Logo: to the web site of Uppsala University

uu.sePublications from Uppsala University
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Den tredje sektorn i svensk äldreomsorg - varför så liten?
Title [en]
Why no Third Sector in Swedish Elder Care?
Abstract [sv]
Den nyetablering av privata aktörer som skett inom den svenska äldreomsorgen har företrädelsevis bestått av vinstsyftande bolag. Icke-vinstsyftande aktörer såsom stiftelser, ideella föreningar och kooperativ har däremot inte ökat sin andel sedan 1990-talets början. Detta innebär att en önskad mångfald till stor del har uteblivit samtidigt som valfriheten för de äldre begränsas, vilket kommit att ses som ett problem både av borgerliga och socialdemokratiska regeringar. I projektet undersöks vilka faktorer som påverkar expansionen av icke vinstdrivande verksamhet inom äldreområdet. Tidigare undersökningar pekar mot att en hämmande faktor har varit lagen om offentlig upphandling (LOU). En viktig fråga att besvara är om den nya lag som trädde i kraft 2009, lagen om valfrihetssystem (LOV) skapar bättre förutsättningar för icke-vinstsyftande aktörer. För att ta reda på det genomförs fallstudier av hur LOU och LOV tillämpas i svenska kommuner. För att bredda förståelsen för den icke- vinstsyftande sektorns betingelser i Sverige görs även en internationell jämförande studie med Storbritannien och Finland. Syftet är att förklara varför icke-vinstsyftande aktörer har kunnat etablera sig där men inte i Sverige, trots liknade omsorg i övrigt. Genom att studera betydelsen av nationell och internationell lagstiftning kommer projektet kunna pröva olika teoretiska förklaringar till varför den icke-vinstsyftande sektorns utbredning inom välfärdens område skiljer sig åt mellan olika länder.
Abstract [en]
The creation of new private actors that have occurred in the Swedish elderly careis predominantly comprised of for-profit companies. Non-profit actors such asfoundation and voluntary associations have not increased their share since theearly 1990s. This means that a desired diversity has been largely absent while thechoices available to the elderly is limited, which has come to be seen as aproblem of both conservative and social democratic governments. The projectexamines the factors that influence the expansion of non-profit activities in theelder care on both national and local level. By systematically investigating thethree hypothesized explanatory factors1) political goals with respect to the nonprofit sector2) the legal framework which regulates its activity in the elder care sector and3) the historical role played by this sector prior to the development ofmodern public systems for elder careThe project will contribute to a deeper understanding of the differing conditions for the non-profit sector both at thenational and local levels of governance. Methodologically internationalcomparative studies will be made in Sweden, Great Britain and Finland. The aimis to explain why non-profit operators have been able to establish themselvesthere, but not in Sweden, despite similar care in general. In addition, a websurveyand case studies will be conducted in Swedish municipalities to find outwhat hinders the establishment of non-profit actors.
Co-InvestigatorBlomqvist, Paula
Principal InvestigatorBlomqvist, Paula
Co-InvestigatorWinblad Spångberg, Ulrika
Coordinating organisation
Uppsala University
Funder
Period
2012-01-01 - 2014-12-31
Identifiers
DiVA, id: project:6824Project, id: P11-0889:1_RJ

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar