uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 399
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abens, Liene
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hellström, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Barnavårdsutredningar av ensamkommande barn: En kvalitativ studie av socialsekreterares erfarenheter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det utredningsverktyg som idag används vid barnavårdsutredningar är verktyget Barns behov i centrum (BBIC), ett verktyg som är anpassat till att stötta nätverk som finns i barnets närhet, vanligtvis familjen, som socialt system runt barnet. För ensamkommande barn däremot, lyser dessa sociala nätverk med sin frånvaro. Ensamkommande barn till Sverige är en idag ökande grupp av människor i samhället vilket har skapat ett behov av väl anpassade verktyg i utredningsarbetet för att identifiera, strukturera, och utreda insatser för dessa grupper, inom ramen för det sociala arbetet.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka socialsekreterares erfarenheter av det sociala utredningarbetet av ensamkommande barn till Sverige.

  Metod: För att uppnå studiens syfte har nio semi-strukturerade intervjuer med socialsekreterare i Mellansverige genomförts och analyserats med en hermeneutisk deduktiv tolkningsmetod.

  Resultat: Resultatet visar på svårigheter i det praktiska sociala arbetet kring ensamkommande barn enligt socialsekreterares erfarenheter. Svårigheter beskrevs som att (i) utredningsverktygen inte var anpassade till uppgiften, (ii) att det fanns bristande riktlinjer kring arbetets utförande, (iii) att det kunde finnas en misstro från barnens sida gentemot myndigheter, (iv) att utreda inom den lagstadgade tidsramen, samt (v) att det kunde finnas bristande resurser för arbetets genomförande. Socialsekreterarna hade även erfarenhet av stå ensamma i att finna lösningar på dessa brister. Erfarenheterna analyseras utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell.

  Slutsatser: Utformningen av BBIC-verktyget kan möjligtvis skapa svårigheter i socialsekreterares utredningsarbete av ensamkommande barn, då ensamkommande barn kan ha en annan utvecklingsekologi än vad BBIC förutsätter.

  Implikationer för det sociala arbetet: En anpassning av BBIC-verktyget efter de särskilda omständigheter och behov som gäller för ensamkommande barn i Sverige kan vara till fördel för framtida socialt arbete. Vidare forskning bör göras inom området utredningsarbetet av barn som lever i en utvecklingsekologi skild från den BBIC förutsätter. 

 • 2.
  Abushaqfa, Marwa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Sörum, Alma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Rätten till goda levnadsvillkor: En kvalitativ studie av förvaltningsrättens domar kring rätten till LSS insats2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur funktionshindradepersonersrättigheter enligt SFS 1993:387 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) befästs eller eventuellt urholkas inom ramen för beslut som fattasinom offentlig förvaltning. Det empiriska materialet i denna studie bestod av tolv rättsfall från förvaltningsrätten. En kvalitativ abduktiv ansats användes, där en socialkonstruktionistisk grundsyn och Nancy Frasers kritiska perspektiv på kampen om behoven i ett senkapitalistiskt välfärdssamhälle utgjorde förståelseramen genom analysprocessen, vilken utgjordes av en kombination av kritisk diskursanalys och tematisk analysprocess. Detta tillvägagångssättbedömdes användbart för attidentifiera diskurser som kom till uttryck genom resonemangen förda kring innebörden av begreppet “goda levnadsvillkor”, vilket var centralt för undersökningen.Forskningsansatsen möjliggjorde även ett synliggörande avojämlika sociala maktrelationer och maktordningar som kan anses framträda inom LSS domar. Genom att relatera undersökningensfynd till tidigare forskning kring problemområdet har fynden kunnattolkas och förståsur ett större sammanhangoch på så sätt har rimliga slutsatser kunnat dras utifrån frågeställningen. Resultatet av studienhar formulerats genom följande diskurser: diskursen om definitionen och tolkningen av behoven, diskursen om behovet av social gemenskap och att “komma ut i samhället”, fritidsaktivitetsdiskurs & normal livsföringsdiskurs, juridisk diskurs, anhörig-och familjediskurs, samt diskursen om frigörelse, självständighet och normal livsföring.Dessa diskurser anses vara möjliga tolkningar avstudiensempiri samt möjliga exempel på vad en större forskning som omfattar ett större material skulle kunna komma fram till.Undersökningen har lett till ett konstaterande om att ett grundläggande antagande hos beslutsfattare tycks vara att LSS ska tolkas restriktivt. I denna studie relateras denna restriktiva tillämpning till en nyliberalistisk politisk syn vilken anses gradvis ha bidragit till att konstruera om politikers och beslutsfattares förståelse av syftet med LSS åt det restriktiva hållet, vilket kan anses urholka det ursprungliga syftet med LSS, som det beskrevs då lagen först infördes.

 • 3.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping.
  Malmqvist, Johan
  Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping.
  Pless, Mia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Research in Habilitation and Disability.
  Granuld, Mats
  Identifying child functioning from an ICF-CY perspective: everyday life situations explored in measures of participation2011In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 33, no 13-14, p. 1230-1244Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose. This study was part of a larger work to develop an authentic measure consisting of code sets for self- or proxy-report of child participation. The aim was to identify common everyday life situations of children and youth based on measures of participation.

  Method. The study was descriptive in nature and involved several stages: systematic search of literature to find articles presenting measures for children and youth with disabilities, identifying measures in selected articles, linking items in included measures to the ICF-CY, analysing content in measures presented as performance and participation and identifying aggregations of ICF-CY codes across these measures.

  Results. A large number of measures for children and youth with disabilities were identified but only 12 fulfilled the inclusion criteria. A slight distinction in content and age appropriateness appeared. Measures presented as performance covered all the ICF-CY Activities and Participation chapters, whereas measures presented as participation covered five of nine chapters. Three common everyday life situations emerged from the measures: Moving around, Engagement in play and Recreation and leisure.

  Conclusion. Only a small number of life situations for children and youth emerged from items in selected measures, thus, other sources are needed to identify more everyday life situations.

 • 4.
  Al Saati Edsman, Hannah
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Föräldraskap och ADHD: En kvalitativ studie om förhållningssätt till att vara förälder med ADHD, samt till föreställningar om ADHD och föräldraskap.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ADHD är en diagnos som länge givits till barn. Därför rör forskning om ADHD mestadels barn och unga. Viss klinisk forskning finns om föräldrar med ADHD, denna har fokuserat på deras barns framtida utveckling. Kunskap om hur det kan upplevas att vara förälder och ha en ADHD-diagnos saknas.

  Denna kvalitativa intervjustudie har undersökt olika sätt som föräldrar med ADHD kan förhålla sig till föreställningar kring föräldraskap och ADHD.  Den har även haft som syfte att ge förståelse för några olika sätt som personer som är föräldrar och har en ADHD-diagnos kan se på sig själva och sitt föräldraskap. Studien bygger på tre halvstrukturerade intervjuer med föräldrar som har, eller utreds för, en ADHD-diagnos.

  I studiens teoretiska referensram ses både funktionsförmåga och föräldraskap som något som påverkas av sociala normer och maktordningar. Kön och ålder framkom i analysen som starkt strukturerande ordningar i diskurser gällande både ADHD och föräldraskap.

  Intervjupersonerna gav uttryck för att en ADHD-diagnos kan innebära både svårigheter och tillgångar i föräldraskapet. Svårigheterna kan bland annat utgöras av stresskänslighet och brist på struktur. Bland tillgångarna kan nämnas hög aktivitetsnivå och barnasinnet i behåll. Av studiens resultat framkommer också att vissa föräldrar med ADHD kan se föräldraskapet som en tillgång och resurs. Studien gör inte anspråk på att uttala sig om skillnader mellan föräldrar med och utan ADHD. Samma goda och mindre goda erfarenheter och egenskaper kan finnas hos många föräldrar både med och utan ADHD, däremot förklarade intervjupersonerna i intervjusituationerna vissa styrkor och svagheter utifrån sin ADHD-diagnos.

 • 5.
  Alexanderson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hammerin, Agnetha
  Lind, Sofia
  Malmberg, Karin
  Näsman, Elisabet
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Stenhammar, Christina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health.
  Shit, den här människan bryr sig om mig!: Om skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som växerupp med föräldrar som har missbruksproblem2017Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Algeblad, Johanna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Grahn, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ett ifrågasatt föräldraskap: - En kritisk diskursanalys av föräldraförmåga hos personer med kognitiv funktionsnedsättning i LVU-domar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker diskurser kring föräldraförmåga hos föräldrar med kognitiv funktionsnedsättning i domar rörande 2 § Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Materialet studien utgått ifrån består av 20 LVU-domar från år 2016 till år 2017 där det finns omnämnt att en eller flera föräldrar har kognitiv funktionsnedsättning.  Studiens teoretiska utgångspunkter är socialkonstruktionism och kritisk diskursanalys, samt teorier kring normalitet och avvikelse. Socialkonstruktionismen har även fungerat som ansats och har legat till grund för tolkningen av materialet. Med kritisk diskursanalys som analysmetod har fyra diskurser framträtt efter genomläsning och tematisering. Dessa fyra diskurser är omsorg om barnet, insikt, kompensationsfaktorn och slutligen bekräftande av föräldrarnas goda vilja. Studiens resultat visar att föräldraförmågan hos föräldrar med kognitiv funktionsnedsättning i domarna konstrueras som bristfällig och avvikande från normen. Studien bidrar med att rikta uppmärksamhet mot ett familjeperspektiv i socialt arbete snarare än att ställa barn- och föräldraperspektivet mot varandra. Utifrån studiens resultat betonas även språkets betydelse i det sociala arbetets praktik i och med språkets roll i konstruerande av klienter och deras familjeförhållanden.

 • 7.
  Alibeygi, Pooya
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Samverkan mellan socialtjänsten, polisen och skolan: En kvalitativ studie av samverkan mellan socialtjänsten, polisen och skolan i Härnösands kommun2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studiens huvudsyfte är att undersöka hur socialtjänsten, polisen och skolan i Härnösands kommun samverkar i stort och hur dessa aktörer samverkar kring ungdomar som brukar eller missbrukar alkohol eller droger. Studien syftar även till att studera hur personalen i respektive verksamhet upplever samverkan samt kartlägga faktorer som på något sätt kan främja eller hämma samverkan. Studiens frågeställningar är:

   

  • Hur samverkar socialtjänsten, polisen och skolan i Härnösands kommun i stort och kring ungdomar som brukar eller missbrukar alkohol eller droger?

  • Hur upplever personalen i respektive verksamhet att samverkan fungerar i praktiken?

  • Vilka förutsättningar bör finnas för att samverkan ska fungera?

  • Vilka faktorer hämmar eller främjar samverkan?

   

  Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod och innehållsanalys som analysmetod. Studien bygger på sex intervjuer med professionella som är verksamma i samverkan i Härnösands kommun. Av dessa sex informanter är två från socialtjänsten, två från polisen och två från skolan. Studiens teoretiska ansats bygger på Danermark och Kullbergs forskning kring samverkan samt Josefssons Strategi för samverkan.

   

  Av resultatet framgår att samtliga informanter upplever att samverkan mellan dem fungerar ganska väl men att det finns förbättringsmöjligheter. Upplevelserna var inte enbart positiva utan det nämndes även negativa upplevelser. Dessa negativa upplevelser nämndes som faktorer som på olika sätt kunde hämma samverkan. Vissa av dessa hämmande faktorer nämndes av samtliga informanter. Sekretessen var en av dem. Alla var överens om att sekretessen mer eller mindre försvårar samverkan. Då det gäller främjande faktorer nämnde samtliga informanter ledningen deltagande och stöd som en av de mest främjande faktorerna. I studiens sista kapitel förs en diskussion kring studiens resultat kopplat till tidigare forskning inom området samt studiens teoretiska ansats.

 • 8.
  Alinder, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Motazed Kivani, Tabesh
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Jag vill inte bli sjuk eller deprimerad liksom. Jag vill ju gärna träffa någon minst en gång i veckan.”: En studie om ensamkommande flyktingbarns upplevelser av socialtjänstens bemötande.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2015 ansökte 35369 ensamkommande flyktingbarn om asyl i Sverige. Dessa barn har alla någon form av kontakt med socialtjänsten. Studiens syfte är att undersöka ensamkommande flyktingbarns upplevelser av socialtjänstens bemötande. I studien presenteras och besvaras två frågeställningar: Vilka känslor innebar processen med socialtjänsten? och Vilken roll upplever informanterna att kontakten med socialtjänsten har för deras mående? Studien utgår från en kvalitativ induktiv metod med en fenomenologisk ansats. Data har erhållits genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med tio informanter som invandrat till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Materialet transkriberades och en kvalitativ innehållsanalys tillämpades på den inhämtade datan, vilket gav ett resultat bestående av tre konstituenter: trygghet av tydlighet, aktivitetens betydelse för en känsla av sammanhang och engagemang & kontakt. Dessa konstituenter utgör tillsammans essensen av de ensamkommande flyktingbarnens upplevelser av fenomenet. I denna studie visar essensen av det undersökta fenomenet att engagemang, tydlighet och tillgång till aktiviteter från informanternas socialsekreterare hjälper det ensamkommande flyktingbarnet till ett bättre mående. En frånvaro av detta skapar det motsatta.

 • 9.
  Andersson, Elisa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Wingqvist, Josefine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Hemmasittare: En kvalitativ studie om professionellas arbete med barn som inte går till skolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hemmasittare är ett relativt nytt begrepp som innefattar barn som isolerar sig i hemmet och inte går till skolan. Denna studie har fokuserat på barn i grundskoleålder som omfattas av skolplikten. Syftet med studien är att studera vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom att ett barn blir hemmasittande, hur professionella arbetar med hemmasittare i Uppsala kommun samt hur aktörer samverkar med varandra i arbetet med hemmasittare. Datainsamlingen till studien skedde via semistrukturerade intervjuer med nio stycken professionella som inom sitt yrke har kommit eller kommer i kontakt med hemmasittare. Intervjuerna transkriberades, kodades och tematiserades och därefter analyserades resultatet. Systemteori och empo-werment är de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. Studiens resultat visade att det finns flera tänkbara orsaker som kan ligga bakom hemmasittande, men de flesta av informanterna sammankopplade hemmasittande med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Det som tycks saknas i arbetet med hemmasittare är en klinisk insats anpassad för hemmasittaren och som fokuserar på att specifikt hjälpa denne. Resursbrist och ekonomiska åtstramningar lyftes fram som svårigheter i arbetet. En del av informanterna upplevde att samverkan mellan de professionella fungerade bra i arbetet med hemmasittare medan andra menade att det är där det brister i arbetet. Det viktiga för ett framgångsrikt arbete tycks vara att arbeta förebyggande, upptäcka frånvaro i tid samt att det finns en väl fungerande samverkan mellan skola, familj och andra aktörer.

 • 10.
  Andersson, Emma
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Watz, Emilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Varför har du gått vilse i en värld där jag inte släpps in?”: – En kvalitativ studie om barns erfarenheter av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att vara barn till en förälder med psykisk ohälsa kan föranleda svårigheter och problematik.

  Denna studie syftar till att skapa förståelse för vilka upplevelser och erfarenheter barn till föräldrar med psykisk ohälsa har av sin uppväxt och barndom. Studiens analysmaterial består av fem självbiografier, samtliga skrivna av barn som växt upp med en förälder med psykisk ohälsa. Frågeställningarna behandlar hur relationen mellan barnet och föräldern beskrivs i berättelserna, hur förälderns psykiska ohälsa påverkar barnets egna mående och vilka skyddsfaktorer för barnet som återfinns i berättelserna. Teorivalet symbolisk interaktionism i kombination med den vetenskapliga utgångspunkten, hermeneutiken, bidrar med förståelse för hur barnen upplever sin situation utifrån berättelserna. Resultatet redogör fyra framträdande teman som hjälper läsaren att förstå barnens upplevda verklighet: hur den psykiska ohälsan yttrar sig, känslor, ombytta roller och skyddsfaktorer. Dessa nämnda teman återfanns i samtliga böcker i varierande utsträckning. Då samma teman och mönster återfanns i många av böckerna kunde generella slutsatser dras. Slutsatserna som dragits i denna studie har också stöd i tidigare forskning. 

 • 11.
  Andersson, Kajsa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ahlmark, Louise
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  You only have the rights if you can access them: En kvalitativ studie av hur professionella i västra Australien, främst inom socialt arbete men även relaterade professioner inom psykologi, uppfattar ursprungsbefolkningens tillgång till välfärdstjänster samt hur professionella arbetar för att bevara ursprungsbefolkningens rättigheter.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att tillgången till sociala välfärdstjänster hos Australiens ursprungsbefolkning anses begränsad. Vissa klienter har erfarenhet av dåligt bemötande av personal inom välfärdstjänster med blandad klientgrupp (ursprungsbefolkning och majoritetsbefolkning). Detta innebär att klienter tillhörande ursprungsbefolkningen inte delges samma rättigheter som övriga klienter ur majoritetsbefolkningen. Syftet med uppsatsen är att analysera och beskriva hur professionella i västra Australien, främst inom det sociala arbetet men även relaterade professioner inom psykologi, uppfattar ursprungsbefolkningens tillgång till sociala välfärdstjänster samt hur professionella arbetar för att bevara ursprungsbefolkningens rättigheter. En kvalitativ undersökning genomfördes med sju professionella i den del av västra Australien där främst Noongar-folket lever. Semi-strukturerade intervjuer användes som materialinsamlingsmetod. Metodvalet gjordes för att få en inblick i professionellas upplevelser av möten med ursprungsbefolkningen och därmed uppnå syfte och frågeställningar. Materialet har analyserats med ett intersektionellt perspektiv och Maslows behovshierarki. Resultatet belyser att informanterna beskriver att det existerar en problematik kring ursprungsbefolkningens tillgång till välfärdstjänster. Dessutom framkommer att informanterna anser att det råder en rasism riktad mot ursprungsbefolkningen, både på en institutionell nivå och en samhällelig nivå. Det framkommer även att informanterna bedömer att fler institutioner behöver anpassa sina insatser till olika kulturer för att tillgodose rättigheter. Detta sker samtidigt som resultatet visar att samtliga informanter i studien strävar efter att arbeta kulturanpassat i syfte att tillgodose ursprungsbefolkningens rättigheter.

 • 12.
  Andersson, Malinda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Familjer utöver det vanliga2009In: Invandrare & Minoriteter, ISSN 1404-6857, no 3, p. 39-42Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 13.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Max, Viertutakk
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Elevernas datorspelande – en välkommen förändring?: En studie av lärarnas perspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I denna studie presenteras tidigare forskning som beskriver datorspelande som fenomen. Bland annat beskriver tidigare forskning hur utspritt datorspelande är, vem som spelar samt vilka konsekvenser det kan få. Dessutom framkommer olika riskfaktorer för datorspelsberoende. Detta kan vara bland annat kön, social utsatthet och psykisk hälsa. Det är också utifrån den tidigare forskningen som en kunskapslucka identifierades. Skolan och lärarnas synsätt återfanns inte i den tidigare forskningen.

  Syftet med studien är således att försöka fylla denna kunskapslucka genom att undersöka hur skolan, mer specifikt informanterna, syn på samhällsförändringen som den tekniska utvecklingen har orsakat. För att undersöka vad som har förändrats använder studien sig av ett ofta debatterat ämne, nämligen datorspelandets påverkan på elever och skola. Frågeställningarna i studien är följande: Vilka konsekvenser har datorspel för skolan? Påverkar datorspel eleverna? Har den tekniska utvecklingen påverkat samhället?

  Studien är kvalitativ och har två teoretiska utgångspunkter, stämplingsteorin och Skogs choice theory. Tio semistrukturerade intervjuer har genomförts och transkriberats till ett material som analyserats. I resultatet presenteras fem olika synsätt: Datorspel och skolan, Teknisk utveckling och social förändring, Datorspel som fritidsaktivitet, Datorspel som social aktivitet samt Datorspel och individen.

  Inledningsvis presenteras vilken problematik som informanterna ser i den sociala förändringen. Sedan framkommer hur informanterna ser på den tekniska utvecklingen som har skett. Efter det redovisas hur informanterna ser på vilka konsekvenser datorspelande kan få för individen. Ett intressant mönster framkommer där elever som är ointresserade av skolan verkar spela mer. Utifrån informanternas utsagor antyds det att eleverna inte får bekräftelse eller belöning i skolan. De söker sig därför mer till datorspelen i jakt på bekräftelse och belöning. Informanterna ser på det som att eleverna flyr från verkligheten.

 • 14.
  Andersson, Åskar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Nä̈r ä̈ldreomsorgen blev galleria och den ä̈ldre kund: En kritisk diskursanalys av informationsbroschyrer om ä̈ldreomsorg2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this bachelor thesis is to examine the views of the elderly and the caregivers that appear in brochures for the elderly and the discourses that can be found within. The data that the study is based on was collected and analysed using content analysis and Faircloughs (1992) critical discourse analysis. The theoretical frameworks that have been used are social constructionism, critical discourse analysis, assortment and protest, and New Public Management. The results showed two images of older people (I) the elderly as active and autonomous and (II) the elderly as passive and in need of help. The results also showed two pictures of the caregiver (III) the caregiver and NPM, and (IV), the non-profit care provider as a complement. The discussion considers how these images can be interconnected. The knowledge this thesis may provide is an understanding of how seemingly small choices in formulations can help to create a certain image of the elderly and the caregivers, and what consequences this may have in the social practice. This thesis is limited both in its material and extent and should be viewed accordingly.

 • 15.
  Anmyr, Lena
  et al.
  Department of Clinical Science, Intervention and Technology (CLINTEC), Cochlear Implant Section, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden..
  Larsson, Kjerstin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Research in Disability and Habilitation.
  Olsson, Mariann
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden..
  Parents' Stress and Coping Related to Children's Use of a Cochlear Implant: A Qualitative Study2016In: Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, ISSN 1536-710X, E-ISSN 1536-7118, Vol. 15, no 2, p. 150-167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim was to increase understanding of parents' experiences of having a child with cochlear implant (CI) and to explore how these related to children's use of CI. Twelve parents of children, full-time users or limited users of CI, participated in the study. Qualitative content analysis showed that the parents of children who used their CI differed from the parents with limited users in how they handled stressors. Support from health care professionals was seen as insufficient. Parents need to get involved in dynamic processes, where health care resources promote parental coping.

 • 16.
  Appelbom Jiménez, Clara
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Taxén, Linda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  En ifrågasatt kompetens: En kvalitativ studie om förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård för personer med anorexia nervosa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Anorexia nervosa är ett folkhälsoproblem som leder till allvarliga konsekvenser för de drabbade. Det anses vara en psykisk sjukdom men resulterar ofta i fysiska symptom som undernäring och hjärtsvikt. I svåra fall bedöms personerna med anorexia nervosa vara i behov av psykiatrisk tvångsvård. Detta trots att det inte framgår tydligt i lagstiftning eller förarbeten att anorexia nervosa ger förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård. Denna studie har syftat till att undersöka förutsättningarna för att vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård för anorexia nervosa samt hur det skildras i domar där frågan avgjorts. Studien har genomförts genom tematisk analys av domar där frågan om psykiatrisk tvångsvård för kvinnor över 18 år med diagnosen anorexia nervosa avgjorts. De tematiska analyserna utfördes med teoretisk utgångspunkt i Foucaults begrepp om disciplin och vansinne samt Johannissons teori om kvinnosjuklighet och patientrollen. Resultatet av studien visade att de juridiska grunder som åberopas för att tvångsvårdas för anorexia nervosa är att personen har anorexia nervosa i en grad som bedöms vara en allvarlig psykisk störning samt motsätter sig psykiatrisk vård. Det har dock förekommit att personerna samtycker till antingen frivillig vård eller vård under tvång, men dessa samtycken har av rätterna inte bedömts tillförlitliga. Vidare visade analysen av domarna fyra teman vilka vi benämnde som samtycke, paternalism, sannolika konsekvenser samt motsägande uppfattningar. Den valda metoden har givit oss möjlighet att analysera konstruerandet av anorexia nervosa ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv samt hur professionella riskerar att reproducera rådande maktstrukturer. Studien har bidragit till ett mer nyanserat perspektiv på hur förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård för personer med anorexia nervosa kan förstås. 

 • 17.
  Arnoldsson, Elin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Barnet i centrum?: En fenomenografisk studie om barn med funktionsnedsättningars delaktighet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I barnkonventionen, konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och svensk lagstiftning framgår det att barn har rätt till att vara delaktiga i frågor som rör barnet. Konventionerna och lagstiftningen anger även att barns bästa ska värnas om. Tidigare forskning visar att barns möjlighet till delaktighet har ökat sedan 1990-talet men att denna utveckling inte inkluderar barn med olika former av funktionsnedsättningar i samma grad. Syftet med denna studie är att urskilja och visa på olika uppfattningar bland habiliteringens barnkuratorer kring vad barn med funktionsnedsättningars delaktighet innebär i praktiken. Studiens empiriska material har samlats in genom fem kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med kuratorer från olika enheter inom en habilitering i en region i Mellansverige. Studien utgår från en fenomenografisk vetenskapsansats och det framtagna materialet har bearbetats genom en fenomenografisk analys som betonar betydelsen av olika uppfattningar om ett fenomen. Intervjumaterialet har analyserats och diskuterats utifrån barndomssociologins teorier om konstruktionen av barn och barndomen samt Harry Shiers delaktighetsmodell Pathway to Participation. Resultatet av studien visar att kuratorerna definierar att delaktighet handlar om att barn ska: informeras om sin situation, uppmuntras till att kommunicera, komplettera vuxnas kunskaper och få uttrycka sina åsikter. Habiliteringens familjecentrerade organisering i kombination med att kuratorerna arbetar utifrån ett beskyddande omsorgsperspektiv resulterar i att vuxnas åsikter får ett stort utrymme på bekostnad av barnens egen vilja. Kuratorerna påpekar att deras arbetsgivare, habiliteringen, är otydlig med vad som avses med direktiven om att patienterna ska vara delaktiga vilket gör att definitionsansvaret hamnar på varje anställd. Det innebär att det finns en variation av hur delaktigheten tolkas och implementeras i praktiken.

 • 18.
  Arreström, Sofia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Flickor och fenomenet ADHD- är diagnosticering missgynnande för flickor?: En kvalitativ studie ur professionella behandlares perspektiv.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att analysera och beskriva fenomenet -flickor med ADHD. I studien undersöks professionella behandlares upplevelser kring fenomenet flickor med ADHD, utifrån de flickor de mött under sitt yrkespraktiserande och uppmärksamma orsaker som lyfts fram för att förklara varför flickor med ADHD upptäcks mer sällan och i många fall senare än pojkar med ADHD och vilka konsekvenser detta kan leda till. Denna kandidatuppsats har genomförts med kvalitativ metod genom intervjuer med tre professionella behandlare som i sitt dagliga arbete möter flickor som fått diagnosen ADHD. Den tidigare forskningen som tas upp i studien syftar till att ge läsaren en inblick i och förståelse för vad en ADHD- diagnos innebär och hur diskussionerna kring ADHD ser ut i dagsläget. Analysen av det insamlade materialet utgår från tre teoretiska inriktningar. Dessa är Antonovskys teori om KASAM, stigma-/ stämplingsteorin och diagnossociologin. Studien fann att det är viktigt för flickorna som lever med ADHD att uppmärksammas i ett tidigt skede för att kunna lära sig att hantera de svårigheter en ADHD-diagnos kan innebära. Chanserna för ett välfungerande liv ökar om flickan och hennes omgivning får stöd och strategier för att lära sig leva med ADHD och därmed undvika att ADHD-diagnosen blir till något negativt. Det finns mycket positivt som kan komma av en ADHD-diagnos och det vill denna studie poängtera.

 • 19.
  Arvidsson, Anna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health, International Maternal and Child Health (IMCH).
  Johnsdotter, Sara
  Department of Social Work, Malmö University, Malmö, Sweden.
  Emmelin, Maria
  Department of Clinical Sciences, Division of Social Medicine and Global Health, Lund University, Lund, Sweden.
  Essén, Birgitta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health, International Maternal and Child Health (IMCH).
  Gauging the interests of birth mother and child: a qualitative study of Swedish social workers' experiences of transnational gestational surrogacy2016In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 21, no 1, p. 86-99Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There are few studies on how social workers deal with cases regarding transnational surrogacy. Our study intends to contribute to filling this gap. In Sweden, surrogacy as an assisted reproductive technology method is not permitted. As a result, many prospective parents have turned abroad, mainly to India, for surrogacy. There are no laws regulating surrogacy in Sweden, and difficulties have arisen in establishing legal parenthood when the parents return with the child. This qualitative interview study with social workers found that legal uncertainty and ethical issues surrounded their handling. With no guidelines, the constructions of parenthood will continue to depend on individual social workers' conflicting views on how to best meet the surrogate mother’s interest and the best interest of the child. Regulationis thus needed to better protect those involved and minimize the contingent aspects of legal handling by individual officials.

 • 20.
  Asplund, Therese
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Lundahl, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Asymmetrier i samtalsmötet mellan handläggare och klient2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samtalsmöten är en viktig del i människors kontakter med myndigheter. De sätt som dessa samtalsmöten sker på kan påverka den enskildes medverkan, kunskaper och utfall från dessa möten, på olika sätt.

  Studiens syfte är att analysera och beskriva hur asymmetrier mellan handläggare och klient konstrueras i samtalsmöten om bistånd för äldre och ekonomiskt bistånd samt handläggarens hantering av dessa.

  Genom att använda diskursiv analysmetod analyseras tio audio-inspelade samtalsmöten och den samtalsinteraktion som sker i dessa när det gäller handläggarnas biståndsbedömning av så väl bistånd för äldre som ekonomiskt bistånd.

  Resultatet visar att det är av vikt att handläggarna är medvetna om de inneboende asymmetrierna i dessa samtalsmöten som kommer av deras institutionella karaktär. Detta, då handläggaren genom sin hantering av dessa har en stor möjlighet att påverka huruvida asymmetrierna förstärks i samtalsmötet och hur det i sin tur påverkar klienten och deras relation. Resultatet tyder också på att handläggarens hantering av de olika asymmetrierna som framträdde kan äventyra rättssäkerheten för klienten.

  Resultatet lyfter fram betydelsen av att det är handläggarens medvetenhet eller omedvetenhet om dessa asymmetrier som är avgörande för hur de hanteras och vad det får för effekter för klienten. Studien kan användas för vidare förståelse i praktiska sammanhang om vilka kommunikativa asymmetrier som finns mellan handläggare och klient och hur handläggarens hantering av dessa påverkar interaktionen och relationen dem emellan, samt det utfall som det kan ha för klienten.

 • 21.
  Axelsson, Kristin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hansson, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Mikaelsgårdens betydelse för de hemlösa: En kvalitativ studie om hemlösas upplevelser av en frivilligorganisation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hemlöshet är ett område som under det senaste decenniet fått stor uppmärksamhet i media och utredningar. Det är ett socialt problem som är komplext, svårlöst och återkommande i samhällsdebatter. Den hemlöse befinner sig i en socialt utsatt position i samhället där denne är i behov av stöd och hjälp. Frivilligorganisationer har på den senaste tiden fått en större betydelse för hemlösa individer i samhället. De är verksamheter som möter hemlösa individer dagligen. Syftet med vår studie är att undersöka Mikaelsgårdens betydelse för den hemlösa utifrån den hemlöses perspektiv samt undersöka om de hemlösas vistelse på Mikaelsgården påverkar deras känsla av sammanhang. Mikaelsgården är en frivilligorganisation som vänder sig till hemlösa och socialt utsatta individer i samhället. Med hjälp av kvalitativa intervjuer har vi undersökt fem deltagares upplevelser av Mikaelsgården. Deltagarna besöker verksamheten regelbundet. Resultaten har visat att Mikaelsgården i varierande utsträckning har betydelse för de hemlösa då de kan få både sina basala behov samt sociala behov tillgodosedda. De sociala relationer samt sociala normsystem som skapas på Mikaelsgården är av stor vikt för besökarna. Det blir som en fristad där de hemlösa kan känna tillhörighet, istället för det utanförskap som de i samhället upplever. Det framgår även att Mikaelsgården kan hjälpa till att stärka deltagarnas känsla av sammanhang genom stöd och hjälp från personal samt andra besökare.

 • 22.
  Axelsson, Sandra
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Vikström, Amelie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Nyckeln till lärande": En brukarutvärdering av Nyckelgårdens behandlingshem2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Nyckelgården is a treatment home that focuses on family preservation. The primary reason for placing families is care shortage from the parents. This means that parents display difficulties controlling their emotions and frustrations, which have led to an inability to prioritize the emotional needs of the children. Nyckelgården offers qualified treatment of the parent-child relationship and also work with difficulties regarding self-development, social abilities and social networks. The aim of our study was to evaluate Nyckelgården in order to develop and evaluate their work. Throughout our evaluation we originated from a client’s perspective in order to convey former clients experience of their time spent at the treatment home. The questions of issue have been; how have former clients experienced refutation and ability to participate during their stay at the treatment home? Have former clients experienced any kind of change in their life situation related to the family treatment? What did former clients experience to be most rewarding about their stay and what is in need of improvement? In order to attain the aim of the study we have trough qualitative method performed five interviews with former clients of Nyckelgården. The result of the interviews have been analyzed with the help of two theories; Aaron Antonovsky and his theory of KASAM and John Bolwby’s theory of attachment from which Kari Killén have discussed professional- client relationships. The evaluation show that the respondents have experienced participation during their treatment and that in many cases this has led to improved motivation during the treatment process. Further, the result show that professional ́s ability to listen and display empathy proved important to the respondents. Most rewarding in relation to treatment was receiving tools in terms of knowledge to better deal with the parenting role and to experience a sense of empowerment. The majority of the respondents expressed that they experienced positive changes in relation to their treatment at Nyckelgården as well as improved interaction with their children. Our conclusion is that Nyckelgården is a well-functioning organization and that the professionals continuously should reflect on their ability to listen, display empathy and acknowledge clients in regards to their parenting role.

 • 23.
  Baekkevold, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Bristande föräldraskap och klasstillhörighet: En studie av föräldraskap ur ett klassperspektiv i LVU-domar från förvaltningsrätten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning har visat på ett samband mellan klasstillhörighet och risken att få sitt barn omhändertaget av samhället. Samtidigt har en tilltagande individualisering av samhället resulterat i att barnavården tenderar att behandla bristande föräldraskap utifrån personliga och psykologiska brister. I denna studie har en större förståelse önskats få för hur strukturella orättvisor verkar genom det individuella, och hur klass kan förstås som problematiskt i det som beskrivs som individuella brister. I denna studie har därför bristande föräldraskap undersökts i 14 domar från förvaltningsrätten som samtliga behandlar omhändertagande av unga enligt 2 § Lagen om vård av unga. Med kvalitativ ansats och diskursanalytisk metod har problematiska föräldraskap utvunnits, vilka sedan har analyserats utifrån Bourdieus klassteori. Resultatet av studien visar på att många av de värderingar om föräldraskap som framkommer i domarna kan förstås utifrån Bourdieus teori som beroende av visst kapital. Vidare visade studien att flera av de bristande föräldraskapen som framkom kan förstås som historiska klassdiskurser. Studien visade därmed  att klass kan förstås som problematiskt för föräldraskap i domarna både utifrån värderingar om föräldraskap som beroende av tillgång till kapital, men också genom att sådant som diskursivt kopplas till lägre klassposition framhölls som problematiskt för föräldraskap.

   

 • 24.
  Bark, Johanna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Florman, Julia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Självskadebeteende ur skolkuratorers perspektiv: - om bakomliggande orsaker, uppmärksammandet av och arbetet med självskadande ungdomar på gymnasiet2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Självskadebeteende bland ungdomar är ett socialt problem världen över men är samtidigt tabubelagt och stigmatiserande. Skolan är en plats där ungdomar spenderar en stor del av sin tid och där det finns en chans för destruktiviteten att uppmärksammas. När det gäller att uppmärksamma självskadande ungdomar har skolkuratorn en viktig roll. Ju tidigare ett självskadebeteende påträffas och behandlas desto större möjligheter finns det för bättre framtidsutsikter. Kunskap behövs dels för att kunna se tidiga tecken och uppmärksamma den självskadande ungdomen och dels för att stötta och hjälpa ungdomen vidare. Syftet med denna studie är att undersöka skolkuratorers arbete med självskadande ungdomar och erfarenheter av bakgrunden till destruktiviteten. Studiens tre teoretiska utgångspunkter är socialkonstruktivism, stigma och kunskap som grund för sociala problem. Dessa perspektiv är relevanta när det gäller självskadebeteende som en konsekvens av samhällets konstruktion och bemötandet av det sociala problemet. Studien är kvalitativ och innefattar intervjuer med 10 skolkuratorer från 10 olika svenska gymnasieskolor. Intervjuerna transkriberades och datamaterialet analyserades sedan med hjälp av tematisk analys. Med hjälp av socialkonstruktivism kunde skolkuratorers uppfattning om bakomliggande orsaker samt samhällets påverkan i form av normer undersökas. Resultatet visade att skolkuratorerna hade en gemensam uppfattning om bakomliggande orsaker till ungdomars självskadebeteende, att det användes för att hantera starka känslor. I skolkuratorernas arbete ingår att stötta elever i skolan, skapa en förtroendefull relation till elever och personal, samarbeta med övrig skolpersonal och hänvisa självskadande ungdomar vidare till rätt instans. De hinder som skolkuratorer upplever i arbetet är tids- och resursbrist, att självskadan kan vara dold och att ungdomar kan ha svårt att prata om sitt självskadebeteende och därmed inte söker hjälp. Psykisk ohälsa menar skolkuratorer är dessutom tabubelagt. De möjligheter som föreligger är att informera och utbilda både elever och personal om psykisk ohälsa, självskadebeteende och hur känslor kan hanteras.   

 • 25.
  Berggren, Linnea
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Eriksson, Kristin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Motivera till förändring eller styra mot anpassning?: En kvalitativ studie om socialarbetares erfarenheter av MI som förändringsmetod i socialt arbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Motiverande samtal, MI, är en legitimerad samtalsmetod som används av professionella inom socialt arbete i syfte att motivera och främja en positiv utveckling hos klienter. I många verksamheter inom socialt arbete utgör MI en grund. Vi anser det viktigt att reflektera över denna metod som används i det praktiska sociala arbetet och stimulera till att ifrågasätta och problematisera det som är vedertaget och som då riskerar att tas för givet. Att lyfta de verksammas perspektiv på något centralt inom det praktiska arbetet med klienter motiverade oss till att genomföra denna studie. Vi ville därmed undersöka hur socialarbetare inom en kommun i Uppland förhåller sig till MI. Studien syftar vidare till att undersöka socialarbetares erfarenheter av MI som metod i ett förändringsarbete med klienters livssituation. Empowerment har utgjort en teoretisk ram och genomsyrat analysen av det material som samlats in genom tio intervjuer med socialarbetare. Forskningsansatsen har varit kvalitativ med fokus på socialarbetarnas subjektiva upplevelser. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av en tematisk tolkande ansats där vi först kodat den insamlade datan och därefter sökt meningsenheter och utifrån den teoretiska ramen bildat teman. Dessa olika teman har sedan utgjort en struktur i studiens resultatkapitel. Resultatet visade att de flesta socialarbetare inte såg att MI har någon betydande påverkan på förändring av klienters livssituation och framhöll istället MI som ett empatiskt förhållningssätt. Flera nämnde att inre och yttre faktorer har större betydelse. Majoriteten av socialarbetarna menade att MI underlättade deras arbete på olika sätt och säkerställde klienten ett bra bemötande. Vidare utgjorde MI ett verktyg de kunde använda för att undvika att hamna i konflikt med klienten. Resultatet visade även att det finns en känsla av maktlöshet hos socialarbetarna när de ställs inför svårigheten att förhålla sig till verksamhetens lagar och regler och samtidigt försöka möta klientens olika individuella behov av hjälp. Studien bidrar till en förståelse för den kontext socialarbetaren befinner sig i samt till att lyfta olika erfarenheter av MI.

 • 26.
  Berglund, Frida
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Karlsson, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Socialtjänstens biståndsbeslut om boendestöd: En undersökning av hur beslut om boendestöd utformas och förslag till kvalitetsutveckling 2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The intention of this study is to contribute to quality enhancement regarding needs assessment and shaping of decisions of the social service called living support (i.e. boendestöd) according to the law of social service. The aim of this study is to review the process of needs assessment concerning living support. Based on this review we want to give suggestions to possible improvements. Our suggestions must be compatible with demands and requirements from the lawmaker, the individual, the social service/the municipality and the process officer. Today, decision of living support is time limited, usually to a year, without the individual actually having applied for it. This leads to a lack of legal security, personal security and continuity for the individual. In this study, we have tried to locate the reasons for why the decisions are constructed in this way by using a hermeneutical method.

  Our study shows no support for perfunctory time limiting of decisions according to the law. In some cases where there can be forecasted that the need changes over time, it can though be motivated. The target group for living support often have prolonged impairments and needs of support highly estimated to last more than a year. According to municipal guidelines, reviewed by us, living support is an inset to be time limited. The process officers we have asked in 80 per cent of all cases time limits the decisions up to one year. The main reason for this is that the process officers regard time limiting as making follow-ups of the decisions easier.

  The result of our study points to a number of measures for increasing the quality of needs assessment and decisions of living support. These measures have implications for the municipality, the social services and the process officers with the purpose of creating a more legally secure and evidence based process of needs assessment.

 • 27.
  Bergman, Ann-Sofie
  et al.
  Linnaeus Univ, Dept Social Work, SE-35195 Vaxjo, Sweden.
  Rejmer, Annika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Parents in child custody disputes: Why are they disputing?2017In: Journal of Child Custody, ISSN 1537-9418, Vol. 14, no 2-3, p. 134-150Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although society has put significant effort in order to help parents to resolve disputes regarding custody, residence and contact, the research related to this field of studies is relatively unexplored. There exists e.g. an absence of a differentiated view of the parents and their conflict. This fact can explain why there are a very limited number of methods for conflict resolution. In Sweden e.g. the only methods offered by society are cooperative talks and adjudication in the courts. Every year, parents take 7,000 children to the custody cases to be resolved in the courts. However, the conflicts often remain unresolved and which increases the risk of disorders in children. The overall aim of this project is to scientifically investigate what characterizes parents in high conflict divorce and their conflicts and to explore the short and long term effects of three different models for conflict resolution. The proposed project consist of two sub studies, of which one is a survey of parents and their conflict and the other is an investigation of the impact of the models. The results of the project are expected to show strength and weaknesses of the models when applied on different groups of parents and types of conflicts. The project is of international and national importance and a prerequisite for a further development of the handling of custody disputes. The results can also contribute to a further theoretical and methodological development of the research field.

 • 28.
  Bergman, Maria
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Stenberg, Elin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "De har ingen självklar plats någonstans": - En studie om socialarbetares erfarenheter av multiproblematiken kring insatser och insatsbehov till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research shows that women who are victims of intimate partner violence and also have asubstance abuse have difficulties getting access to services to aid with their experience of violence.This study has examined social workers experiences of working with women with these problems,what types of services are provided and how their service needs are assessed. The study has ahermeneutical approach and the data consists of interviews with nine social workers in lines ofwork that come into contact with women in the previously described client group. The data hasbeen analyzed using content analysis. The result of the study indicates that women who are victimsof intimate partner violence and also have a substance abuse do not get their needs provided forthrough the current services in the field of social work. These women are described as havingcomplex problems and are therefore in need of more and other services than those currentlyprovided. The result suggests that these women need long-lasting and coordinated services and thatthere is a need for a shelter where this group of client is welcome. To get there work is needed fromthe social services, in part by reaching out to these women and in part by providing services toalleviate the feeling of guilt and shame these women are experiencing. The result indicates that thesocial services are not good at identifying both sides of the multi problematic these women haveand therefore have difficulties offering services adapted to the needs of these women. Instead eitherside of the problem is prioritized regarding services in the line of social work. Continued work isneeded to give this client group a higher priority because they are discriminated against based ontheir gender.

 • 29.
  Bergwaahl, Astrid
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Tillsammans i en trygg hamn: Utveckling av bristande sociala, känslomässiga och beteendemässiga färdigheter genom samarbetsbaserad problemlösning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to evaluate whether collaborative problem solving (CPS) is an effective tool for educators to help students who are lacking social, emotional or behavioral skills. The study also aimed to examine whether the implementation had any further impact on teachers' work in addition to their direct work with individual students. The study sheds light on the significance of the relationship between teacher and student, when it comes to students' development. The study is based on teachers own perceptions of what the implementation has contributed to. This study's evaluation of the effects and experiences of the collaborative problem solving model used standardized assessment instruments, The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) and a self -designed qualitative survey.

   

  The results show that teachers perceive that CPS is an effective tool for helping students to develop lacking social, emotional and behavioral skills. The implementation of the CPS model has contributed to the educators' development of a common language and way of thinking, which has improved the overall collaboration at work. The teachers have also been given a more salutogenic approach. Previously the educators primarily focused on what students cannot do, and now they focus on finding solutions. The implementation of the CPS has further contributed to increased participation of the students, the students can make their voices heard and are being listened to more closely.

 • 30.
  Bihagen, Simon
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Näs, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Livsberättelsen och jaget: en kvalitativ metasyntes2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are different theories on what characterizes good old age and how you reach it, including the one on gerotranscendence in which the elderly should be accomodated space for reminiscence in order to come to peace with his or her life and eschew anxiety. Several professions could have an interest to work with gerotranscendence, for example care takers at nursing and care homes for the elderly. The study aims to analyze and describe the significance of life stories for the elderly’s ego through published studies in peer-reviewed journals.

   

  By systematically collecting peer-reviewed articles, coding the material and using a meta synthesis, existing material can be used as corpus. When the different articles have been compiled, it will be possible to analyze a vaster amount of material and gain knowledge that the articles cannot offer on their own. Moreover there is no reason to redo studies that has already been done in an satisfying way with clear results. Central themes of the articles were identified through content analysis.

  In this study it has emerged that that a way in which the narrative is affecting the ego is through the memories that are induced. Another way in which the process of storytelling can be seen, is not to focus on the story itself in respect to the ego, but instead the situation of narration. It has emerged that storytelling can bring many positive effects which may lead to a better aging.

 • 31.
  Bischoff, Johanna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Bremfält, Julia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Anknytning i familjehem: En intervjustudie om professionellas upplevda kunskap om anknytningsteori2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med studien har varit att undersöka hur professionella, det vill säga handläggare och socialsekreterare inom socialtjänsten, upplever sin kunskap om anknytningsteori samt huruvida denna kunskap tillämpas praktiskt i familjehemsuppföljningar. Studien har sin utgångspunkt i anknytningsteori. Metoden som har använts för studien är kvalitativ innehållsanalys och materialet har framställts med hjälp av fem semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat antyder att handläggare har goda grundläggande kunskaper om anknytning, men att det finns en allmän önskan om mer utbildning i ämnet. Resultatet indikerar även att anknytningsaspekten är betydelsefull för insatser och beslut i uppföljningar.

 • 32.
  Björksved, Ann-Louise
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Mellwing, Lilly
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Gör Trappans stödgrupper skillnad?: En före- och eftermätning av ungdomars KASAM-värde2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med denna studie ville vi undersöka om det går att se en förändring av känsla av sammanhang(KASAM) före och efter deltagande i stödgruppsverksamhet. Vi ville specifikt undersökaungdomar mellan 13-20 år som deltagit i gruppverksamhet på Trappan mellan åren 2009-2012. Vi ville också undersöka om det förekom skillnader i förändring utifrån vilken typ avgrupp ungdomarna deltagit i och om det förekom skillnader i förändring utifrån kön. Dettaundersökte vi genom att ta del av 95 ungdomars i förväg ifyllda livsfrågeformuläret KASAM13.

 • 33.
  Björktomta, Siv-Britt
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Different forms of violence :  Exploring girls’ narratives about honour-related violence.2015In: European Conference on Domestic Violence: Book of abstracts, Sunday 6 th - Wednesday 9 th September 2015 / [ed] Carolina Överlien & Davinaa James-Hanman, Belfast, 2015Conference paper (Refereed)
 • 34.
  Björktomta, Siv-Britt
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Ersta flickhem - Lännahemmet och Marsta gård: En studie över två hvb-hem för traumatiserade flickor2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Till skillnad från andra länder har institutionsvårdenökat kraftigt i Sverige och antalet flickor som blir placeradeenligt lagen om vård av unga (LVU) blir alltfler. Barn och unga placeras framförallt på institutionersom inte drivs i offentlig regi. Ersta diakoni är en så kallad non-profitorganisationsom bland annat driver två behandlingshem för utsatta flickor, Lännahemmet och Marsta gård. Den här rapporten ger en inblick i arbetet vid dessa institutioner där man bland annat har utvecklat behandlingsmodeller som på olika sätt försöker bidra till att ge flickorna nya anknytningsmönster. Studiens resultat ställs också i relation till relevant forskning om trauman, anknytning och bemästrande.

 • 35.
  Björktomta, Siv-Britt
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Honour related violence in a Swedish context: an intersectional perspective2013In: 3rf ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe 16-19 April 2013 Istanbul: Abstract Book / [ed] Peter Hendriks, Istanbul, 2013Conference paper (Refereed)
 • 36.
  Björktomta, Siv-Britt
  Göteborgs universitet.
  Om patriarkat, motstånd och uppbrott: unga tjejers rörelser i sociala rum2012Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 37.
  Björktomta, Siv-Britt
  University of Gothenburg.
  Patriarchy, resistance and breaking up: young girls movement in social spaces2012In: ABSTRACTS - IMMIGRANTS AND CIVIL SOCIETY 16th Nordic Migration Research Conference & 9th ETMU Days 13-15 August 2012 University of Turku, Finland, Åbo: University of Turku , 2012, p. 24-Conference paper (Refereed)
 • 38.
  Björktomta, Siv-Britt
  Ersta Sköndal högskola.
  Personalens möten med utsatta flickor: arbete mot hedersrelaterat våld2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport skildrar några professionella yrkesgruppers möten med ungdomar - framför allt flickor - utsatta för fötryck i hederns namn och/eller som riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld.

  Rapporten har tagits fram som ett samverkansprojekt mellan Länstyrelsen i Stockholm, Ersta Sköndal högskola och Huddinge kommun. Efter tre års arbete mot hederrelaterat våld är parternas erfarenhet att det finns ett fortsatt behov av erfarenhetsbaserade studier av hög vetenskaplig kvalitet inom kunskapsområdet. Detta för att förebygga att personliga erfarenheter, godtyckliga tolkningar och oreflekterade uppfattningar sprids ut som allmängiltiga sanningar. Även för att förhindra att sådana används som grund för planering av insatseroch ställningstaganden på lokal nivå. Framförallt behövs dessa studier för att tillvarata praktikernas kunskap och erfarenheter och synliggöra deras verklighet. Det yttersta syftet är att skapa förutsättningar och utveckla verktyg som stärker de professionellas möjlighet att genomföra adekvata och effektiva insatser som såväl de utsatta ungdomarna som yrkespersoner kan känna sig nöjda med. Det är vår förhoppning att denna rapport utgör ett bidrag i den riktingen.

 • 39.
  Björktomta, Siv-Britt
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Saraprojektet 2004-2007: Ett processinriktat arbete för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ungdomar som växer upp i Huddinge kommun ska ha möjlighet att själva kunna skapa sina egna handlingsutrymmen. Huddinge kommun har mellan 2004 och 2007 drivit Saraprojektet, ett metod- och kompetensutvecklingsprojekt, med syfte att ta fram ett kunskapsunderlag för hur kommunen ska kunna arbeta för att förebygga så kallat hedersrelaterat förtryck och våld. Erfarenheterna från de tre projektåren visar att en enskild utbildningssatsning bland kommunens personal inte är tillräcklig för att täcka behovet av kunskap om detta förtryck och våld. Den samlade erfarenheten visar att en grundläggande kunskap och förståelse om hedersproblematiken behövs inom samtliga delar av kommunens verksamheter. 

 • 40.
  Björktomta, Siv-Britt
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Unga kvinnor, frihet och heder: om socialt arbete och hedersrelaterat våld2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En mångfasetterad och komplex bild av fenomenet hedersrelaterat våld blir synlig genom delar av svensk forskning, genom den bild som massmedia givit men också genom beskrivningar av elva projekt/ verksamheter som på olika sätt arbetat för att motverka sådant våld. Studien pekar på de olika synsätt som fanns och fortfarande finns när det gäller detta fenomen. Den lyfter även fram och analyserar arbetet i de olika projekten/verksamheterna samt gör en fördjupning av de etiska kodord som de kännetecknades av.

 • 41.
  Björktomta, Siv-Britt
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Våldets olika former –:  om oskuldskrav, heder och respekt.2015Conference paper (Refereed)
 • 42.
  Björktomta, Siv-Britt
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Aarum Hansen, Heidi
  Högskolan i Östfold, Fredrikstad.
  Digital Society: the tension between child protection and children’s agency2017In: Navigating Knowledge Landscapes' 1st International Conference on Health and Person-Centered Care in Digital Society Proceedings of the Conference / [ed] Anna Lydia Svalastog och Srećko Gajović, 2017, p. 11-12Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Socialtjänsten står inför nya utmaningar i den digitala tidsåldern

  Den digitala tidsåldern med en ökande användning av internet och sociala medier medför nya utmaningar för socialt arbete, och i synnerhet för socialtjänstens arbete med barn och ungdomar. Internetvärldens sociala dynamik behöver finnas med när samhället drar upp riktlinjer och socialtjänsten utvecklar arbetssätt kring barns- och ungas psykosociala hälsa.

  I dag har nära häften av svenska nioåringar tillgång till en surfplatta och fem procent av ettåringarna är dagligen ute på internet. Det är de unga som i högre grad lägger ut texter, bilder, och videos som de själva producerat.  Det är också de unga som är mest aktiva på olika sociala nätverk där de interagerar (samspelar) med både vänner, bekanta och främlingar; inom närområdet men också nationellt och även globalt. Aktiviteterna på internet har många positiva sidor (aspekter) och dagens föräldrar är överlag engagerade i sina barns vardag och har en insikt i sin barns internetanvändning. Samtidigt visar forskning att ett stort antal föräldrar har liten eller ingen kunskap om vad deras barn gör ute på nätet och att många föräldrar underskattar de risker barnen utsätts för online/på nätet.

  Gruppen unga som befinner sig i en riskzon på nätet sammanfaller till stor del med de unga som överlag lever i olika utsatta livssituationer, t.ex. med föräldrar som missbrukar, har psykisk ohälsa eller är arbetslösa. Det kan även vara barn som är utsatta över våld och/eller sexuella övergrepp. I socialtjänstlagen poängteras barns delaktighet i alla beslut som rör deras liv. Detta innebär att socialarbetaren behöver samtala med barn, öga mot öga, för att få del av deras synpunkter när besluta ska fattas.

  I dag behärskar många barn och unga internet och sociala medier bättre än vuxenvärlden. I en kommande studie undersöker Aarum Hansen och Björktomta hur socialtjänsten med hjälp av internet och sociala medier kan utveckla nya metoder för att ge stöd åt unga men också utveckla skydd för barn i riskzonen.

 • 43.
  Björktomta, Siv-Britt
  et al.
  FoU Nordväst.
  Eriksson, Lisbeth
  FoU Nordväst.
  Barn i fattiga familjer – risk- och sårbarhetsfaktorer samt skyddande faktorer2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Barn räknas idag som enskilda individer samtidig som de är beroende av familj och vuxenvärlden för sitt uppehälle och sin utveckling. Försörjningsstödet är riktat och anpassat till den vuxnes situation men hur är det för barn att växa upp i en fattig familj? Utifrån ett barnperspektiv undersöker studien situationen för barn i Sollentuna kommun vars föräldrar under en lång tid varit beroende av försörjningsstöd. Studien visar att föräldrarnas bristande ekonomi oftast bara är en av flera riskfaktorer som barnen lever med. Genom intervjuer med barn och föräldrar synliggörs familjesituationer där barn upplevt våld inom familjen, psykisk problematik, trångboddhet, bristande sociala nätverk och migration. Samtidig har flera skyddande faktorer identifierats som handlar om föräldrars kamp för sina barn, skapandet av nya vänskapsrelationer och starka familjeband. Förskola och skola var i många familjer en skyddande faktor och ett stöd för barn och ungdomar. 

 • 44.
  Blom, Madeleine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Värdighet inom äldreomsorgen: Ur en enhetschefs perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This study aims to examine how unit managers in eldercare reason about the concept of the dignity of older people living in residential care, and how they ensure that their staff turnover of dignity in the practical work. Dignity concept is discussed mainly in relation to the components of treatment and self-determination. The study was a qualitative research in the form of semi-structured interviews with five heads of units in elderly care. The analysis used four different theories of dignity, namely (I) merit dignity, (II) dignity as moral stature, (III) the identity and dignity and (IV) human dignity. The study shows that the concept of dignity can accommodate a variety of ingredients according to unit managers for their care. Among others mentioned individuality, good care, respectfulness and good treatment as essential elements of dignity. Heads of Unit in elderly care also places much emphasis on their staff and their compliance with these components in the practical work around the elderly. The study also indicates that the concept of dignity as identity should be recognized and given more space in the activities related to the elderly.

 • 45.
  Blomgren Mannerheim, Ann
  et al.
  Karolinska Inst, Div Nursing, Dept Neurobiol Care Sci & Soc, S-17177 Stockholm, Sweden.
  Hellström Muhli, Ulla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Siouta, Eleni
  Karolinska Inst, Div Nursing, Dept Neurobiol Care Sci & Soc, S-17177 Stockholm, Sweden; Karolinska Inst, Dept Learning Informat Management & Eth LIME, S-17177 Stockholm, Sweden; Sophiahemmet Univ, Box 5605, S-11486 Stockholm, Sweden.
  Parents’ experiences of caring responsibility for their adult child with schizophrenia2016In: Schizophrenia Research and Treatment, ISSN 2090-2085, E-ISSN 2090-2093, article id 1958198Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As a consequence of the latest psychiatry-related reform in Sweden and its implementation, relatives and family members have taken over from the formal healthcare system significant responsibility for the care of persons with a mental disability and illness. The aim of this study was to systematically describe and analyze the experiences of parents' informal care responsibility. The questions were, what are the experiences around parents' informal care activities and responsibilities and how do parents construct and manage their caring responsibility and with what consequences? Semistructured in-depth interviews were conducted (16 hours of recorded material) with eight parents who were all members of the Interest Association for Schizophrenia (Intresseforeningen for Schizofreni (IFS)) in Sweden. A mixed hermeneutic deductive and inductive method was used for the interpretation of the material. The parents endow their informal caring responsibility with meaning of being a good, responsible, and accountable parent with respect to their social context and social relationships as well as with respect to the psychiatric care representatives. In this tense situation, parents compromise between elements of struggle, cooperation, avoidance, and adaption in their interaction with the world outside, meaning the world beyond the care provision for their child, as well as with the world inside themselves.

 • 46.
  Bohlin, Cecilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Goda levnadsvillkor enligt LSS: En kritisk diskursanalys av rättsfall från förvaltningsdomstolarna.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka begreppet ”goda levnadsvillkor” i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och hur begreppet konstrueras i förvaltningsdomstolarnas praxis. Materialet består av domar från högsta instans, Högsta förvaltningdomstolen och Regeringsrätten. Dessa domar har analyserats med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys för att definiera vilka diskurser som kan sägas komma till uttryck i rättens principiella diskussioner om vad goda levnadsvillkor innebär. Jag har använt mig av teorier om sociala konstruktioner och språkets betydelse för vår förståelse av omvärlden samt teorier om hur funktionshinder kan förstås och hur det konstrueras. Dessa teoretiska perspektiv utgör ramen för analysen och har använts för att tolka resultaten. De huvudsakliga resultaten som presenteras i denna uppsats rör de fyra diskurser som kunnat urskiljas i texterna. Dessa diskurser konstruerar ”goda levnadsvillkor” i termer av demokrati och social rättvisa, normalitet, en fråga för expertutlåtanden och professionella bedömningar samt en organisatorisk fråga i kommunerna. Resultaten får tolkas med försiktighet då materialet är litet till omfånget. Diskurserna är möjliga exempel på vad som skulle kunna återfinnas i ett större material.

 • 47.
  Boman, Isabella
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Förhandsbedömningar: Förklaringar och konstruktioner2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  In Östhammar a change has been noticed in the statistics regarding incoming reports, appraisals and investigations concerning a suspicion that a child or youth may be harmed.

  There are some earlier reaserch made concerning the sorting process that takes place when a report is made. In Östhammar the social workers have been interested in finding out what the main reasons are for not opening an investigation. It has also been some research from the ?sociology of childhood perspective? on how childhood is being constructed and how children are positioned in the investigative texts. From a social constructionist perspective and by using both a quantitative and a qualitative research, I have examined all the reports that have not led to an investigation from the first quarter of 2011 in Östhammar. This to find out the main explanations for not investigating and how children are positioned in such appraisals.

  It has been shown that most appraisals closed either because of the situation which led to the declaration no longer exists, to another input already exists, the problem is not seen as  serious or that it was felt that the parents are capable of giving the support they need. 

  I have discovered that the childs voice is missing in most of the report investigations. I have not found any explanations to why one has chosen not to speak with the child, but there may be explanations such as limited time, limited knowledge or a will to spare the child the discomfort.

 • 48.
  Borgström, Rebecca
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Systerskap, Självkänsla och Självförtroende": En studie av empowerment vid en tjejjour2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 49.
  Bornlöf, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Empowerment inom socialtjänsten: En kvalitativ studie2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 50.
  Boréus, Kristina
  Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen.
  Discursive discrimination of the 'mentally deficient' in interwar Sweden2006In: Disability & Society, Vol. 22, no 6Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article shows, firstly, one way in which discrimination in discourse, that is, discrimination performed through the use of language, can be studied with the help of a set of concepts: exclusion from discourse; negative other-presentation; objectification; and proposals pointing towards unfavourable treatment. The concept of othering is also used. Secondly, an empirical study of the discursive treatment of people labelled 'mentally deficient' in interwar Sweden is presented. The parliamentary debate on a new sterilisation law, encyclopaedic entries and medical descriptions are focused. The results reveal that the group in question was blatantly discriminated against, by means of all of the forms of discursive discrimination mentioned, and was also othered. It is suggested that the set of concepts could be useful for comparative studies of discursive treatment of people categorised as 'mentally deficient' in other countries during the same period and for studies of possible contemporary discrimination.

1234567 1 - 50 of 399
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf