uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 94
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Anderberg, Magnus
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Kundtillfredsställelse inom hållbarhetsarbete: Metoder för att mäta kundtillfredsställelse inom hållbarhetsarbete i en kommun2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att identifiera mätmetoder vid stadsbyggnadsförvaltningen i en kommun inom hållbarhetsarbete ur ett kundnöjdhetsperspektiv. Organisationen som studerats upplever att det finns utvecklingspotential kring hur hållbarhetsarbete följs upp och hur effekten av arbetet mäts. Hållbarhetsarbetet i kommunen genomförs tvärsektionellt och styrning genomförs med olika metoder. För att kunna uppnå syftet har de formella och officiella styrdokumenten inom organisationen analyserats med kvalitativa metoder genom direkta observationer för att kunna identifiera data. Därefter har semistrukturerade intervjuer genomförts med olika individer inom olika områden som har direkt anknytning till hållbarhetsarbetet vid organisationen i syfte att komplettera de direkta observationerna i dokumenten. Som teori har begrepp inom hållbarhet, metoder för att rapportera hållbarhet, metoder för att mäta hållbarhet, kvalitet, kundtillfredsställelse, LCA-analys samt tidigare forskning inom området använts. Tidigare forskning som varit tillgänglig och har haft beröringspunkter mot syftet med studien har främst avhandlat mätmetoder för social hållbarhet eller metoder och anledningar till hållbarhetsrapportering. De viktigaste resultaten är att organisationen har ett tydligt och strukturerat hållbarhetsarbete men att det inte genomförs någon direkt mätning av hållbarhetsarbete ur ett kundnöjdhetsperspektiv. Det har inte inom teorin identifierats en standardiserad metod i syfte att mäta detta. Slutsatserna i studien ger att kommunen har möjlighet att inhämta information om kundens/medborgarens förväntningar på hållbarhetsarbete genom exempelvis en enkät. Det är sannolikt möjligt att standardisera metoder för att följa upp förväntningar hos medborgarna på hållbarhetsarbete i syfte att öka kundtillfredsställelsen.

 • 2.
  Andersson, Emma
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Uppdraget och ansvaret: En fallstudie hur några lärare uppfattar sitt uppdrag och dess ansvar på en grundskola2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under senare år har ett ökande antal lärare valt att lämna sitt uppdrag i skolan (Åstrand, 2018). Det finns varierande orsaker till att skolpersonal väljer att inte stanna kvar på sin arbetsplats men en del verksamma inom skolan beskriver att det är för mycket administrativt arbete, en del anger att ansvaret har ökat och några menar att arbetsbördan i skolan har ökat. Idag uppskattas det att det saknas 60 000 behöriga lärare i svensk skolverksamhet. På en skola i södra Sverige har det varit ett stort personalskifte. Det har varit många lärare som har blivit sjukskrivna eller som har självmant valt att lämna sin arbetsplats. I en tillhörande förstudie som genomfördes under våren 2019 identifierades det att det fanns otydligheter i uppdragsbeskrivning och ansvarsfördelning.   I genomförandet av den här studien valdes det att utföra en fallstudie med abduktiv ansats för att utreda möjliga bakomliggande problem som tidigare nämnts på den sydsvenska skolan. Utgångspunkten i studien var att presentera olika faktorer som påverkar och främjar lärarnas uppdrag. Syftet med uppsatsen var att identifiera och kartlägga faktorer som kan skapa uppdrags- och ansvarsförståelse i skolorganisationen. Som stöd har följande frågeställning använts: Vilka faktorer hindrar lärarnas uppdrag- och ansvarsförståelse? och Vilka är de faktorer som skapar uppdrags- och ansvarsförståelse?. För att förstå hur lärarna arbetar i sin yrkesvardag och upptäcka möjliga faktorer som påverkar lärarnas uppdrag har författaren studerat teori som tidigare forskning tagit fram. Datainsamlingen har bestått av kvalitativa datainsamlingsmetoder som observationer på lärarna med ett utformat observationsschema samt enskilda intervjuer med dem. I resultatet avsnittet presenterats resultatet av observationsschemat samt lärarnas utsagor.  Vilka faktorer som hindrar lärarna var (1) Digitaliserad kommunikation, (2) Förtroende och uppriktighet mellan personalen, (3) Brist på kollegialt samarbete, (4) Mötets agenda som tog tid från lärarnas arbete, (5) Avsaknad av ledarskap och (6) Lärarnas arbetsmetoder. De faktorer som skapar uppdrags- och ansvarsförståelse var (1) Lärarna förstår sitt uppdrag, (2) Mötesstrukturerna i form av en bestämd dag och klockslag i veckan, (3) Motivationen och engagemanget lärarna har för sitt yrke samt (4) Viljan att samarbeta mellan lärarna.  För att skapa fler förutsättningar till uppdrags- och ansvarsförståelse presenterades det en PGSL för fortsatt förbättringsarbete på skolan.

 • 3.
  Axelsson Olsson, Maria
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Förbättringsarbete inom den offentliga sektorn: Rekryteringsprocessen och dess ansvarsfördelning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att få en förståelse för hur sommarrekryteringen och ansvarsfördelningen inom Resursteamet ser ut i dagsläget för att kunna finna förbättringsmöjligheter i processen. Studien bygger på två frågeställningar, Hur ser sommarrekryteringen och ansvarsfördelningen ut i nuläget? och Hur kan processen för sommarrekryteringen utvecklas?. Datamaterialet har insamlats genom kvalitativa metoder i form av två intervjuer, observationer och tillhandhållandet av interna dokument. Materialet påvisar att det finns vissa tvetydigheter när det kommer till sommarrekryteringen i sin helhet, men även när det gäller fördelningen av ansvar medarbetarna sinsemellan och vem som ansvarar för de olika aktiviteterna i processen. Problemet som kan uppstå vid en tvetydig ansvarsfördelning är att medarbetarna inte vet vad som förväntas av dem i sina arbetsroller vilket kan resultera i att arbetsuppgifter inte utförs eller att saker och ting faller mellan stolarna.

  För att utveckla och förhoppningsvis förbättra sommarrekryteringsprocessen föreslås en visualisering av processen med inspiration av processkartmodellen, blueprinting. Resursteamet bör även tydliggöra ansvarsfördelningen kopplat till sommarrekryteringen, i dagsläget finns det vissa aktiviteter som ingen ses ansvara för. Det blir även påtagligt för Resursteamet om en ansvarig medarbetare är frånvarande och därmed föreslås det att Resursteamet beslutar om en medarbetare med ett sekundärt ansvar för aktiviteten.

 • 4.
  Baumgarten, Joanna
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Sundvall, Thomas
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Mål och vision i en föränderlig miljö: Ledningsgruppens perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet utfördes vid ett vårdföretag i Storstockholm under våren 2017. Syftet med examensarbete var att kartlägga hur verksamhetens ledningsgrupp, beskrivet genom varje ledningsgruppsmedlem, såg på mål och vision. Utifrån resultatet genererades förbättringsförslag med adekvat implementeringsplan för utveckling. Frågeställningarna grundade sig i att ta fram en kartläggning av ledningsgruppens arbete med mål och vision, vilka påverkansfaktorer som fanns på området och vad som skulle kunna utvecklas. Målet var att examensarbetet skulle vara till gagn och rendera framtida fördelar för verksamhetens arbete, genom möjlighet att ta del av framställda förbättringsförslag och tillhörande implementeringsplan. Examensarbetet grundade sig i en förstudie där förbättringsområden kartlagts, där området mål och vision valdes i samverkan med handledare, ämnesgranskare och författarna för vidare arbete. En kvalitativ studie genomfördes med fenomenologisk ansats med metodtriangulering med djupintervjuer, observation av intern ISO-revision och en dokumentstudie av mötesprotokoll från ledningsgruppsmöten. Kvalitetsstudien var induktiv, vilket ledde till att teorin sammanställdes efter resultatet dokumenterades. Resultatet bearbetades av dataanalysverktygen kategorisering, kodning och koncentrering. Det framkom att ledningsgruppen inte hade en gemensam syn på tydligheten sett till långsiktiga mål och visioner. Ett flertal påverkansfaktorer framkom under arbetet och resulterade i slutsatser med förbättringsförslag och implementeringsplan. Resultatet har främst betydelse för den verksamhet som deltagit i examensarbetet, men även andra organisationer och studier kan gagnas av arbetet. 

 • 5.
  Bekteshi, Fatbardha
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Förbättringsarbete inom rollfördelning2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Efter att den valda organisationen genomgått en större omorganisering är den idag välmående. Omorganiseringen innebar nedskärning av personal och nedläggning av produktion. Efter omorganisationen kvarstod arbetsuppgifter, projekt och roller utan resurser. Organisationen befinner sig inte längre i överlevnadsfasen men organisationen har inte stannat upp för att stabiliseras efter överlevnadsfasen. Att stabilisera organisationen innebär att arbeta vidare med utveckling av ledarskapet, kommunikationen, processer och projekt i förbättringsområdet rollfördelning. Under studien blev det möjligt att genomföra sju intervjuer, två observationer och dokumentinsamling. Rollfördelningen innebär att medarbetarna går in i varandras områden eller arbetsuppgifter trots att det finns processer som visar avgränsningarna mellan de olika områdena. Det skapar otydliga roller, avgränsningar mellan arbetsområden och kommunikationsbrist. I studien presenteras en kartläggning av den valda organisationens nuläge och förbättringsförslag samt implementeringsplan. 

 • 6.
  Bergqvist, Isabelle
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  First Impressions Last: Ett förbättringsarbete av introduktionsprocessen hos Sandviken kommuns Servicekontor2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion för nyanställda ger en första bild av verksamheten och har stor betydelse vad avser nya medarbetares trivsel. En bristfällig introduktion kan således vara avgörande för om en person väljer att stanna kvar i verksamheten eller leta efter andra alternativ. Inför examensarbetet genomfördes en förstudie hos Sandviken kommuns Servicekontor för att ta reda på varför de har svårt att hitta såväl som att behålla vikarier. Utifrån förstudien konstaterades att Servicekontorets avsaknad av ett introduktionsprogram med rutiner var grundorsaken till majoriteten övriga problem inom vikarieprocessen. Syftet med studien var att ta fram och implementera ett introduktionsprogram med rutiner.

  För att kartlägga nuläget och eventuella förbättringsområden genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer, en observation och en dokumentinsamling. Empirin analyserades mot det teoretiska ramverket med avstamp i Human Resource Management (HRM) och offensiv kvalitetsutveckling. Analysen påvisade att Servicekontorets introduktion karaktäriserades av den individualiserade socialiseringsmetoden snarare än den institutionaliserade. Ett negativt resultat då forskning visar att anställda tenderar att ha en positiv inställning till arbetsplatsen och i högre grad känner att det passar in om de genomgått den institutionaliserade socialiseringsmetoden. Likaså visar den senare metoden på lägre personalomsättningsnivåer.

  Med utgångspunkt i tidigare forskning utformades det nya introduktionsprogrammet enligt den institutionaliserade socialiseringsmetoden. Vidare har det nya programmet utformats utifrån faktorer som krävs för ett framgångsrikt mångfaldsarbete. Programmet innehåller generell information som underlättar introduktionen i allmänhet och det självständiga arbetet i synnerhet. Avslutningsvis har det nya programmet kvalitetssäkrats utifrån hörnstensmodellen.

  Det är viktigt att komma ihåg att kvalitetsarbete är ett ständigt pågående arbete och inte ett projekt med en början och ett slut. Att implementera ett introduktionsprogram med rutiner är inte tillräckligt för att försäkra att vikarierna stannar hos Servicekontoret. Det nya introduktionsprogrammet lägger grunden för ett bra mottagande och första intryck av Servicekontoret. Ansvaret att förvalta resultatet från den här studien och arbeta vidare med fortsatta förbättringsområden ligger hos ledningen på Servicekontoret.

 • 7.
  Billström, Susanne
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Styrning i en mindre kommun: Hur politiska beslut når ut i verksamheterna2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur åtgärder insatta i en verksamhet får genomslag uppifrån och ned. Studien är genomförd under en 10 veckors period i en mindre kommun i Sverige, där kommunen utifrån en revision upplevt problem med ledning och styrning av sin verksamhet. Efter insatta åtgärder har en studie av hur dessa fått effekt i verksamheterna gjorts. En fallstudie är gjord på en enhet inom organisationen för att kartlägga hur de arbetar med målstyrning vilket var den metod kommunen införde som åtgärd för att förbättra ledning och styrning. Studiens resultat tyder på att effekterna har uteblivit på den granskade enheten, men att det fått effekt ned till en viss nivå i organisationen. Teorier kring organisationsstruktur, ledarskap och tidigare forskning kring maktförhållande och målstyrning i kommuner har använts för att finna möjliga orsaker till hur ledning och styrning får effekt ut i verksamheter. Studien visar att effekter har svårigheter att nå ut i verksamheter beroende på bland annat interna förutsättningarna för planering och uppföljning där yttre påverkan genom lagar kan försvåra kommunernas förmåga att leda och styra sin verksamhet. Men även att det är viktigt att låta förändringar få ta lång tid. Andra viktiga slutsatser studien kommer fram till är att målstyrning kanske inte leder till en bättre röd tråd vilket var det revisorerna efterfrågade i sin rapport.

 • 8.
  Björck, Lovisa
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Arbetsplatslärande: En fallstudie om ledningsarbete inom upplärningsprocessen.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kompetensbegreppet sammanfattar krav på kunskaper och färdigheter som krävs för att individer, företag, organisationer och nationer ska fungera ändamåls- och tidsenligt. Tjänstesamhällets framväxt parallellt med dagens snabba kunskaps- och teknikutveckling och ökad konkurrens har resulterat i att kompetens har blivit ett centralt begrepp inom utbildning och ledning. Utvecklingen har inneburit ett större fokus på yttre effektivitet (att göra rätt saker) vilket gör att mänsklig prestanda, kompetens, numera är en förutsättning för att leverera värde till slutkund.

  Förbättringsarbetet har utförts på Liseberg som är ett av Sveriges mest besökta turistmål. Arbetet har avgränsats till boendeavdelningen och arbetsgruppen reception. Receptionen är en av tre arbetsgrupper som är verksamma på avdelningen och ansvarar för gästernas vistelse på Lisebergs boendeanläggningar, Lisebergsbyn och Askim Strand. Innan förbättringsarbetet utfördes en förstudie som identifierade förbättringsmöjligheter i upplärningsprocessen av nyanställda till receptionen. Förstudien visade på en stor variation i resultatet och upplevelsen av upplärningens genomförande, vilket ansågs som en angelägen förbättring då avdelningen drivs av mänsklig prestanda.

  Syftet med förbättringsarbetet har därmed varit att förbättra upplärningsprocessen inom arbetsgruppen reception genom att tydliggöra arbetssätt och säkerställa kompetens. Undersökningar av hur upplärningsprocessen ser ut i dagsläget, hur arbetssätt kan tydliggöras samt hur kompetensen kan säkerställas har således använts för att uppnå syftet.Resultatet visar att arbetsgruppen har en gemensam bild av vad som ska läras ut och varför det är viktigt, däremot saknas en tydlighet kring när och hur ett moment ska läras upp. Upplärningsprocessen är i nuläget inte processfokuserad eller definierad, bland annat saknas ledningsprocesser helt vilket förklarar medarbetarnas upplevelse av bristande struktur och fokus. Processen har uttalade ansvariga, på det operativa planet, och som även själva bestämmer hur de ska lägga upp arbetet med processen. Resultatet visar även att motivationen och självförtroendet till den egna kompetensen att utföra arbetet med processen är varierande bland medarbetarna.Studiens slutsatser är att upplärningsprocessen behöver processfokuseras, införa ledningsprocesser och komplettera nuvarande stödprocesser med en handledarutbildning för att tydliggöra arbetssätt och säkerställa kompetens. Arbetsgruppen behöver även tydliggöra roller och förväntningar kopplade till processens aktiviteter samt tillämpa situationsbestämd ledning av den operativa delen av processen.

 • 9.
  Blom, Sara
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Förbättra arbetssätten på ett litet It-företag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att kartlägga, förklara, föreslå och följa upp lösningar på kvalitetsproblem inom ett litet växande It-företag, i ett försök att få kvalitetsbristkostnader att minska eller helt försvinna. I rapporten innefattas teori om förändringsledning, process- och kvalitetsledning, processmognad, agila arbetssätt, karaktäristiska drag för It-företag, projektverktyget DMAIC samt utmaningar för växande företag. Rapporten är en fallstudie som till övervägande del består av kvalitativa primära data. Data samlas in med hjälp av en kundenkät, samt observationer och intervjuer med medarbetare och ledning.

  Resultatet visar att organisationen brottas med kvalitetsproblem, som innebär att värdefull tid läggs på att arbeta med saker som inte hade behövts om de gjort rätt från början. Problemen ser något annorlunda ut beroende på vilken avdelning som granskas. På utvecklingsavdelningen, som arbetar med stora projekt över lång tid är det framför allt bristande kravspecifikationer från kunderna som är bekymret. På driftsavdelningen är den främsta problematiken att de inte hinner med att testa så som de hade önskat.

  Slutsatser som kan dras är att det inom det studerade It-företaget finns kvalitetsbristkostnader relaterade till testning och kravspecificering. En del av orsakerna som ligger bakom problemen är bristen på struktur och uppföljning. Tre handlingsplaner har upprättats för att komma till rätta med problemen. En uppföljningsplan är också skapad, som innefattar både uppföljning av statistisk och återkoppling från medarbetare och kunder.

 • 10.
  Blomquist, Olivia
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Identifiering av processmognad i en kundtjänst2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Maturity models can help organizations understand their processes and thereby improve them.  The Capability Maturity Model (CMM) is a framework with five index-based levels that describes key elements in an effective software process. By identifying a level of process maturity, the model's guidelines can be followed for improvement in process performance.

  The aim of the study has been to study the performance of a customer service process and identify its process maturity, in order to find proposals for process improvements. By measuring the current performance with the help of combination of methods the process has been compared with CMM's two first levels. The study is based on the questions (1) How does the process perform today? (2) Which level of maturity in relation to CMM does the process have? and (3) How can the processes maturity be improved?

  Data has been collected through questionnaires from which the mean values have been compared with the company’s specified goals. Causes of process variation have been studied with the help of regression analyses, employee surveys, interviews with leaders and participatory observations. The performance and maturity of the process has been analysed using CMM's guidelines and the quality tool capability analysis.

  The study shows (1) that the process varies considerably and that there are assignable causes of variation in the process. The process is not consistent with the target values. The target values ​​have not been updated in recent years and therefore do not match the actual process capability. There are no well-defined routines to manage the process. (2) The Capability Index is estimated to 0.7 which places the process on the first level of CMM. This would indicate that the process is as unstable and uncontrolled. (3) In order to develop from the first level of CMM, process management principles and target values should be implemented. Control parameters should be implemented in the process both from an organizational perspective and as a customer perspective in order to create the conditions for a more stable process. The organization itself should also implement process work, new goals and routines for improvement work in the daily work.

 • 11.
  Blondell, Ellen
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  The importance of attitudes, capabilities and values in management: Minor Field Study in the discipline of industrial engineering2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study explores the capabilities, attitudes and values of a Norwegian salmon producing company in Chile. The study was carried out as a minor field study in Chile, with the purpose to highlight areas of importance for continuous improvement. Based on a sample of 45 questionnaire responses from employees and managers in the Chilean organization. This study highlights inclusion, commitment, motivation and gender equality. The study highlights the importance of engaged leadership, opportunities for participation and commitment, as the result was put in context to modern organization theories. The study concludes that the studied organization has committed employees which is a great asset for continuous improvement. However, there is a minority of women which can be considered as an area of attention.

 • 12.
  Boije, Sara
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Kunden i centrum: En avgörande kvalitetsprincip2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien avser att sätta kvalitetsprincipen kunden i centrum, från konceptet Totat Quality Management, i relation till ett verkligt exempel. Den organisation som varit föremål för studien är GotlandsHem AB, Gotlands största bostadsförmedlare. Studien har genomförts som ett projekt och har baserats på en förstudie som tidigare genomförts under våren, 2019. Förstudien visade på sju problemområden inom organisationen, varav ett område, valts ut att studeras i projektet. Problemområdet har fått namnet kundperspektiv och handlar om vilka perspektiv GotlandsHem idag använder som grund för sin dagliga verksamhet. En avgörande princip som många företag försöker följa idag är kvalitetsprincipen kunden i centrum. Syftet med den här studien är att undersöka och utvärdera dels, vilka GotlandsHems principer är idag som anknyter till deras kunder, dels hur de kan använda sig av kvalitetsprincipen kunden i centrum för att bättre förstå hur de kan använda sina principer för att styra det dagliga arbetet och påverka sin kundtillfredsställelse. Det här är en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. Undersökningsupplägget för studien är en fallstudie och datainsamlingsmetoden som använts är semistrukturerade intervjuer. Studien baseras på ett flertal teoretiska begrepp: kund, kundtillfredsställelse, TQM, kvalitet, kunden i centrum och kundfokus. Den teoretiska bakgrunden behandlar också mätning av kundtillfredsställelse och kvalitet. Resultatet visade att det finns olika uppfattningar om huruvida GotlandsHem arbetar efter kvalitetsprincipen kunden i centrum. Det avslöjade också de principer GotlandsHem arbetar efter idag.

   

  Nyckelord: kund, kunden i centrum, kundfokus, kundtillfredsställelse, offensiv kvalitetsutveckling, princip.

 • 13.
  Bolin, Nora
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Förbättring av Utvecklingsavdelningen genom målfokuserat arbete2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien har genomförts på Akademiska Sjukhusets Utvecklingsavdelning, i Uppsala. Från förstudien som genomfördes på samma avdelning framkom ett förbättringsområde inom styrning och ledning. Studien fokuserade därigenom på området styrning och ledning och syftade till att kartlägga och ge förbättringsförslag till Utvecklingsavdelningens arbete kopplat till dess syfte och mål. För att uppnå studiens syfte har följande frågeställningar använts:

  1.Vad är syftet med Utvecklingsavdelningen?

  2.Hur arbetar avdelningen?

  3.Hur kan avdelningens arbete förbättras?

  För att svara på frågeställningarna har observationer, medarbetarintervjuer, en gruppintervju med styrgruppen på avdelningen och en enkätundersökning använts som datainsamlingsmetoder.Till analysen användes ett relationsdiagram, träddiagram och fem varför-metoden. Resultatet visade att syftet med avdelningen var otydligt definierat i styrgruppen och därmed otydligt kommunicerat till medarbetarna. Medarbetarna i sin tur arbetade patientfokuserat, som beskrivs som en av två delar av deras syfte med avdelningen.

  Till analysen har teori kopplat till ledarskap använts. Teorin omfattar kategorierna mål, ledarstil kopplat till gruppens utveckling, prokrastinering, förändringsledning och motstånd till förändring. Från analysen har det konstaterats att medarbetarna befinner sig i det första stadiet i grupputvecklingen, vilket i sin tur påverkar deras känsla av trygghet. Det otydligt definierade syftet (och målen för avdelningen) bidrog i sin tur till ett ytterligare starkare behov av att införskaffa trygghet. Det i sin tur ansågs genom studiens analys vara orsaken till att medarbetarna på avdelningen arbetade patientfokuserade mer än utvecklingsfokuserat, vilket också ingår i syftet med avdelningen.

  Slutsatserna för studien resulterade i att avdelningen ska följa tre steg. De tre stegen presenteras nedan:

  1.Tydliggöra syftet(varför avdelningen finns till) och se till så att syftet är rätt definierat och överenskommet inom ledningen

  2.Sätt upp mål som bidrar till uppfyllandet av syftet. Kommunicera målen i hela organisationen genom måldelning med SMARTa mål.

  3.Tydliggör ledarskapet, tydligare styrning (som kommer genom att uppfylla punkt 1–2), uppföljning och bekräftelse. Planera arbetet utefter målen och tydliggör vem som ska göra vad och när.

 • 14.
  Boström, Linette
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Fokus på processer: att skifta från lönsamhet till effektivitet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fallstudien har sin grund från en tidigare förstudie där det framkom att den samarbetande organisationens största problem var bristande struktur och processorientering. Inför examensprojektet valde organisationen att närmare granska delprocessen köpa i deras kundprocess. Syftet för studien var att processkartlägga organisationens nuläge i deras köp-process. Syftet var också att identifiera aktiviteter som organisationen genomförde som inte var värdeskapande, lämna implementeringsförslag om hur processen kunde effektiviseras samt hur organisationen kunde implementera hållbarhetsfaktorer i processen.

  Vald teori omfattade processledning, definitioner kring processer, leverantörsamverkan och andra kvalitetstekniska grunder som förbättringscyklar och slöserier från Lean management. Examensprojektet hade en deduktiv ansats där studien gjorde jämförelser med vad som ansågs vara en korrekt process jämfört med organisationens för att kunna identifiera vad som saknas eller inte överensstämmer.

  Resultatet kartlade nuläget och efterföljande analys påvisade att organisationen arbetar dels med för många leverantörer för att, berörda avdelningar arbetar övergripande manuellt vilket skapar ledtider och organisationen sätter inte mål efter kärnprocesser utan avdelningar vilket kompliceras när kärnprocesserna skär igenom flera avdelningar i organisationen.

  Slutsatserna var att organisationen måste ändra sin finansiella målstyrning till kvalitetstekniska där de först utser ett processägarskap för kärnprocesserna, sedan sätter mål och uppföljningstal för processerna. Organisationen behöver börja arbeta med miljömässiga frågor om de ska kunna hållbarhetsredovisa i framtiden, och även där fanns en orsak till att minska leverantörantalet då de måste eftersträva kontroll hos sina partners, tillverkare och leverantörer för att kunna leverera en trovärdig hållbarhetsredovisning.

 • 15.
  Brink, Eleonora
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  En generisk verktygslåda för kvalitetsarbete i kommuner2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En kommun innefattande ett hundratal verksamheter är i tagen att utveckla sin nuvarande kvalitetsledingsmodell. Kommunen har ett par verktyg för verksamheters kvalitetsarbete men välkomnar fler som är anpassade för användas inom ramarna för den utvecklade kvalitetsledningsmodellen. Syftet med den här rapporten är att identifiera och föreslå en generisk verktygslåda för en kommuns kvalitetsarbete. För att göra detta undersöker rapporten två saker. För det första hur en generisk verktygslåda kan utformas för en kommuns kvalitetsarbete, och för det andra hur en kommun kan stärka sitt arbete med kvalitet. En abduktiv metod har utgjort grund för såväl insamlande av teori men även empiri. Teorin varvas med giganter inom offensiv kvalitetsutveckling och strategisk verksamhetsutveckling till att innefatta nyare rön och synsätt. Undersökning och kartläggning av kommunens granskningsrapporter har ringat in nuvarande utvecklingsområden. I intervju med kommunens kvalitetschef, granskare samt en verksamhetsansvarig har bilden bekräftats och broderats ut. Konvergens i teori, empiri och kommunens nya kvalitetsledningsmodell har fått utgöra grund för varje föreslaget verktyg. Pragmatism har vidare fått stå i centrum då konvergens pekat på ett så pass utkristalliserat behov att verktyg i vissa fall har skräddarsytts utifrån teoretiska områden. Utifrån detta föreslås verktygslådan för det första bestå av ett PDSA-hjul som sträcker sig över ett år. Verktygen ska utföras i följdordning eftersom de bygger på föregående resultat. Test av verktygslådan pekar på att den har en generisk bäring men även att kunskap om tillämpning och bakomliggande värderingar behövs vid användning. I Plan-fasen föreslås en nulägesanalys samt ett 5 varför?. I Do-fasen föreslås en Balanced Scorecard där utrymme för definierade nyckeltalsenheter och framtida utvecklingsområden att innefattas. Vidare föreslås en kanbantavla som inte enbart består av ett traditionellt dragande system utan som även är grund för information. En checklista som verkytg föreslås för att bygga in systematik. I Study-fasen föreslås en ny nulägesanalys som vidare får ligga till grund för kommunens redan väletablerade analysverktyg Analystrappan. I Act-fasen föreslås en Spånskiva som underlag för en ny Balanced Scorecard som avslutar PDSA-cykeln. För att stärka sina verksamheter och få ut så mycket som möjligt av den generiska verktygslådan föreslås kommunen att i Plan-fasen göra sammanställningar av verksamheters resultat som grund för jämförelse och för att basera beslut på fakta. I Do-fasen uppmuntras till högsta ledningens visade intresse genom till exempel platsbesök. I Study-fasen kan kommunen fortsatt arbeta med att utveckla brukarundersökningen. I Act-fasen föreslås att varje verksamhet kvalitetsårsredovisar baserat på den rapportering som gjorts under året. Slutligen borde kommunen se till att det kvalitetsarbete som bedrivs i form av granskningar får större bäring i verksamheter. Detta kan till exempel göras genom att granskningsmarkörer får utgöra jämförelsegrund för brukare och medborgare.

 • 16.
  Broka, Eva
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Nå en ny målgrupp genom marknadsmix2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet handlar om att nå en ny målgrupp genom marknadsmix. Syftet med examensarbetet

  är att studera hur organisationen kan attrahera en ny grupp av medarbetare genom att arbeta med

  marknadsmixen. Teorin som användes är offensiv kvalitetsutveckling genom vilken kontinuerliga

  förbättringar kan uppnås. Därefter användes teori om kommunikation och betydelsen av retoriska

  färdigheter samtidigt som informationen presenterades för målgruppen. Teorin om förändring tar

  upp den digitala förändringen som avgörande då det är viktigt att börja marknadsföra sig digitalt

  och få nödvändig utrustning. Teorin om marknadsmix var en viktig del av denna studie. De använda

  undersökningsmetoderna var skriftliga intervjuer och brevmetoden. De skriftliga intervjuerna

  gjordes genom att kontakta kommunerna i Sverige för att veta hur de marknads för sig mot de

  potentiella medarbetarna. Brevmetoden gjordes genom att kontakta den studerade organisationen

  för att samla in deras idéer om hur man skulle möta de nya medarbetarna. Resultaten av denna

  studie var att organisationens anställda nämnde att marknadsföring bör ske genom digitala kanaler

  på grund av att den tid vi lever i kräver det. Slutligen var slutsatserna att marknadsmixen kan vara

  en bra strategi för att nå den nya målgruppen och att alltid förbättra marknadsföringen genom att

  göra en plan och sedan genomföra planen genom att göra kampanjerna.

 • 17.
  Butterfield, Hanna
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Johansson, Jennika
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Psykosocialt välmående förbättrar kvalitetssäkringen för brukare2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det psykosociala välmåendet bland personalen inom daglig verksamhet har en stor påverkan på brukarnas egen utveckling. Behovet av arbetsträning för personer med viss funktionsnedsättning grundas idag på Lagen om stöd och service, de personer som får beslut beviljat för denna form av arbetsträning blir placerade på en daglig verksamhet för att i framtiden kan kliva ut i arbetslivet och hantera ett yrke som för många av oss inte ses som en större utmaning.

  Den tidsbrist som råder bland personalen leder i sin tur till att brukarna ej får den hjälp de behöver och dessvärre bromsas deras utveckling och första steget ut i arbetslivet glider allt längre ifrån dem. Den enskilde individen har sina behov som personalen behöver ta hänsyn till men idag ej hinns med då personalen har för många brukare var att ansvara för.

  Resurserna i verksamheten är för få för att ta hand om de personer som med laggrundande beslut har rätt till hjälpen. Tidsoptimeringen för arbetsuppgifterna och en kartläggning av vad som bör prioriteras kan generera till en behagligare arbetsplats men främst en kvalitetssäkring där brukaren är i centrum.  

 • 18.
  Bäck, Linda
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Analys av kvalitetsbristrapporter vid en tillverkande industri: En fallstudie utförd i enlighet med Sex Sigmas projektmetodik DMAIC2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts vid en tillverkande industri med höga kvalitetskrav både från kunder och olika länders regelverk för medicintekniska produkter. För att möta dessa högt ställda krav är siten certifierad enligt ISO 9001, ISO 13485 och ASME samt arbetar utefter Lean principerna och Sex Sigma. Vid olika typer av brister i produktion, så som exempelvis kvalitetsbrister på material skrivs avvikelserapporter för uppföljning, utredning och statistisk loggning av problemen. Uppföljning sker på leverantörs- och artikelnivå men det sker ingen analys eller uppföljning av vilka typer av kvalitetsproblem som har uppstått. En djupare statistisk analys av olika feltyper enlighet med Sex Sigma och DMAIC ses därför som relevant för denna fallstudie. Frågeställningarna ”Vilka feltyper står för de största interna kvalitetsbristkostnaderna i form av kassationer och omarbeten?”, ”Vilka är rotorsakerna till feltyperna?” samt ”Vilka rotorsaker kräver minst resurser för att åtgärdas och samtidigt ger mest positiv inverkan om de elimineras?” ligger till grund för arbetet.  

  Fallstudien har följt projektmetodiken DMAIC där olika metoder och verktyg tillhörande förbättringsprogrammet Sex Sigma har använts för insamling, sortering och analys av data. De metoder som använts för datainsamling är litteraturstudier, intervju, databaser och observationer. De dataanalysmetoder som använts är stratifiering, triangulering och DMAIC. De verktyg som använts är Kano-modellen, CTQ-analys, flowchart, check sheet, paretodiagram, stolpdiagram och orsak-verkandiagram baserat på 7M.  

  Genom de resultat som framkommit ses olika typer av skador i form av jack eller kantstötta metallartiklar, repor på plast- och glasrör samt repor på metallartiklar stå för den största andelen felkostnader i form av kassationer och omarbeten på avd2. På avd1 framgår det inte lika tydligt vilken felorsak som står för den största andelen kassationer och omarbeten. De rotorsaker som identifierats till varför skador uppstår är bristande 5S arbete på avd2 samt i avdelningslagret. Förslag till förbättrande åtgärder till organisationen är:  

  Kortsiktiga lösningar: Sortera, strukturera och städa, främst i monteringshallarna, för att ta bort allt onödigt och frigöra yta. Förvaringen av ståldetaljer i lagren bör ses över då stora förbättringar ses gå att göra inom området. Hur materialet presenteras på kitvagnar bör ses över.   

  Långsiktiga lösningar: Ett kontinuerligt arbete med 5S bör återinföras både inne i monteringshallarna och ute i lagret. Arbeta in ett pull-system istället för dagens pushsystem.  

 • 19.
  Clevehorn, Lovisa Paula
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Sustainability in hospitality: A case study of hotel Galomar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nyrenoverade Galomar öppnade sommaren 2018 och är det första självförsörjande hotellet på Madeira från förnybara energikällor. Hotelledningen är mycket engagerad i miljömedvetenhet samt hållbarhet och vill därför se till att de gör allt de kan för att vara så hållbara som möjligt. Syftet med denna rapport var att identifiera och analysera miljöarbetet och hållbarhetsarbetet på hotell Galomar. Grunden för identifiering utfördes genom en förenklad livscykelanalys. Analys utfördes med hjälp av hörnstenmodellen, FN: s sjutton hållbarhetsmål och följande verktyg för offensiv kvalitetsutveckling: GAP-analys, SWOT och 10M. De metoder som användes för att samla in data var i första hand kvalitativa genom observation av hotell Galomar samt intervjuer med gäster på hotellet. Resultaten visar att hotellet främst arbetar med att bidra till hållbarhet inom besöksnäringen genom en engagerad ledning, ett energihanteringssystem, avancerat bevattningssystem, inkluderande av anställda samt diverse aktiviteter för att bidra till det lokala samhället. Resultaten visar också att det finns en konkurrensfördel för ett hotell att arbeta med hållbarhet eftersom det här är något som är mer och mer efterfrågat och i många fall ett krav från dagens resenärer. Turismen befinner sig i en mycket speciell position för att dra nytta av lokala samhällen, både socialt och ekonomiskt, samt att öka medvetenheten och stödet till bevarande av miljön. Inom turismsektorn bör ekonomisk utveckling och miljöskydd inte ses som motstridiga krafter utan de bör eftersträvas hand i hand för ömsesidigt förstärkande.

 • 20. de la Chapelle, Eva
  Förbättring och utveckling av kompetensförsörjning: En kvalitativ studie utförd vid Swedavia AB2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Processutveckling och förbättringsarbete kräver ett ständigt kvalitetsarbete i en organisations processer. Kvalitetsarbete berör inte bara den enskilda medarbetarens, utan hela verksamhetens engagemang och uppmärksamhet. Examensarbetet är gjort vid Swedavia AB och omfattar ett förbättringsarbete om företagets kompetensförsörjningsprocess. Syfte med arbetet är att föreslå förbättringsförslag som effektiviserar och tydliggör Swedavias kompetensförsörjningsprocess.

  Arbetet bygger på frågeställningarna (1) Hur kan Swedavias kompetensförsörjning förbättras? och (2) Hur kan kompetensförsörjningsprocessen utvecklas till en mer anpassningsbar process som passar in i alla verksamhetsområden? För att identifiera orsak till kvalitetsbrist har kvalitetstekniska verktyg använts i resultatframtagande. För att få fram hanterbara förbättringsförslag har datainsamlingen fokuserat på ett individperspektiv som omfattar intervjuer och enkäter med medarbetare. Verksamhetsperspektiv har också applicerats där kvalitetsrevisioner genomgåtts och studerats. Genom att analysera resultatet med hjälp av teori om kompetensförsörjning och processutveckling har förbättringsförslag till processen tagits fram och presenteras i implementeringsplanen.

  Studien visar att (1) Swedavias kompetensförsörjning kan förbättras genom att vidareutveckla processens metodbeskrivningar, ansvarsfördelning, befattningsmodell och behovsanalys. En förbättring som gynnar både medarbetarna och verksamheten är att tillämpa tydligare metodbeskrivning till processen, metodbeskrivningen kan exempelvis baseras på Svenska standardinstitutets riktlinjer för kompetensförsörjning. Resultatet visar att beroende på verksamhetsområde, framkommer det omedvetenhet i olika grad under processgenomförande. Förbättringsförslag för en mer anpassningsbar process (2) omfattar därför tydligare riktlinjer, målsättningar och metodverktyg som är specifika till verksamhetsområdet. Swedavia bör även tänka på det som anses vara viktigast och mest utmanande i processtyrning för stora organisationer, en god kommunikation och tillgänglighet som genomsyrar hela verksamheten för att ständigt utvecklas.

 • 21.
  Didriksson, Nina
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Standardiserade arbetssätt: Barriäridentifiering och framläggning av riktlinjer för återimplementering av 5S2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien har för avsikt att identifiera vilka faktorer som hindrar Organisation X att efterleva 5S i verksamheten, samt upprätta riktlinjer för framtida återimplementering av arbetssättet. Insamlat material, genom kvalitativa metoder inom fenomenologiska forskningsramar, påvisar att Organisation X upprätthöll en god 5S-nivå i verksamheten, där arbetssättet har åsidosatts och negligerats sedan dess. Nuvarande arbete enligt 5S är undermåligt där flera medarbetare efterfrågar ordning och struktur på arbetsplatsen. Genom analysering av skillnader mellan tidigare och nuvarande arbete och organisering för 5S-arbete i relation till analysering av skillnader mellan medarbetarnas förväntningar och Organisation X:s utlovande av 5S på arbetsplatsen, identifierades faktorer som hindrar för nuvarande efterlevnaden av 5S i verksamheten. De faktorer som identifierats för hindrande av efterlevnad av 5S är bristande efterfrågan och engagemang från ledningen, avsaknad av mål, vision och strategi, kunskapsbrist, bristande ledarskap, resursbrist för förbättringsarbeten, avsaknad av uppföljning och revidering, otydligt ägaransvar och rollfördelning samt avsaknad av förbättringsprocess. Genomförd kulturell analys påvisar att en rationell organisationskultur råder på Organisation X som strävar efter stabilitet och snabba kortsiktiga förändringar. Organisationskulturen påvisar en konsonans med nuvarande arbete enligt 5S, vilket kan innebära ett förändringsmotstånd i verksamheten. Viktiga aktiviterer att fokusera på vid framtida implementering av 5S är därmed att kartlägga normer, värderingar och drivkrafter för att påverka drivkrafternas förmåga så att de främjar för förändring. Organisation X bör vid implementering fokusera på att utbilda ledning och medarbetare i 5S och fokusera på initiering och uppföljning av implementeringen. Tidigare implementering uppnådde goda 5S-nivåer i verksamheten. Organisation X:s tillvägagångssätt uppnådde därmed resultat vilket påvisar att Organisation X kan genomdriva implementeringen baserat på tidigare erfarenheter, men där vald implementeringsstrategi bör vara anpassat till organisationens värderingar och verksamhet. För förankring av 5S i verksamheten efter genomförd implementering är uppföljning och upprättande av en förbättringsprocess av stor vikt för lyckad kulturell förändring, vilket genererar ett nytt stabilt läge för Organisation X.

 • 22.
  Dåverklo, Josefin
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Eriksson, Ebba
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Förbättringsmöjligheter i en testutrustning för transmissioner inom anläggningsmaskinsindustrin2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I all tillverkning krävs någon form av kvalitetskontroll för att kunna säkerställa att en produkt infriar kundernas krav. Volvo Construction Equipment AB har en TDI-station, Test Delivery Inspection, för färdigmonterade transmissioner och upplever en bristande insikt och kunskap om de tester som genomförs. Syftet med detta projekt är att undersöka och förbättra Volvo CE:s testutrustning för transmissioner och dess tillförlitlighet med målet att ge förbättringsförslag till organisationen samt en plan för genomförande, uppföljning och styrning av processen.

  Projektet är ett förbättringsprojekt och därför används metodiken Six Sigma och delar av arbetssättet DMAIC för att genomföra studien. Metoden är anpassad till förbättringsprojekt och används i första hand av större producerande företag. För datainsamlingen används både kvantitativa och kvalititativa metoder. Dessa metoder är; använding av befintlig data från organisationen, brainstorming samt två olika MSA-tester som syftade till att undersöka maskinens samt människans påverkan på processen. Ett flertal kvalitetsverktyg var till hjälp i analyserandet av resultatet.

  De två största påverkansfaktorerna på testutrustningens resultat är människan och maskinen. Ett första angreppssätt för att minska dessa faktorers påverkan och på så sätt göra testutrustningen mer tillförlitlig är att se till att alla rutiner följs samt att säkerställa metoden för att ta ut värden från testutrustningen. Processen kan styras med hjälp av statistisk processtyrning där resultatet även visar på att toleransgränserna bör ses över då de är satta utifrån erfarenhet. För att följa upp resultatet kan samma tester genomföras upprepade gånger och jämföras med detta projekt. Projektet kan berskrivas som ett standardiserat arbetssätt eller en metod för genomförande av liknande förbättringsprojekt och kan appliceras på andra processer. 

 • 23.
  Ehn, Millie
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Med kunden i fokus: Förbättringsarbete inom en av Migrationsverkets förvarsavdelningar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sjukfrånvaron i samhället ökar vilket ställer krav på organisationer att identifiera interna faktorer i arbetet som kan vara bidragande orsaker. I studiens tillhörande förstudie identifierades en avsaknad av strukturerat arbete mot verksamhetens mål som en möjlig orsak till upplevda brister hos medarbetarna i den studerade organisationen. För genomförandet av studien valdes därför en aktionsforskning med deduktiv ansats med utgångspunkt i en studie som föreslår att ett arbete utifrån offensiv kvalitetsutveckling skapar effektivitet samtidigt som det långsiktigt främjar hälsa i organisationer. Studiens syfte har varit att identifiera och möjliggöra implementering av identifierade förbättringsmöjligheter för att den studerade organisationen ska kunna nå uppsatta mål. Som stöd har följande frågor använts (1) vad behöver ledningen förbättra i sitt arbete för att organisationen ska nå uppsatta mål? och (2) hur kan ledningen implementera principer för offensiv kvalitetsutveckling i sitt arbete för bestående resultat? Genom i huvudsak workshopar och observationer har resultatet samlats in för att tillsammans med deltagarna, som utgjorts av avdelningens ledning, identifiera ett nuläge med förbättringsmöjligheter samt ett önskat läge med tillhörande handlingsplan. Med hjälp av kvalitetstekniska verktyg har fyra grundorsaker identifierats. Dessa grundorsaker behöver lösas för att sedan möjliggöra förändringar i struktur återföljt av en stödjande kultur för att åstadkomma förändrat beteende med fokus på ursprungligt uppdrag. Grundorsakerna som identifierats är: (1) ledningens bristande kunskap inom kundcentrerad verksamhetsutveckling (2) ledningens prioriteringar, (3) att ledningen inte identifierar grundorsaker till problem samt (4) att ledningen inte utvärderar sitt eget arbete på ett systematiskt sätt. En handlingsplan föreslår konkreta lösningar till de identifierade grundorsakerna för att möjliggöra implementering. Lösningsförslagen består delvis i en generell förbättringsmodell med förslag om framtagande av tillhörande verktygslåda. Vidare består lösningarna i att ledningen behöver tillgodogöra sig kunskap och samtidigt utveckla lärandet för att vidga ramen inom vilken kunskapsinhämtningen sker. Ledningen behöver vidare utvärdera sina prioriteringar och skapa tid för arbetsuppgifter som möjliggör beteendepåverkan. Slutsatserna är att (1) ledningen behöver förbättra utformningen av strukturen genom att utgå ifrån ursprungliga uppdrag vilket behöver återföljas en formell kultur som stödjer arbetet. När ledningen utformat kultur och struktur utifrån ursprungligt uppdrag kan ledningen implementera ett tillitsbaserat arbetssätt och ledning (2) Ledningen kan implementera principer från offensiv kvalitetsutveckling genom att utforma kulturen i organisationen utifrån dessa principer. För att åstadkomma bestående resultat behöver utformning av struktur och kultur följas åt samt att ledningen först måste hantera de identifierade grundorsakerna.

 • 24. Eriksson Estrada, Rebecka
  et al.
  Lindbäck, Åsa
  Förebyggande och riskbaserad avvikelsehantering i materialförsörjningsprocesser: En fallstudie av materialplaneringsfunktionen på ett företag inom fordonsindustrin2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att identifiera förbättringsmöjligheter i materialplaneringens avvikelsehanteringsprocess och föreslå förbättringar för hur de kan arbeta processfokuserat med att förebygga, hantera och följa upp avvikelser. I augusti 2017 lanserade företaget en ny generation produkter till lastbilsmarknaden. Före introduktionen var materialförsörjningsprocessen väletablerad med ett definierat normalläge. I samband med introduktionen fördubblades mängden artiklar i produktionsprocessen, nya leverantörer och materialflöden introducerades vilket ställde nya krav på logistikfunktionen och materialplaneringen att förse produktion med material just-in-time. Förändringarna innebar störningar i normalläget genom ökad variation och nya felorsaker till avvikelser. För att kunna arbeta processfokuserat behöver problemet både visualiseras och identifieras för att en avvikelsehanteringsprocess ska kunna anpassas för de nya förutsättningarna.

  För att kunna föreslå förbättringar för hur materialplaneringen ska kunna arbeta processfokuserat med att förebygga, hantera och följa upp avvikelser baseras studien på teori om offensiv kvalitetsutveckling. Offensiv kvalitetsutveckling är ett system bestående av principer, arbetssätt och verktyg som kan bidra till att organisationer genom tillämpning skapar ökad extern och intern kundtillfredsställelse (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 423). Rapporten är en kvalitativ fallstudie som fokuserar på en specifik process, att hantera avvikelser, en störning i normalläget av materialförsörjningsprocessen. Avvikelsehanteringsprocessen är komplex och kräver att den betraktas ur olika perspektiv, fallstudier ger möjlighet att reda ut komplexitet och undersöka relationer i processer. En kvalitativ och kvantitativ datainsamling har genomförts med datainsamlingsmetoderna observation, intervju och dokumentstudier. Vidare har insamlade data analyserats genom processkartläggning samt kvalitetstekniska verktyg.

  Resultatet av studien visar att det är svårt att identifiera, härleda och följa upp avvikelser till interna eller externa felorsaker. En avvikelse utan tydlig eller identifierbar felorsak är svår att angripa med rätt verktyg och metoder för att eliminera den. Det saknas förutsättningar för att arbeta förebyggande med materialavvikelser, en förutsättning för en fungerand eavvikelsehanteringsprocess. Efter genomförda dokumentstudier bedöms de interna dokumenten som mindre användbara vid förebyggande arbete, materialplaneringen bör därför utveckla arbetssätt för att hjälpa medarbetarna i det dagliga arbetet. Författarna presenterar ett verktyg baserat på FMEA för att materialplaneringen ska kunna definiera, identifiera och eliminera kända och potentiella fel eller problem i materialförsörjningsprocessen.

  Materialplaneringens arbete är en stödprocess till produktionsprocessen. Beskrivningen av nuläget identifierar problem som relaterar till implementeringen av organisationens principdrivna produktionssystem inom stödprocesserna. Materialplaneringensfunktionen tillämpar inte samtliga principer i produktionssystemet.

 • 25.
  Eriksson, Jonas
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Utveckling av förbättringsprocess och kommunikation i Structor Uppsala2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En organisations kvalitetsarbete kräver ständiga förbättringar i en cyklisk process för att uppfylla och överträffa kundens förväntningar. Genom forskningsstrategin aktionsforskning och applikation av hörnstensmodellens principer har Structor Uppsala genomgått en forskningsprocess byggd på delaktighet i syfte att utveckla organisationens förbättringsarbete och interna kommunikation kring förbättringsprocessen. Studien bygger på frågorna (1) Hur kan Structor Uppsala förbättra sitt förbättringsarbete? och (2) Hur kan Structor Uppsala kommunicera internt kring sitt förbättringsarbete?

  Genom att i workshopform diskutera förbättringar ur traditionella perspektiv och som evolutionär process har organisationen själva utvecklat en vision för hur förbättringscykeln i Structor bör hanteras vilken bygger på att insamla och hantera förbättringsförslag. Organisationens vision för framtiden kompletterades med teoretiska krav så som att återkoppling på förbättringsförslag behöver ske regelbundet, hanteringen av förslag bör innehålla uppföljningspunkter, det befintliga ledningssystemet bör integreras samt att förbättringsprocessen ska vara iterativ och bygga på cykeln: planera, gör, studera, lär. Med utgångspunkt i organisationens vision och de teoretiska kraven skapades ett flöde för hur förbättringar kan hanteras i Structor och hur kommunikationskanaler kan understödja förbättringsarbetet.

  Studien visar att (1) Structor Uppsalas förbättringsprocess inledningsvis kan förbättras genom att införa ett strukturerat arbetssätt baserat på föreslaget flöde. Det strukturerade arbetssättet bör dock ses som en början och en möjliggörare för efterföljande förbättringsarbete. (2) Kommunikationen kring förbättringsarbetet bör främst ske i kanaler med möjlighet att förmedla rik kommunikation och integreras i redan befintliga kanaler. Kommunikation kring den föreslagna förbättringsstrukturen föreslås därför främst ske via redan existerande möten kompletterat med digitala plattformar som redan används av organisationen.

 • 26.
  Eriksson, Nina
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Centralisering av personalplanering: En fallstudie om effektivisering och processtyrning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Keolis bedriver kollektivtrafik på uppdrag av kommuner runt om i landet. Genom lokalt anpassad och hållbar stadstrafik skapar Keolis värde för resenärerna, samhället och ägarna. Företaget ägs sedan hösten 2010 till 100 procent av den internationella kollektivtrafikskoncernen Keolis. Keolis finns i Jönköpings län, Örebro län, Stockholms län, Västra Götaland, Värmland, Östergötland och Dalarna.  Företagets arbetssätt fokuserar på att sätta resenärens behov i fokus, vilket är att erbjuda den lösning som är bäst för resenärer och miljön, oavsett trafikslag. Ett steg i företagets resa blev under 2017 ett beslut om att centralisera avdelningen personalplanerare för att kunna öka styrningen mot uppsatta mål och uppnå besparing av resurser. Process och flödesaktivitet är två sammanflätade grundpelare för ett lyckat effektiviseringsarbete. Det är i processen som flödesaktivitet uppstår; för att effektivisera flödesaktivitet behöver det finnas förståelse för processen.  Hos Keolis Sverige AB analyseras flödesprocessen ”förbereda trafikdagen” inom avdelningen personalplanering för Stockholmsområdet. Processen ska handla om planering och bemanning av personal för en trafikdag. Målet med denna uppsats har varit att kartlägga dagens flödesschema, analysera problemområden samt ta fram förbättringsförslag. En analys av flödesschema för processen har genomförts, där medarbetare från avdelningen personalplanerare samt trafikområden har varit involverade. Detta för att fånga upp möjliga förbättringar samt skapa en delaktighet inför framtida förändringar. Examensarbetet har avgränsats till att endast analysera Stockholmsområdet. Baserat på de identifierade förbättringsområdena har studien utformats för att besvara frågeställningen om vad organisationen bör prioritera och i vilken ordning organisationen bör genomföra förbättringar i arbetssätt och metoder för att gradvis effektivisera avdelningen efter centralisering. Utgångspunkten för examensarbetet är en förstudie utförd hos företaget tidigare samma år. Förstudien analyserade flödesprocessen ”förbereda trafikdagen” inom avdelningen personalplanering för Stockholmsområdet och identifierade förbättringsområden inför kommande fördjupad analys, vilken har skett i detta arbete.  En handlingsplan för att identifiera och prioritera förbättringsområden hos avdelningen presenteras. Slutsatsen visar vikten av att införa metodiska arbetssätt för att kunna jobba med ständiga förbättringar. I närtid är att jämna ut arbetsflöde nödvändigt för att stabilisera processen och ge möjlighet till att uppnå systemgränsen. Det finns goda chanser till att utveckla avdelningen ytterligare genom att ändra perspektiv på fördelningen och införa nya arbetssätt och fördelningar bland personalplanerare. Förbättringar av dessa områden kommer att leda till gradvis uppfyllelse av det ursprungliga målet för centraliseringen i form av ett enhetligt arbetssätt samt ökad produktivitet och lönsamhet.

 • 27.
  Erixon, Sara
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Ekdahl, Emely
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Informationsöverflöd eller informationsbrist: En fallstudie av den interna kommunikationen på Trafikverket2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den studerade enheten, Trafikledning Öst Stockholm, lider av en stor personalbrist som medfört att medarbetarna har problem med att hinna inhämta och ta till sig information samt att enhetens chefer behöver ägna mycket tid åt att lösa bemanningsfrågor. Det största problemet anses vara mängden mail som gör det svårt att sålla i informationen. Syftet med den här studien är att undersöka den interna kommunikationen på enheten med målet att ta fram en implementeringsplan för att förbättra den interna kommunikationen. Studien avser att besvara följande frågeställningar: (1) Vad är grundorsaken till kommunikationsproblemet? (2) Hur påverkar ledarskapet den interna kommunikationen? (3) Hur påverkas medarbetarna av den interna kommunikationen? (4) Hur kan den interna kommunikationen förbättras?   Det teoretiska ramverket bygger på teori om kommunikation och intern kommunikation och behandlar bland annat synsätt på kommunikation och vägar till en effektiv intern kommunikation.   Studien är en fallstudie och har sin utgångspunkt i ett kvalitativt angreppssätt. Insamling av data skedde dels genom en workshop med utvalda organisationsmedlemmar samt via enkäter som skickades ut till samtliga medarbetare och chefer på enheten.   Resultatet visar att organisationen präglas av ett transmissionssynsätt på kommunikation där kommunikation ses som överföring av information uppifrån och ner, från ledning till medarbetare och där medarbetaren utgör en passiv mottagare. Medarbetarna upplever att de tar emot för mycket information medan cheferna anser att de skickar iväg en lagom mängd. Tidsbristen tycks påverka båda parter där cheferna kämpar med att få ut informationen och medarbetarna med att hinna ta till sig av den.   Studiens slutsatser visar följande: (1) Transmissionssynsättet på kommunikation bedöms vara problemets grundorsak. (2) Ledningen har en avgörande roll för den interna kommunikationen och bör fokusera mer på att anpassa kommunikationen efter mottagaren. (3) Medarbetarna påverkas negativt av bristerna i den interna kommunikationen genom bland annat stress och minskad trivsel. (4) Ett förändrat synsätt på kommunikationen från överföring till delning av information tros kunna förbättra den interna kommunikationen tillsammans med förbättringsåtgärderna i den framtagna implementeringsplanen.

 • 28.
  Erlien, Marte
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Implementering av automatiseradsvetsteknik: En kvalitativ fallstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte är att utforska, analysera och förklara vilka kvalitetsförbättringarrobotsvetsning kan tillföra ett företags verksamhet. Undersökningen utfördes som en kvalitativfallstudie med en induktiv ansats, vilket innebär att utifrån undersökningens datainsamling somligger till grund, har lämpliga teorier och tidigare forskning och arbeten tagits fram. Teoriernagrundar sig på förändringsledning och offensiv kvalitetsutveckling där kärnan vilar påhörnstensmodellen och PAV-modellen, men även teorier kring kvalitetsbristkostnader ochprocesser har varit viktiga för att belysa de möjliga kvalitetsförbättringar som företaget kan uppnåmed implementering av robotsvetsning. Tillsammans med de etablerade teorierna inom offensivkvalitetsutveckling har forskning och kunskaper om både manuell och automatiserad svetstekniksamt krav från olika ISO-standarder tagits fram för att bättre belysa vad som krävs av ettsvetsföretag och vilka förändringar företaget står inför.Datainsamlingen omfattas av intervjuer med vd och medarbetare i företaget för att etablera nulägetoch undersöka vilka förutsättningar och krav de har till implementeringen av robotsvetsning.Intervjuer har även genomförts med näringslivskontoret i kommunen där företaget villvidareutveckla verksamheten. En leverantör av robotsvetsar har också valts ut för intervjuer för attbättre analysera vilka kvalitetsförbättringar som kan uppnås med att gå från manuell tillautomatiserade svetsmetoder. I tillägg till intervjuer har benchmarking genomförts hos ett annatsvetsföretag som använder svetsrobot i produktionen.Resultatet från studien visar att företaget upplever ineffektivitet som orsak av svåra arbetsflöden iden befintliga verkstaden. Företaget kommer inom kort tid att flytta tillverkningen som omfattasav prefabricering av rörinstallationer till en ny, egen verkstad som ger möjligheter för attimplementera ny teknik som kan förenkla arbetsvardagen för medarbetarna som innebär mindresäkerhetsrisker. Slutsatserna i examensarbetet visar att medarbetarna som påverkas avimplementeringen känner till, och är positiva till förändringen vilket förenklar processen. Underförändringsprocessen kommer medarbetarnas kompetens och kunskaper utökas med utbildning.Företagets ledningssystem måste revideras för att anpassas till nya arbetssätt och utifrånerfarenheter från tidigare forskning och arbeten kommer svetskvaliteten att förbättras och ledtidervid prefabricering kommer att reduceras för företaget. Examensarbetet synliggör vikten avnoggrann planering och styrning av förändringsprocessen.

 • 29.
  Etelhag, Felix
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Åström, Jonas
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Effektivisering av delprocessen utleveranser: Ett förbättringsarbete på Gotlandssnus AB2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Gotlandssnus AB är en industriell organisation som producerar tobaksprodukten snus och det nikotinfria alternativet Qvitt. Företaget har sedan starten 2004 haft en snabb tillväxt och det övergripande kvalitetsarbetet har blivit lidande. Delprocessen utleveranser bedömdes efter genomförd förstudie vara i behov av förbättring då medarbetarna upplevde att processen innehöll onödiga och tidskrävande moment. Syftet med studien var att ta fram ett förbättringsförslag för verkligt test inklusive implementeringsplan för delprocessen utleveranser. Frågeställningar som använts i studien är (1) Hur kan processen för utleveranser förbättras? (2) Leder föreslagna åtgärder till en förbättring? (3) Kan värderingar, arbetssätt och verktyg från offensiv kvalitetsutveckling tillämpas i förbättringsarbetet av processen för utleveranser? Den teoretiska bakgrunden visar att offensiv kvalitetsutveckling kan beskrivas som en kombination av värderingar, arbetssätt och verktyg som samverkar för att aktivt förebygga kvalitetsbrister och främja arbetet med ständig förbättring istället för att kontrollera och reparera uppkomna brister. Arbetssättet DMAIC har legat till grund för föbättringsarbetet där fokusgruppsmöten, semistrukturerade intervjuer, observationer har använts för att samla in kvalitativa data. För insamling av kvantitativa data har orderhistorik inhämtats och en tidsstudie har genomförts för att kunna basera beslut på fakta. Insamlad data har analyserats genom kvalitetstekniska verktyg. Resultatet visar att (1) Det upplevda problemt med delprocessen var ineffektiva moment där momentet etikettering visade sig vara mest tidskrävande samt ansågs vara dubbelarbete. I delprocessen produktion fanns redan ett etiketteringsmoment som var möjligt att förändra och därmed flytta momentet från delprocessen utleveranser. (2) Förbättringen resulterade i en ökad effektivitet i delprocessen utleveranser utan att påverka effektiviteten i delprocessen produktion. (3) Arbetsättet DMAIC har skapat en systematisk arbetsgång i förbättringsarbetet med hjälp av värderingar som varit vägledande. Verktyg har skapat förutsättningar för definiering av problem, mätning, analys och förbättring.

 • 30.
  Finér Tegnér, Johanna
  et al.
  iDeal of Sweden.
  Fällman, Nadja
  iDeal of Sweden.
  Kommunikation mellan medarbetare: En handlingsplan för iDeal of Sweden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle utsätts vi för en stor mängd information via bland annat e-post, internet och sociala medier vilket påverkar vårt sätt att kommunicera med varandra. Den digitala revolutionen har utvecklat företagen och dess arbetsuppgifter och roller. I takt med att företagen blir mer digitala visar undersökningar att medarbetarna upplever arbetet mer stressigt och att informationsmängden ökar. I den här rapporten har kommunikationen undersökts mellan medarbetare på iDeal of Sweden där kommunikationen i första hand sker via Skype. Genom intervjuer och observationer har studenterna kartlagt den rådande kommunikationen. Syftet är att hitta de bakomliggande orsakerna för att företaget ska kunna förbättra kommunikationen samt överlämna en handlingsplan kring detta.

 • 31.
  Gemoll, Matilda
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Isgren, Cassandra
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Is leadership something you do or something you are?: En undersökning i samarbete med Volvo Cars kring hur ledarskapet i Volvo Personal Serviceverkstäder kan utvecklas i linje med Lean Leadership för att öka möjligheterna till lyckade implementeringar och fortsatt utveckling av Volvo Personal Service.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undersökningen har genomförts i samarbete med Volvo Cars under våren år 2019. Vid undersökningen har ledarskapet hos verkstadschefer i Sverige och på marknaderna Spanien, Italien, Brasilien, Chile, Mexiko, Belgien och Polen undersökts.

  Undersökningens syfte var att undersöka hur ledarskapet kan utvecklas för att öka möjligheterna till lyckade implementeringar av Volvo Personal Servicesamt undersöka vilka delar av Lean Leadership som krävs för att Volvo Cars ska kunna driva och utveckla ledarskapet i VPS-verkstäder på ett framgångsrikt sätt. Valda frågeställningarför undersökningen skulle genera vilka fallgropar som gick att identifiera i verkstadschefernas ledarskap utifrån forskning samt hur Volvo Cars skulle utveckla ledarskapet hos dessa verkstäder för att de ska ligga mer i linje med Lean Leadership. Måletmed undersökningen har varit att undersökningen skulle generera i ett underlag till Volvo Cars gällande hur det ska vägleda eller utveckla det befintliga ledarskapet för att lägga grund för lyckade implementeringar och fortsatt utveckling av VPS.

  Examensarbetet grundar sig i en förstudie där fem förbättringsområden kartlades för att slutligen besluta om att verkstadschefernas ledarskap var det förbättringsområde som skulle undersökas djupare. VolvoCars har uppmärksammat att implementeringen av VPS inte blir lyckad i alla verkstäder och ville undersöka om problemet kunde ligga hos verkstadscheferna i anslutna Volvo-verkstäder. Fallstudie valdes som forskningsstrategi för undersökningen eftersom enbart en undersökningsenhet skulle undersökas, det vill säga ansluta Volvo-verkstäder och deras verkstadschefer. Undersökningen genomfördes med en kvalitativ design av anledningen att forskningsfrågorna och vald forskningsstrategi skulle kompletterats med en mixad form av datainsamling för att leverera bästa möjliga resultat för undersökningen. Personliga intervjuer och webbenkäter valdes som metoder för datainsamlingen.

  Vid förstudien framkom det att det rådde misstankar om att det ledarskap som bedrivs av verkstadscheferna är en form av kommando och kontroll. Verkstadscheferna upplevdes även ha svårigheter med att förändra sitt ledarskap och fokusera på ett supporterande och utvecklande ledarskap istället för ett kontrollerande ledarskap. Resultatetav undersökningen visar motsatsen, det vill säga att verkstadscheferna bedriver ett coachande ledarskap med stort fokus på medarbetarnas utveckling, sin egen utveckling och ständiga förbättringar vilket även visar på viktiga grunddelar i Lean Leadership.

  De slutsatser som studien legat till för är att verkstadscheferna bedriver ett ledarskap som inte alls ligger i linje med vad Volvo Cars förutspått. Verkstadscheferna har visat tydligt att de besitter egenskaper som stödjer Lean Leadership men de har även bevisat att de i många situationer bedriver Lean Leadership och att de är fullt kapabla till att förändra sitt egetledarskap. Resultatet kommer främst gagna Volvo Cars och deras fortsatta arbete med VPS men även andra organisationer inom verkstadsbranschen kan nyttja studiens resultat gällande det nya ledarskapet.

 • 32.
  Göthe, Melanie
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Andersson, Carola
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Erfarenhetsåterföring i projekt inom LKAB Södra samt kommunikation gällande förändringar uppkomna till följd av projekt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att, med hjälp av kunskap och färdigheter som förvärvats under utbildningens gång samt nyförvärvad kunskap, utveckla och förbättra två tidigare identifierade förbättringsområden hos LKAB. För att säkerställa att syftet uppfylldes användes frågeställningar gällande hur organisationens erfarenhetsåterföring skulle kunna förbättras samt hur deras kommunikation till medarbetare som påverkats, eller kommer att påverkas, av förändringar till följd av projekt kan förbättras. När arbetet påbörjades saknades ett strukturerat arbetssätt för erfarenhetsåterföring i organisationen samt riktlinjer för hur kommunikationen till medarbetare berörda av förändringar skulle gå till. Detta ledde till att båda delarna var bristfälliga och hade stor förbättringspotential. Litteraturstudier utfördes med hjälp av redan erhållen kurslitteratur, bibliotek och databassökningar. För insamling av data användes semistrukturerade intervjuer med sex stycken subjektivt utvalda medarbetare inom organisationen. Insamlad data kartlades och kategoriserade sedan med hjälp av en matris. Resultatet visade att majoriteten av medarbetarna såg flera brister inom de två valda områdena och önskade förbättring. Den lilla erfarenhetsåterföring som var styrd, i form av slutrapporter, var mycket mager och sällan hjälpsam för andra samt mycket svår att hitta då det inte gick att söka efter slutrapporter med nyckelord. Medarbetarna hade många förslag på förbättringar, däribland en sökfunktion, mer struktur och speciella träffar endast för erfarenhetsåterföring. Gällande kommunikationen vid förändringar framkom att den varierar och medarbetarna veterligen fanns ingen kommunikationspolicy eller andra riktlinjer att följa vid denna typ av kommunikation. Samtliga medarbetare föredrog muntlig kommunikation vid förändringar som skulle komma att påverka deras dagliga arbete men vittnade om att det ofta kom information via intranätet Arena eller mail. Slutsatserna som drogs från detta var att, för att kunna förbättra dessa två områden behövdes strukturella förbättringar, ökad förankring hos medarbetarna och förståelse för de vinster som är möjliga att göra i och med att de införs. För att förbättra erfarenhetsåterföringen vid projektarbete måste slutrapporterna bli sökbara, erfarenhetsåterföringen måste ske löpande underprojektarbetet, slutrapporter måste överföras vid byte av arkiveringsstruktur, erfarenhetsåterföringens innehåll bör specificeras och innehålla såväl hårda som mjuka delar samt att värdet och nyttan av erfarenhetsåterföring måste förankras hos såväl medarbetare som ledning i organisationen och ses som en naturlig del av projektets leverans. För att förbättra kommunikationen vid förändringar uppkomna till följd av projekt måste en kommunikationspolicy upprättas och förankras hos medarbetarna, kommunikationsplanen i projekt skall grundas på en ordentlig intressentanalys, kommunikationen bör vara muntlig förökad förståelse hos mottagaren samt att kunskap om hur kommunikation blir ett kraftfullt verktyg måste erhållas.

 • 33.
  Haddad, Armin
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Coldevin, Kevin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Optimering av arbetssätt och processer inom ett IT-företag2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete ämnar till att identifiera kvalitetsproblem inom den studerade organisationen varpå kvalitetstekniska tillvägagångssätt appliceras i syfte av att framställa lösningsförslag. Rapporten innefattar teorierna SWOT, Sociala medielandskapet, hörnstensmodellen, processmodellering, processmognad, TQM, PDSA-cykeln, statistisk processtyrning, Ishikawadiagramoch tidigare forskning som anses adekvat. Arbetet är vidare en fallstudie där kvalitativa och kvantitativa data, övervägande av primär art, skapat underlag för rapportens innehåll.

  Resultat tyder på att det inom den studerade organisationen råder brist på nödvändiga rutiner och resurseffektivitet för att möjliggöra fortsatt progression. Företagets resurser nyttjas ineffektivt vilket anses hämma företagets utvecklingsmöjligheter. Att det inom organisationen finns kvalitetsproblem har utmynnat i en oönskad mängd ouppfyllda bokningar, en företeelse kallad timeouts. Företeelsen har sedermera lett till förlust av potentiell inkomst. Presenterat resultat påvisar vidare att det inom den studerade organisationen finns goda förutsättningar för tillväxt.

  Slutsatser som kan dras påvisar att den studerade organisationen i samförstånd med tidigare forskning står inför utmaningen att skapa balans mellan ettagilt arbetssätt och processmognad. Bristen på dokumentation och rutiner samt ett ineffektivt resursutnyttjande utgör stora hot mot tillväxt varpå tre lösningsförslag har presenterats. I rapporten redovisas följande tre lösningsförslag: förbättring av processmognad, förvärv av stylister samt aktivering av befintliga stylister och anskaffning av extrapersonal. För vardera enskild lösning har en individuellt utformad handlingsplan och en preliminärt utformad tidplan upprättats.

 • 34.
  Hallberg, Robin
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Johansson, Rasmus
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Kartläggning av population vid statliga konsekvensutredningar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det aktuella examensarbetet utgår ifrån en genomförd förstudie som kartlagt brister i konsekvensutredning rörande företags kostnadseffekter vid regelgivning. Syftet med arbetet är att ta fram en modell för förbättrad kartläggning av population, den identifierade förbättringsmöjlighet som i enlighet med förstudien ses ha störst genomslagskraft på konsekvensutredningars övergripande kvalitet. Arbetet omfattar även utvecklandet av en plan för implementering. Det teoretiska ramverket för studien grundar sig på Demings förbättringskunskap och ideologin runt offensiv kvalitetsutveckling samt tillhörande hörnstensmodell. Den metod som användes för att lösa problemställningen grundar sig på en modifierad modell av en Plan-Do-Study-Act cykel som benämns som Check-Plan-Do. Undersökningen som genomförts och tillhörande resultat har genererat en applicerbar modell för förbättrad kartläggning av population. Resultatet svarar således mot det syfte som kännetecknar rapporten och skapar förbättrade förutsättningar för kartläggning av population genom utvecklandet av en standardiserad process. 

 • 35.
  Hultemar, Stefan
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Jalmelid, Niklas
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  Arbetssätt för ständiga förbättringar: Studie inom Region Gotland2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I upprättad förstudie för Regionstyrelseförvaltningens kansli (RSF-kansli) inom Region Gotland visualiseras ett antal problemområden som kan kopplas till förbättringsområdet ständig förbättring. Problemområdena som identifierats i upprättad förstudie utgör utgångspunkt för examensarbetet.

        Syftet med studien är att föreslå arbetssätt för hur RSF-kansli kan arbeta med ständig förbättring av verksamheten. De problemställningar som studien utgår ifrån är hur arbete med ständiga förbättringar kan uppnås inom RSF-kansli samt hur mer tid kan frigöras för medarbetarna och hur kompetensutbyte kan ske mellan individer.

       Flera förbättringsverktyg finns tillgängliga inom Region Gotland men används inte av RSF-kansli. Den teoretiska grunden i studien utgörs i huvudsak av teorier kopplat till förbättring av verksamhet. Inom ramen för arbetet studeras andra kommuner som bedriver ett framgångsrikt förbättringsarbete. Nyckelfaktorer som identifieras i andra kommuners arbetssätt för att ständigt förbättra verksamheten ligger delvis till grund för utveckling av föreslaget arbetssätt för RSF-kansli.

       Resultatet i studien visar att inget systematiskt arbetssätt för ständiga förbättringar finns för RSF-kansli. Medarbetarna arbetar individuellt där utvecklingsarbetet avser avvikelsehantering snarare än proaktivt förbättringsarbete. Resultatet visar även att verksamheten saknar styrning utav förbättringsarbete där inga gemensamma mål finns upprättade för arbetsgruppen. Inga gemensamma initiativ tas för förbättring av verksamheten utan förbättringsarbete bedrivs individuellt av medarbetarna och förankras sällan hos övriga verksamheten.

       Ett ledningssystem för ständiga förbättringar föreslås till RSF-kansli för att avhjälpa de brister som identifierats i verksamhetens förbättringsarbete. Ledningssystemet utgår ifrån tydlig måldelning där systematiskt förbättringsarbete skall ske gemensamt för verksamheten via upprättad PDSA-cykel. För ledningssystemet har implementeringsplan upprättats som stöd för verksamheten vid eventuellt införande av ledningssystemet.

            Slutsatser som framkommer av studien är att ett framgångsrikt förbättringsarbete inom RSF-kansli måste präglas av ett tydligt ledarskap och engagemang från ledningen. För att kompetensutbyte skall kunna skapas inom verksamheten krävs att förbättringsarbetet är gemensamt med tydlig dokumentation och förankring. Det är först då tyst kunskap kan övergå till att bli explicit. Förbättringsarbetet inom RSF-kansli behöver även ske systematiskt för att bli framgångsrikt.

 • 36.
  Hurtig, Marie
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper.
  Planering vid sjukfrånvaro i hemtjänsten2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)