Logo: to the web site of Uppsala University

uu.sePublications from Uppsala University
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Varför att det så svårt att samordna vård och omsorgsinsatser för äldre i Sverige?
Title [en]
Coordinating care for the frail elderly in Sweden: why so difficult?
Abstract [sv]
Sverige är sämre på att samordna vård och omsorg än många länder med jämförbara välfärdssystem. Detta ¬†är som mest kännbart för multisjuka äldre. Bristande samordning för denna växande grupp kan även få stora samhällsekonomiska kostnader till följd av att vård upprepas i onödan eller utförs på fel vårdnivå. 1 januari 2018 infördes en ny lag, den s k Samverkanslagen, för att förstärka samverkan kring äldre patienter. En av lagens viktigaste delar är att en samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas för varje person som skrivs ut från sjukhus och som har behov av insatser från både kommun och landsting. Utvärderingar visar att SIP hittills haft väldigt dåligt genomslag, men de ger inga förklaringar till vad, exakt, det är som inte fungerar vid implementeringen av SIP. Syftet med föreliggande forskningsprojekt är att försöka förklara hur det kommer sig att samverkan kring multisjuka äldre inte fungerar i Sverige idag, och mer precist, varför SIP-reformen inte har genomförts såsom tänkt.Projektet består av tre delstudier som belyser varsin betydelsefull del av implementeringsprocessen. I delstudie ett studeras samverkansreformens politiska utformning p嬆nationell niv嬆genom textanalys av centrala politiska styrdokument och intervjuer med nyckelaktörer. Delstudie två är en jämförande fallstudie p嬆lokal niv嬆där data från tre kommuner samlas in genom intervjuer med tjänstemän och kliniskt verksamma i arbetet¬† med SIP. Dessutom undersöks de äldres egen upplevelse av SIP. Slutligen undersöks i delstudie tre om arbetet med SIP lett till att återinskrivningar till sjukhus minskat, dvs. vilka faktiska effekter reformen fått.När nya vårdformer utvecklas för att säkerställa patientsäkerhet, vårdkvalitet och att resurser används på rätt sätt, är en fungerande implementering avgörande. Genom att studera genomförandet av SIP-reformen bidrar forskningsprojektet därmed med kunskap om hur vi kan utveckla och anpassa av vården för multisjuka äldre.
Abstract [en]
Sweden is less effective at coordinating care than many other countries. This is most likely to affect vulnerable elderly patients with multiple comorbidities. Inadequate care coordination for this growing group results in major costs due to unnecessarily repeated care, or care performed at the wrong level. In January 2018 a new law, Samverkanslagen, was introduced to strengthen the coordination of care between municipalities and county councils. One of the most important elements of the act is to establish a coordinated individual plan (SIP) when a patient is discharged from hospital and on-going care from both municipal and the county council-based healthcare services. Evaluations have shown that SIPs are thus far not being used to the extent that was intended but do not explain how and why SIP implementations fail to achieve their intended goals. The purpose of the proposed research project is to determine why coordination of care fails in Sweden today generally, and why the SIP reform specifically has thus far not been implemented as planned.The project comprises three studies that each highlights essential parts of the implementation process. The first study examines the political design of the SIP reform at the national level through text analysis of central political documents and interviews with key actors. Study two is a comparative case study at the local level where data from three municipalities is collected through interviews with officials and professionals working with SIPs, as well as with the elderly themselves. Finally, in the third study, the effects of the reform on decreased readmission rates to hospitals are measured. When developing new forms of care to improve patient safety, quality of care and the proper use of resources, effective implementation is crucial. By studying the implementation of the SIP reform, this research will contribute knowledge about how we can adapt the care for the elderly.
Principal InvestigatorWinblad Spångberg, Ulrika
Coordinating organisation
Uppsala University
Funder
Period
2019-01-01 - 2021-12-31
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
DiVA, id: project:6207Project, id: 2018-00783_Forte

Search in DiVA

Public Administration Studies

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar