uu.seUppsala University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Ingvarsson, TorbjörnORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7154-5310
Publications (10 of 36) Show all publications
Ingvarsson, T. (2019). I lyckliga stunder och på lyckliga platser: Om att förena avtalsrättens teori och praktik. In: Skrifter till Jan Rambergs minne: (pp. 131-143). Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>I lyckliga stunder och på lyckliga platser: Om att förena avtalsrättens teori och praktik
2019 (Swedish)In: Skrifter till Jan Rambergs minne, Stockholm: Jure, 2019, p. 131-143Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Avtalsrättsliga teori börjar ofta i en beskrivning av hur partsviljan skall vara ledande för tolkningen av avtalet. Ofta har parterna emellertid bara föreställt sig några av huvuddragen av avtalets verkningar och i mer omfattande avtal har parterna sällan övervägt alla delar och hur de förhåller sig till varandra. När parterna väl blivit oense om vad de kommit överens om, kommer de dock att försöka efterhandskonstruera en vilja som förmodligen inte förelåg när avtalet slöts och peka på alla de fakta som stödjer deras uppfattning. I dessa situationer bör rättstillämparen se det enskilda fallet som en del i en helhet, där avtalstypen och sammanhanget med den dispositiva rättens regler tillåts ta större plats än en framkonstruerad och fiktiv partvilja. Tyngdpunkten i bedömningen läggs därvid vid objektivt konstaterbara fakta och inte påstådd partsvilja utan nämnvärt stöd i underlagen.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2019
Keywords
avtal, tolkning, dispositiv rätt, utfyllnad
National Category
Law
Research subject
Civil Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-367372 (URN)978-91-7223-753-7 (ISBN)
Available from: 2019-01-29 Created: 2019-01-29 Last updated: 2019-05-28Bibliographically approved
Ingvarsson, T. (2019). Kreditförsäkring som garanti för byggnadsentreprenad. In: Festskrift till Göran Millqvist: (pp. 301-322). Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Kreditförsäkring som garanti för byggnadsentreprenad
2019 (Swedish)In: Festskrift till Göran Millqvist, Stockholm: Jure, 2019, p. 301-322Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Traditionellt har garantier i byggsektorn ofta utfärdats som bankgarantier, men motsvarande säkerheter kan också utfärdas i form av försäkring. En sådan garanti utfärdad i försäkringsform kallas kreditförsäkring. Själva huvudåtagandet är vanligtvis utformat som en proprieborgen (»såsom för egen skuld«). En kreditförsäkring kommer på detta sätt att stå mitt emellan garantiregler och försäkringsregler. I bidraget analyseras vad detta möte mellan garantirätt och försäkringsrätt innebär. Utgångspunkten för analysen är de försäkringsrättsliga grundbegreppen upplysningsplikt, riskökning, anmälningsplikt och framkallande av försäkringsfallet. Frågan som uppkommer är i vilken omfattning försäkringsrättens regler går att tillämpa och i vilken mån stöd måste sökas i garantirättens regler för att lösa uppkomna tvister om vilka skador som omfattas av den utfärdade garantin.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2019
Series
Stockholm Centre for Commercial Law, ISSN 1651-8918 ; 32
National Category
Law
Research subject
Civil Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-359602 (URN)9789172237476 (ISBN)
Available from: 2019-01-22 Created: 2019-01-22 Last updated: 2019-08-08Bibliographically approved
Scheutz, S. (Ed.). (2019). Rättssäker utbildning. Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>Rättssäker utbildning
Show others...
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2019. p. 232
Series
Institutet för Utbildningsrätts skriftserie ; 5
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-397965 (URN)978-91-7737-074-1 (ISBN)
Available from: 2019-11-28 Created: 2019-11-28 Last updated: 2019-11-28
Ingvarsson, T. (2018). Osolidariskt ansvar. Svensk Juristtidning (5-6), 423-438
Open this publication in new window or tab >>Osolidariskt ansvar
2018 (Swedish)In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 5-6, p. 423-438Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

När två eller flera tar ett lån gemensamt blir de ofta solidariskt ansvariga för hela skulden. Presumtionsregeln innebär att tidigare makar, sambor och vänner fortsatt svarar för varandras skulder även när den nära och tillitsfulla relationen som var orsaken till skuldsättningen tagit slut eller rent av förbytts i bitter ovänskap. Rättsreglerna om solidariskt ansvar är i stort utformade som om gäldenärerna saknade annan relation än den som skulden skapar och den interna tilliten tillmäts ingen egentlig betydelse i det yttre förhållandet till borgenären. Frågan är om detta är ett önskvärt tillstånd eller om det solidariska ansvaret bör omprövas.

Keywords
solidariskt ansvar, fordringsrätt, tillit, familj, vänskap, jämställdhet
National Category
Law
Research subject
Civil Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-342436 (URN)
Available from: 2018-02-20 Created: 2018-02-20 Last updated: 2018-06-01Bibliographically approved
Ingvarsson, T. (2018). Osolidariskt ansvar. In: Genuskritiska frågor inom juridiken: (pp. 45-62). Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>Osolidariskt ansvar
2018 (Swedish)In: Genuskritiska frågor inom juridiken, Uppsala: Iustus förlag, 2018, p. 45-62Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

När två eller flera tar ett lån gemensamt blir de ofta solidariskt ansvariga för hela skulden. Presumtionsregeln innebär att tidigare makar, sambor och vänner fortsatt svarar för varandras skulder även när den nära och tillitsfulla relationen som var orsaken till skuldsättningen tagit slut eller rent av förbytts i bitter ovänskap. Rättsreglerna om solidariskt ansvar är i stort utformade som om gäldenärerna saknade annan relation än den som skulden skapar och den interna tilliten tillmäts ingen egentlig betydelse i det yttre förhållandet till borgenären. Frågan är om detta är ett önskvärt tillstånd eller om det solidariska ansvaret bör omprövas.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2018
Series
De lege: årsbok / Juridiska fakulteten i Uppsala, ISSN 1102-3317 ; 2017
Keywords
solidariskt ansvar, fordringsrätt, tillit, familj, vänskap, jämställdhet
National Category
Law
Research subject
Civil Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-353837 (URN)978-91-7678-982-7 (ISBN)
Note

Detta är ett omtryck av samma text, utan ändringar, som tidigare publicerats i Svensk Juristtidning 2018 s. 423-438. Huvudposten är URI urn:nbn:se:uu:diva-342436

Available from: 2018-08-09 Created: 2018-08-09 Last updated: 2018-08-14Bibliographically approved
Ingvarsson, T. (2018). Subrogation. In: Festskrift till Stefan Lindskog: (pp. 317-336). Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Subrogation
2018 (Swedish)In: Festskrift till Stefan Lindskog, Stockholm: Jure, 2018, p. 317-336Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Subrogation innebär att någon övertar en redan existerande fordran mot annan eller inträder i annans rättsposition mot annan. Dessa beskrivningar är emellertid oprecisa i det att subrogation dels betecknar att någon genom egen prestation ställs som berättigad mot annan än den till vilken prestationen skedde, dels inträder i de rättigheter och skyldigheter som den som mottog prestationen hade mot annan. Genom att skilja på situationer när subrogation betecknar rättsföljden, det vill säga är ett ord för att ange att en fordran övergått, och då subrogation betecknar ett av flera rättsfakta i en slutledning, genom vilken rättstillämparen skall avgöra om en viss rättighet eller skyldighet övergått till den som subrogerat i fordringen, kan större säkerhet och förutsägbarhet i de rättsliga bedömningarna uppnås.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2018
Keywords
subrogation, inträde, regress, cession, cessio legis, skuldebrev, försäkring, direktkravsrätt, rättsfaktum, rättsföljd
National Category
Law
Research subject
Civil Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-352288 (URN)9789172237209 (ISBN)
Available from: 2018-08-31 Created: 2018-08-31 Last updated: 2018-12-20Bibliographically approved
Ingvarsson, T. (2017). Och den ljusnande framtid är vår: Att ersätta ett barns framtida inkomstförlust. In: Margareta Brattström, Maarit Jänterä-Jareborg (Ed.), För barns bästa: Vänbok till Anna Singer (pp. 175-190). Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>Och den ljusnande framtid är vår: Att ersätta ett barns framtida inkomstförlust
2017 (Swedish)In: För barns bästa: Vänbok till Anna Singer / [ed] Margareta Brattström, Maarit Jänterä-Jareborg, Uppsala: Iustus förlag, 2017, p. 175-190Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

När ett barn skadas allvarligt är det svårt att finna lämpliga sätt att uppskatta den framtida inkomstförlusten. I de få fall där Högsta domstolen fått tillfälle att uttala sig om hur ersättningsberäkningen skall genomföras, har utgångspunkten varit att föräldrarnas yrke och andra socioekonomiska faktorer skall läggas till grund för prognosen om vilken inkomst och vilket yrke den skadelidande skulle ha haft om inte skadan inträffat. Denna norm har i nämndspraxis ersatts av en schablon som tillämpas utom i fall då konkreta faktorer talar för att annat beräkningssätt vore mer realistiskt. I artikeln förs tanken fram att denna schablonberäkning kommer att läggas till grund om Högsta domstolen åter får tillfälle att avgöra frågan hur framtida inkomstförlust skall beräknas i fall då ett barn skadats svårt. Bytet av beräkningssätt innebär dock inte att ersättningsbeloppet kan sägas ligga närmre eller längre från vad som faktiskt skulle ha skett, om inte olyckan kommit emellan.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2017
Keywords
barn, underårig, inkomstförlust, ersättningsberäkning, skadestånd, schablon, Trafikskadenämnden
National Category
Law
Research subject
Civil Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-333563 (URN)978-91-7737-015-4 (ISBN)
Available from: 2017-11-15 Created: 2017-11-15 Last updated: 2018-10-31Bibliographically approved
Ingvarsson, T. (2016). Condictio indebiti (1ed.). Eget förlag
Open this publication in new window or tab >>Condictio indebiti
2016 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Condictio indebiti, eller misstagsbetalning, är ett gammal institut. Det finns en omfattande praxis där misstagsbetalningar bedömts, men få större sammanhängande framställningar om ämnet. I arbetet analyseras praxis om misstagsbetalningar och missräkning mot bakgrund av äldre litteratur och senare artiklar i ämnet. Syftet är att visa när det är möjligt enligt svensk rätt att få tillbaka en överföring av pengar som skett av misstag.

Place, publisher, year, edition, pages
Eget förlag, 2016. p. 81 Edition: 1
Series
Fordringsrättsliga studier ; 01
Keywords
misstagsbetalning, missräkning, condictio indebiti, solutio indebiti
National Category
Law
Research subject
Civil Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-308969 (URN)978-91-983481-0-1 (ISBN)
Available from: 2016-12-01 Created: 2016-12-01 Last updated: 2017-01-02Bibliographically approved
Persson, A. H. & Ingvarsson, T. (2016). Moral, dubbel moral eller rätt. In: Festskrift till Ronney Hagelberg: . Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Moral, dubbel moral eller rätt
2016 (Swedish)In: Festskrift till Ronney Hagelberg, Stockholm: Jure, 2016Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Bidraget grundar sig på en europeisk enkätundersökning om vad som uppfattas som så omoraliskt att det inte anses juridiskt bindande. När rätt och moral knyts samman, blir innehållet i moralen inte bara ett problem för den enskildas samvete, utan omvandlas till en rättslig fråga. Ökade krav på moraliskt beteende och starkare krav på frihet från andras moral är synsätt som slutligen möts i rättsregler om giltighet och ogiltigt.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2016
Keywords
osedlighet, ogiltighet, komparation
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-280448 (URN)9789172236189 (ISBN)
Available from: 2016-03-10 Created: 2016-03-10 Last updated: 2017-05-04Bibliographically approved
Ingvarsson, T. (2015). Försäkring av sanktionsavgifter – en replik. Juridisk Tidskrift, 26(3), 703-711
Open this publication in new window or tab >>Försäkring av sanktionsavgifter – en replik
2015 (Swedish)In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 26, no 3, p. 703-711Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

I repliken diskuteras huruvida det är möjligt att försäkra administrativa sanktionsavgifter av det slag som grundas på direktivet 2013/36/EU (Capital RequirementsDirective IV – CRD IV). Den huvudsakliga frågan är om försäkring av sådana sanktionsavgifter skulle stå i strid med försäkringsavtalslagens (2005:104) regel i 6 kap. 1 § att bara lagliga intressen kan försäkras. Repliken utmynnar i slutsatsen att administrativa sanktionsavgifter som åläggs fysiska personer med stöd av CRD IV varken kan eller bör försäkras.

Keywords
försäkring, lagligt intresse, försäkringsbarhet, sanktionsavgifter, CRD IV
National Category
Law
Research subject
Civil Law
Identifiers
urn:nbn:se:uu:diva-242794 (URN)
Available from: 2015-03-26 Created: 2015-02-02 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7154-5310

Search in DiVA

Show all publications