassebaum, Nicholas J.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Barber, Ryan M.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Bhutta, Zulfiqar A.
  Aga Khan Univ, Ctr Excellence Women & Child Hlth, Karachi, Pakistan.;Hosp Sick Children, Ctr Global Child Hlth, Toronto, ON, Canada..
  Dandona, Lalit
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA.;Publ Hlth Fdn India, New Delhi, India..
  Gething, Peter W.
  Univ Oxford, Dept Zool, Oxford, England..
  Hay, Simon I.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Kinfu, Yohannes
  Univ Canberra, Fac Hlth, Ctr Res & Act Publ Hlth, Canberra, ACT, Australia..
  Larson, Heidi J.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA.;London Sch Hyg & Trop Med, Dept Infect Dis Epidemiol, London, England..
  Liang, Xiaofeng
  Chinese Ctr Dis Control & Prevent, Beijing, Peoples R China..
  Lim, Stephen S.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Lopez, Alan D.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA.;Univ Melbourne, Melbourne Sch Populat & Global Hlth, Melbourne, Vic, Australia..
  Lozano, Rafael
  Mensah, George A.
  Mokdad, Ali H.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Naghavi, Mohsen
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Pinho, Christine
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Salomon, Joshua A.
  Steiner, Caitlyn
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Vos, Theo
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Wang, Haidong
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Abajobir, Amanuel Alemu
  Abate, Kalkidan Hassen
  Abbas, Kaja M.
  Abd-Allah, Foad
  Abdallat, Mahmud A.
  Abdulle, Abdishakur M.
  Abera, Semaw Ferede
  Aboyans, Victor
  Abubakar, Ibrahim
  Abu-Rmeileh, Niveen M. E.
  Achoki, Tom
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Adebiyi, Akindele Olupelumi
  Univ Ibadan, Coll Med, Ibadan, Nigeria.;Univ Coll Hosp, Ibadan, Nigeria..
  Adedeji, Isaac Akinkunmi
  Olabisi Onabanjo Univ, Ago Iwoye, Nigeria..
  Adelekan, Ademola Lukman
  Univ Ibadan, Ibadan, Nigeria.;Publ Hlth Promot Alliance, Osogbo, Nigeria..
  Adou, Arsene Kouablan
  Assoc Ivoirienne Bien Etre Familial, Abidjan, Cote Ivoire..
  Afanvi, Kossivi Agbelenko
  Direct Dist Sanitaire Haho, Notse, Togo.;Univ Lome, Fac Sci Sante, Lome, Togo..
  Agarwal, Arnav
  Univ Toronto, Toronto, ON, Canada.;McMaster Univ, Hamilton, ON, Canada..
  Kiadaliri, Aliasghar Ahmad
  Lund Univ, Clin Epidemiol Unit, Orthoped, Dept Clin Sci Lund, Lund, Sweden.;Kerman Univ Med Sci, Inst Futures Studies Hlth, Hlth Serv Management Res Ctr, Kerman, Iran..
  Ajala, Oluremi N.
  Univ Pittsburgh, Med Ctr, Mckeesport, PA USA..
  Akinyemiju, Tomi F.
  Univ Alabama Birmingham, Dept Epidemiol, Birmingham, AL USA. Univ Alabama Birmingham, Birmingham, AL USA..
  Akseer, Nadia
  Hosp Sick Children, Ctr Global Child Hlth, Toronto, ON, Canada.;Univ Toronto, Dalla Lana Sch Publ Hlth, Toronto, ON, Canada..
  Al-Aly, Ziyad
  Washington Univ, St Louis, MO USA..
  Alam, Khurshid
  Univ Melbourne, Childrens Res Inst, Melbourne, Vic, Australia.;Univ Melbourne, Melbourne, Vic, Australia.;Univ Sydney, Sydney, NSW, Australia..
  Alam, Noore K. M.
  Queensland Hlth, Herston, Qld, Australia..
  Alasfoor, Deena
  Minist Hlth, Al Khuwair, Oman..
  Aldhahri, Saleh Fahed
  King Saud Univ, Riyadh, Saudi Arabia. King Fahad Med City, Dept Anesthesiol, Riyadh, Saudi Arabia.;King Fahad Med City, Riyadh, Saudi Arabia..
  Aldridge, Robert William
  Alhabib, Samia
  King Abdullah Bin Abdulaziz Univ Hosp, Riyadh, Saudi Arabia..
  Ali, Raghib
  Univ Oxford, Oxford, England..
  Alkerwi, Ala'a
  Luxembourg Inst Hlth, Strassen, Luxembourg..
  Alla, Francois
  Univ Lorraine, Sch Publ Hlth, Nancy, France..
  Al-Raddadi, Rajaa
  Minist Hlth, Jeddah, Saudi Arabia..
  Alsharif, Ubai
  Charite, Berlin, Germany..
  Martin, Elena Alvarez
  Minist Hlth Social Policy & Equal, Govt Delegat Natl Plan Drugs, Spanish Observ Drugs, Madrid, Spain..
  Alvis-Guzman, Nelson
  Univ Cartagena, Cartagena De Indias, Colombia..
  Amare, Azmeraw T.
  Univ Adelaide, Sch Med, Adelaide, SA, Australia.;Bahir Dar Univ, Coll Med & Hlth Sci, Bahir Dar, Ethiopia. Bahir Dar Univ, Bahir Dar, Ethiopia..
  Amberbir, Alemayehu
  Dignitas Int, Zomba, Malawi..
  Amegah, Adeladza Kofi
  Univ Cape Coast, Cape Coast, Ghana..
  Ammar, Walid
  Minist Publ Hlth, Beirut, Lebanon..
  Amrock, Stephen Marc
  Oregon Hlth & Sci Univ, Portland, OR 97201 USA..
  Andersen, Hjalte H.
  Aalborg Univ, Fac Med, Dept Hlth Sci & Technol, Ctr Sensory Motor Interact, Aalborg, Denmark..
  Anderson, Gregory M.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Antoine, Rose Mayerline
  Rose Fdn Haiti, Portau Au Prince, Haiti..
  Antonio, Carl Abelardo T.
  Univ Philippines, Coll Publ Hlth, Dept Hlth Policy & Adm, Manila, Philippines..
  Aregay, Atsede Fantahun
  Ärnlöv, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Cardiovascular epidemiology. Dalarna Univ, Falun, Sweden..
  Arora, Megha
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Arsenijevic, Valentina S. Arsic
  Univ Belgrade, Sch Med, Inst Microbiol & Immunol, Belgrade, Serbia.;Univ Childrens Hosp, Belgrade, Serbia..
  Artaman, Al
  Asayesh, Hamid
  Qom Univ Med Sci, Sch Paramed, Dept Emergency Med, Qom, Iran..
  Atique, Suleman
  Taipei Med Univ, Grad Inst Biomed Informat, Taipei, Taiwan..
  Avokpaho, Euripide Frinel G. Arthur
  Inst Rech Clin Benin, Cotonou, Benin.;LERAS Afrique, Parakou, Benin..
  Awasthi, Ashish
  Sanjay Gandhi Postgraduate Inst Med Sci, Lucknow, Uttar Pradesh, India..
  Quintanilla, Beatriz Paulina Ayala
  La Trobe Univ, Judith Lumley Ctr Mother Infant & Family Hlth Res, Melbourne, Vic, Australia.;Peruvian Natl Inst Hlth, Lima, Peru..
  Azzopardi, Peter
  Univ Melbourne, Dept Paediat, Melbourne, Vic, Australia.;Univ Melbourne, Childrens Res Inst, Melbourne, Vic, Australia.;South Australian Hlth & Med Res Inst, Wardliparingga Aboriginal Res Unit, Adelaide, SA, Australia..
  Bacha, Umar
  Univ Management & Technol, Sch Hlth Sci, Lahore, Pakistan..
  Badawi, Alaa
  Univ Toronto, Fac Med, Dept Nutr Sci, Toronto, ON, Canada.;Publ Hlth Agcy Canada, Toronto, ON, Canada..
  Bahit, Maria C.
  INECO Neurociencias, Rosario, Santa Fe, Argentina..
  Balakrishnan, Kalpana
  Sri Ramachandra Univ, Chennai, Tamil Nadu, India..
  Banerjee, Amitava
  Barac, Aleksandra
  Univ Belgrade, Fac Med, Belgrade, Serbia..
  Barker-Collo, Suzanne L.
  Univ Auckland, Sch Psychol, Auckland, New Zealand..
  Barnighausen, Till
  Africa Hlth Res Inst, Mtubatuba, South Africa.;Heidelberg Univ, Inst Publ Hlth, Heidelberg, Germany..
  Basu, Sanjay
  Stanford Univ, Stanford, CA 94305 USA..
  Bayou, Tigist Assefa
  Bayou, Yibeltal Tebekaw
  Jhpiego Ethiopia, Addis Ababa, Ethiopia..
  Bazargan-Hejazi, Shahrzad
  Charles R Drew Univ Med & Sci, 1621 E 120th St, Los Angeles, CA 90059 USA.;Univ Calif Los Angeles, David Geffen Sch Med, Los Angeles, CA 90095 USA.;Kermanshah Univ Med Sci, Kermanshah, Iran..
  Beardsley, Justin
  Univ Oxford, Ho Chi Minh City, Vietnam..
  Bedi, NeerajHaidong Wang
  Coll Publ Hlth & Trop Med, Jazan, Saudi Arabia..
  Bekele, Tolesa
  Madawalabu Univ, Bale Goba, Ethiopia..
  Bell, Michelle L.
  Yale Univ, New Haven, CT USA..
  Bennett, Derrick A.
  Univ Oxford, Oxford, England..
  Bensenor, Isabela M.
  Berhane, Adugnaw
  Debre Berhane Univ, Debre Berhan, Ethiopia..
  Bernabe, Eduardo
  Betsu, Balem Demtsu
  Beyene, Addisu Shunu
  Haramaya Univ, Harar, Ethiopia..
  Biadgilign, Sibhatu
  Bikbov, Boris
  Academician VI Shumakov Fed Res Ctr Transplantol, Dept Nephrol Issues Transplanted Kidney, Moscow, Russia..
  Bin Abdulhak, Aref A.
  Univ Iowa Hosp & Clin, Iowa City, IA 52242 USA..
  Biroscak, Brian J.
  Yale Univ, New Haven, CT USA.;Univ S Florida, Tampa, FL USA..
  Biryukov, Stan
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Bisanzio, Donal
  Univ Oxford, Nuffield Dept Med, Oxford, England..
  Bjertness, Espen
  Blore, Jed D.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Brainin, Michael
  Danube Univ Krems, Krems, Austria..
  Brazinova, Alexandra
  Breitborde, Nicholas J. K.
  Brugha, Traolach S.
  Butt, Zahid A.
  Campos-Nonato, Ismael Ricardo
  Campuzano, Julio Cesar
  Cardenas, Rosario
  Carrero, Juan Jesus
  Carter, Austin
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Casey, Daniel C.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Castaneda-Oquela, Carlos A.
  Castro, Ruben Estanislao
  Catala-Lopez, Ferran
  Cavalleri, Fiorella
  Chang, Hsing-Yi
  Chang, Jung -Chen
  Chavan, Laxmikant
  Chibueze, Chioma Ezinne
  Chisumpa, Vesper Hichilombwe
  Choi, Jee-Young Jasmine
  Chowdhury, Rajiv
  Christopher, Devasahayam Jesudas
  Ciobanu, Liliana G.
  Univ Adelaide, Adelaide, SA, Australia..
  Cirillo, Massimo
  Coates, Matthew M.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Coggeshall, Megan
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Colistro, Valentina
  Colquhoun, Samantha M.
  Univ Melbourne, Childrens Res Inst, Melbourne, Vic, Australia.;Univ Melbourne, Melbourne, Vic, Australia..
  Cooper, Cyrus
  Univ Oxford, NIHR Musculoskeletal Biomed Res Ctr, Oxford, England..
  Cooper, Leslie Trumbull
  Cortinovis, Monica
  Dahiru, Tukur
  Damasceno, Albertino
  Danawi, Hadi
  Dandona, Rakhi
  Publ Hlth Fdn India, New Delhi, India..
  Das Neves, Jose
  De Leo, Diego
  Dellavalle, Robert P.
  Deribe, Kebede
  Deribew, Amare
  Univ Oxford, Nuffield Dept Med, Oxford, England..
  Jarlais, Don C. Des
  Dharmaratne, Samath D.
  Dicker, Daniel J.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Ding, Eric L.
  Dossou, Edem
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Dubey, Manisha
  Ebel, Beth E.
  Univ Washington, Harborview Injury Prevent & Res Ctr, Seattle, WA USA..
  Ellingsen, Christian Lycke
  Elyazar, Iqbal
  Endries, Aman Yesuf
  Ermakov, Sergey Petrovich
  Eshrati, Babak
  Esteghamati, Alireza
  Faraon, Emerito Jose Aquino
  Univ Philippines, Coll Publ Hlth, Manila, Philippines.;Dept Hlth, Manila, Philippines..
  Farid, Talha A.
  Farinha, Carla Sofia E. Sa
  Faro, Andre
  Farvid, Maryam S.
  Farzadfar, Farshad
  Fereshtehnejad, Seyed-Mohammad
  Fernandes, Joao C.
  Fischer, Florian
  Univ Bielefeld, Bielefeld, Germany. Acad Med Sci, Inst Gerontol, Kiev, Ukraine..
  Fitchett, Joseph R. A.
  Fleming, Tom
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Gt, Nataliya Fo
  Franca, Elisabeth Barboza
  Univ Fed Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brazil..
  Franklin, Richard C.
  James Cook Univ, Townsville, Qld, Australia..
  Fraser, Maya S.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Friedman, Joseph
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Pullman, Nancy
  Furst, Thomas
  Univ Basel, Basel, Switzerland..
  Futran, Neal D.
  Univ Washington, Seattle, WA USA..
  Gambashidze, Ketevan
  Natl Ctr Dis Control & Publ Hlth, Tbilisi, Rep of Georgia..
  Gamkrelidze, Amiran
  Gebre, Teshome
  Task Force Global Hlth, Decatur, GA USA..
  Gebrehiwot, Tsegaye Tewelde
  Gebremedhin, Amanuel Tesfay
  Ludwig Maximilians Univ Munchen, Munich, Germany..
  Gebremedhin, Mengistu
  Gebru, Alemseged Aregay
  Kilte Awlaelo Hlth & Demog Surveillance Syst, Mekelle, Ethiopia..
  Geleijnse, Johanna M.
  Wageningen Univ, Div Human Nutr, Wageningen, Netherlands..
  Gibney, Katherine B.
  Univ Melbourne, Peter Doherty Inst Infect & Immun, Melbourne, Vic, Australia.;Royal Melbourne Hosp, Melbourne, Vic, Australia..
  Giref, Ababi Zergaw
  Giroud, Maurice
  Univ Hosp Dijon, Dijon, France..
  Gishu, Melkamu Dedefo
  Glaser, Elizabeth
  Goenka, Shifalika
  Publ Hlth Fdn India, New Delhi, India..
  Gomez-Dantes, Hector
  Gona, Philimon
  Goodridge, Amador
  Gopalani, Sameer Vali
  Goto, Atsushi
  Graetz, Nicholas
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Gugnani, Harish Chander
  Guo, Yuming
  Gupta, Rahul
  Gupta, Rajeev
  Gupta, Vipin
  Hafezi-Nejad, Nima
  Hailu, Alemayehu Desalegne
  Hailu, Gessessew Bugssa
  Kilte Awlaelo Hlth & Demog Surveillance Syst, Mekelle, Ethiopia..
  Hamadeh, Randah Ribhi
  Hamidi, Samer
  Hancock, Jamie
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Handal, Alexis J.
  Hankey, Graeme J.
  Harb, Hilda L.
  Minist Publ Hlth, Beirut, Lebanon..
  Harikrishnan, Sivadasanpillai
  Harun, Kimani M.
  Univ Washington, Seattle, WA USA..
  Havmoeller, Rasmus
  Hoek, Hans W.
  Horino, Masako
  Horita, Nobuyuki
  Hosgood, H. Dean
  Hoy, Damian G.
  Htet, Aung Soe
  Hu, Guoqing
  Huang, Hsiang
  Huang, John J.
  Yale Univ, New Haven, CT USA..
  Huybrechts, Inge
  Huynh, Chantal
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Iannarone, Marissa
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Iburg, Kim Moesgaard
  Idrisov, Bulat T.
  Iyer, Veena J.
  Jacobsen, Kathryn H.
  Jahanmehr, Nader
  Jakovljevic, Mihajlo B.
  Javanbakht, Mehdi
  Jayatilleke, Achala Upendra
  Jee, Sun Ha
  Jeemon, Panniyammakal
  Publ Hlth Fdn India, Ctr Control Chron Condit, New Delhi, India..
  Jha, Vivekanand
  Univ Oxford, Oxford, England..
  Jiang, Guohong
  Jiang, Ying
  Jibat, Tariku
  Wageningen Univ, Wageningen, Netherlands..
  Jonas, Jost B.
  Kabir, Zubair
  Kamal, Ritul
  Kan, Haidong
  Karch, Andre
  Karletsos, Dimitris
  Kasaeian, Amir
  Kaul, Anil
  Kawakami, Norito
  Kayibanda, Jeanne Francoise
  Kazanjan, Konstantin
  Natl Ctr Dis Control & Publ Hlth, Tbilisi, Rep of Georgia..
  Kazi, Dhruv S.
  Keiyoro, Peter Njenga
  Kemmer, Laura
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Kemp, Andrew Haddon
  Univ Sydney, Sydney, NSW, Australia..
  Kengne, Andre Pascal
  Keren, Andre
  Kereselidze, Maia
  Natl Ctr Dis Control & Publ Hlth, Tbilisi, Rep of Georgia..
  Kesavachandran, Chandrasekharan Nair
  Khader, Yousef Saleh
  Khan, Abdur Rahman
  Khan, Ejaz Ahmad
  Khang, Young-Ho
  Khonelidze, Irma
  Natl Ctr Dis Control & Publ Hlth, Tbilisi, Rep of Georgia..
  Khosravi, Ardeshir
  Khubchandani, Jagdish
  Kim, Yun Jin
  Kivipelto, Miia
  Knibbs, Luke D.
  Kokubo, Yoshihiro
  Kosen, Soewarta
  Koul, Parvaiz A.
  Koyanagi, Ai
  Krishnaswami, Sanjay
  Defo, Barthelemy Kuate
  Bicer, Burcu Kucuk
  Kudom, Andreas A.
  Univ Cape Coast, Cape Coast, Ghana..
  Kulikoff, Xie Rachel
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Kulkarni, Chanda
  Kumar, G. Anil
  Publ Hlth Fdn India, New Delhi, India..
  Kutz, Michael J.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Lal, Dharmesh Kumar
  Lalloo, Ratilal
  Lam, Hilton
  Lamadrid-Figueroa, Hector
  Lan, Qing
  Larsson, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Biochemial structure and function.
  Laryea, Dennis Odai
  Leigh, James
  Univ Sydney, Sydney, NSW, Australia..
  Leung, Ricky
  Li, Yichong
  Li, Yongmei
  Lipshultz, Steven E.
  Liu, Patrick Y.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Liu, Shiwei
  Chinese Ctr Dis Control & Prevent, Natl Ctr Chron & Noncommun Dis Control & Prevent, Beijing, Peoples R China..
  Liu, Yang
  Chinese Ctr Dis Control & Prevent, Natl Ctr Chron & Noncommun Dis Control & Prevent, Beijing, Peoples R China..
  Lloyd, Belinda K.
  Lotufo, Paulo A.
  Lunevicius, Raimundas
  Ma, Stefan
  El Razek, Hassan Magdy Abd
  El Razek, Mohammed Magdy Abd
  Majdan, Marek
  Majeed, Azeem
  Malekzadeh, Reza
  Mapoma, Chabila C.
  Marcenes, Wagner
  Margolis, David Joel
  Marquez, Neal
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Masiye, Felix
  Marzan, Melvin Barrientos
  Mason-Jones, Amanda J.
  Mazorodze, Tasara T.
  Meaney, Peter A.
  Mehari, Alem
  Mehndiratta, Man Mohan
  Mena-Rodriguez, Fabiola
  Mekonnen, Alemayehu B.
  Univ Sydney, Sydney, NSW, Australia..
  Melaku, Yohannes Adama
  Univ Adelaide, Sch Med, Adelaide, SA, Australia..
  Memish, Ziad A.
  Mendoza, Walter
  Meretoja, Atte
  Univ Melbourne, Dept Med, Melbourne, Vic, Australia. Univ Melbourne, Inst Hlth & Ageing, Melbourne, Vic, Australia..
  Meretoja, Tuomo J.
  Mhimbira, Francis Apolinary
  Miller, Ted R.
  Mills, Edward J.
  Mirarefin, Mojde
  Misganaw, Awoke
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Ibrahim, Norlinah Mohamed
  Mohammad, Karzan Abdulmuhsin
  Mohammadi, Alireza
  Mohammed, Shafiu
  Heidelberg Univ, Inst Publ Hlth, Heidelberg, Germany..
  Mola, Glen Liddell D.
  Monasta, Lorenzo
  Monis, Jonathan De la Cruz
  Hernandez, Julio Cesar Montanez
  Montero, Pablo
  Montico, Marcella
  Mooney, Meghan D.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Moore, Ami R.
  Moradi-Lakeh, Maziar
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Morawska, Lidia
  Mori, Rintaro
  Mueller, Ulrich
  Murthy, Gudlavalleti Venkata Satyanarayana
  London Sch Hyg & Trop Med, London, England..
  Murthy, Srinivas
  Nachega, Jean B.
  Naheed, Aliya
  Naldi, Luigi
  Nand, Devina
  Nangia, Vinay
  Nash, Denis
  Neupane, Subas
  Newton, John N.
  Ng, Marie
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Ngalesoni, Frida Namnyak
  Nguhiu, Peter
  Nguyen, Grant
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Le Nguyen, Quyen
  Nisar, Muhammad Imran
  Aga Khan Univ, Karachi, Pakistan..
  Nomura, Marika
  Norheim, Ole F.
  Norman, Rosana E.
  Nyakarahuka, Luke
  Obermeyer, Carla Makhlouf
  Ogbo, Felix Akpojene
  Oh, In-Hwan
  Ojelabi, Foluke Adetola
  Univ Ibadan, Ibadan, Nigeria..
  Olivares, Pedro R.
  Olusanya, Bolajoko Olubukunola
  Olusanya, Jacob Olusegun
  Opio, John Nelson
  Oren, Eyal
  Ota, Erika
  Oyekale, Abayomi Samuel
  Pa, Mahesh
  Pain, Amanda
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, WA 98121 USA..
  Papantoniou, Nikolaos
  Park, Eun-Kee
  Park, Hye-Youn
  Caicedo, Angel J. Paternina
  Patten, Scott B.
  Paul, Vinod K.
  Pereira, David M.
  Perico, Norberto
  Pesudovs, Konrad
  Petzold, Max
  Phillips, Michael Robert
  Pillay, Julian David
  Pishgar, Farhad
  Polinder, Suzanne
  Pope, Daniel
  Pourmalek, Farshad
  Qorbani, Mostafa
  Rafay, Anwar
  Rahimi, Kazem
  Univ Oxford, Oxford, England..
  Rahimi-Movaghar, Vafa
  Rahman, Mahfuzar
  Rahman, Mohammad Hifz Ur
  Rahman, Sajjad Ur
  Rai, Rajesh Kumar
  Ram, Usha
  Ranabhat, Chhabi Lal
  Rangaswamy, Thara
  Rao, Paturi Vishnupriya
  Refaat, Amany H.
  Remuzzi, Giuseppe
  Global, regional, and national levels of maternal mortality, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 20152016In: The Lancet, ISSN 0140-6736, E-ISSN 1474-547X, Vol. 388, no 10053, 1775-1812 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background In transitioning from the Millennium Development Goal to the Sustainable Development Goal era, it is imperative to comprehensively assess progress toward reducing maternal mortality to identify areas of success, remaining challenges, and frame policy discussions. We aimed to quantify maternal mortality throughout the world by underlying cause and age from 1990 to 2015. Methods We estimated maternal mortality at the global, regional, and national levels from 1990 to 2015 for ages 10-54 years by systematically compiling and processing all available data sources from 186 of 195 countries and territories, 11 of which were analysed at the subnational level. We quantified eight underlying causes of maternal death and four timing categories, improving estimation methods since GBD 2013 for adult all-cause mortality, HIV-related maternal mortality, and late maternal death. Secondary analyses then allowed systematic examination of drivers of trends, including the relation between maternal mortality and coverage of specific reproductive health-care services as well as assessment of observed versus expected maternal mortality as a function of Socio-demographic Index (SDI), a summary indicator derived from measures of income per capita, educational attainment, and fertility. Findings Only ten countries achieved MDG 5, but 122 of 195 countries have already met SDG 3.1. Geographical disparities widened between 1990 and 2015 and, in 2015, 24 countries still had a maternal mortality ratio greater than 400. The proportion of all maternal deaths occurring in the bottom two SDI quintiles, where haemorrhage is the dominant cause of maternal death, increased from roughly 68% in 1990 to more than 80% in 2015. The middle SDI quintile improved the most from 1990 to 2015, but also has the most complicated causal profile. Maternal mortality in the highest SDI quintile is mostly due to other direct maternal disorders, indirect maternal disorders, and abortion, ectopic pregnancy, and/or miscarriage. Historical patterns suggest achievement of SDG 3.1 will require 91% coverage of one antenatal care visit, 78% of four antenatal care visits, 81% of in-facility delivery, and 87% of skilled birth attendance. Interpretation Several challenges to improving reproductive health lie ahead in the SDG era. Countries should establish or renew systems for collection and timely dissemination of health data; expand coverage and improve quality of family planning services, including access to contraception and safe abortion to address high adolescent fertility; invest in improving health system capacity, including coverage of routine reproductive health care and of more advanced obstetric care-including EmOC; adapt health systems and data collection systems to monitor and reverse the increase in indirect, other direct, and late maternal deaths, especially in high SDI locations; and examine their own performance with respect to their SDI level, using that information to formulate strategies to improve performance and ensure optimum reproductive health of their population.

 • Nylander, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Nylander, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Where the real change happens?: Global climate governance from below: investigating the COP counter summit in Paris 20152017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Ever since the governments began to meet for the Conferences of the Parties (COP) to try to come to agreement over an international climate agreement, civil society organizations involved in the climate issue have also gathered for their own conferences in relation to the COP. Still the role of these re-occurring “COP counter summits” in global climate governance have not been researched in depth. In order to contribute to a better understanding of the role the COP counter summit in climate governance in general, the aim of this study is to conduct a qualitative single-case study of one of these meetings. This is carried out by a field study to the COP counter summit in Paris 2015 with methods of participatory observation and semi-structured interviews with informants. An analytical framework was developed based on theory within related research fields, like parallel summits, social movements and globalization studies. The study contributes with research about what functions of the COP counter summit in Paris had for civil society and how these functions were performed.

 • ten Berge, Josianne C.
  et al.
  Erasmus Univ, Med Ctr, Dept Ophthalmol, Rotterdam, Netherlands..
  ten Berge, Josianne C.
  Erasmus Univ, Med Ctr, Dept Ophthalmol, Rotterdam, Netherlands..
  van Rosmalen, Joost
  Erasmus Univ, Med Ctr, Dept Biostat, Rotterdam, Netherlands..
  Vermeer, Jacolien
  Erasmus Univ, Med Ctr, Dept Immunol, Rotterdam, Netherlands..
  Hellström, Cecilia
  KTH Royal Inst Technol, Sch Biotechnol, SciLifeLab, Affin Prote, Stockholm, Sweden..
  Lindskog, Cecilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Clinical and experimental pathology. Uppsala University, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Nilsson, Peter
  KTH Royal Inst Technol, Sch Biotechnol, SciLifeLab, Affin Prote, Stockholm, Sweden..
  Qundos, Ulrika
  KTH Royal Inst Technol, Sch Biotechnol, SciLifeLab, Affin Prote, Stockholm, Sweden..
  Rothova, Aniki
  Erasmus Univ, Med Ctr, Dept Ophthalmol, Rotterdam, Netherlands..
  Schreurs, Marco W. J.
  Erasmus Univ, Med Ctr, Dept Immunol, Rotterdam, Netherlands..
  Serum Autoantibody Profiling of Patients with Paraneoplastic and Non-Paraneoplastic Autoimmune Retinopathy2016In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 11, no 12, e0167909Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: Although multiple serum antiretinal autoantibodies (ARAs) have been reported in patients with paraneoplastic and non-paraneoplastic autoimmune retinopathy ((n)pAIR), not all retinal antigens involved in (n)pAIR are specified. This study aims to serologically identify patients with presumed (n)pAIR through determination of both known and unknown ARAs by autoantibody profiling.

  Methods: An antigen suspension bead array using 188 different antigens representing 97 ocular proteins was performed to detect ARAs in serum samples of patients with presumed (n)pAIR (n = 24), uveitis (n = 151) and cataract (n = 21). Logistic regressions were used to estimate the associations between ocular antigens and diagnosis. Validation of interphotoreceptor matrix proteoglycan 2 (IMPG2) and recoverin antigens was performed by immunohistochemistry and immunoblot, respectively.

  Results: Samples of patients with presumed (n)pAIR exhibited a broad spectrum of ARAs. We identified retinal antigens that have already been described previously (e.g. recoverin), but also identified novel ARA targets. Most ARAs were not specific for (n)pAIR since their presence was also observed in patients with cataract or uveitis. High titers of autoantibodies directed against photoreceptor-specific nuclear receptor and retinol-binding protein 3 were more common in patients with presumed (n)pAIR compared to uveitis (p = 0.015 and p = 0.018, respectively). The presence of all other ARAs did not significantly differ between groups. In patients with presumed (n)pAIR, anti-recoverin autoantibodies were the most prevalent ARAs. Validation of bead array results by immunohistochemistry (anti-IMPG2) and immunoblot (anti-recoverin) showed concordant results in (n)pAIR patients.

  Conclusions: Patients with (n)pAIR are characterized by the presence of a broad spectrum of ARAs. The diagnosis of (n)pAIR cannot be based on the mere presence of serum ARAs, as these are also commonly present in uveitis as well as in age-related cataract patients.

 • Englund, Sara
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Logopedi.
  Englund, Sara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Logopedi.
  Nordström, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Logopedi.
  Samband mellan anhörigskattning och logopedisk bedömning vid afasi: I akut skede och sex månader efter stroke2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One third of all patients with acute stroke acquire the language impairment aphasia. The assessment of aphasia is important in order to give a correct diagnosis and treatment. Two types of aphasia assessments are assessment of language function and assessment of functional communication (communication in everyday life). The assessment is usually performed by a speech and language pathologist (SLP) but it can also be performed by a family member or close friend with a proxy rating questionnaire. In this study the correlation between proxy rating of functional communication and SLP assessment of both language function and functional communication were examined. The assessments were performed at 16 days and 6 months after stroke onset. The study also examined if two proxy ratings correlated. The study was conducted using ANH and CETI proxy ratings, and the SLP assessments NGTA and ANELT. The results revealed a strong, statistically significant, correlation between proxy rating and SLP assessment and a very strong, statistically significant, correlation between the two proxy ratings. All correlations remained strong over time. When differences between proxy rating and SLP assessment were observed there was a tendency that proxies rated the functional communication higher than the SLP did. When the participants were divided into groups based on severity of aphasia, the results revealed a greater consistency between proxy rating and SLP assessment for people with mild aphasia than for those with moderate to severe aphasia. 

 • Olofsson, Julia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Modern Languages.
  Olofsson, Julia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Modern Languages.
  El español - una lengua "chula": Un estudio cualitativo sobre las actitudes de alumnos de la escuela secundaria en Åland hacia el español.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  A partir de entrevistas cualitativas, este trabajo estudia las razones por las que alumnos de la educación secundaria en Åland eligen el español como lengua extranjera en el año seis y sus actitudes hacia el español como asignatura y lengua después de haber estudiado la lengua desde aproximadamente medio año. Los resultados demuestran que la mayoría de los alumnos eligieron el español porque no tenían interés en estudiar el francés o el alemán. Además, el español les pareció fácil y divertido de aprender. La mayor parte de los alumnos indican tener actitudes positivas hacia tanto el español como asignatura y como lengua. Aprender el idioma de una manera comunicativa les parece beneficioso y también escuchar y leer textos españoles. Los alumnos aclaman que pueden sacar provecho del inglés dado que hay semejanzas entre las dos lenguas. Además, los alumnos tienen actitudes positivas hacia el ambiente de las clases, el contenido y los materiales de la enseñanza. Sin embargo, también hay los que tienen opiniones negativas hacia la asignatura porque para algunos alumnos el nivel les  parecen demasiado fácil o difícil.

 • Fryknäs, Mårten
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Cancer Pharmacology and Computational Medicine.
  Fryknäs, Mårten
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Cancer Pharmacology and Computational Medicine.
  Zhang, Xiaonan
  Linkping Univ, Dept Med & Hlth Sci, SE-58183 Linkoping, Sweden.;Karolinska Inst, Dept Pathol & Oncol, Canc Ctr Karolinska, SE-17176 Stockholm, Sweden..
  Bremberg, Ulf
  Beactica, SE-75450 Uppsala, Sweden..
  Senkowski, Wojciech
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Cancer Pharmacology and Computational Medicine.
  Olofsson, Maria Hägg
  Karolinska Inst, Dept Pathol & Oncol, Canc Ctr Karolinska, SE-17176 Stockholm, Sweden..
  Brandt, Peter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry, Organic Pharmaceutical Chemistry.
  Persson, Ingmar
  Swedish Univ Agr Sci, Dept Chem & Biotechnol, POB 7015, SE-75651 Uppsala, Sweden..
  D'Arcy, Padraig
  Linkping Univ, Dept Med & Hlth Sci, SE-58183 Linkoping, Sweden..
  Gullbo, Joachim
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Cancer Pharmacology and Computational Medicine. Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Experimental and Clinical Oncology.
  Nygren, Peter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Experimental and Clinical Oncology.
  Schughart, Leoni Kunz
  Tech Univ Dresden, OncoRay Natl Ctr Radiat Res Oncol, D-01307 Dresden, Germany..
  Linder, Stig
  Linkping Univ, Dept Med & Hlth Sci, SE-58183 Linkoping, Sweden.;Karolinska Inst, Dept Pathol & Oncol, Canc Ctr Karolinska, SE-17176 Stockholm, Sweden..
  Larsson, Rolf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Cancer Pharmacology and Computational Medicine.
  Iron chelators target both proliferating and quiescent cancer cells2016In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 6, 38343Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Poorly vascularized areas of solid tumors contain quiescent cell populations that are resistant to cell cycle-active cancer drugs. The compound VLX600 was recently identified to target quiescent tumor cells and to inhibit mitochondrial respiration. We here performed gene expression analysis in order to characterize the cellular response to VLX600. The compound-specific signature of VLX600 revealed a striking similarity to signatures generated by compounds known to chelate iron. Validation experiments including addition of ferrous and ferric iron in excess, EXAFS measurements, and structure activity relationship analyses showed that VLX600 chelates iron and supported the hypothesis that the biological effects of this compound is due to iron chelation. Compounds that chelate iron possess anti-cancer activity, an effect largely attributed to inhibition of ribonucleotide reductase in proliferating cells. Here we show that iron chelators decrease mitochondrial energy production, an effect poorly tolerated by metabolically stressed tumor cells. These pleiotropic features make iron chelators an attractive option for the treatment of solid tumors containing heterogeneous populations of proliferating and quiescent cells.

 • Henriksson, Anna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Henriksson, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ådahl, Petter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Vem styr vem?: Makten över det möjligas gräns i ett gränslöst kontorslandskap.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats bygger på en observationsstudie som undersöker den aktivitetsbaserade kontorsmiljön utifrån hur den fysiska platsen och miljön styr och styrs av de människor och objekt som befinner sig på platsen. Syftet är att bidra till en djupare förståelse för hur makt kan manifesteras genom att handlande möjliggörs, uppmuntras och begränsas i fysiska rum, såväl av objekten som av människorna som befinner sig på platsen.

  Till skillnad från tidigare studier i fältet, som främst har fokuserat på hur det aktivitetsbaserade arbetssättet påverkat de anställdas hälsa, välmående och motivation, så ämnar denna uppsats att deskriptivt kartlägga den studerade kontorsmiljön och hur interaktionen mellan aktanter på arbetsplatsen ter sig. Detta görs genom att genomföra en deltagande observationsstudie på en arbetsplats med aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Genom att utveckla och använda en teoretisk ansats baserad på främst Actor network theory utgångspunkter, Akrich (1992) begrepp script och de Certeaus (1984) begreppspar strategier och taktiker analyserar vi våra observationer på arbetsplatsen i strävan att undersöka hur aktanters handlande styr och styrs av den miljö de är en del av på kontoret.

  Studiens resultat visar att den aktivitetsbaserade kontorsmiljön i flera avseenden inte skiljer sig, eller skiljer sig marginellt, i praktiken från så kallade traditionella kontorslandskap. Kontorets utformning är beroende av de sociala och arbetsrelaterade relationerna mellan kollegor, som många gånger i högre grad förklarar strukturen på nätverket och dess möjliggörande av ett visst sätt att handla. Vidare visar analysen att vissa aktanter blir obligatoriska passagepunkter som definierar, formar och styr sin omgivning i relativt hög utsträckning. Produkten av relationerna på kontoret är den makt som manifesteras. Denna makt finns i alla typer av handlingar, men visar sig också vara en del av traditionellt studerade makrostrukturer som exempelvis intressekonflikten mellan arbete och kapital.

 • Muli, Irene Ngene
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Muli, Irene Ngene
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Tjänstemännens upplevelser och erfarenheter av utökad samhällsorientering i Stockholms län2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: According to Stockholm’s Public Health report refugees have lowest selfreported health and there are indicators of inadequate access to health care. All asylum seekers are offered a health assessment opportunity which less than half of them utilize. To address health problems within the group Stockholm County decided to extend an educational program for those who receive residence permit, with 12 hours health communication. Uppsala University was given the responsibility to evaluation the initiative.  

  Purpose: The purpose of this study was to illustrate the experiences of the involved officials of the initiative, the pros and cons of the initiative and areas of improvement.  

  Method: The data for this study was collect through semi-structured interviews with three different categories of officials. The collected data was analyzed using content analysis.  

  Results: One of the key benefits of the initiative was that it helped participants use health care. The partnership was perceived as successful because of the good communication. The officials expressed challenges regarding the length of the health communication and the struggle to meet the participant’s needs.   

  Conclusion: This study shows that the initiative addressed some of the barriers migrants face regarding utilizing health care. The partnership was success due to factors similar to those for other successful health promotion projects and partnerships. The challenges related to the length of the programme, which can be attributed to poor initial analysis of the problem, is together with linkage of the initiative areas of improvement. 

 • Public defence: 2017-02-10 10:15 Room 2446, Uppsala
  Almquist, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, Division of Scientific Computing.
  Almquist, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, Division of Scientific Computing.
  Efficient Simulation of Wave Phenomena2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Wave phenomena appear in many fields of science such as acoustics, geophysics, and quantum mechanics. They can often be described by partial differential equations (PDEs). As PDEs typically are too difficult to solve by hand, the only option is to compute approximate solutions by implementing numerical methods on computers. Ideally, the numerical methods should produce accurate solutions at low computational cost. For wave propagation problems, high-order finite difference methods are known to be computationally cheap, but historically it has been difficult to construct stable methods. Thus, they have not been guaranteed to produce reasonable results.

  In this thesis we consider finite difference methods on summation-by-parts (SBP) form. To impose boundary and interface conditions we use the simultaneous approximation term (SAT) method. The SBP-SAT technique is designed such that the numerical solution mimics the energy estimates satisfied by the true solution. Hence, SBP-SAT schemes are energy-stable by construction and guaranteed to converge to the true solution of well-posed linear PDE. The SBP-SAT framework provides a means to derive high-order methods without jeopardizing stability. Thus, they overcome most of the drawbacks historically associated with finite difference methods.

  This thesis consists of three parts. The first part is devoted to improving existing SBP-SAT methods. In Papers I and II, we derive schemes with improved accuracy compared to standard schemes. In Paper III, we present an embedded boundary method that makes it easier to cope with complex geometries. The second part of the thesis shows how to apply the SBP-SAT method to wave propagation problems in acoustics (Paper IV) and quantum mechanics (Papers V and VI). The third part of the thesis, consisting of Paper VII, presents an efficient, fully explicit time-integration scheme well suited for locally refined meshes.

 • Public defence: 2017-02-10 10:00 Zootissalen, Uppsala
  McFarlane, S. Eryn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Ecology and Genetics, Animal ecology.
  McFarlane, S. Eryn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Ecology and Genetics, Animal ecology.
  Speciation and Metabolic rate: Insights from an avian hybrid zone2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The role of divergent climate adaptation in speciation has received surprisingly little scientific attention. My dissertation research focused on how resting metabolic rate (RMR) relates to the build up of prezygotic and postzygotic isolation in a natural Ficedula flycatcher hybrid zone. RMR is the amount of energy an organism needs to run its internal organs. Since RMR is related to life history traits and thermoregulation in other systems, it is likely to affect speciation processes at secondary contact. I found that adult collared flycatchers displace pied flycatchers into increasingly poor habitats (Paper I). Pied nestlings exhibit lower RMR in poor environments (Paper II), which may promote regional coexistence and habitat isolation by making it possible for pied flycatchers to escape competition from collared flycatchers and reduce the risk of hybridization by breeding in the poorer habitats. Further, I found that while collared flycatcher nestling RMR was not environmentally-dependent (Paper II, Paper III), those collared flycatcher nestlings that had a lower RMR in poor environments tended to have higher condition (Paper III). Further, RMR was genetically linked to a sexual ornament in collared males that has previously been shown to be beneficial in poor environments. Lastly, I found that by seven days old, nestlings increase their metabolic rate when listening to song, indicating that they are listening, and by 9 days they can discriminate between songs (Paper IV). Taken together, RMR could affect pre-zygotic isolation via correlations with life history strategies, song and sexual ornaments. RMR is also related to post zygotic isolation in Ficedula flycatchers. I found that flycatcher hybrids tended to have a higher RMR than the parental species (Paper V), and that there were many differentially expressed genes in energetically expensive organs in hybrids that were related to metabolic function (Paper VI). Thus, metabolic dysfunction, possibly caused by genetic incompatibilities, in Ficedula flycatcher hybrids could be a factor leading to infertility and postzygotic isolation between the parental species. Overall, I find that RMR could be a general physiological trait that affects both pre- and postzygotic isolation in hybridizing species at secondary contact, and ought to be more thoroughly considered in speciation research. 

 • Jobs, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy.
  Jobs, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy.
  Wedberg, Rolf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy.
  Gajewski, Konrad
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy.
  DB Science 400 kW RF Station Site Acceptance Test2017Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The manufactured and delivered DB-Science 400 kW RF station was tested on site at FREIA during 2016. The station can successfully deliver continuous pulse-trains with a power-level up to 400 kW, however during most of the on-site measurements and testing the total combiner output power was limited to 360 kW due to unusually high G2 currents measured in one of the spare TH595 tetrode tubes used in the station. Each of the stations 200 kW tetrode based amplifier sections were mounted with TH595 tetrode tubes from Thales and tuned for optimal performance. The gain of the tetrode amplifiers were roughly 15 dB with some variation between the two amplifier sections and the overall gain was approximately 74 dB maximum. Amplitude and phase pulse variations were within the specified levels.

 • Rosenkvist, Matilda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Modern Languages.
  Rosenkvist, Matilda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Modern Languages.
  Tragedias femeninas: Un estudio de los roles de género en la trilogía lorquiana2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  En esta tesina se analiza los roles de género en la trilogía lorquiana, que consiste en los dramas Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. El análisis se basa en la teoría feminista y la idea de que el género se produce culturalmente y que esta producción de género crea tanto distinciones como desigualdad entre los géneros. En todas las obras existen normas de género que se basan en la domesticidad, la pureza y la sumisión como características femeninas. Las normas son dicotomías y por eso las características masculinas son las opuestas. Como las normas están presentes en cada obra, todos los personajes femeninos más importantes tienen que enfrentarse a ellas. Su actitud varía entre el fortalecimiento y la transgresión y varios de los personajes fortalecen algunas de las normas mientras transgreden otras. Sin embargo, independientemente de su actitud ninguno de los personajes femeninos logra evitar el destino trágico que les asigna el sistema patriarcal presentado en la trilogía.

 • Höljö, Nikolina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Modern Languages.
  Höljö, Nikolina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Modern Languages.
  El trasvase interlingüístico de las metáforas en La casa de Bernarda Alba: Un estudio comparativo del español al sueco2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  En esta tesina se analiza las diferencias entre las metáforas en La casa de Bernarda Alba y sus equivalentes en una traducción sueca. Nuestros análisis se basan en la teoría sobre las metáforas conceptuales de Lakoff y Johnson (1980) con su enfoque cognitivista, además de la teoría de Gottlob Frege y sus ideas sobre sentido y significado, en el momento de compararlas. Las metáforas traducidas presentan una variedad de maneras en la traducción de la metáfora: traducir la metáfora literalmente, sustituirla por otra metáfora en la lengua meta, traducirla como metáfora que no lo era en el original y sustituir la metáfora de la lengua origen por un símil en la lengua meta. Sin embargo, el trasvase interlingüístico de la metáfora, en muchos casos, no logra mantener las connotaciones de la lengua original, algo que muestra la influencia cultural pero que significa una pérdida de las connotaciones originales. El efecto positivo, por otra parte, es una mayor accesibilidad de las metáforas para los lectores suecos.

 • Gauthier, Cecilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Modern Languages.
  Gauthier, Cecilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Modern Languages.
  ¿Lo tengo que hacer o tengo que hacerlo?: Diferencias semánticas entre la posición proclítica y enclítica del pronombre clítico lo en la perífrasis verbal tener que + infinitivo2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  La lingüística cognitiva opera bajo varios principios fundamentales, de los cuales uno describe que las variaciones sintácticas comprenden variaciones semánticas. Si bien es generalmente aceptado por la comunidad científica, pocos investigadores se han profundizado en el significado intrínseco de las alternancias de posicionamiento del pronombre clítico, fenómeno estructural posible dentro de algunos sistemas lingüísticos de lenguas romances, entre otras el español. El propósito de esta tesina es investigar qué diferencias semánticas pueden existir entre la posición antepuesta y pospuesta del clítico, examinando la perífrasis verbal tener que + infinitivo en construcciones con el pronombre clítico lo. El método es tanto cuantitativo como cualitativo; primeramente, se comprueba que sí existe una relación entre el hecho de usar o no la llamada subida de clítico con la lectura de modalidad de cada caso, para después intentar de explicar los casos que no parecieron ser afectados por las combinaciones más comunes de posición de clítico y modalidad. Los resultados obtenidos revelan que efectivamente existe una tendencia clara en cuanto a posición de clítico y modalidad, y que esta podría deberse a un componente de volitividad.   

 • Sten, Sabine
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Archaeology and Ancient History, Archaeology.
  Sten, Sabine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Archaeology and Ancient History, Archaeology.
  Loven, Christian
  Riksarkivet,Box 12541, SE-10229 Stockholm, Sweden..
  Kjellstrom, Anna
  Stockholms Univ, Inst Arkeologi Antikens kultur, Osteologiska Skningslab, SE-10691 Stockholm, Sweden..
  Liden, Kerstin
  Stockholms Univ, Inst Arkeologi Antikens kultur, Arkeologiska Skningslabo, SE-10691 Stockholm, Sweden..
  Vretemark, Maria
  Vastergotlands Museum, SE-53232 Skara, Sweden..
  Vala, Cecilie Hongslo
  Univ Goteborgs, Enheten Geriatrik Inst Medicin, Sahlgrenska Akademin, SE-40530 Gothenburg, Sweden..
  Ljunggren, Östen
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Endocrinology and mineral metabolism.
  Fjällstrom, Markus
  Uppsala Univ, Arkeol Forskningslab, SE-75185 Uppsala, Sweden..
  Shalabi, Adel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Surgical Sciences, Radiology.
  Duvernoy, Olov
  Akad sjukhuset, Bild Fnnktionsmedicinskt Centrum, SE-75185 Uppsala, Sweden..
  Segelsjo, Monica
  Akad sjukhuset, Bild Fnnktionsmedicinskt Centrum, SE-75185 Uppsala, Sweden..
  Malmstrom, Helena Jankovic
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Organismal Biology, Evolution and Developmental Biology.
  Jakobsson, Mattias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Ecology and Genetics, Evolutionary Biology.
  Erik den heliges skelett2016In: Fornvännen, ISSN 0015-7813, E-ISSN 1404-9430, Vol. 111, no 1, 27-40 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Saint Erik was King of Sweden for a few years up to 1160, when he was killed. A skeleton attributed to him is kept in Uppsala Cathedral. It underwent scientific reappraisal in 2014. The analyses included computer tomography, Xray absorptiometry, isotope analysis and DNA sampling. Radiocarbon confirms the alleged age of the bones. They belong to a 35-40-year-old man in excellent physical shape. The many wounds that he received in connection with his death fit surprisingly well with the saint's legend, whose preserved version was written 130 years after the event.

 • Brooks, S. J.
  et al.
  Groote Schuur Hosp, Dept Psychiat & Mental Hlth, Cape Town, South Africa.;Univ Cape Town, MRC Unit Anxiety & Stress Disorders, ZA-7700 Rondebosch, South Africa..
  Brooks, S. J.
  Groote Schuur Hosp, Dept Psychiat & Mental Hlth, Cape Town, South Africa.;Univ Cape Town, MRC Unit Anxiety & Stress Disorders, ZA-7700 Rondebosch, South Africa..
  Burch, K. H.
  Groote Schuur Hosp, Dept Psychiat & Mental Hlth, Cape Town, South Africa.;Univ Cape Town, MRC Unit Anxiety & Stress Disorders, ZA-7700 Rondebosch, South Africa.;Univ Nottingham, Dept Neurosci, Nottingham NG7 2RD, England..
  Maiorana, S. A.
  Univ Cape Town, Dept Psychol, ZA-7700 Rondebosch, South Africa..
  Cocolas, E.
  Groote Schuur Hosp, Dept Psychiat & Mental Hlth, Cape Town, South Africa.;Univ Cape Town, MRC Unit Anxiety & Stress Disorders, ZA-7700 Rondebosch, South Africa..
  Schiöth, Helgi B.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Functional Pharmacology.
  Nilsson, Emil K.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Functional Pharmacology.
  Kamaloodien, K.
  Univ Western Cape, Dept Psychol, Cape Town, South Africa..
  Stein, D. J.
  Groote Schuur Hosp, Dept Psychiat & Mental Hlth, Cape Town, South Africa.;Univ Cape Town, MRC Unit Anxiety & Stress Disorders, ZA-7700 Rondebosch, South Africa..
  Psychological intervention with working memory training increases basal ganglia volume: A VBM study of inpatient treatment for methamphetamine use2016In: NeuroImage: Clinical, ISSN 0353-8842, E-ISSN 2213-1582, Vol. 12, 478-491 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Protracted methamphetamine (MA) use is associated with decreased control over drug craving and altered brain volume in the frontostriatal network. However, the nature of volumetric changes following a course of psychological intervention for MA use is not yet known. Methods: 66 males (41 MA patients, 25 healthy controls, HC) between the ages of 18-50 were recruited, the MA patients from new admissions to an in-patient drug rehabilitation centre and the HC via public advertisement, both in Cape Town, South Africa. 17 MA patients received 4 weeks of treatment as usual (TAU), and 24 MA patients completed TAU plus daily 30-minute cognitive training (CT) using an N-back working memory task. Magnetic resonance imaging (MRI) at baseline and 4-week follow-up was acquired and voxel-based morphometry (VBM) was used for analysis. Results: TAU was associated with larger bilateral striatum (caudate/putamen) volume, whereas CT was associated with more widespread increases of the bilateral basal ganglia (incorporating the amygdala and hippocampus) and reduced bilateral cerebellum volume coinciding with improvements in impulsivity scores. Conclusions: While psychological intervention is associated with larger volume in mesolimbic reward regions, the utilisation of additional working memory training as an adjunct to treatment may further normalize frontostriatal structure and function.

 • Kjellberg, Katarina
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Logopedi.
  Kjellberg, Katarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Logopedi.
  Öhrström, Linnéa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Logopedi.
  Livet för personer med afasi och deras närstående efter stroke: Personer med afasi och deras närståendes skattningar på COAST respektive Carer COAST i relation till en språklig bedömning med testet A-ning2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRACT

  Stroke can result in aphasia which is an acquired language disorder. It affects both the person with aphasia and the relatives. Previous studies have shown that people with aphasia consider themselves to have fewer difficulties with communication in comparison to their relatives’ opinions. The relatives rate the difficulties as less severe in comparison to the speech and language pathologists. The scales Communication Outcome after Stroke (COAST) and Carer Communication Outcome after Stroke (Carer COAST) can be used to investigate the experiences of the people with aphasia and their relatives regarding the language and communication ability of people with aphasia and the quality of life for both groups. By using COAST and Carer COAST this study aimed to investigate the experiences of people with aphasia and their relatives and to compare their experiences to the assessment of language. This study also aimed to start a validation of COAST and Carer COAST on a Swedish population. A qualitative and a quantitative analysis were used. Twenty people with aphasia and nineteen relatives were participating. The ratings between people with aphasia, their relatives and the speech and language pathologist did not differ a lot even though the relatives rated the difficulties as most severe. The quality of life was negatively affected for almost all participants. This study provided deeper insight in the different experiences which can be crucial in the clinical practice. The validation of COAST and Carer COAST can contribute to an extended use of the scales clinically and in research.

  Keywords: aphasia, stroke, relative, experiences, speech and language pathology, Communication Outcome after Stroke, Carer Communication Outcome after Stroke

  SAMMANFATTNING

  Afasi är en förvärvad språkstörning som kan uppkomma efter stroke och påverkar både personen som fått afasi och de närstående. Enligt tidigare studier anser personer med afasi att de har mindre kommunikationssvårigheter än vad de närstående upplever. De närstående upplever i sin tur svårigheterna som mindre än vad logopeder bedömer. Skattningsformulären Communication Outcome after Stroke (COAST) och Carer Communication Outcome after Stroke (Carer COAST) kan användas för att undersöka upplevelserna hos personer med afasi och deras närstående avseende den språkliga och kommunikativa förmågan hos personen med afasi samt livskvaliteten hos båda parter. Studien syftade till att med COAST och Carer COAST studera upplevelserna hos personer med afasi och deras närstående samt hur dessa förhöll sig till en språklig bedömning. Ytterligare ett syfte var att påbörja validering av COAST och Carer COAST på en svensk population. En kvalitativ och en kvantitativ analys gjordes. Tjugo personer med afasi och nitton närstående deltog. Det var inga större skillnader mellan skattningarna av deltagarna med afasi och deras närstående. Skattningarna stämde även till stor del överens med den språkliga bedömningen även om de närstående överlag skattade svårigheterna som störst. Livskvaliteten var negativt påverkad för de flesta deltagarna. Studiens resultat ökar insikten om de olika upplevelserna vilket kan vara av betydelse i den kliniska verksamheten. Valideringen av COAST och Carer COAST kan innebära att skattningsskalorna i större utsträckning kan användas kliniskt och inom forskning.

   

  Nyckelord: afasi, stroke, närstående, upplevelser, logopedi, Communication Outcome after Stroke, Carer Communication Outcome after Stroke

 • Lee, Kian Keat
  et al.
  Stockholm Univ, Dept Mat & Environm Chem, Arrhenius Lab, SE-10691 Stockholm, Sweden..
  Lee, Kian Keat
  Stockholm Univ, Dept Mat & Environm Chem, Arrhenius Lab, SE-10691 Stockholm, Sweden..
  Hao, Wenming
  Stockholm Univ, Dept Mat & Environm Chem, Arrhenius Lab, SE-10691 Stockholm, Sweden..
  Gustafsson, Mikaela
  Stockholm Univ, Dept Mat & Environm Chem, Arrhenius Lab, SE-10691 Stockholm, Sweden..
  Tai, Cheuk-Wai
  Stockholm Univ, Dept Mat & Environm Chem, Arrhenius Lab, SE-10691 Stockholm, Sweden..
  Morin, Daniel
  ABB Corp Res, Forskargrand 7, SE-72178 Vasteras, Sweden..
  Bjorkman, Eva
  Biokol Lilliestrale & Co KB, Sibyllegatan 53, SE-11443 Stockholm, Sweden..
  Lilliestrale, Malte
  Biokol Lilliestrale & Co KB, Sibyllegatan 53, SE-11443 Stockholm, Sweden..
  Björefors, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Chemistry, Department of Chemistry - Ångström, Structural Chemistry.
  Andersson, Anna M.
  ABB Corp Res, Forskargrand 7, SE-72178 Vasteras, Sweden..
  Hedin, Niklas
  Stockholm Univ, Dept Mat & Environm Chem, Arrhenius Lab, SE-10691 Stockholm, Sweden..
  Tailored activated carbons for supercapacitors derived from hydrothermally carbonized sugars by chemical activation2016In: RSC Advances, ISSN 2046-2069, E-ISSN 2046-2069, Vol. 6, no 112, 110629-110641 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Activated carbons (ACs) are actively researched as electrode materials for supercapacitors and there is a significant interest to produce ACs from sustainable and low cost precursors. In this study, various ACs were prepared from hydrothermally carbonized sugars by KOH activation. Both the hydrothermal carbonization and activation processes were optimized to tailor the properties (e.g. textural properties, chemical composition, N-doping, electrical conductivity) of the ACs. For instance, the Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface areas (S-BET) were tuned in the range of 800-3000 m(2) g(-1) with associated variation in the extent of microporosity and pore size distributions (PSDs). The ACs were evaluated electrochemically as materials for supercapacitor electrodes in a symmetrical two-electrode cell using an aqueous electrolyte. The relationship between the electrochemical, textural, electrical, and physicochemical properties were analyzed systematically to understand the key factors determining the electrochemical performance. A high specific capacitance (C-m) of similar to 260 F g(-1) was achieved at a moderately high S-BET of similar to 1300 m(2) g(-1), which was equivalent to a C-m/S-BET of 20 mu F cm(-2), for an optimal AC prepared from hydrothermally carbonized glucose. The very high surface-specific capacitance highlights that the specific surface area is certainly not the sole limiting parameter for effective electrode materials.

 • Hartler, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Logopedi.
  Hartler, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Logopedi.
  Language and pragmatic abilities in children with ADHD and/or Autism Spectrum Disorder: The importance of Speech and Language Pathologists in neurodevelopmental assessment2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Children with neurodevelopmental disorders like Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and/or Autism Spectrum Disorder (ASD) often suffer from variable impairments in language and pragmatic abilities. The purpose of this study was to investigate language and pragmatics in children with ADHD and/or ASD (D-group) compared with a control group with no diagnose (ND-group). 22 children with diagnose, 4 girls and 18 boys aged 9:4–13:6, and 26 children with typical development, 10 girls and 16 boys, aged 10:5–13:4 were tested with a battery of tests concerning language and pragmatics. Their parents filled in a questionnaire regarding pragmatic abilities. The D-group performed poorer than the ND-group in all tests. Correlations were found between several pragmatic and language tests results in the D-group, and a few correlations were found in the ND-group. Some tests were particularly difficult for the D-group. An attempt was made to find subgroups in the D-groups test results via cluster analysis, but without success. The results emphasize the need of routine speech-language pathologist assessment during diagnostic evaluation of children with neurodevelopmental disabilities.

 • Bergmann, Amanda
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Logopedi.
  Bergmann, Amanda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Logopedi.
  Kjerrman, Corinne
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Logopedi.
  Ett intraoperativt ordrepetitionstest på svenska: Baserat på det nederländska testbatteriet Dutch Linguistic Intraoperative Protocol2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Low-grade gliomas are brain tumours that grow slowly and infiltrate brain tissue. The tumours often infiltrate tissue that is responsible for important functions such as language and motor skills. Resection of tumours in eloquent areas is done during awake surgery, which means that the patient is awake and undergoing testing during the operation. Depending on the area being subjected to surgery and what functions are expected to be affected, different tests are used, which allows a more extensive resection. In language testing during awake surgery, the patient's linguistic abilities can be tested and accordingly be preserved to a greater extent. At Akademiska sjukhuset in Uppsala the language tests currently in use are tests for example visual object naming, sentence production and reading aloud. There has been a growing demand for a greater variety of tests to allow a closer linguistic assessment during surgery. The aim of this thesis is to create a word repetition test based on the Dutch test battery DuLIP, and to conduct a pilot test to evaluate the quality of the test. This resulted in a Swedish word repetition test. A pilot test, conducted on 15 participants, established which words to be included in the test. This test will be used at Akademiska sjukhuset in Uppsala, but can also be used throughout Sweden if desired.

 • Hellström, Charlotte
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Hellström, Charlotte
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Why We Shop: A study of political consumption in regards to fast fashion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose – The thesis examines and explains how political consumption is used by a group of students. Three hypotheses were formulated in order to test if information, motivation and social commitment lead to political consumption and if the political consumption behavior differs when buying clothes and groceries.

  Design/methodology/approach – Questionnaires were formulated and handed out to students attending a basic course in Political Science at Uppsala University. The data from this survey was coded and processed in SPSS in order to test the formulated hypotheses.

  Findings – The findings in the thesis show that political consumption differs between different industries in the studied population. No compelling evidence was however provided in order to confirm that information, motivation or social commitment lead to political consumption. It does however provide some indications on possible explanations that warrant further research.

  Research limitations – The results cannot be generalized to a wider population and thus only give indications on how political consumption can be explained.

  Keywords – political consumption, fast fashion, buycotts, boycotts, social capital 

 • Sand, Rebecca
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Sand, Rebecca
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  En överrepresentation av män?: En undersökning av inramningens betydelse för inställningen till könskvotering i svenska bolagsstyrelser.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Wallin, Erika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Wallin, Erika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Representation och dialog i den moderna demokratin: En kvalitativ textanalys av Demokratiutredningens idéer om politisk representation och dialog mellan medborgare och politiker2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Muréus Selme, Martin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Muréus Selme, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Axelsson, Malin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Patienters upplevelse av information, kommunikation och delaktighet: En enkätstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Information, communication and participation between health professionals and patients is a central element in the person-centered care. Great part of the health damages are related to communications failures.  Aim: The aim of the study was to investigate and describe hospitalized patients' experiences of information, communication and participation of their health, care and treatment.  Method: Quantitative non-exprimental cross-sectional study with descriptive design with qualitative elements. Participants were 36 patients hospitalized in a hospital in southern Sweden on medicine, surgeon, orthopedic, stroke or infection departments. The data collection took place in one week's time with the help of a survey. Data were analyzed with descriptive statistics.  Results: High results were shown for the total responses for requests for information, communication and participation. No significant differences were found between acute patients and elective. In the comparison between men and women´s experience, a significant difference was detected in terms of information on possible delays and if it was given enough privacy when the staff talked about his or her medical/health condition or care/treatment. For both questions, men estimated higher results. Conclusion: Positive results of the participants' perception of information, communication and participation regarding their health, care and treatment. To follow the developments that have occurred and still occurs on person-centered care need further research be done to ensure that patients understand the information communicated and feel involved in their care and treatment.  

 • Eliasson, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Eliasson, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Nymoen, Ronja
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Får patienter adekvat smärtlindring på akutmottagning?: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING  

  Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse som omfattar kroppsliga, känslomässiga och andliga komponenter. Smärta och lidande kan vara övergående som vid den akuta smärtan men kan också förekomma under en längre period. Akut smärta förekommer vid vävnadsskada i samband med operation, trauma, reumatiska sjukdomar samt tumörsjukdom. Den akuta smärtan avtar i samband med att vävnadsskadan läker. Svensk sjuksköterskeförening beskriver att lidande, som är en av värdegrunderna för omvårdnad, är kopplat till en persons upplevelse av sin situation samt en unik och individuell känsla. Litteraturen beskriver hur patienter upplever en bristfällig smärtlindring på akutmottagningar.

  Syfte: Syftet var att undersöka patienters tillfredsställelse av smärtlindring på akutmottagning samt vilka interventioner som beskrivs för att patienterna ska få en adekvat smärtlindring.

  Metod: En litteraturstudie som baseras på 11 originalartiklar från sökningar i PubMed och CINAHL.

  Resultat: Tre faktorer som för patienten ledde till en ökad tillfredsställelse med smärtbehandling på akutmottagning var: kommunikation mellan vårdgivare och patient, minskning i smärtintensitet samt adekvat smärtlindring. Det fanns olika resultat i artiklarna om sjuksköterskeinitierad smärtlindring hade positiv inverkan på patienternas tillfredsställelse eller inte. Interventionerna i studierna som analyserades var bland annat utbildning av personal och sjuksköterskeintiterad smärtprotokoll vilka ledde till att antalet patienter som erhöll smärtlindring ökade och tiden till smärtlindring minskade.

  Slutsats: Denna studie visar att kommunikation, information samt adekvat smärtlindring leder till en ökad tillfredsställelse med smärtbehandlingen, för patienten. Studien markerar också att det finns förbättringsåtgärder för smärtbehandling på akutmottagningar, så som utbildning för vårdpersonal, riktlinjer samt smärtbedömning. Dessa åtgärder leder till att patienterna erhåller adekvat smärtlindring.

  Nyckelord: Smärtlindring, Smärtbehandling, Patienttillfredsställelse, Akutmottagning.

 • Öhman, Lisa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Öhman, Lisa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  The Importance of Educating Girls: A critical discourse analysis of western development approaches to girls’ education2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lindbäck, Jennifer
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Lindbäck, Jennifer
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Lamell, Amanda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Fichtel, Mikaela
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Fichtel, Mikaela
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Bäcklund, Elin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Sexuell hälsa i en vårdkontext: Hindrande och främjande faktorer för sjuksköterskans samtal om sexuell hälsa med patienten2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The World Health Organization regards sexual health as a significant part of good health, well-being and quality of life. Sexual health can in different ways be affected by illness, but is nevertheless an important aspect of health. The nurse has a responsibility to care for the patient from a holistic perspective where all aspects of health are taken into account. Despite this, sexual health is often a neglected subject in health care and in dicussions with patients.

  Aim: The aim of this study was to examine what factors acts as barriers and facilitators for the nurse to discuss sexual health with the patient.

  Method: A structured literature review. The result is based on a total of 12 articles, with both qualitative and quantitative methods.

  Results: A total of 53 factors were identified, 35 inhibited factors and 18 promoting factors. The factors resulted in following eight categories; a taboo subject, insufficient resources and conditions, lack of education, training and knowledge, the nurse's attitude and the patient's characteristics, sufficient resources and conditions, adequate education, training and knowledge, experience and confidence and the nurse-patient relationship.

  Conclusion: Sexual health is perceived to be a sensitive topic to talk about with patients. It is important to identify barriers and to apply appropriate methods to overcome them. Education can contribute to greater knowledge and awareness of sexual health and further promote the conversations. Regulatory documents and guidelines should be developed to provide nurses adequate tools to use in the conversation with the patient. These tools may contribute to good conversations between the patient and the nurse. The nurse should regard sexual health as an integral part of the holistic care.

 • Ekeroth, Nina
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Ekeroth, Nina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Kotz, Josefin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Konflikthantering i förskolan: En studie om förskollärarens roll och strategier2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Holmberg, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Applied Materials Sciences.
  Holmberg, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Applied Materials Sciences.
  Wear and degradation of rock drill buttons with alternative binder phase in granite and sandstone2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis, drill bit buttons with cobalt, nickel and iron binders in different compositions have been tested against granite and sandstone and the wear and friction have been measured. Furthermore, the wear and degradation of the buttons have been categorized.

  Buttons with cobalt binder were tested against granite and sandstone and buttons with alternative binders (Ni, Fe, Co) were tested against granite. Cobalt buttons were used as a reference and the wear and friction of the alternative binders was compared to the reference. The amount of worn rock was also measured. Furthermore, post treated drill bit buttons with a composition of Fe-Ni-Co were compared to buttons with the same composition that had not been post treated

  The results show that buttons with an alternative composition of Fe-Co-Ni and Fe- Ni wears less than the cobalt reference. The post treatment process does not decrease the wear of the drill bit but lowers the deviation from the mean wear. The amount of worn rock does not differ between the samples except for between the post treated and not post treated buttons with a composition of Fe-Ni-Co. The post treated buttons produces more rock debris than the not post treated. No apparent difference could be seen on the surface of the tested buttons after the test. However, composition specific cracks could be found underneath the surface of the samples. EDS-analysis showed signals of oxygen inside of all of the investigated cracks. For some compositions at depths of 20 micrometers.

  The curves of friction shows similar appearance but the values of the coefficient of friction differs. No apparent correlation was found between the wear and friction of the samples. Furthermore, no apparent correlation was found between the hardness and the wear of the buttons. 

 • skoglund, vilhelm
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  skoglund, vilhelm
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Intressentinkludering i hållbarhetsredovisning: En utvärderande jämförelse av ett utvecklat land och ett utvecklingsland2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under senare tid har allt fler företag börjat hållbarhetsredovisa, vilket innebär att de på årlig basis sammanställer och kommunicerar information om miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av sin verksamhet. Hållbarhetsredovisning kan stötta hållbar utveckling på två huvudsakliga sätt. För det första kan det öka transparensen i samhället genom att förbättra tillgång till samt utgöra en plattform för att lämna och hantera hållbarhetsrelaterad information om företag. För det andra kan det stärka hållbarhetsarbete inom företag genom att de får insikt i hur de inverkar på omvärlden samt bereder dem strukturer och mål för hållbarhetsarbete.

  För att fylla dessa funktioner krävs emellertid att företag inkluderar aktörer som påverkas av och påverkar företaget, s.k. intressenter, i upprättandet av hållbarhetsredovisningen. En central princip inom hållbarhetsredovisning är följaktligen intressentinkludering. I denna uppsats utvärderar och jämför jag intressentinkludering i hållbarhetsredovisning i det utvecklade landet Spanien och utvecklingslandet Colombia genom innehållsanalys av tio hållbarhetsredovisningar från företag i respektive land. Jag finner, i likhet med tidigare forskning, att intressentinkludering i hållbarhetsredovisning är bristfällig, särskilt i utvecklingslandet Colombia. Härtill bidrar jag till existerande forskning genom att närmare beskriva på vilket sätt intressentinkludering i hållbarhetsredovisning är bristfällig samt skiljer sig mellan det utvecklade landet Spanien och utvecklingslandet Colombia.

 • Acosta, Cecilia M.
  et al.
  Hosp Privado Comunidad Mar Del Plata, Dept Anesthesia, Cordoba 4545, RA-7600 Buenos Aires, DF, Argentina..
  Acosta, Cecilia M.
  Hosp Privado Comunidad Mar Del Plata, Dept Anesthesia, Cordoba 4545, RA-7600 Buenos Aires, DF, Argentina..
  Tusman, Gerardo
  Hosp Privado Comunidad Mar Del Plata, Dept Anesthesia, Cordoba 4545, RA-7600 Buenos Aires, DF, Argentina..
  Costantini, Mauro
  Hosp Privado Comunidad Mar Del Plata, Dept Anesthesia, Cordoba 4545, RA-7600 Buenos Aires, DF, Argentina..
  Echevarria, Camila
  Hosp Privado Comunidad Mar Del Plata, Dept Radiol, Buenos Aires, DF, Argentina..
  Pollioto, Sergio
  Hosp Privado Comunidad Mar Del Plata, Dept Pediat Surg, Buenos Aires, DF, Argentina..
  Abrego, Diego
  Hosp Privado Comunidad Mar Del Plata, Dept Pediat Surg, Buenos Aires, DF, Argentina..
  Suarez-Sipmann, Fernando
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Surgical Sciences, Anaesthesiology and Intensive Care. Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Surgical Sciences, Hedenstierna laboratory. Inst Salud Carlos III, CIBER Enfermedades Resp, Madrid, Spain..
  Bohm, Stephan H.
  Swisstom AG, Landquart, Switzerland..
  Doppler images of intra-pulmonary shunt within atelectasis in anesthetized children2016In: Critical Ultrasound Journal, ISSN 2036-3176, E-ISSN 2036-7902, Vol. 8, 19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Doppler images of pulmonary vessels in pulmonary diseases associated with subpleural consolidations have been described. Color Doppler easily identifies such vessels within consolidations while spectral Doppler analysis allows the differentiation between pulmonary and bronchial arteries. Thus, Doppler helps in diagnosing the nature of consolidations. To our knowledge, Doppler analysis of pulmonary vessels within anesthesia-induced atelectasis has never been described before. The aim of this case series is to demonstrate the ability of lung ultrasound to detect the shunting of blood within atelectatic lung areas in anesthetized children.

  Findings: Three anesthetized and mechanically ventilated children were scanned in the supine position using a high-resolution linear probe of 6-12 MHz. Once subpleural consolidations were detected in the most dependent posterior lung regions, the probe was rotated such that its long axis followed the intercostal space. In this oblique position, color Doppler mapping was performed to detect blood flow within the consolidation. Thereafter, pulsed waved spectral Doppler was applied in the previously identified vessels during a short expiratory pause, which prevented interferences from respiratory motion. Different flow patterns were identified which corresponded to both, pulmonary and bronchial vessels. Finally, a lung recruitment maneuver was performed which leads to the complete resolution of the aforementioned consolidation thereby confirming the pathophysiological entity of anesthesia-induced atelectasis.

  Conclusions: Lung ultrasound is a non-invasive imaging tool that not only enables the diagnosis of anesthesia-induced atelectasis in pediatric patients but also analysis of shunting blood within this consolidation.

 • de Wit, Heleen A.
  et al.
  Norwegian Inst Water Res NIVA, Gaustadalleen 21, N-0349 Oslo, Norway..
  de Wit, Heleen A.
  Norwegian Inst Water Res NIVA, Gaustadalleen 21, N-0349 Oslo, Norway..
  Valinia, Salar
  Norwegian Inst Water Res NIVA, Gaustadalleen 21, N-0349 Oslo, Norway..
  Weyhenmeyer, Gesa A.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Ecology and Genetics, Limnology.
  Futter, Martyn N.
  Swedish Univ Agr Sci, Dept Aquat Sci & Assessment, Lennart Hjalms Vag 9, S-75007 Uppsala, Sweden..
  Kortelainen, Pirkko
  Finnish Environm Inst, POB 140, Helsinki 00251, Finland..
  Austnes, Kari
  Norwegian Inst Water Res NIVA, Gaustadalleen 21, N-0349 Oslo, Norway..
  Hessen, Dag O.
  Univ Oslo, Sect Aquat Biol & Toxicol, Dept Biosci, N-0316 Oslo, Norway..
  Räike, Antti
  Finnish Environm Inst, POB 140, Helsinki 00251, Finland..
  Laudon, Hjalmar
  Swedish Univ Agr Sci, Dept Forest Ecol & Management, S-90183 Umea, Sweden..
  Vuorenmaa, Jussi
  Finnish Environm Inst, POB 140, Helsinki 00251, Finland..
  Current Browning of Surface Waters Will Be Further Promoted by Wetter Climate2016In: ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY LETTERS, ISSN 2328-8930, Vol. 3, no 12, 430-435 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Browning of surface waters because of increasing terrestrial dissolved organic carbon (OC) concentrations is a concern for drinking water providers and can impact land carbon storage. We show that positive trends in OC in 474 streams, lakes, and rivers in boreal and subarctic ecosystems in Norway, Sweden, and Finland between 1990 and 2013 are surprisingly constant across climatic gradients and catchment sizes (median, +1.4% year(-1); interquartile range, +0.8-2.0% year(-1)), implying that water bodies across the entire landscape are browning. The largest trends (median, +1.7% year(-1)) were found in regions impacted by strong reductions in sulfur deposition, while subarctic regions showed the least browning (median, +0.8% year(-1)). In dry regions, precipitation was a strong and positive driver of OC concentrations, declining in strength moving toward high rainfall sites. We estimate that a 10% increase in precipitation will increase mobilization of OC from soils to freshwaters by at least 30%, demonstrating the importance of climate wetting for the carbon cycle. We conclude that upon future increases in precipitation, current browning trends will continue across the entire aquatic continuum, requiring expensive adaptations in drinking water plants, increasing land to sea export of carbon, and impacting aquatic productivity and greenhouse gas emissions.

 • Andersson, Helena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, Division of Systems and Control.
  Andersson, Helena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, Division of Systems and Control.
  Individualized mathematical modeling of neural activation in electric field2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Deep Brain Stimulation (DBS) is a treatment of movement disorders such as Parkinson's disease and essential tremor. Today it has been used in more than 80.000 patients. Electrical stimulation is administered by an implanted pulse generator through an electrode surgically placed in a target brain area specific to the treated disease. Opposed to alternative purely surgical treatment procedures, DBS is reversible and can be turned off.

  In this project, the aim is to individualise an already existing computational model of DBS, but also to look at optimisation of the treatment by developing a neuron model. It has been executed the following way. To localise the target area for the electrode, Magnetic Resonance Imaging (MRI) is used. An MRI image consists of volume elements called voxels. By analysing these voxels, it is possible to set up a coordinate system for the position of different parts of the brain. To build up an individualised model of the DBS, an MRI image is segmented into tissues of different conductivity thus resulting in a more accurate description of the electrical field around the electrode. To visualize the stimuli coverage for the medical staff, the MRI image of the target area, the electrode, and the electrical field produced by the stimuli are depicted in the same figure. From the results, we can draw the conclusion that this method works well for individualising the computational model of DBS, but it has only been used on one MRI scan so far so it needs further testing to obtain more data to compare with.

  The neuron model is a temporospatial mathematical model of a single neuron for the prediction of activation by a given electrically applied field generated by a DBS lead. The activation model is intended to be part of a patient-specific model of an already existing computational model of DBS. The model originate from a neuron model developed by Hodgkin and Huxley (HH). The original HH model only takes into account one compartment and, to make the neuron model more accurate, it is combined with a cable model. The simulation results obtained with the model have been validated against an established and widely accepted neuron model. The results correlated highly to each other with only minor differences. To see how position and orientation impact on activation, the developed HH model was tested for different pulse widths, distances from the lead, and rotations of the neuron relative to the lead. A larger pulse width makes activation more likely and so does a larger amplitude. Thicker neurons are more likely to get activated, neurons closer to the lead and also neurons perpendicular to the lead. From the results we can draw the conclusion that this method is a good way to stimulate neural activation of a single neuron. In future research, it might be possible to compare results from the neuron model with patient's response to treatment.