uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1 - 38 of 38
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Allmänna råd och jämkning av borgensåtaganden2008In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 867-876Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Allmänna råd och rekommendationer som utfärdas av myndigheter är principiellt inte bindande. Den omständigheten att råden inte följs kan därför vanligtvis inte grunda ansvar. På krediträttens område har dock under senare tid borgensåtaganden för kommersiella krediter jämkats på grund av att kreditgivaren inte följt allmänna råd och rekommendationer om kreditprövning av borgensmannen. De allmänna råden och rekommendationerna har på detta sätt fått en delvis ny funktion. Jämkningsregeln i 36 § avtalslagen har använts som en port genom vilken dessa standarder har tagits in som handlingsnorm. Artikeln syftar till att belysa denna teknik och visa hur formellt oförbindande normer och avtalslagens generalklausul samverkar.

 • 2.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anfordringsgarantier och oberoende personsäkerheter i europeisk och nordisk rätt2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Study Group on a European Civil Code has presented a set of rules on personal securities. Personal securities for commercial transactions play an important role in world trade today and inde-pendent securities such as on demand guarantees and stand by let-ters of credit have gained in importance during the last decades. The proposed rules are tested on court cases from Denmark and Sweden. When applied to real cases, the results are very similar to those reached by applying already existing rules on independent securities. If the court found the guarantee to be independent, the same result was reached by applying the rules of DCFR. The weaker part of the proposed rules is the effects of the clas-sifications. The novel approach in DCFR not to establish explicit rules on the right to reimbursement and subrogation to other secu-rities when the guarantee is independent, but rather to state that the rules on dependent personal securities should be applied with ap-propriate adaptations, is criticized as too vague.

 • 3.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  [Anmälan av] Berte-Elen Reinertsen Konow: Løsørepant over landegrenser. Fagbokforlaget, Bergen 2006. 696 s.2007In: Tidsskrift for Rettsvitenskap, ISSN 0040-7143, no 5, p. 830-837Article, book review (Refereed)
 • 4.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  [Anmälan av] Zlatko Salcic Avtal om kreditderivat, Stockholm 2006, 321 sidor2007In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 19, no 1, p. 185-193Article, book review (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 5.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Borgen och självständiga garantier2012In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 1034-1061Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Säkerheter för prestationsskyldigheter är av stor betydelse i den internationella handeln. Olika former av oberoende säkerheter, såsom anfordringsgarantier och självständiga bankgarantier, har fått allt större användning under de senaste årtiondena. I de nordiska länderna finns bara några få avgöranden om dessa säkerhetsformer och det saknas egentlig lagreglering. De juridiska problem som kan uppkomma när dessa säkerhetsformer brukas får därför ofta lösas med stöd i analogier till lagregler om borgen och uttalanden i doktrinen. I bidraget beskrivs resonemang och domskäl i avgöranden från svensk, dansk och norsk rätt som gällt oberoende säkerheter. Utgången i fallen jämförs därefter med en tänkt tillämpning av reglerna om oberoende personsäkerheter i DCFR på samma sakförhållanden. Jämförelsen visar att rättsläget inte skulle ändras på något dramatiskt sätt om reglerna om oberoende personsäkerheter i DCFR infördes i de nordiska länderna. Försöket att tillämpa reglerna visar emellertid även att det ännu finns luckor och brister i det föreslagna regelverket. Dessa svagheter tycks bero på att de oberoende säkerhetsrätterna betraktats som uttunnat beroende av regelkonstruktörerna och inte som verkligt oberoende. I artikeln sätts därför ifråga om det skulle vara värt att byta ett till största delen osäkert rättstillstånd mot ett fortsatt endast fläckvis säkert.

 • 6.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
  Borgensliknande säkerhetsrätter2000Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

   

  Säkerheter för krediter kan utformas på en rad olika sätt. Flera typer av säkerheter liknar eller ersätter borgen. Avhandlingen avser att besvara frågan: När är borgensreglerna tillämpliga på en garanti som inte betecknas som borgen och vilka blir effekterna av att borgensreglerna befinns vara tilllämpliga.

  I arbetets första del uppställs kriterierna för att en konkret säkerhet skall klassificeras som borgensliknande. Tesen uppställs att de borgensliknande säkerhetsrätterna som huvudfall bör vara underkastade borgensreglerna. Denna utgör utgångspunkten för den vidare analysen av de enskilda säkerhetsformerna.

  I studiens senare delar behandlas bland andra frågot i vilken mån stödbrev, bankgarantier och garantier i försäkringsform är underkastade borgensreglerna. Förutom dessa obligationsrättsliga säkerhetsrätter behandlas även den borgen närstående tredjemanspanten.

  Arbetet avslutas med en argumentation för en revidering och kodifiering på samnordisk bas av garantirätten.

 • 7.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Borgensmans ansvar för upplöst aktiebolags skulder2005In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 17, no 1, p. 125-133Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Kommentar till NJA 2005 s. 44

 • 8.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Borgensåtagande för kommersiell kredit jämkat med stöd av 36 § AvtL2000In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, p. 415-420Article in journal (Other scientific)
  Abstract [en]

  Kommentar till NJA 1999 s. 408

 • 9.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Condictio indebiti2016 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Condictio indebiti, eller misstagsbetalning, är ett gammal institut. Det finns en omfattande praxis där misstagsbetalningar bedömts, men få större sammanhängande framställningar om ämnet. I arbetet analyseras praxis om misstagsbetalningar och missräkning mot bakgrund av äldre litteratur och senare artiklar i ämnet. Syftet är att visa när det är möjligt enligt svensk rätt att få tillbaka en överföring av pengar som skett av misstag.

 • 10.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Den som går i borgen går i sorgen: Skuldsaneringslagen aktualiserar gammalt ordspråk1994In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, p. 1123-1128Article in journal (Refereed)
 • 11.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Fordringsrätt: En lärobok2017 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken ger en grundläggande framställning av fordringsrätten. I boken behandlas bland annat fordringars uppkomst och upphörande, betalningar och kontantlösa betalningar, regressrätt, preskription, borgen, obehörig vinst, misstagsbetalning, tjänster utan uppdrag och skuldebrevsrätt.

 • 12.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Försäkring av sanktionsavgifter – en replik2015In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 26, no 3, p. 703-711Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I repliken diskuteras huruvida det är möjligt att försäkra administrativa sanktionsavgifter av det slag som grundas på direktivet 2013/36/EU (Capital RequirementsDirective IV – CRD IV). Den huvudsakliga frågan är om försäkring av sådana sanktionsavgifter skulle stå i strid med försäkringsavtalslagens (2005:104) regel i 6 kap. 1 § att bara lagliga intressen kan försäkras. Repliken utmynnar i slutsatsen att administrativa sanktionsavgifter som åläggs fysiska personer med stöd av CRD IV varken kan eller bör försäkras.

 • 13.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Giltighet av »falskt« försäkringslöfte2004In: Nordisk försäkringstidskrift, ISSN 0348-6516, Vol. 85, no 2, p. 167-172Article in journal (Other (popular scientific, debate etc.))
  Abstract [en]

  Försäkring får enligt svensk rörelselagstiftning endast utfärdas av den som har koncession för försäkringsrörelse. I lagen regleras endast den offentligrättsliga sidan av att försäkring utfärdas utan att tillstånd förelegat. I artikeln diskuteras hur ett påstående om försäkringsavtalets civilrättsliga ogiltighet bör bedömas när koncession saknas. En ändamålsanalys av koncessionskravet visar att starka skäl talar för att sådana avtal bör kunna förklaras ogiltiga med stöd av den allmänna läran om avtals ogiltighet, även om undantag är tänkbara.

 • 14.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  I lyckliga stunder och på lyckliga platser: Om att förena avtalsrättens teori och praktik2019In: Skrifter till Jan Rambergs minne, Stockholm: Jure, 2019, p. 131-143Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Avtalsrättsliga teori börjar ofta i en beskrivning av hur partsviljan skall vara ledande för tolkningen av avtalet. Ofta har parterna emellertid bara föreställt sig några av huvuddragen av avtalets verkningar och i mer omfattande avtal har parterna sällan övervägt alla delar och hur de förhåller sig till varandra. När parterna väl blivit oense om vad de kommit överens om, kommer de dock att försöka efterhandskonstruera en vilja som förmodligen inte förelåg när avtalet slöts och peka på alla de fakta som stödjer deras uppfattning. I dessa situationer bör rättstillämparen se det enskilda fallet som en del i en helhet, där avtalstypen och sammanhanget med den dispositiva rättens regler tillåts ta större plats än en framkonstruerad och fiktiv partvilja. Tyngdpunkten i bedömningen läggs därvid vid objektivt konstaterbara fakta och inte påstådd partsvilja utan nämnvärt stöd i underlagen.

 • 15.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Juridiska personers borgensåtaganden2003Book (Other scientific)
 • 16.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Kreditförsäkring som garanti för byggnadsentreprenad2019In: Festskrift till Göran Millqvist, Stockholm: Jure, 2019, p. 301-322Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Traditionellt har garantier i byggsektorn ofta utfärdats som bankgarantier, men motsvarande säkerheter kan också utfärdas i form av försäkring. En sådan garanti utfärdad i försäkringsform kallas kreditförsäkring. Själva huvudåtagandet är vanligtvis utformat som en proprieborgen (»såsom för egen skuld«). En kreditförsäkring kommer på detta sätt att stå mitt emellan garantiregler och försäkringsregler. I bidraget analyseras vad detta möte mellan garantirätt och försäkringsrätt innebär. Utgångspunkten för analysen är de försäkringsrättsliga grundbegreppen upplysningsplikt, riskökning, anmälningsplikt och framkallande av försäkringsfallet. Frågan som uppkommer är i vilken omfattning försäkringsrättens regler går att tillämpa och i vilken mån stöd måste sökas i garantirättens regler för att lösa uppkomna tvister om vilka skador som omfattas av den utfärdade garantin.

 • 17.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Lån i telefon – dags att reglera?2009In: Juridisk tidskrift, ISSN 1100-7761, no 2, p. 384-394Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Sms-lån karaktäriseras av hög effektiv ränta, kort löptid och att de är lättillgängliga. Problemen som lånen skapar har fått stor uppmärksamhet under senare tid. I artikeln diskuteras om reglerna om ocker är tillämpliga på sms-lån, om den ångerrätt som finns är effektiv och om kreditprövning är ett sätt att förbättre situationen för låntagarna. Avslutningsvis förs en argumentation för att en bristfällig kreditprövning av låntagaren skall ge låntagaren en rätt att inte betala tillbaka hela lånet.

 • 18.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Normkandidater och normproducenter – Om att fylla det rättstomma rummet2019In: Vänbok till Lena Olsen, Uppsala: Iustus förlag, 2019, p. 153-173Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Problemet att rättsordningen verkar ha hål eller vita fläckar blir särskilt tydligt när samhället förändras, utan att lagstiftningen ändras så att lagreglerna möter samhälleliga förväntningar om att rätten skall utgöra ett heltäckande system. Det föreligger också ofta osäkerhet hur domstolen skall avgöra en tvist. Ofta måste parterna förhålla sig till, att flera utfall är möjliga. Vad som är »gällande rätt« kan från denna synvinkel beskrivas som olika sannolika utfall.

  I bidraget beskrivs de olika möjliga utfallen som normkandidater och de som formulerat eller framfört normkandidaten kallas normproducent. På detta sätt föreligger flera möjliga lösningsförslag samtidigt i rättssystemet och det är domstolarnas sak att välja mellan dessa. Det är i någon mening fråga om ett evolutionärt system och variationen i systemet drivs bland annat av samhällsförändringar. Ett urval som leder till stabilisering i en fråga kan också i sin tur uppfattas av potentiella normproducenter som en förändring som kräver anpassning och utvecklande av nya normkandidater på ett annat område. När en lösning väljs, förkastas samtidigt andra och en stabiliserad förståelse av innehållet i gällande rätt uppstår. Denna stabiliserade förståelse utgör sedan utgångspunkten för senare bedömningar och prognoser om hur framtida tvister skall komma att avgöras.

  Beskrivningen att »gällande rätt« skall förstås som ett val mellan flera alternativ innebär samtidigt ett ställningstagande för en deskriptiv snarare än normativ rättskällelära. Frågan blir därmed inte om den valda normkandidaten hämtats ur en på förhand erkänd rättskälla, utan bara hur sannolikt det är att lösningen väljs.

 • 19.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Norsk Høyesterettsdom om köplagens tillämplighet på fråga om hävning av köp av aktiebolag2002In: IUR-Information: Institutet för utländsk rätt, no 9, p. 11-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Kommentar till Høyesteretts avgörande HR-2001-01178 av den 13 september 2002, publicerat som Rt. 2002 s. 1110.

 • 20.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgensåtaganden2001In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 02, p. 34-47Article in journal (Other scientific)
 • 21.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Och den ljusnande framtid är vår: Att ersätta ett barns framtida inkomstförlust2017In: För barns bästa: Vänbok till Anna Singer / [ed] Margareta Brattström, Maarit Jänterä-Jareborg, Uppsala: Iustus förlag, 2017, p. 175-190Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  När ett barn skadas allvarligt är det svårt att finna lämpliga sätt att uppskatta den framtida inkomstförlusten. I de få fall där Högsta domstolen fått tillfälle att uttala sig om hur ersättningsberäkningen skall genomföras, har utgångspunkten varit att föräldrarnas yrke och andra socioekonomiska faktorer skall läggas till grund för prognosen om vilken inkomst och vilket yrke den skadelidande skulle ha haft om inte skadan inträffat. Denna norm har i nämndspraxis ersatts av en schablon som tillämpas utom i fall då konkreta faktorer talar för att annat beräkningssätt vore mer realistiskt. I artikeln förs tanken fram att denna schablonberäkning kommer att läggas till grund om Högsta domstolen åter får tillfälle att avgöra frågan hur framtida inkomstförlust skall beräknas i fall då ett barn skadats svårt. Bytet av beräkningssätt innebär dock inte att ersättningsbeloppet kan sägas ligga närmre eller längre från vad som faktiskt skulle ha skett, om inte olyckan kommit emellan.

 • 22.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ogiltighet och moralens eviga återkomst2015In: Aftaleloven 100 år: Baggrund, status, udfordringer, fremtid / [ed] Bryde Andersen, Mads, Bärlund, Johan, Flodgren, Boel & Giertsen, Johan, Köpenhamn: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2015, p. 279-304Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bidraget syftar till att belysa vilken funktion de fasta ogiltighetsreglerna i avtalslagen 28-31 §§ har för dagens rättstillämpning. Reglerna om tvång, svek och ocker har utgjort utgångspunkten för undersökningen. Avtalslagens regel i 33 § om handlande i strid med tro och heder verkar ge en öppning för att beakta vad som är moraliskt rätt, men i rättspraxis har tydliga fallgrupper utvecklats som blivit i stort fasta. Den fråga som går genom hela texten i bidraget är hur rätt och moral förhåller sig till varandra på förmögenhetsrättens område och vilket utrymme det finns att ta hänsyn till moraluppfattningar vid bedömningen om ett bindande avtal föreligger. Tanken har varit att synliggöra hur de fasta ogiltighetsreglerna kan ses som ena änden på en skala där rättsligt oförpliktande moraluppfattningar finns i den andra och på detta sätt belysa rättsregleringens funktionella gräns.

 • 23.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ogiltighet och rättsföljd2012 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med ogiltighet förknippas vanligen rättsföljderna overksamhet för framtiden, återgång och ersättning för negativa intresset.

  Ogiltighet och rättsföljd behandlar ogiltighetsbegreppets innebörd och framställningen rör därmed en central del av förmögenhetsrätten. För att de ändamål som bär upp ogiltighetsregeln skall uppnås, måste ogiltighetens rättsföljder anpassas till den rättshandling eller det avtal som ogiltigförklarats. Arbetet utgår från svensk och annan nordisk praxis om ogiltighet liksom doktrin på området. De mönster för avvecklingen av ogiltiga avtal som framträder i detta material visare en stor variation och avviker i många fall helt från utfallet efter huvudregeln.

  Arbetet består av tre delar, där den första beskriver de allmänna mekanismerna för valet av rättsföljder. I den andra delen behandlas enskilda grupper av ogiltighetsregler. Arbetet avslutas med en kort sammanfattning och utblick.

 • 24.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Osolidariskt ansvar2018In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 5-6, p. 423-438Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  När två eller flera tar ett lån gemensamt blir de ofta solidariskt ansvariga för hela skulden. Presumtionsregeln innebär att tidigare makar, sambor och vänner fortsatt svarar för varandras skulder även när den nära och tillitsfulla relationen som var orsaken till skuldsättningen tagit slut eller rent av förbytts i bitter ovänskap. Rättsreglerna om solidariskt ansvar är i stort utformade som om gäldenärerna saknade annan relation än den som skulden skapar och den interna tilliten tillmäts ingen egentlig betydelse i det yttre förhållandet till borgenären. Frågan är om detta är ett önskvärt tillstånd eller om det solidariska ansvaret bör omprövas.

 • 25.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Osolidariskt ansvar2018In: Genuskritiska frågor inom juridiken, Uppsala: Iustus förlag, 2018, p. 45-62Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  När två eller flera tar ett lån gemensamt blir de ofta solidariskt ansvariga för hela skulden. Presumtionsregeln innebär att tidigare makar, sambor och vänner fortsatt svarar för varandras skulder även när den nära och tillitsfulla relationen som var orsaken till skuldsättningen tagit slut eller rent av förbytts i bitter ovänskap. Rättsreglerna om solidariskt ansvar är i stort utformade som om gäldenärerna saknade annan relation än den som skulden skapar och den interna tilliten tillmäts ingen egentlig betydelse i det yttre förhållandet till borgenären. Frågan är om detta är ett önskvärt tillstånd eller om det solidariska ansvaret bör omprövas.

 • 26.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Pengar luktar inte - eller gör de det?2011In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 1019-1035Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Krav som grundar sig i sådant som uppfattas vara osedliga förhållanden avvisas närmast reflexmässigt av domstolar, utan någon närmare prövning i sak. För att kunna avvisa talan, måste domstolen emellertid först slå fast att talan verkligen grundar sig i osedliga förhållanden. Osedligheten syns inte, den luktar inte och den kan inte fastställas med naturvetenskapliga metoder. Den närmast intuitiva bedömningen, att ett krav grundar sig i osedliga förhållanden, har trots detta sådan kraft, att domstolen kan vägra att ta befattning med kravet. Utvecklingen i Högsta domstolens praxis tyder dock på att synsättet är på väg att överges. I artikeln undersöks stödet för att avvisa en talan som grundar sig i osedliga förhållanden och hur människans förmåga att tillskriva föremål egenskaper de inte har spelar en betydelsefull roll för avvisningsregelns ställning i rättssystemet.

 • 27.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Rådgivningsansvar och medvållande2003In: Juridisk tidsskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 561-573Article in journal (Other scientific)
 • 28.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Spel och osedliga avtal2004In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 739-758Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Avtalsfriheten är en av förmögenhetsrättens grundvalar. Friheten är dock begränsad på vissa områden genom lagregler om ogiltighet och genom allmänna rättsgrundsatser. Till de okodifierade ogiltighetsgrunderna hör att avtal om spel och vad samt avtal i strid med goda seder inte kan göras gällande. Ogiltigheten i båda dessa fall brukar motiveras med att avtal av detta slag inte förtjänar rättsordningens stöd. Läran om osedliga avtals ogiltighet har traditionellt använts även för att komma från stötande resultat av andra rättsregler genom att frånkänna moraliskt tvivelaktiga handlingar rättsverkan. I artikeln undersöks innehållet i båda dessa läror och det berättigade i att hålla fast vid reglerna. Resultatet av undersökningen är att regeln om spelskulders ogiltighet fortfarande har sitt berättigande medan regeln om ogiltigheten av avtal i strid med goda seder bör utmönstras eftersom de problem den traditionellt löst hanteras bättre genom tillämpning av andra rättsregler.

 • 29.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Spelrätt2013In: Lotteriinspektionens skriftserie / [ed] Hamrén, My, Strängnäs: Lotteriinspektionen , 2013, p. 1-17Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur ska avtal om spel egentligen tolkas? Från rättsregeln att överenskommelsersom grundas på spel och vadslagning inte är bindande finns det viktiga undantaget, att sådana avtal är bindande om staten givit tillstånd till att bedriva verksamheten. Avtalsrättsliga och allmänna obligationsrättsliga regler ska därför i huvudsak gällas om vanligt, men i rättsvetenskapen framhålls ändå att rättsverkningarna av överenskommelserna måste styras av att det är fråga om spel och vadslagning. I bidraget undersöks hur de civilrättsliga reglerna tillämpas på avtal om spel och vadslagning.

 • 30.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Subrogation2018In: Festskrift till Stefan Lindskog, Stockholm: Jure, 2018, p. 317-336Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Subrogation innebär att någon övertar en redan existerande fordran mot annan eller inträder i annans rättsposition mot annan. Dessa beskrivningar är emellertid oprecisa i det att subrogation dels betecknar att någon genom egen prestation ställs som berättigad mot annan än den till vilken prestationen skedde, dels inträder i de rättigheter och skyldigheter som den som mottog prestationen hade mot annan. Genom att skilja på situationer när subrogation betecknar rättsföljden, det vill säga är ett ord för att ange att en fordran övergått, och då subrogation betecknar ett av flera rättsfakta i en slutledning, genom vilken rättstillämparen skall avgöra om en viss rättighet eller skyldighet övergått till den som subrogerat i fordringen, kan större säkerhet och förutsägbarhet i de rättsliga bedömningarna uppnås.

 • 31.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Till stöd för stödbrev2013In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 266-288Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Stödbrev har uppfattats som särskilt svåra att tolka, eftersom åtagandena i handlingen är oprecist formulerade. Den “dåliga” utformning texten fått beror nog ofta på den affärsmässiga kontexten och en önskan hos parterna att skjuta problemen på framtiden. Tar man det affärsmässiga sammanhanget och bakgrunden på allvar, så får detta emellertid konsekvenser för tolkningen av stödbrevet. Den som skall tolka stödbrevet måste i allt väsentligt utgå från stödbrevets text och inte bakom texten försöka konstruera fram en samstämmig vilja som aldrig funnits där. Traditionellt delas stödbreven upp i svaga, mellanstarka och starka stödbrev. I artikeln framförs tanken, att det vore bättre att dela in stödbreven i bara två grupper, nämligen självständiga och borgensliknande. Uppdelningen grundas på om det är utfärdaren själv som brustit i uppfyllelsen av ett direkt åtagande mot stödbrevets mottagare eller om ansvaret utlöses av att den prestationsskyldige i det förhållande som föranledde utfärdandet av stödbrevet inte fullgjort sin förpliktelse mot stödbrevsmottagaren. I artikeln diskuteras även huruvida de förpliktelser som kan åläggas en utfärdare av ett stödbrev är underförstått villkorade av att förhållandena är desamma som då stödbrevet utfärdades.

 • 32.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Tillägg för egen del – Doktrin i "fel" publiceringsforum?2013In: Doktrinen i praxis / [ed] Eric Bylander, Uppsala: Iustus förlag, 2013, p. 93-106Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Tolkning av försäkringsavtal2012In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 24, no 2, p. 426-433Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln är en rättsfallskommentar till NJA 2012 s. 3. Avgörandet gällde tolkningen av ett undantag för arbetsskada i ett försäkringsavtal. Enligt Högsta domstolens bedömning var undantaget inte tillämpligt i det konkreta fallet. I kommentaren analyseras fallet och sätts i samband med tidigare praxis om tolkning av försäkringsavtal.

 • 34.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Tolkning av försäkringsavtal2007In: Nordisk Försäkringstidskrift, ISSN 0348-6516, E-ISSN 2001-1741, no 2, p. 137-144Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Försäkringsrätten uppvisar många särdrag som motiverar att allmänna, obligationsrättsliga regler tillämpas med eftertanke. Tolkning av försäkringsavtal ligger i ett spänningsfält mellan den allmänna avtalsrättens regler och regler särskilda för försäkringsrätten. I artikeln diskuteras relationen mellan allmänna regler och försäkringsrättens regler för avtalstolkning med utgångspunkt i olycksfallsförsäkringens huvudvillkor och Högsta domstolens praxis.

 • 35.
  Ingvarsson, Torbjörn
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Gunnerstad, Annelie
  Den komparativa rätten – värd en omväg?1997In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 152-162Article in journal (Refereed)
 • 36.
  Ingvarsson, Torbjörn
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Henrikson, Ann-Sofie
  Umeå universitet, Juridiska institutionen.
  Överskuldsättning och skuldrådgivning i socialtjänsten2019 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den som är allvarligt skuldsatt kan behöva hjälp med många saker, och tidiga stödinsatser är viktiga. Överskuldsättning är inte ett problem bara för den enskilde, utan påverkar ofta den överskuldsattes familj och närstående negativt. Det är även ett samhällsproblem. Juridiken är ett av de verktyg som behövs för att kunna ge bra stöd till en överskuldsatt person. Den här boken vänder sig till både studenter och redan yrkesverksamma som möter allvarligt skuldsatta personer.

  I boken ges först en kort introduktion till fordringsrätten, bland annat hur skulder kan uppkomma och när de ska betalas. Därefter behandlas bland annat konsumentkrediter och snabblån, reglerna om betalningspåminnelser och inkasso och hur Kronofogden hanterar ett krav. Möjligheten att behålla bostaden är ofta mycket viktig och därför behandlas reglerna om vräkning ingående. I boken beskrivs också både när skuldsanering kan ske och vad det innebär att få en skuldsanering beviljad.

 • 37.
  Ingvarsson, Torbjörn
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Walin, Gösta
  Borgen och tredjemanspant2013 (ed. 4)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Borgen är vanligt förekommande som säkerhet för annans prestation. Det finns ett stort antal rättsfall i ämnet, men en modern lagstiftning saknas. Tredjemanspant, det vill säga pant som någon ställer till säkerhet för en annan persons skuld, fyller en viktig funktion för kreditväsendet och har stora likheter med borgensåtaganden.

  Borgen och tredjemanspant är en brett upplagd redogörelse för dessa praktiskt viktiga säkerhetsformer. I framställningen belyses många viktiga men oklara frågor förknippade med borgen och tredjemanspant. Boken riktar sig till praktiker som önskar få svar på konkreta frågeställningar, men genom den breda översikten av om- rådet belyses även teoretiskt viktiga kredit- och fordringsrättsliga frågor för den rättsvetenskapligt intresserade.

  Boken gavs ut i sin första upplaga 1984. Tidigare upplagor skrevs av Gösta Walin ensam. Texten har i denna upplaga setts över med avsikten att framställningen fortsatt skall vara funktionell och utgöra en naturlig fortsättning från tidigare upplagor.

 • 38.
  Persson, Annina H.
  et al.
  Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet, Örebro, Sweden..
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Moral, dubbel moral eller rätt2016In: Festskrift till Ronney Hagelberg, Stockholm: Jure, 2016Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bidraget grundar sig på en europeisk enkätundersökning om vad som uppfattas som så omoraliskt att det inte anses juridiskt bindande. När rätt och moral knyts samman, blir innehållet i moralen inte bara ett problem för den enskildas samvete, utan omvandlas till en rättslig fråga. Ökade krav på moraliskt beteende och starkare krav på frihet från andras moral är synsätt som slutligen möts i rättsregler om giltighet och ogiltigt.

1 - 38 of 38
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf