uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 2121
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aaro, Axel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Konsumtion i den digitala sfären: En utredning av rättsläget efter UsedSoft och Allposters2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  Achieng, Spance Joy
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  SOFTWARE PATENTS: A study on the patentability of software inventions2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The primary objective of the thesis will be to focus on patent protection of software under the European Patent Convention, by analyzing the different approaches that the European Patent Office has taken into consideration since the mid-1980s. These approaches are derived from the different decisions that emanate from the Technical Boards of Appeal of the European Patent Office. The thesis will examine the most relevant decisions illustrating the juridical tendencies and basis that have been utilized to decide over the patentability of computer programs. The analysis will conclude with the latest approach taken by the Technical Board of the European Patent Office. The study will examine the patentability requirements of inventions in general established within the European Patent Convention. Sources that will be utilized to carry out this research will include case law, legislation, specialized legal commentary; journals and books. The present study sustains that computer programs may be patented as long as they comply with all the general requirements of an invention prescribed under the European Patent Convention together with the condition established by case law called the technical character requirement. Nevertheless, due to the fact that the Technical Boards of Appeal are not bound by previous case law, the current position could keep evolving as it relies on the stance of  the European Patent Office on patentability of computer programs which is seems to be influenced by the changes in the technological world 

 • 3.
  Adbo, Rebecca
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Sexuellt vilseledande, gränsen för våldtäkt2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  af Klercker, Oscar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  I gränslandet mellan brottsbalken kapitel 4 och 5.: Om olaga integritetsintrång och förtal i dess tillämpning på spridandet av hämndporr.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan internets och sociala mediers framväxt under de senaste dryga tjugo åren har regleringen om skyddet för den personliga integriteten ställts inför viktiga nya utmaningar. Särskilt gäller detta vid spridning av integritetskränkande uppgifter, något som till stor del underlättas av dagens teknologi. Begreppet personlig integritet har i lagstiftningssammanhang definierats som ”den sfär som omger alla människor och inom vilken han eller hon bör kunna vara fredad och där intrång bör kunna avvisas”, och särskilt integritetskränkande har generellt sett ingrepp som rör en persons sexuella förhållanden ansetts. Spridandet av bilder och filmer av sexuell natur där den porträtterades samtycke till spridandet saknas brukar benämnas hämndporr.

  Den svenska regleringen av spridandet av hämndporr har sedan avgörandet NJA 1992 s. 594 framför allt bedömts falla in under förtalsbestämmelsen i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Enligt bestämmelsen ska den uppgift som lämnats ha varit ägnad att utsätta den enskilde för andras missaktning. Att förtal regleras i brottsbalkens femte kapitel innebär att det utgör ett ärekränkningsbrott och att det intresse som bestämmelsen härmed har att skydda är en persons ära och heder. Det vill säga anseendet i förhållande till andra människor. I avgörandet hade en inspelad samlagsfilm spridits till ett antal personer och handlandet ansågs utsätta den porträtterade för dessas missaktning då uppfattningen kunde ges att denne inte haft något emot att filmen visades för andra. Denna praxisutveckling har å ena sidan ansetts behövlig för att undvika otillfredsställande resultat i rättstillämpningen där tydliga hål blottas i integritetsinskyddet men har också starkt kritiserats för att ha tillämpat förtalsbestämmelsen på ett oriktig och konstlat sätt. Trots otillfredsställda röster om ett bristfälligt integritetsskydd kan avgörandet ändå påstås ha bidragit till ett släckande av bränder på hämndporrens tidigare oreglerade område.

  Den 1 januari 2018 infördes den nya bestämmelsen olaga integritetsintrång i 4 kap. 6c § BrB. Bestämmelsens övergripande syfte är att skapa en tydlig och enhetlig kriminalisering av större spridningar av integritetskänsliga uppgifter och därigenom stärka skyddet för den personliga integriteten i detta avseende. I punktform radar den nya bestämmelsen upp vilka typer av uppgifter som den enskilde bör skyddas från att få spridda. I den inledande av dessa upptas uppgifter om annans sexualliv och i den femte uppgifter som rör någons nakna kropp och lagstiftaren tycks med dessa punkter haft en tydlig avsikt att komma åt de allvarliga integritetsintrång som spridande av hämndporr kan innebära. Brottsbalkens fjärde kapitel, där detta straffbud fått husera, bygger på ett skyddsintresse som riktar sig mer direkt mot olika typer av ingrepp i den personliga integriteten; frihet och frid.

  Bestämmelsen om förtal och olaga integritetsintrång är därmed båda ute efter handlingar där någon typ av nedsättande eller kränkande uppgifter om en annan person olovligen delats vidare till en eller flera utomstående parter. Bestämmelserna, som i stor utsträckning utformats på likande sätt, har tillämpningsområden som i hög grad överlappar varandra och bör enligt förarbetena som utgångspunkt kunna dömas i konkurrens. Bestämmelserna har dock fått ta plats i olika kapitel i brottsbalken. Kapitel som, trots att de kan sägas vara närbesläktade, har skilda skyddsintressen. I någon mån kan en bestämmelses skyddsintresse anses utgöra dess existensberättigande och dess tolkning och tillämpning bör därför i någon mån alltid kunna härledas till detta.

  Det är med denna utveckling i ryggen som denna framställning ger sig ut för att granska vår svenska reglering kring spridandet av hämndporr och dess balansgång mellan brottsbalkens fjärde och femte kapitel.

 • 5.
  af Sandeberg, Edward
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Outsourcingavtal: Avtalsinnehåll utifrån praktiska och kommersiella överväganden2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att utreda, precisera och analysera innehållet i den förhållandevis okända kontraktstypen outsourcingavtal. Det faktum att outsourcing idag är en vanligt förekommande transaktion gör det både möjligt och angeläget att fånga de gemensamma dragen i outsourcingavtal. Undersökningar visar också att långt ifrån alla som begagnar sig av outsourcing är nöjda med det avtal som reglerar deras affär. Den rättsvetenskapliga ansatsen är därför att belysa denna avtalstyp på samma sätt som mer konventionella avtalstyper, som exempelvis köpavtal, entreprenadavtal och hyresavtal men också mer moderna avtalstyper som franchising och leasing, har behandlats inom doktrinen.

 • 6.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Låt detta stanna mellan oss: Hemligt brev till Peter Lødrup om äktenskapslagstiftningen i Norge och Sverige2002In: Bonus Pater Familias: Festskrift til Peter Lødrup, Gyldendal Akademisk, Oslo , 2002, p. 1-14Chapter in book (Other scientific)
 • 7.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen. Med en exkurs om rättsvetenskapen i Sverige2002In: Svensk Juristtidning, Vol. 87(2002), p. 243-260Article in journal (Other scientific)
 • 8.
  Agell, Anders
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Brattström, Margareta
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Äktenskap Samboende Partnerskap2008Book (Other scientific)
 • 9.
  Ahlqvist, Sara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Undantag från mervärdesskatt för förvaltning av särskilda investeringsfonder: Den svenska regleringens tolkning och tillämpning i en EU-rättslig kontext2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks tolkningen och tillämpningen av undantaget från mervärdesskatt för förvaltning av särskilda investeringsfonder ur en EU-rättslig synvinkel. I svensk lagstiftning finns undantaget stadgat i 3 kap. 9 § ML. Motsvarande artikel i mervärdesskattedirektivet är art. 135.1 g). I uppsatsen undersöks hur det svenska lagrummet förhåller sig till EU-rätten. Dessutom undersöks huruvida en direktivkonform tolkning av den nationella bestämmelsen bör göras, samt om art. 135.1 g) skulle kunna åberopas med direkt effekt i en svensk domstol.

 • 10.
  Akay, Zozan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Barnets bästa i vårdnadstvister: En studie av tingsrättens rättstillämpning av barnets bästa vid beslut om ensam vårdnad, med särskild fokus på samarbetssvårigheter.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 11.
  Akhan, Kadir
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Bevisvärdering ur ett rättsäkerhetsperspektiv: Om vilken metod som bör föredras i skatteprocessen med hänsyn till den allmänna domstolsprocessen2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 12.
  Akkurt, Rezan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Unga vuxnas möjlighet till familjeåterförening enligt artikel 8 Europakonventionen: En analys av MIG 2015:212016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Aksal, Fatma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Likabehandling kontra positiv särbehandling av studenter: En undersökning av rättsläget2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ämnet för uppsatsen är likabehandling kontra positiv särbehandling och syftet är att undersöka rättsläget avseende utrymmet för positiv särbehandling i svensk rätt i ljuset av EU-rätten.

   

  Det finns ingen allmängiltig likabehandlingsprincip i Sverige som alla aktörer har att rätta sig efter. Dock är offentliga organ ålagda att i sin verksamhet iaktta saklighet och opartiskhet enligt 1 kap 9 § regeringsformen, d.v.s. behandla alla objektivt. Likabehandlingskravet finns endast som en del av saklighetskravet. För privata aktörer, såsom arbetsgivare inom den privata sektorn, finns förbud att diskriminera personer på vissa i diskrimineringslagen uppräknade grunder. Av förarbeten till lagen framgår att rätten att inte diskrimineras är en grundläggande mänsklig rättighet. Syftet med skyddet i lagen är att ge ett ökat rättskydd, bidra till att kränkta människor får upprättelse och leda till ökad jämlikhet och stärkt jämställdhet mellan män och kvinnor.

   

  Undantag från likabehandlings- och icke-diskrimineringsprincipen kan göras för vissa samhällintressen, såsom att skapa jämställdhet. Därför är det enligt svensk rätt tillåtet att positivt särbehandla en person på grund av kön om syftet är ökad jämställdhet. Undantaget har funnits sedan slutet av 1980-talet och stämmer väl överens med EU-rätten, som också tillåter positiv särbehandling. Undantaget i diskrimineringslagen ska dock tillämpas restriktivt och gäller endast om två konkurrerande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter. Vidare måste en bedömning göras av personernas meriter och personliga förhållanden och åtgärden måste vara proportionerlig i förhållande till ändamålet.

   

  Frågan om samma undantag kan tillämpas för diskrimineringsgrunden etnicitet på statliga högskolor har prövades i svensk rätt 2006 och Högsta domstolen kom i det fallet fram till att den positiva särbehandling som tillämpades på juristutbildningen vid Uppsala universitet var otillåten, då de sökande, vilka var födda utomlands eller hade två föräldrar födda utomlands, som antagits i den särskilda kvoten haft sämre meriter än två sökande med svensk etnicitet. Högsta domstolen kallar detta för stark eller kvalificerad positiv särbehandling. I den då gällande lagen om likabehandling av studenter fanns ett undantag som inte tog sikte på någon särskild diskrimineringsgrund. Mot bakgund av detta och praxis från EU-domstolen kan svag positiv särbehandling ha varit tillåten i högskolesektorn vid tillfället som fallet prövades. Motsvarande undantag finns dock inte i den diskrimineringslag som trädde i kraft 2008 och som ersatte bl. a. likabehandlingslagen, vilket torde innebära att Högsta domstolens praxis i den frågan inte gäller längre. Det fanns dock förslag om att införa möjlighet till positiv särbehandling i arbetslivet från den kommitté som utredde frågan 2006, men kommittén föreslog inte samma möjlighet för utbidlningsområdet, då den menade att andra aktiva åtgärder är mer lämpade att använda för att bredda rekryteringen till högskolan, något högskolorna har en skyldighet till enligt högskolelagen. Det finns utrymme att införa regler om positiv särbehandling i EU-rätten, men reglerna är formulerade så att de medger medlemstaterna en möjlighet att göra det och inte en skyldighet.

 • 14.
  al Zoghbi, Hasan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Att värna om asylrättens integritet och legitimitet: En studie av upphörande och återkallelse avskyddsstatusförklaringar och uppehållstillstånd samtbestämmelsen om brott mot utlänningslagen vid lämnandetav oriktiga uppgifter under asylprocessen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Albano, Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Förbud mot terrorismresor: Hur Sverige bör implementera artikel 6.a i FN:s säkerhetsråds resolution 21782015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 16.
  Aleman Arnö, Jonatan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid användning av hemliga tvångsmedel kommer alltid fram information som rör annat det brott som är föremål för förundersökning. Sådan information kallas överskottsinformation. Fram till 2005 fick överskottsinformation användas fritt i Sverige. Det var tillåtet såväl att tillföra informationen till en befintlig förundersökning som att lägga den till grund för ett beslut att inleda en ny sådan. Att detta tilläts motiverades med samhällets intresse av att lagföra brottslingar och uppnå materiellt korrekta domar. Liknande intressen ligger bakom principen om fri bevisföring. 2005 infördes begränsningar i möjligheterna att inleda förundersökning med överskottsinformation som grund. Mellan 2005 och 2015 infördes flera nya hemliga tvångsmedel och nya begränsningar för hur överskottsinformation från dessa får användas. Begränsningarna har i huvudsak motiverats med integritetsargument, intresset av att förebygga maktmissbruk och det faktum att polis och åklagare inte har något behov av att använda överskottsinformation som bevis. De nya reglerna är dock förenade med problem ur förutsebarhets-, objektivitets- och gränsdragningshänseende. Vidare innebär de ett betydande avsteg från de skäl som ligger bakom principen om fri bevisföring. Vid en närmare analys förefaller dessutom de argument som anförts till stöd för att begränsa möjligheterna att använda överskottsinformation för brottsutredningsändamål inte så övertygande som de kan verka vid en första anblick. Det föreligger sammanfattningsvis en svårmotiverad diskrepans mellan överskottsinformationsreglerna och den svenska processrättens grundläggande principer. Detta, i kombination med de problem som reglerna är förenade med, leder till slutsatsen att rättsläget de lege lata är otillfredsställande och att överskottsinformations- reglerna bör ändras. Två alternativ som båda löser de flesta av regleringens problem är att antingen instifta en kompletterande bevisförbudsregel för de fall där överskottsinformation inte får användas inom brottsutredningen, eller att undanröja de begränsningar som finns i möjligheterna att utreda brott med hjälp av överskottsinformation. Samma principer, idéal och samhällsvärderingar som ligger bakom principen om fri bevisföring gör att det senare av detta alternativ är att föredra. En sådan tillbakagång till vad som gällde upp till 2005 hade varit både genomförbar och förenlig med Sveriges internationella åtaganden i form av EKMR. 

 • 17.
  Alendal, Oscar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Aggressionsbegreppet: En komparativ studie av Förenta nationernas stadgas och Romstadgan för den Internationella brottsmålsdomstolens aggressionsbegrepp2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Rome Statute for The International Criminal Court (henceforth The Rome Statute) now provides, for the first time, a legally binding definition of the concept of Aggression. The definition is based on the United Nations Charter (henceforth The UN Charter) article 2(4). The Rome Statute is the foundation on which the International Criminal Court (henceforth ICC) can prosecute individuals on crimes of aggression post the events. The United Nations (henceforth UN) has the charter to sustain the peace through acting against the acts of aggression of nations, primarily preventively and based on resolutions by the Security Council. It is interesting to compare the UN Charter and the Rome Statute definition to understand how the concept of aggression is used in international law, both in relations between nations and when individuals shall be held accountable for crimes of aggression. In addition, it’s valuable to understand how the two definitions can impact each other and what the implications might be of similarities and differences.

   

  Hence, this thesis is a comparative study of the concept of aggression in the UN Charter and the Rome Statute. One key conclusion is that there are significant differences in how the aggression is defined in the two documents.

   

  The use and development of the concept Aggression is first accounted for in a historic context as a foundation for the comparative study.

   

  Then, acts of aggression in the UN Charter is thoroughly investigated in three steps. The investigation is carried out in accordance with the Vienna Convention on the Law of Treaties. Firstly, through an interpretation of acts of aggression in accordance with the ordinary meaning of the term in the context of the UN Charter. Secondly through an investigation of the interpretation in relevant UN bodies and in the practice of nations. Thirdly, the definition of the UN General Assembly, resolution 3314, is investigated and criticised as it does not offer a sufficiently clear delimitation of the concept of aggression.  Resolution 3314 is, however, of key importance and is used subsequently as an element of comparison. The resolution is also compared with the practice of other UN bodies and the wording of the UN Charter. The thesis proves the that aggression has a vague definition in the UN Charter and that the scope of the concept is different in different UN bodies. However, common to all UN Bodies is to define aggression as the first use of force with a specific aggressive intent in international relations. 

   

  Following on UN, the thesis provides a critical investigation of the concept of aggression in the Rome Statute where key differences relative to the UN Charter are accounted for. The Rome Statute lacks specific aggressive intent and such cannot be made part of the interpretation as it would the statutes wording and systematics. Thus, the Rome Statute does not regard a specific aggressive intent aggravating but looks solely to the gravity and scale of the force used. In addition, the Rome Statute includes a threshold with the purpose of excluding a grey zone from the jurisdiction of ICC. Such grey zone does not exist in the UN Charter. The implication of this is that the Rome Statute excludes acts of violence that, among some international lawyers, are regarded to be in a grey zone of jus ad bellum.

   

  The conclusions include a summary of the main differences across the UN Charter, different UN Bodies and the Rome Statute. That leads into a discussion on the potential advantages and drawbacks that come out of these differences plus potential effects of the reciprocal influence. The key element of this discussion is that aggressive intent is missing in the Rome Statute and that the statute’s threshold aims to exclude the legal grey zone in jus ad bellum. The thesis concludes that these differences risk to weaken the prohibition of the use of force in the UN Charter and, as a consequence, that this may favour strong and aggressive nations at the expense of smaller and weaker nations.

   

 • 18.
  Alsing, Simon
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hävning och kancellering i långvariga avtalsförhållanden: Effekter och kompatibilitet2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 19.
  Altback, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Fastställelsetalan om skiljenämnds behörighet: En analys av processuella problemsituationer2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 20.
  Andersdotter, Ulrika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Det konstitutionella skyddet av miljön i Finland, Norge och Sverige: En komparativ analys2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet undersöker det konstitutionella skyddet av miljön i tre nordiska länder: Finland, Norge och Sverige. Den komparativa analysen syftar till att belysa hur man ser på miljön i de olika länderna och vilken innebörd respektive stadgande om miljön har haft i praktiken. Både Finland och Norge har valt att placera god miljö som en mänsklig rättighet medan Sverige har god miljö som ett målsättningsstadgande för det allmänna. Slutsatsen är att mänskliga rättigheter får ett större genomslag än målsättningsstadganden, oavsett om rättigheten i sig är formulerad som en målsättning.  

 • 21.
  Andersson, Caroline
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Mervärdesskatt vid framställning av tryckta produkter: Graphic Procédé-domen och Skatteverkets ställningstagande2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 22.
  Andersson, Daniel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Medverkan till brott och straffvärdebedömningar2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 23.
  Andersson, Gustav
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Medverkan till utredning av egen brottslighet och strafflindring2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 24.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anhörigersättningens gränser2006In: PointLex, Vol. maj, p. 33-Article in journal (Other academic)
 • 25.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anhörigersättningens schabloner – återigen2007In: PointLex, Vol. december, p. 11-Article in journal (Other academic)
 • 26.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Anm av Askeland, Tapsfordeling og regress ved erstatningsoppgjør2007In: Tidskrift for Rettsvitenskap (TfR), Vol. 4, p. 621-625Article, book review (Refereed)
 • 27.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Anm av Åslund, Allemansrätten och marknyttjande. Studier av ett rättsinstitut 2009In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 1, p. 123-130Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 28.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anmälan av Kjelland, Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten – en analyse av generelle og spesielle årsaksregler.2009In: Tidskrift for rettsvitenskap , ISSN 0040-7143, no 1, p. 144-149Article in journal (Refereed)
 • 29.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ansvar för produktskador i näringsidkarförhållanden2001In: PointLex, Vol. maj, p. 5-Article in journal (Other academic)
 • 30.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ansvarsbedömning av underlåtenhet: konkretisering av skyddsåtgärder mot risker kontra den skadelidandes egna risker och självskadeåtgärder2007In: PointLex, Vol. december, p. 28-Article in journal (Other academic)
 • 31.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ansvarsproblem i skadeståndsrätten2013Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trilogin ”Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer” innehåller en mängd närläsningar av hur de olika frågorna inom skadeståndsrätten gestaltat sig i 2000-talets praxis. Genom tematiska inramningar och detaljanalyser ges en bild i rörelse av hur skadeståndsrätten idag fungerar, diskuteras och utvecklas. De enskilda rättsfallsanalyserna åskådliggör både skadeståndsrättens argumentativa förutsättningar och de materiella tillskott som fallen bidragit med. Trilogin gestaltar de skadeståndsrättsliga problemen kring ansvarsgrund (Bok I), ansvarsgräns (Bok II) och ersättningsbestämning (Bok III). Därmed blir varje bok en fristående monografisk behandling av respektive tema. Framställningen är uppbyggd så att de olika analyserna ska kunna läsas för sig och därmed vara av praktiskt värde för rättstillämpningen – samtidigt som både detaljerna och helheten ska ge ett rättsvetenskapligt mervärde.

  ”Ansvarsproblem” är den första boken i trilogin. Den belyser varierade rättsliga berättelser som kan legitimera att ett visst subjekt ska ansvara – eller inte ansvara – för viss handling (respektive underlåtenhet) eller verksamhet. Därmed penetreras frågor om vad som överhuvudtaget utlöser culpaansvar, strikt ansvar och diverse möjliga mellanformer (inklusive skärpningar) av ansvar. Även frågorna kring handling kontra underlåtenhet analyseras. Gränsområdet till den kontraktuella sfären behandlas, med praktisk inriktning på hur argumentationen påverkas av olika rättsliga miljöers traditioner – professionsansvaret, tredjemansverkningar, förtroendefrågor etc aktualiseras därmed. Vidare presenteras en analysmodell för de argumentativa förfaringssätten vid strikt ansvar. Statens och kommunernas ansvar ges en bred framställning, vilken tar upp både de typiska och atypiska myndighetssituationerna – inklusive en större analys av det framväxande ansvaret för felaktigheter i rättstillämpningen. Ett omfångsrikt kapitel ägnas åt Europakonventionens inverkan på den nationella skadeståndsrättsliga diskursen och praktiska tillämpningen.

 • 32.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Barthesianska meditationer2003In: Hyldestskrift till Nørgaard, Köpenhamn , 2003, p. 27-Chapter in book (Refereed)
 • 33.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Bevisbörda, åberopsbörda och ”tydlighetsbörda” i försäkringstvister2006In: PointLex, Vol. juni, p. 16-Article in journal (Other academic)
 • 34.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Beviskrav och krav på rättslig kvalificering i ersättningsmål – problematisering av skada, yttre orsak, kausalitet och ansvarskriterier.2007In: PointLex, Vol. februari, p. 21-Article in journal (Other academic)
 • 35.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Beviskravet vid ersättning av inkomstförlust: Hypotetiska prognosers sannolikhet2007In: PointLex, Vol. juni, p. 17-Article in journal (Other academic)
 • 36.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Casus mixtus – funktion och argumentationsmönster2005In: PointLex, Vol. januari, p. 17-Article in journal (Other academic)
 • 37.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Constructive Deconstruction - A Test of Postmodern Legal Reasoning: The Example of Third Party Losses on the Borderline between Tort Law and Contact Law1998In: Anglo-Swedish Studies in Law, 1998, p. 33-Chapter in book (Refereed)
 • 38.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Culpabegreppet – evigt samma ytuttryck, evigt nya konkretiserande avvägningar2011In: InfoTorg Juridik, no augusti, p. -75Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Finns det något mer välkänt och evigt inom juridiken än det ända sedan romartiden ständigt och oföränderligt vidareförda culpauttrycket? Alla känner ju till det och kan använda begreppets ordvändning för att rättsligt förstå och förmedla att någon handlat fel, varit vårdslös, oaktsam, slarvig eller … ja, culpös, helt enkelt. Men finns det verkligen ett entydigt innehåll i alla dessa utsagor som nyttjar de just nämnda glosorna – eller ligger homogeniteten blott i det språkliga uttrycket för de alltefterhand varierande värderingarna och avvägningarna kring ansvarsproblemet? Givetvis det senare – och det vet egentligen också alla jurister (men ibland kan det vara behagligt att gömma sig bakom det försåtligt otvetydiga ordet). Istället för att vara en allmän handlingsregel eller en moraliserande benämning på avvikelsen från det redan fastlagda rätta handlingssättet, handlar culparegeln om en metod för att på ett specialiserat sätt avväga de komponenter som talar för och emot ansvar i en konkret situation. En ny exemplarisk dom från Högsta domstolen demonstrerar detta, och får därför i denna artikel tjäna som utgångspunkt för en analys av komponenterna i detta så kända, men ändå märkligt undflyende, rättsliga begrepp.

 • 39.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Den svenska EKMR-skadeståndsrätten (I): Lagregleringen, ansvarsförutsättningarna och ramverket för skadeståndsdiskussionen2011In: InfoTorg Juridik, no juli, p. -44Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den svenska skadeståndsrätten har under det senaste decenniet förnyats och berikats genom att Europakonventionen (EKMR) alltmer kommit att normaliseras som en integrerad del av rättsdiskursen. Högsta domstolen har i en serie viktiga prejudikat utstakat förutsättningarna för hur EKMR kan påverka argumentationen i skadeståndsmål, och nu föreslås – i utredningen SOU 2010:87 – detta rättsläge bli stabiliserat genom lagstiftning. I anslutning till detta lagförslag kan ett antal teman kring EKMR och skadeståndsrätten summeras (i denna och en kommande artikel). Om SOU-förslaget (och HD-praxisen) ytterst kort ska sammanfattas, kan man betona budskapet om skadeståndet som ett av rättsmedlen, men inte det viktigaste, när EKMR omsätts i svensk verklighet – och när väl förutsättningarna för skadestånd grundlagts, återstår alla de övriga rättsliga detaljfrågorna om kausalitet, ersättningsberättigad krets, ansvarsgräns, skadeuppskattning, etc.

 • 40.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Den svenska EKMR-skadeståndsrätten (II): Europeiseringens diskurspåverkan och de ökade kraven på EKMR-argumentationens konkreta relevans2011In: InfoTorg Juridik, no augusti, p. -47Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den förra artikeln om EKMR-skadeståndsrätten belystes – i anledning av lagförslaget SOU 2010:87, som nu i höst kommer att behandlas på justitiedepartementet – ansvarsförutsättningarna och ramverket för hur EKMR kan bli en del av den svenska rätten. I denna andra artikel behandlas steget därefter, dvs hur EKMR och överhuvudtaget europeiseringen påverkar den detaljerade diskussionen av tillämpningsfrågor när väl ansvarsgrunden fastlagts. Såväl kritiska som konstruktiva synpunkter på hur denna ”översättning” av EKMR till svensk skadeståndsrätt har fungerat och kan komma att – alltmer normaliserat – fungera i framtiden, läggs fram i denna analys. Den bakomliggande tanken – eller känslan – är att vi behöver mer av reflekterande rättsvetenskaplig differentiering än svartvit förenklad entydighet.

 • 41.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Den svenska EKMR-skadeståndsrätten (III): Diskussionen av olika horisontella verkningar2011In: InfoTorg Juridik, no augusti, p. 1-35Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I de tidigare artiklarna i denna EKMR-trilogi har behandlats den struktur inom svensk skadeståndsrätt, som nu etablerats för krav med anknytning till konventionen; vidare har ett antal argumentativa och retoriska tendenser iakttagits, varvid budskapet har varit, att ju mer EKMR normaliseras desto mer sofistikerat måste man översätta konventionens ”rättigheter” till skadeståndsdiskursen och anpassa argument och ersättningsnivåer för att undvika de initiala, experimenterande försöken att använda EKMR som trumf mot de detaljerade rättsliga berättelserna. I denna tredje och sista artikel undersöks en av de – åtminstone tidigare – mest brännande frågorna, nämligen möjligheten till horisontell tillämpning mellan privata subjekt. HD har i NJA 2007 s 747 sagt nej, och det nu liggande lagförslaget i SOU 2010:87 väljer att inte reglera frågan. Huvudregeln är därmed klar – ingen horisontell tillämpning. Men det kan tänkas undantagssituationer då standarden enligt EKMR kan påverka befintliga nationella skadeståndsregler; och även utanför skadeståndsrätten kan en dylik standardpåverkande inverkan medföra att horisontella förbindelser berörs av EKMR. I dessa undantagsfall måste dock argumentationen preciseras och skärpas rejält bortom de tidigare – av HD underkända – kategoriska men vaga hävdandena av (eller önskemålen om) en allmän rätt eller möjlighet till sådana krav.

 • 42.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Det allmännas ersättningskrav för skyddsåtgärder – skadebegrepp och begränsningsläror2004In: PointLex, Vol. oktober, p. 27-Article in journal (Other academic)
 • 43.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Det allmännas återkravsrätt åter i återvändsgränden2008In: PointLex, Vol. mars, p. 15-Article in journal (Other academic)
 • 44.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Det strikta ansvarets utvidgningstendenser: ledningsansvarets stegvisa utveckling2008Other (Other academic)
 • 45.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Det strikta ansvarets ändamålsenliga gräns2007In: PointLex, Vol. oktober, p. 20-Article in journal (Other academic)
 • 46.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Diskriminerande kränkning och bara ”vanlig” kränkning2008In: PointLex, no november, p. 1-11Article in journal (Other academic)
 • 47.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Diskrimineringsskadeståndsrätt (1) – bevisning av omständigheter och bevekelsegrunder2006In: PointLex, Vol. april, p. 28-Article in journal (Other academic)
 • 48.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Diskrimineringsskadeståndsrätt (2) – värdering av ”positivt” respektive ”negativt” särbehandlande åtgärder2007In: PointLex, Vol. januari, p. 42-Article in journal (Other academic)
 • 49.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Diskrimineringsskadeståndsrätt (3): Den rättsliga och den politiska diskursen möts2007In: PointLex, Vol. juni, p. 26-Article in journal (Other academic)
 • 50.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Diversity and Unity: In Search of a Pluralistic View on Problems in Tort Law2001In: Scandinavian Studies in Law: vol 41, Stockholm , 2001, p. 20-Chapter in book (Refereed)
1234567 1 - 50 of 2121
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf