uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 4464
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Aarsand, Pål
  et al.
  Forsberg [Gottzén], Lucas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Producing children's corporeal privacy: ethnographic video recording as material-discursive practice2010In: Qualitative Research, ISSN 1468-7941, E-ISSN 1741-3109, Vol. 10, no 2, p. 249-268Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the use of video cameras in participant observation drawing on approximately 300 hours of video data from an ethnographic study of Swedish family life. Departing from Karen Barad’s post-humanistic perspective on scientific practices, the aim is to critically analyse how researchers, research participants and technology produce and negotiate children’s corporeal privacy. Ethnographic videotaping is understood as a material-discursive practice that creates and sustains boundaries between private and public, where videotaping is ideologically connected to a public sphere that may at times ‘intrude’ on children’s corporeal privacy. The limits of corporeal privacy are never fixed, but open for negotiation; ethnographers may therefore unintentionally transgress the boundary and thus be faced with ethical dilemmas. The fluidity of privacy calls for ethical reflexivity before, during and after fieldwork, and researchers must be sensitive to when ethical issues are at hand and how to deal with them.

 • 2. Aarsand Simonsen, Pål
  et al.
  Forsberg [Gottzén], Lucas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  De öppna och stängda dörrarnas moral: Dilemman i deltagande observation med video2009In: Den västentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild / [ed] Anna Sparrman, Jakob Cromdal, Ann-Carita Evaldsson & Viveka Adelswärd, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2009, p. 148-168Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Aarum Hansen, Heidi
  et al.
  Department for Health and Social Studies, Østfold University College, Halden, Norway .
  Björktomta, Siv-Britt
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Svalastog, Anna Lydia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Centre for Research Ethics and Bioethics. Department for Health and Social Studies, Østfold University College, Halden, Norway .
  Digital society generates new challenges on Child Welfare Services2017In: Croatian Medical Journal, ISSN 0353-9504, E-ISSN 1332-8166, Vol. 58, no 1, p. 80-83Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Digital society has created a new situation that challenges the present discourse on public services. Since it is only a recent phenomenon, digital society has not yet been in-cluded in the broader filed of social work education and practice. In the present text, we focus on casework with children. The examples described in the text are taken from Scandinavian experiences and reflect our background and practice in social work with children. However, we dare to say that the situation is more or less the same in the rest of Europe, as illustrated by the presented social work examples and references from wider European context.

 • 4.
  Abens, Liene
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hellström, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Barnavårdsutredningar av ensamkommande barn: En kvalitativ studie av socialsekreterares erfarenheter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det utredningsverktyg som idag används vid barnavårdsutredningar är verktyget Barns behov i centrum (BBIC), ett verktyg som är anpassat till att stötta nätverk som finns i barnets närhet, vanligtvis familjen, som socialt system runt barnet. För ensamkommande barn däremot, lyser dessa sociala nätverk med sin frånvaro. Ensamkommande barn till Sverige är en idag ökande grupp av människor i samhället vilket har skapat ett behov av väl anpassade verktyg i utredningsarbetet för att identifiera, strukturera, och utreda insatser för dessa grupper, inom ramen för det sociala arbetet.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka socialsekreterares erfarenheter av det sociala utredningarbetet av ensamkommande barn till Sverige.

  Metod: För att uppnå studiens syfte har nio semi-strukturerade intervjuer med socialsekreterare i Mellansverige genomförts och analyserats med en hermeneutisk deduktiv tolkningsmetod.

  Resultat: Resultatet visar på svårigheter i det praktiska sociala arbetet kring ensamkommande barn enligt socialsekreterares erfarenheter. Svårigheter beskrevs som att (i) utredningsverktygen inte var anpassade till uppgiften, (ii) att det fanns bristande riktlinjer kring arbetets utförande, (iii) att det kunde finnas en misstro från barnens sida gentemot myndigheter, (iv) att utreda inom den lagstadgade tidsramen, samt (v) att det kunde finnas bristande resurser för arbetets genomförande. Socialsekreterarna hade även erfarenhet av stå ensamma i att finna lösningar på dessa brister. Erfarenheterna analyseras utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell.

  Slutsatser: Utformningen av BBIC-verktyget kan möjligtvis skapa svårigheter i socialsekreterares utredningsarbete av ensamkommande barn, då ensamkommande barn kan ha en annan utvecklingsekologi än vad BBIC förutsätter.

  Implikationer för det sociala arbetet: En anpassning av BBIC-verktyget efter de särskilda omständigheter och behov som gäller för ensamkommande barn i Sverige kan vara till fördel för framtida socialt arbete. Vidare forskning bör göras inom området utredningsarbetet av barn som lever i en utvecklingsekologi skild från den BBIC förutsätter. 

 • 5.
  Abou-soultan, Norhan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Andersson, Irene
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Ensamkommande barn och psykisk ohälsa: En kvalitativ studie om socialarbetarens upplevelser av arbetet med ensamkommande barn med psykisk ohälsa efter flyktingströmmen 20152018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Abrahamsson, Mikael
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Bara jag ser till att göra mitt jobb": En hermeneutisk studie i uppfattningar kring tomt arbete2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 7.
  Abushaqfa, Marwa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Sörum, Alma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Rätten till goda levnadsvillkor: En kvalitativ studie av förvaltningsrättens domar kring rätten till LSS insats2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur funktionshindradepersonersrättigheter enligt SFS 1993:387 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) befästs eller eventuellt urholkas inom ramen för beslut som fattasinom offentlig förvaltning. Det empiriska materialet i denna studie bestod av tolv rättsfall från förvaltningsrätten. En kvalitativ abduktiv ansats användes, där en socialkonstruktionistisk grundsyn och Nancy Frasers kritiska perspektiv på kampen om behoven i ett senkapitalistiskt välfärdssamhälle utgjorde förståelseramen genom analysprocessen, vilken utgjordes av en kombination av kritisk diskursanalys och tematisk analysprocess. Detta tillvägagångssättbedömdes användbart för attidentifiera diskurser som kom till uttryck genom resonemangen förda kring innebörden av begreppet “goda levnadsvillkor”, vilket var centralt för undersökningen.Forskningsansatsen möjliggjorde även ett synliggörande avojämlika sociala maktrelationer och maktordningar som kan anses framträda inom LSS domar. Genom att relatera undersökningensfynd till tidigare forskning kring problemområdet har fynden kunnattolkas och förståsur ett större sammanhangoch på så sätt har rimliga slutsatser kunnat dras utifrån frågeställningen. Resultatet av studienhar formulerats genom följande diskurser: diskursen om definitionen och tolkningen av behoven, diskursen om behovet av social gemenskap och att “komma ut i samhället”, fritidsaktivitetsdiskurs & normal livsföringsdiskurs, juridisk diskurs, anhörig-och familjediskurs, samt diskursen om frigörelse, självständighet och normal livsföring.Dessa diskurser anses vara möjliga tolkningar avstudiensempiri samt möjliga exempel på vad en större forskning som omfattar ett större material skulle kunna komma fram till.Undersökningen har lett till ett konstaterande om att ett grundläggande antagande hos beslutsfattare tycks vara att LSS ska tolkas restriktivt. I denna studie relateras denna restriktiva tillämpning till en nyliberalistisk politisk syn vilken anses gradvis ha bidragit till att konstruera om politikers och beslutsfattares förståelse av syftet med LSS åt det restriktiva hållet, vilket kan anses urholka det ursprungliga syftet med LSS, som det beskrevs då lagen först infördes.

 • 8.
  Adams, Bert
  et al.
  University of Wisconsin.
  Trost, JanUppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Handbook of world families2005Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 9.
  Adeborn Fortea, Matilda
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Andersson, Amanda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Sanning eller Fördom?: En diskursanalys av identiteten "invandrare" i två svenska nyhetsmedier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka hur identiteten “invandrare” konstrueras, samt vilka diskurser kring “invandrare” som framträder, i svenska nyhetsmedier under mars månad 2017. Vi ämnar belysa hur den aktuella diskursen ser ut. Då vi lever i en alltmer globaliserad värld där vi interagerar med människor från andra kulturer blir det än viktigare att vara medveten om hur diskurser kring andra människor förs. Med hjälp av diskursanalys, i kombination med en kvalitativ och socialkonstruktivistisk ansats, tillsammans med postkolonialism och orientalism samt gestaltningsteorin, har vi analyserat 19 artiklar som publicerades under mars 2017 i Aftonbladet och Dagens Nyheter. I resultatet besvaras frågeställningarna: Hur konstrueras identiteten “invandrare” i det analyserade materialet? och Vilka diskurser framträder i analysen? Analysen visar att identiteten “invandrare” är starkt förknippad med negativa aspekter, trots att det finns de som försöker erbjuda en alternativ bild. Det framkommer även att integrationsdiskursen är dominerande, utan att för den delen vara fristående från de tre övriga diskurserna, förorten, problem och motverka fördomar. Inom diskurserna framträder “invandraren” nästan uteslutande i samband med sociala problem, vilket tolkas härstamma från postkoloniala tankar om de Andra. Resultatet bryter något från tidigare forskning på området i och med att vi identifierar en diskurs med positiva förtecken som erbjuder motstånd mot de övriga diskurserna.

 • 10.
  Adem, Jasmin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Khalaf, Linda Nidae
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Idioter väljer att sätta ord i våra munnar: En kvalitativ fokusgruppstudie om hur unga män med utländsk bakgrund från socioekonomiskt utsatta områden upplever massmedias rapportering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur unga män med utländsk bakgrund bosatta i socioekonomisktutsatta områden upplever massmedia och dess föreställning gentemot området de bor i.

  Studien är kvalitativ genom fokusgruppsintervjuer och berör frågor om hur dessa unga mänmed utländsk bakgrund beskrivs, hur massmedia talar om socioekonomiskt utsatta områdensamt hur massmedia spelar en roll i rapporteringen av dessa ovanstående faktorer.

  Vi kom fram till att dessa unga män med utländsk bakgrund bosatta i socioekonomiskt utsattaområden upplever att massmedia målar upp och reproducerar en övervägande negativ bild avde och området de bor i. De talar mycket kring sina egna känslor och hur upplevelsernapåverkar dem samt hur de speglar sig i deras liv.

 • 11.
  Aden, Nadifo
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ungdomsbrottslighet: En kvalitativ forskning om kriminella ungdomars upplevelser i socio-ekonomiskt utsatta områden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar ett ämne som jag har sett diskuteras och debatteras mycket i nyhetstidningar, sociala medier, arbetsplatser och i olika sammankomster där människor möts – Ungdomskriminalitet!

  Genom den kvalitativa forskningsmetoden ville jag ta reda på hur ungdomar med kriminell bakgrund ser på sina livsval och kartlägga hur arbetet med och för ungdomar med kriminell bakgrund kan te sig hos svenska myndigheter.  Sammanfattningsvis visar min studie på att det finns olika orsaker – bostadsområde, skola, arbete, socialt nätverk samt familjeförhållande är av betydelse för hur våra liv kommer att formas i framtiden. Denna studie visar på vikten av samverkan, men ger också en inblick i hur verkligheten ser ut för många ungdomar i dagens samhälle, där bl.a. ekonomisk- och social status leder till att ungdomar begår brott i tidig ålder. Jag har intervjuat fem killar som bor i vad man definierar som socio-ekonomiskt utsatta områden i Stockholm. Jag lyfter deras berättelser och analyserar resultatet så att läsaren kan få en helhetsbild av ungdomskriminaliteten i socio-ekonomiskt utsatta områden. Vidare lyfter jag deras egna upplevelser och förklarar dem med hjälp av sociologiska teorier/begrepp så som – konsumtion, socialisering och kapital.

 • 12.
  Adlerteg, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Vad gör en personalvetare?": Fyra påverkansfaktorer vid övergången från student till yrkesverkan2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Adner, Cecilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Attraktiva arbetsgivare: En studie i hur två företag förhåller sig till employer branding som företagsstrategi2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Adolfsson, Kajsa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Den ekonomiska diskursen infiltration av omsorgsideologin2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Age, Age categories, and Generations: A Discussion of Conceptualisations
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hammarström, Gunhild2001Conference paper (Other scientific)
 • 16.
  Agevall, Ola
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  A science of unique events: Max Weber's methodology of the cultural sciences1999Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Max-Weber's methodological essays, published-posthumously as Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, continue to attract scholarly attention. They also continue to pose formidable problems to a modern reader. Part of the reason for this is that Max Weber both responds to and draws upon scholarly work that has long ceased to be familiar to social scientists. In order to grasp Weber's methodological project, we therefore need to uncover the historical co-ordinates within which it was framed. A framework of this order is to be found in the discourses over method that took place in the human sciences in Germany during the 19th century - particularly in jurisprudence, economics and history. Max Weber's methodological views, however, did not square with any of the positions taken in these debates. He had other methodological convictions. They were partly taken over from Heinrich Rickert, partly from Johannes von Kries. Heinrich Rickert's philosophy of science furnished Weber both with a general theory of science and with a theory of concept formation in the historical sciences, whereas Johannes von Kries provided him with a theory of causality. It can be shown that these theories combine in Max Weber's methodological thought to provide the basis for theoretical notions such as the ideal type - but also that this has implications both for Weber's empirical work and for the characteristic way in which he criticises the different standpoints in the prevailing methodological discourse.

 • 17. Aglert, Katja
  et al.
  Holmberg, Tora
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Bryndis Snaebjornsdottir and Mark Wilson. You must carry me now. The cultural lives of endangered species2016In: Humanimalia - a journal of human/animal interface studies, ISSN 2151-8645, E-ISSN 2151-8645, Vol. 8, no 1, p. 149-153Article, book review (Other academic)
 • 18.
  Ahl, Andreas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Mångfaldens utmaningar: En kvalitativ undersökning om hur tre bemanningsföretag arbetar med mångfald2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 19.
  Ahlberg, Beth
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kimani, V.N.
  Kirumbi, L.W.
  Kaara, M.W.
  Krantz, I
  The Mwomboko Research Project. The practice of male circumcision in Central Kenya and its implications for the transmission and prevention of STD/HIV in Central Kenya1997In: African Sociological Review, no 1 (1)Article in journal (Other scientific)
 • 20.
  Ahlberg, Beth Maina
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health, International Maternal and Child Health (IMCH), International Maternal and Reproductive Health and Migration. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hamed, Sarah
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Thapar-Björkert, Suruchi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Bradby, Hannah
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Invisibility of Racism in the Global Neoliberal Era: Implications for Researching Racism in Healthcare2019In: Frontiers in Sociology, ISSN 2297-7775Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper describes the difficulties of researching racism in healthcare contexts as part of the wider issue of neoliberal reforms in welfare states in the age of global migration. In trying to understand the contradiction of a phenomenon that is historical and strongly felt by individuals and yet widely denied by both institutions and individuals, we consider the current political and socioeconomic context of healthcare provision. Despite decades of legislation against racism, its presence persists in healthcare settings, but data on these experiences is rarely gathered in Europe. National systems of healthcare provision have been subject to neoliberal reforms, where among others, cheaper forms of labor are sought to reduce the cost of producing healthcare, while the availability of services is rationed to contain demand. The restriction both on provision of and access to welfare, including healthcare, is unpopular among national populations. However, the explanations for restricted access to healthcare are assumed to be located outside the national context with immigrants being blamed. Even as migrants are used as a source of cheap labor in healthcare and other welfare sectors, the arrival of immigrants has been held responsible for restricted access to healthcare and welfare in general. One implication of (im)migration being blamed for healthcare restrictions, while racism is held to be a problem of the past, is the silencing of experiences of racism, which has dire consequences for ethnic minority populations. The implications of racism as a form of inequality within healthcare and the circumstances of researching racism in healthcare and its implication for the sociology of health in Sweden are described.

 • 21.
  Ahlberg, Beth Maina
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Nordberg, E.
  Tomson, G.
  North-South health research collaboration. Challenges in institutional interaction,1997In: Soc Sc Med, no 44(8), p. 1229-1238Article in journal (Other scientific)
 • 22.
  Ahlqvist, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Jämlikhet eller Närhet?: De äldres rättigheter, det sociala medborgarskapet och kommunerna2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 23.
  Ahlstrand, Kajsa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Church and Mission studies, Science of Mission.
  Palmer, Brian
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Studies in Faith and Ideologies.
  Willander, Erika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Guds närmaste stad?2008In: Guds närmaste stad?: En studie om religionernas betydelse i ett svenskt samhälle i början av 2000-talet / [ed] Kajsa Ahlstrand och Göran Gunner, Stockholm: Verbum , 2008, p. 9-24Chapter in book (Other academic)
 • 24.
  Ahmadi, Fereshteh
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Abendländisches Gedankengut im Rahmen des islamischen Feminismus im Iran2000In: Inamo, Vol. 21, no 6, p. 38-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Möglichkeit des islamischen Feminismus, für die Emanzipation der Frauen innerhalb des Rahmens eines modernen globalen Diskurses, nämlich des postmodernistischen, zu wirken. Der Artikel geht hypothetisch davo

 • 25.
  Ahmadi, Fereshteh
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Culture, Religion and Spirituality in Coping: The Example of Cancer patients in Sweden2006Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Recent research has shown significant associations (negative and positive) between religious and spiritual factors and mental health. Much of this research, however, has been conducted in the US, where religion is an integrated part of most people’s lives. Other studies on religious and spiritually oriented coping conducted outside the US have also focused on religious people. Yet many are non-believers, and many believers do not consider themselves religious, i.e. religion is not an important part of their life. There are also societies in which the dominant culture and ways of thinking dismiss the role of religion in people’s lives. Research on religious coping rarely takes these people into consideration. This book is based on a research project aimed at identifying the religious and spiritually oriented coping methods used by cancer patients in Sweden as an example of societies where religion is not an integrated part of the social life of individuals. The empirical data for the study were based on interviews with cancer patients. Fifty-one interviews were conducted in various parts of Sweden with patients suffering from different types of cancer. The chosen method was semi-structured interviews. Based on the study, the book discusses the impact of rationalism, individualism, secularism, natural romanticism and a tendency toward spirituality rather than religiosity in Swedish ways of thinking on the choice of coping methods among informants. Concerning the use of religious and spiritually oriented methods by the Swedish informants, we learn that gaining control over the situation is a very important coping strategy among Swedish informants. The informants show a strong tendency toward relying primarily on themselves for solving problems related to their disease. Receiving help from other sources, among others God or a supreme power, seems to primarily be a way to gain more power to help oneself, as opposed to passively waiting for a miracle. For the informants, thinking about spiritual matters and spiritual connection seems to be more important than participating in religious rituals and activities. Turning to nature as a sacred and available resource is a coping method that all informants have used, regardless of their outlook on God, their religion and philosophy of life or their age and gender.

 • 26.
  Ahmadi, Fereshteh
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Den postmoderna islamiska feminismen i Iran och religionens tillfälliga aspekter2008In: Svensk religionshistorisk årsskrift 2006-2007 årsskriften, vol 15, 2006-2007., Svensk samfund för religionshistorisk forskning , 2008, p. 151-180Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Islamic women in Iran challenge the clergy's monolithic rights of interpretation by radically reconstructing gender and Islamic discourses. The result has been the flourishing of a new Islamic feminism in Iran which interprets certain aspects of the Koran's view on gender differently than other Islamic feminist movements.

  In Iran, Islamic feminists emphasize the historical context of the Koran and by doing so reformulate Islamic concepts and Islamic law from a "feminine" per¬spective. They open the door to the interpretation of sacred texts and dialogue on women issues to groups other than Muslims. They wrestle with the clergy's gen der conservatism and their hate of the West. By finding common ground with Western feminists and by viewing their struggle as an integral part of the global feminist struggle, Islamic feminists in Iran weave new textual connections between Muslim and Western women.

 • 27.
  AHmadi, Fereshteh
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Elderly Migrants and the Concept of Home: A Swedish Perspective2005In: Home and Identity in Late Life. International Perspectives, Springer Publishing, New York , 2005Chapter in book (Refereed)
 • 28.
  Ahmadi, Fereshteh
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hard and Heavy Music: Can It Make a Difference in the Young Cancer Patients’ Life?2009In: Voices: A World Forum for Music Therapy, Vol. 9, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   The aim of the study on the basis of which this article is written was to examine, from the patients’ perspective, the role music plays as a coping method when facing cancer. Here, using music as a coping method refers to using music (listening to and/or playing music individually or participating in a music therapy program) frequently in order to deal with the significant demands presented by cancer. A semi-structured interview with 17 cancer patients who have used music (listened to or played music) in order to cope with their illness was applied. Five of interviewees were men and twelve women. The youngest informant was 24 and the oldest 73 years old. In the paper presented in this conference I will discuss the result of my study concerning the effects of hard and heavy music in coping with cancer. The result of study shows that hard and heavy music as a coping method:

  - by calling in question the cultural demands of having control over their feelings, helps the young cancer patients to obtain their control,

  - by questioning what are conventionally defined as meaning of life, helps the young cancer patients to find a meaning,

  - by calling in question  the cultural requests of being calm and collected helps the young cancer patients to get their tranquility,  

  - by cheering unhealthy behaviors like using drug and having violent sex helps the young cancer patients to recover their mental health.

  All this due to the possibility the heavy and hard music provides for the young cancer patients to get self-confidence by putting away the false mask one wear and be who she/he really is.

  The aim of the study on the basis of which this article is written was to examine, from the patients’ perspective, the role music plays as a coping method when facing cancer. Here, using music as a coping method refers to using music (listening to and/or playing music individually or participating in a music therapy program) frequently in order to deal with the significant demands presented by cancer. A semi-structured interview with 17 cancer patients who have used music (listened to or played music) in order to cope with their illness was applied. Five of interviewees were men and twelve women. The youngest informant was 24 and the oldest 73 years old. In the paper presented in this conference I will discuss the result of my study concerning the effects of hard and heavy music in coping with cancer. The result of study shows that hard and heavy music as a coping method:

  - by calling in question the cultural demands of having control over their feelings, helps the young cancer patients to obtain their control,

  - by questioning what are conventionally defined as meaning of life, helps the young cancer patients to find a meaning,

  - by calling in question  the cultural requests of being calm and collected helps the young cancer patients to get their tranquility,  

  - by cheering unhealthy behaviors like using drug and having violent sex helps the young cancer patients to recover their mental health.

  All this due to the possibility the heavy and hard music provides for the young cancer patients to get self-confidence by putting away the false mask one wear and be who she/he really is.

 • 29.
  Ahmadi, Fereshteh
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Identitetsproblem och skilda attityder gentemot det svenska samhället hos iranska flyktingmän och kvinnor1997In: Invandrarrapport, Vol. 25, no 3Article in journal (Other scientific)
 • 30.
  Ahmadi, Fereshteh
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Immigrants and Globalization: identity crisis and the concept of the Individual2005In: The XXIX Conference on Sociotechnics - Sociological Practice. “Networks and Partnership for learning Regions in an area of Micro-globalization in Everyday Practices. The International Sociological Association (ISA) Research Committee Conference RC # 26 in Association with the Sociology Department of the University of the Aegean. Molyvos, Greece. June 8-12, 2005., 2005Conference paper (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 31.
  Ahmadi, Fereshteh
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Islamic feminism in Iran: Feminism in a new Islamic Context2005In: The word Meeting of Democracy, Promoting Foundations,, Stockholm 28-30 August 2005. The Swedish Parliament house., 2005Conference paper (Other (popular scientific, debate etc.))
  Abstract [en]

  Abstract:

  If it is true that Feminism as well a social movement as a philosophical aspect is based on a whole system of individual rights where these rights constitute a framework within which every person has right to choose his/her own separate goods, provided that no one does deprived others of theirs. Seeing in this light feminism is not originated from the Islamic milieu, but is imported from the Western world.

  The emergence of the “Islamic feminism” during the last two decades is however an indication of, from one side, the failure of pro-western feminism in many Middle Eastern societies in understanding the social and cultural circumstance of these societies, and from the other side, of a serious and immediate need for a fundamental change in the status of the women in this region.

  It is obvious that so-called “Islamic feminists” base their ideas and claims, first of all, on Islam and legitimise their activities with the help of the Islamic tradition. Yet, Islamic thought is not the only grounds for the Islamic feminists' ideas and demands, especially in Iran. We can trace the footprint of Western ideas in their ways of thinking. Certain issues witness this claim: Gender as a social construction, individualistic perspective, Post-modern ideas and affiliation with Western feminism. The aim of this article is to discuss some possible reasons which have made possible the opening a “windows of opportunity” in Iran for the development of an approach to the issue of women among Muslim women which can lead to a radical Chang in the view of these women on the women’s’ place in the private as well as social life.

  In two ways these Muslim “feminist” women represent “a new direction“ within “Islamic feminism”.

  The first way in which the Iranian Islamic feminists’ interpretive work departs from previous attempts is the way in which they expand the domain of reinterpretation to new linguistic construction of the Arabic language.

  Another way, which signifies the Iranian Islamic feminists from the other Muslim feminists, is their emphasis in a radical expansion of the domain of interpretation.

  Why such a “radicalism”? The aim of this article is to answer this question.

 • 32.
  Ahmadi, Fereshteh
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Islamic Feminism in Iran: Feminism in a New Islamic Context2006In: Journal of feminist studies in religion, ISSN 8755-4178, E-ISSN 1553-3913, Vol. 22, no 2, p. 33-53Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Challenging the clergy’s monoclinic interpretational power, Islamic feminists in Iran, by emphasizing the historical context of the holy texts and reformulating Islamic concepts and law from a “feminist” perspective, are developing a new direction in rethinking gender in Islam. By opening the doors of interpretation of sacred texts and debates on women issues to other groups than Muslims, they have braked with reactive gender conservatism and West phobia prevailing among fundamentalists, and have embarked on connecting themselves with Western feminism and weaving new textual connections between Muslim women and Western feminism.

 • 33.
  Ahmadi, Fereshteh
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kultur och hälsa2008Book (Refereed)
  Abstract [en]

  Hälsa är en viktig fråga för varje individ och varje samhälle. I ett land med invandrare som har socialiserats i olika samhällen med skilda uppfattningar om hälsa och ohälsa, uppstår behov av att fördjupa såväl allmänhetens som hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap om betydelsen av kultur, religion och etnicitet i medicin- och hälsofrågor.

  I denna bok belyser författaren, Fereshteh Ahmadi, hur viktig kunskap är om olika kulturers och religioners syn på hälsa och hälsa i bemötandet av patienter.

  Boken vänder sig i första hand till studenter på grundutbildningsnivå samt personal inom hälso- sjukvården men den kan även användas av andra som är intresserade av att skaffa sig kunskaper om kulturens och religionens betydelse för förståelse av ohälsa.

 • 34.
  Ahmadi, Fereshteh
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kulturens indvirkning på åndlig coping med kræft2008In: Kan bjerge flytte Troen? [Red: Christoffer Johansen og Niels Christian Hvidt], Copenhagen: Gyldendal , 2008, p. 211-232Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Abstract: The existential and spiritual aspect of coping with different serious illnesses is one of the research fields that has not been focused in many countries among others Sweden. The lack of cultural approaches in studying the religious coping have paved the way for the increasing of the tendency towards  generalization of the results obtain from research conducted among Americans to other people.  To get pass the above mentioned problem, I have studied the religious and spiritual coping strategies used by cancer patients in Sweden. The design of this research was a qualitative study. The study reveals the use of some spiritual methods by Swedish patients which are not found in other studies. Sanctification of nature, positive solitude and, altruism are three of these methods which are presented in this article.

  This study shows the impact of culture and ways of thinking in using religious and spiritual coping methods when facing stressors caused by cancer. In this respect, tendency towards spirituality, rationalism, pragmatism and individualism are found to have impacted the choice of different religious and spiritual coping methods by the Swedish informants.

 • 35.
  Ahmadi, Fereshteh
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Music as a method of coping with cancer: a qualitative study among cancer patients in Sweden2013In: Arts and Health, ISSN 1753-3015, E-ISSN 1753-3023, Vol. 5, no 2, p. 152-165Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: This study investigated patients' understanding of the role of music in coping and in influencing their well-being. Methods: A qualitative study was conducted based on semi-structured interviews with 17 cancer patients. Participants were chosen from a group of patients who had listened to or played music as a means of coping with their illness. Results: The study shows the importance of considering the roles that different kinds of music play in coping with cancer. The music of nature, healing music, religious music and cheerful music each have different benefits for patients. Conclusions: A patient's situation and his or her individual characteristics determine the types of music that can act as a useful or harmful coping strategy. Therefore, it is essential to investigate the types of individual characteristics that can make listening to different kinds of music a helpful or harmful coping method.

 • 36.
  Ahmadi, Fereshteh
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Pendlande iranska äldre bygger bro mellan kulturer1997In: Invandrare & Minoriteter, no 6Article in journal (Other scientific)
 • 37.
  Ahmadi, Fereshteh
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Reflections on Spiritual Maturity and Gerotranscendence: Dialogues with Two Sufis.2000In: Journal of Religious Gerontology, Vol. 11, no 2, p. 43-74Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Late life development - from the perspectives of spiritual development and gerotranscendence - has been studied using the Life History Approach followed-up by thematic semi-structured interviews with Iranian Sufis residing in Sweden. On the basis of this

 • 38.
  Ahmadi, Fereshteh
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Song lyrics and the alteration of self-image2011In: Nordisk tidskrift for musikkterapi - Nordic Journal of Music Therapy, ISSN 0809-8131, E-ISSN 1944-8260, Vol. 20, no 3, p. 225-241Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to examine, from a patient perspective, the role music plays as a coping method when facing cancer, I conducted a qualitative study based on semi-structured interviews with 17 cancer patients. The patients were between 24-73 years of age and had used music (listened to or played music) to cope with their illness. In this article, four case studies served to highlight one of the major findings: that the lyrics of religious, “cheerful”, and hard and heavy music can help cancer patients obtain a balance in their inner feelings by identifying themselves with the person to whom the song lyrics are addressed. This result may be of interest to therapists using music therapy interventions, especially with patients suffering from serious illness.

 • 39.
  Ahmadi, Fereshteh
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Sufi Conception of Self and of "Other-than-Self"2000In: Journal of Aging and Identity, Vol. 5, no 3, p. 137-149Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Applying in-depth interviews with older Iranian Sufis residing in Sweden, the author has shown the consequences for relations of a value system prizing mystical union above self-realization. This is shown in the absence of duality between own self and oth

 • 40.
  Ahmadi, Fereshteh
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The Non-development of the Concept of the Individual in the Iranian Ways of Thinking1997In: Kiyan, Vol. 6, no 34, p. 52-57Article in journal (Other scientific)
 • 41.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ahmadi, Nader
  Iranier i Sverige: Annorlunda individbegrepp1995In: Invandrare och minoriteter, no 6/1995Article in journal (Other scientific)
 • 42.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Landahl, Joakim
  Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholm University.
  Mode, senmodernitet, identitet2012In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 49, no 2, p. 129-144Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A common discussion in the late modern era is the role that tradition plays concerning individual

  identity. This forms a background to our article that focuses on consumer culture and

  one of its characteristics – fashion. To what extent does consumer culture and fashion contribute

  to the undermining of traditions, and how does this affect individual identity? We

  discuss two interpretations of consumption in shaping individual identity: the first interpretation

  maintains that by consumption individuals obtain an increasing freedom of choicemaking

  them free from the power of tradition, and thereby responsible for their lifestyle

  choices. According to the second interpretation, the free choice is illusory. This choiceis

  strongly influenced by factors such as social class and producers’ manipulative skills. Contrasting

  classical social theorists with contemporary fashion theory we argue that late modern

  fashion is characterized by quick changes and pluralism that often stand in contrast to

  tradition. We further discuss the increased importance of taste and new diffusion patterns

  as signs of a more individualized fashion, and discuss neo-tribalism as a post-traditional kind

  of community.

 • 43. Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  Mella, Orlando
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Palm, Irving
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Mångfaldsbarometern 20142014Report (Other academic)
 • 44.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  Högskolan i Gävle..
  Mella, Orlando
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Palm, Irving
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Darvishpour, Mehrdad
  Stockholm universitet; Mälardalens högskola..
  Mångfaldsbarometern: Tio år av attitydmätningar i Sverige2015Book (Other academic)
 • 45.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Norberg, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Aggressiv musik som copingstrategi (Aggressive music as a coping method)2010In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 87, no 2, p. 78-86Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln ”aggressiv musik och coping” diskuterar vi aggressiv musik (heavy metal, hårdrock, punkrock, hård rap och aggressiv popmusik) som copingstrategi vid den rollkonflikt som kan uppstå i samband med att någon drabbas av cancer. Detta eftersom den sjukroll som tenderar att tillskrivas en person i många fall strider mot den roll man själv önskar inneha. Diskussionen förs utifrån två fallbeskrivningar hämtade från en studie som fokuserar på musikens roll för personer som drabbats av cancer.

  I analysen av de två fallen, fann vi att ålder var en aspekt av betydelse beträffande vid vilken tidpunkt under sjukdomstiden som ett motstånd gentemot sjukrollen växte fram och därmed skapade en konflikt mellan rollerna.

  Det är viktigt att se att en copingstrategi är en mötesplats mellan individ och situation. Den är komplex, mångbottnad och högst kontextuell. Vi visar på att aggressiv musik, som ofta förknippas med aggressivitet och våld, kan verka som en funktionell och högst användbar copingstrategi för unga personer som drabbas av cancer.

 • 46.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Tornstam, Lars
  De gamla flygande Holländarna. Pendlande invandrare med dubbla tillgångar1996In: Socialmedicinsk tidskrift, no 7-8, p. 16-21Article in journal (Refereed)
 • 47.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Tornstam, Lars
  The Old Flying Dutchmen: Shuttling Immigrants with Double Assets1996In: Journal of Aging and Identity, no 3, p. 191-200Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In-depth interviews with elderly Iranian immigrants who commute regularly between their country of origin and Sweden, have been used in order to understand the qualities of this commuting. Is the flying Dutchman alien and rootless in both societies or a p

 • 48.
  Ahmadi Lewin, Fereshteh
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Gerotranscendence and Different Cultural Settings.2001In: Ageing and Society, Vol. 21, no 4, p. 395-415Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Within the framework of an international research project aimed at studying the impact of different cultural settings on gerotranscendent development, six groups of older people distinguished by religiosity and cultural origin were studied. A life history

 • 49.
  Ahmadi Lewin, Fereshteh
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Gerotranscendence and Life Satisfaction: Studies of religious and secular Iranians and Turks2000In: Journal of Religious Gerontology, Vol. 12, no 1, p. 17-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A possible relationship between gerotranscendence and life satisfaction was examined using the life narrative approach followed by thematic semi-structured interviews with religious and secular Iranians residing in Sweden and religious and secular Turks r

 • 50.
  Ahmadi Lewin, Fereshteh
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Identity Crisis and Integration. The divergent Attitudes of Iranian Immigrant Men and women towards Integration into Swedish society2001In: International Migration, Vol. 39, no 3, p. 121-135Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract: The main objective of this article is to show the divergent attitudes of Iranian immigrant men and women towards integration into the Swedish society. As several studies have shown, Iranian women have a better chance of adjusting to Western soci

1234567 1 - 50 of 4464
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf