uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 4471
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Alhosseini, Niloufar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Jag är Zan: En diskursteoretisk studie om framställningen av iranska kvinnor i tre samtida skönlitterära böcker2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie om hur iranska kvinnor diskursivt framställs i litteratur. Iranska kvinnor har framställts på olika sätt i den klassiskt persiska litteraturen, men i den samtida litteraturen, särskilt efter den islamiska revolutionen, framställs kvinnor på ett annat sätt än tidigare. För att få en förståelse för hur kvinnor framställs i den nutida litteraturen har jag valt att jämföra tre böcker. De heter Vi gråter även när vi skrattar av Fariba Vafi, Zan[1] av Arghavan och Mitt namn är Iran av Viveka Enander. Framställning av kvinnor i litteratur är ett sätt att tala om kvinnor utifrån olika synsätt och därför är litteraturen en bra källa för att studera den okända iranska kvinnan.

  I studien används diskursteori som teori och metod för att analysera valda utsagor om kvinnor från de ovannämnda böckerna. För analysen används diskursteorins begrepp som verktyg för att identifiera diskurser som utvecklas genom de framställningar som finns om de iranska kvinnorna.

  Resultatet visar att ”den iranska kvinnan” i berättelserna, reflekteras i olika diskurser. Begrepp som ”frihetssökande”, ”jämställdhet” och ”familj” är mest diskuterade och nämnda i förhållande till iranska kvinnor. Men de huvudsakliga diskurserna handlar om identitetssökande hos den moderna och den traditionella kvinnan.

   

   

   

  [1]                                         Zan betyder ”den som ger liv” i ”Pahlavi” (det forna persiska språket i Iran, 520–350 f.Kr.).

 • 102.
  Ali, Nor
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Hallerth, Jessica
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Inifrån, uppifrån, utifrån: Om kvinnliga socialsekreterares upplevelser av normaliserad stress och könade krav2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kvinnor är i högre utsträckning än män sjukskrivna och psykiatriska diagnoser, däribland stressrelaterad ohälsa, är den diagnosgrupp som ökat mest de senaste åren. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur kvinnliga socialsekreterare upplevelser sin arbetssituation, stress och könade förväntningar samt hur dessa kommer till uttryck i vardagen. Kvalitativa intervjuer utgör studiens empiri och denna har sedan bearbetats med hjälp av en tematisk analysmetod. Studiens teoretiska ramverk består av socialkonstruktionism, feministiskt perspektiv och specifikt begreppen femininitet och könade organisationer, samt krav-kontroll-stödmodellen. Ramverket har präglat såväl materialinsamling som analys. Studiens resultat tyder på att arbetssituationen är betungande till följd av en hög arbetsbelastning, begränsat handlingsutrymme, brist på vidareutveckling samt en upplevd rollkonflikt till följd av en önskan att kunna göra mer för klienterna än vad som är möjligt. Kraven inifrån, att känna ansvar för sina medmänniskor, är de som upplevs mest betungande vilket kan bero på samhällets könade förväntningar och fostrandet till omsorgsansvar. Ytterligare tyder empirin på att stress upplevs till följd av brist på kontroll i arbetet vilket dessutom kan påverka privatlivet. Däremot kan vi uttyda att socialt stöd från chefer och kollegor är den mest essentiella faktorn för att klara av den belastande arbetssituationen. Vidare visar empirin att intervjupersonerna i majoriteten av fallen har huvudansvaret för det obetalda arbetet och således arbetar dubbelt, såväl på fritiden som på arbetsplatsen. Detta för att de bland annat tar ett större emotionellt ansvar för både kollegor och klienter vilket många gånger osynliggörs på arbetsplatsen då det ses som en egenskap hos kvinnor snarare än något som de aktivt gör. Därför bör det talas om könade krav för att inte ojämlika arbetsförhållanden i det sociala arbetet ska passera obemärkta förbi.

 • 103.
  Alibeygi, Pooya
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Samverkan mellan socialtjänsten, polisen och skolan: En kvalitativ studie av samverkan mellan socialtjänsten, polisen och skolan i Härnösands kommun2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studiens huvudsyfte är att undersöka hur socialtjänsten, polisen och skolan i Härnösands kommun samverkar i stort och hur dessa aktörer samverkar kring ungdomar som brukar eller missbrukar alkohol eller droger. Studien syftar även till att studera hur personalen i respektive verksamhet upplever samverkan samt kartlägga faktorer som på något sätt kan främja eller hämma samverkan. Studiens frågeställningar är:

   

  • Hur samverkar socialtjänsten, polisen och skolan i Härnösands kommun i stort och kring ungdomar som brukar eller missbrukar alkohol eller droger?

  • Hur upplever personalen i respektive verksamhet att samverkan fungerar i praktiken?

  • Vilka förutsättningar bör finnas för att samverkan ska fungera?

  • Vilka faktorer hämmar eller främjar samverkan?

   

  Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod och innehållsanalys som analysmetod. Studien bygger på sex intervjuer med professionella som är verksamma i samverkan i Härnösands kommun. Av dessa sex informanter är två från socialtjänsten, två från polisen och två från skolan. Studiens teoretiska ansats bygger på Danermark och Kullbergs forskning kring samverkan samt Josefssons Strategi för samverkan.

   

  Av resultatet framgår att samtliga informanter upplever att samverkan mellan dem fungerar ganska väl men att det finns förbättringsmöjligheter. Upplevelserna var inte enbart positiva utan det nämndes även negativa upplevelser. Dessa negativa upplevelser nämndes som faktorer som på olika sätt kunde hämma samverkan. Vissa av dessa hämmande faktorer nämndes av samtliga informanter. Sekretessen var en av dem. Alla var överens om att sekretessen mer eller mindre försvårar samverkan. Då det gäller främjande faktorer nämnde samtliga informanter ledningen deltagande och stöd som en av de mest främjande faktorerna. I studiens sista kapitel förs en diskussion kring studiens resultat kopplat till tidigare forskning inom området samt studiens teoretiska ansats.

 • 104.
  Alimadad, Mojgan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Runfors, Mia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Mentorskap ger möjligheter: En studie av Uppsala kommuns mentorsprogram2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 105.
  Alinder, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Motazed Kivani, Tabesh
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Jag vill inte bli sjuk eller deprimerad liksom. Jag vill ju gärna träffa någon minst en gång i veckan.”: En studie om ensamkommande flyktingbarns upplevelser av socialtjänstens bemötande.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2015 ansökte 35369 ensamkommande flyktingbarn om asyl i Sverige. Dessa barn har alla någon form av kontakt med socialtjänsten. Studiens syfte är att undersöka ensamkommande flyktingbarns upplevelser av socialtjänstens bemötande. I studien presenteras och besvaras två frågeställningar: Vilka känslor innebar processen med socialtjänsten? och Vilken roll upplever informanterna att kontakten med socialtjänsten har för deras mående? Studien utgår från en kvalitativ induktiv metod med en fenomenologisk ansats. Data har erhållits genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med tio informanter som invandrat till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Materialet transkriberades och en kvalitativ innehållsanalys tillämpades på den inhämtade datan, vilket gav ett resultat bestående av tre konstituenter: trygghet av tydlighet, aktivitetens betydelse för en känsla av sammanhang och engagemang & kontakt. Dessa konstituenter utgör tillsammans essensen av de ensamkommande flyktingbarnens upplevelser av fenomenet. I denna studie visar essensen av det undersökta fenomenet att engagemang, tydlighet och tillgång till aktiviteter från informanternas socialsekreterare hjälper det ensamkommande flyktingbarnet till ett bättre mående. En frånvaro av detta skapar det motsatta.

 • 106.
  Alinia, Minoo
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Anfal: Vittnesmål från irakiska Kurdistan. En guide till Omar Sheikhmous arkiv2011Report (Other academic)
 • 107.
  Alinia, Minoo
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Book review.: Perspektiv på manlighet och heder, Merike Hansson (ed.) (2010), Gothia. In NORMA, Nordic Journal of Masculinity Studies, Vol 8, Nr. 1. Page: 94-97.2013In: Norma, ISSN 1890-2138, E-ISSN 1890-2146, Vol. 8, no 1, p. 94-97Article, book review (Refereed)
 • 108.
  Alinia, Minoo
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Gendered experiences of homeland, identity and belonging among the Kurdish diaspora2014In: Negotiating Identities in Scandinavia: Women, Migration, and the Diaspora / [ed] Akman, Haci, New York/Oxford: Berghahn Books, 2014, p. 109-124Chapter in book (Refereed)
 • 109.
  Alinia, Minoo
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Honor and violence against women in Iraqi Kurdistan2013 (ed. 1)Book (Refereed)
 • 110.
  Alinia, Minoo
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  On Black Feminist Thought: thinking oppression and resistance through intersectional paradigm2015In: Ethnic and Racial Studies, ISSN 0141-9870, E-ISSN 1466-4356, Vol. 38, no 13, p. 2334-2340Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Located in African American women's everyday and historical experiences of oppression and resistance, black feminist epistemology and critical social theory, Patricia Hill Collins raises the intellectual level in all these arenas. Developed through a dynamic interaction with black women's everyday struggles, black feminist thought is important not only for its contribution to critical social theories and methodologies, but also for providing important knowledge for the use of social justice movements. It uses intersectional analysis to shed light on the relationships between the structural, symbolic and everyday aspects of domination and individual and collective struggles in various domains of social life. Collins offers an interpretive framework for understanding the experiences of African American women. However, the significance of black feminist thought reaches far beyond US and black American communities. This article is a reading of Collins's concept of intersectionality, the relationship between oppression and resistance, and the politics of empowerment.

 • 111.
  Alinia, Minoo
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The Kurdish Diaspora: : Nordic and Transnational Ties, home, and Politics of Belonging. Special issue, Nordic Journal of Migration Research.  2014In: Nordic Journal of Migration Research, ISSN 1799-649X, E-ISSN 1799-649X, Vol. 4, no 2, p. 53-56Article in journal (Refereed)
 • 112.
  Allanson, Beatrice
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Man lär agera på ett sätt som min chef säger inger förtroende och aktning": En studie av hur yrkesrollen påverkar medarbetares beteende och känslor inom polisen2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 113.
  Allvin, Michael
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Den nya arbetsmarknaden: Bemanningsbranschens etablering i Sverige2008In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 14, no 1, p. 71-73Article, book review (Other academic)
 • 114.
  Allvin, Michael
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Distansarbete: Ett instrument för frihet eller kontroll?2001In: Arbetsliv i Omvandling, no 10Article in journal (Refereed)
 • 115.
  Allvin, Michael
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  New Rules of Work: Exploring the Boundaryless Job2008In: The Individual in the Changing Working Life / [ed] Katharina Näswall, Johnny Hellgren & Magnus Sverke, Cambridge: Cambridge University Press , 2008, p. 19-45Chapter in book (Refereed)
 • 116.
  Allvin, Michael
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The Individualisation of Labour2004In: Learning to be Employable: New Agendas on Work, Responsibility and Learning in a Globalizing World / [ed] Christina Garsten & Kerstin Jacobsson, Basingstoke: Palgrave Macmillan , 2004Chapter in book (Other academic)
 • 117.
  Allvin, Michael
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Aronsson, Gunnar
  Stockholm University.
  Flexibility, Boundarylessness and the Strategies of Work2013In: Nordic Lights: Work, Management and Welfare in Scandinavia / [ed] Åke Sandberg, Stockholm: SNS förlag, 2013, p. 420-435Chapter in book (Refereed)
 • 118.
  Allvin, Michael
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Aronsson, Gunnar
  Fria lansar: En enkät- och intervjustudie om frilansande journalisters arbetsvillkor2000Report (Other academic)
 • 119.
  Allvin, Michael
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Aronsson, Gunnar
  The Future of Work Environment Reforms: Does the Concept of Work Environment Apply within the New Economy2003In: International Journal of Health Services, Vol. 33, no 1, p. 99-111Article in journal (Refereed)
 • 120.
  Allvin, Michael
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Aronsson, Gunnar
  Hagström, Tom
  Johansson, Gunn
  Lundberg, Ulf
  Gränslöst arbete: Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet2006Book (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 121.
  Allvin, Michael
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Aronsson, Gunnar
  Department of Psychology, Stockholm University.
  Hagström, Tom
  Department of Education, Stockholm University.
  Johansson, Gunn
  Department of Psychology, Stockholm University.
  Lundberg, Ulf
  Department of Psychology, Stockholm University.
  Work Without Boundaries: Psychological Perspectives on the New Working Life2011Book (Refereed)
 • 122.
  Allvin, Michael
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Aronsson, Gunnar
  Hagström, Tom
  Johansson, Gunn
  Lundberg, Ulf
  Skärstrand, Eva
  Gränslöst arbete eller arbetets nya gränser: Delstudie 11998In: Arbete och Hälsa, ISSN 0346-7821, no 21Article in journal (Refereed)
 • 123.
  Allvin, Michael
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Jacobson, Annika
  Isaksson, Kerstin
  Att avgränsa det gränslösa sjuksköterskearbetet: En intervjustudie om sjuksköterskors villkor och valmöjligheter i bemanningsbranschen2003In: Arbetsliv i Omvandling, no 12Article in journal (Refereed)
 • 124.
  Allvin, Michael
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Mellner, Christin
  Stockholms universitet, Psykologiska institutionen.
  Movitz, Fredrik
  Stockholms universitet, Sociologiska institutionen.
  Aronsson, Gunnar
  Stockholms universitet, Psykologiska institutionen.
  Den utbredda flexibiliteten: Ett försök att beräkna förekomsten av lågreglerade arbetsvillkor2012In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 18, no 1, p. 9-24Article in journal (Refereed)
 • 125.
  Allvin, Michael
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Mellner, Christin
  Stockholms universitet.
  Movitz, Fredrik
  Stockholms universitet.
  Aronsson, Gunnar
  Stockholms universitet.
  The Diffusion of Flexibility: Estimating the Incidence of Low-Regulated Working Conditions2013In: Nordic Journal of Working Life Studies, ISSN 2245-0157, E-ISSN 2245-0157, Vol. 3, no 3, p. 99-116Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to determine the actual occurrences of flexible working conditions and to demonstrate an instrument for their assessment. Flexibility is discussed as a concept and defined in terms of deregulation of work, and a corresponding increase in self-government and ambiguity. Using empirical data from a national survey of the Swedish labor force, the results show that almost half (47%) of the jobs on the Swedish labor market can be characterized as low, or even unregulated. This means that almost half of the Swedish work force is subjected to working conditions involving a nonnegligible requirement for self-government.

 • 126.
  Allvin, Michael
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Movitz, Fredrik
  Stockholms universitet.
  "Självständiga lärosäten": Om de förändrade villkoren för högre utbildning och universitetens normalisering2011In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 17, no 2, p. 59-73Article in journal (Refereed)
 • 127.
  Allvin, Michael
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Movitz, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Whose Side is Technology on Really?: On the Interdependence of Work and Technology.2017In: An Introduction to Work and Organizational Psychology: An International Perspective / [ed] N. Chmiel, F. Fraccaroli, & M. Sverke, Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2017, 3, p. 121-136Chapter in book (Refereed)
 • 128.
  Allvin, Michael
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Olsson, Helena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Torres, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Understanding Society: Research Activity Report (2007-2010) from the Department of Sociology2011Report (Other academic)
 • 129.
  Allvin, Michael
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Sverke, Magnus
  Do New Generations Imply the End of Solidarity?: Swedish Unionism in the Era of Individualization2000In: Economic and Industrial Democracy, Vol. 21, no 1, p. 71-95Article in journal (Refereed)
 • 130.
  Allvin, Michael
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Sverke, Magnus
  Generationsskillnader och individualisering - slutet för solidariteten?2002In: Medlemmen, facket och flexibiliteten: Svensk fackföreningsrörelse i det moderna arbetslivet, Arkiv, Lund , 2002Chapter in book (Other scientific)
 • 131.
  Allvin, Michael
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Wiklund, Per
  Härenstam, Annika
  Aronsson, Gunnar
  Frikopplad eller frånkopplad: om innebörder och konsekvenser av gränslösa arbeten1999In: Arbete och Hälsa, ISSN 0346-7821, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 132.
  Alm, John
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Konstruktionen av arbete: Hur det talas och skrivs om arbete i två Svenska dagstidningar2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 133.
  Alm, John
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Why some companies make the leap and others don't: En diskursanalytisk granskning av boken Good to Great2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 134.
  Almerén Persson, Sofia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Vad man än tar för sig, så ska man göra det så jäkla bra": En diskurspsykologisk analys av konstruktionen av den duktiga flickan i litteratur och samtal2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 135.
  Almqvist, Annika
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Bostadens betydelse i olika livsprojekt och livsformer1992In: Tidskrift för nordisk arkitekturforskning, no 1Article in journal (Other scientific)
 • 136.
  Almqvist, Annika
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Drömmen om det egna huset: Från bostadsförsörjning till livsprojekt2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Swedish housing research has disproportionately concentrated on the study of apartment blocks and on how to create functioning neighbourhoods and neighbourliness, as part of a national housing policy that aimed at building apartment blocks for ordinary families. Yet at the same time, most Swedish families with children have been choosing to live in an owner occupied house. How can this paradox be explained

  The starting point for Swedish housing policy - and therefore for Swedish housing research - has consequently been to foster equality and social justice in and through housing and town planning. In part this has aimed at providing better housing for working class people. But it has also aimed at easing the burden of work in the home, and it has done so by providing rationally planned housing and neighbourhoods, as well as well-developed public transport and other collective facilities. Alva Myrdal was a leading light in working for gender equility and has been an important source of inspiration for this approach to housing and town planning. Yet at the same time as this focus on equality was being pursued there were also strong currents favouring an approach that built on the strengths of gender differences and in particularly a view of women as housewives and home-oriented experts.

  Yet why have so many families taken the opportunity and chosen to move to an owner occupied house? In order to explain this, the positivistic tradition of housing research is indaquate. It is necessary to turn to the hermeneutic tradition of research on the meaning and significance of housing in a social and cultural context to look for answers.

  The social and cultural context can in turn be related to developments and issues in modernity. I argue that the continuing appeal of the owner occupied house even when most women are in paid employment needs to be understood against a background of increasing intimisation. This in turn can be seen as a reaction against the built-in tendency towards the development of individualisation. When people become increasingly home-oriented and inward- looking, the home as part of their lives increases in significance. The home in our time has become a free zone and a love project and so the owner occupied house appears to provide a better type of housing than an apartment in a multi-family building. This goes for men as well as women, despite the risk that traditional gender roles in the household can thereby be strengthened.

 • 137.
  Almqvist Höddelius, Annika
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Holmgren Reichler, Petra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Horisontell och/eller vertikal kommunikation: En studie av förändringsarbetet på ett omvårdnadsboende vid byte av huvudman2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom en fallstudie av en organisationsförändring har vi studerat de anställdas upplevelse av kommunikation i samband med huvudmannabyte. Organisationsförändringen berör ett omvårdnadsboende för äldre som genom ett anbudsförfarande byter huvudman. Syftet med fallstudien var att beskriva och analysera kvalitativt olika uppfattningar om den förändring som organisationen genomgått. Frågeställningarna rör hur de anställda talar om hur kommunikationen på arbetsplatsen såg ut innan, under och efter byte av huvudman. Tidigare forskning pekar på vikten av att uppmärksamma både horisontell och vertikal kommunikation i en organisation samt hur en arbetsledning på bästa sätt kan få en engagerad och delaktig personal som inte upplever stress och oro. Med utgångspunkt i det har vi valt att utgå från diskursanalys. Vår avsikt var att studera hur en diskurs skapas inom den organisation fallstudien berör. Av den anledningen valde vi att använda oss av gruppintervjuer för att klargöra det som gruppen anser vara viktigt.

  Vad vår fallstudie ger för handen är att före den nye huvudmannens tillträde till organisationen förekom ett sätt att kommunicera. Vilket skedde i form av samtal och dialog, i vertikal- både uppifrån och ned samt horisontell form. Det respondenterna beskriver är, att de under den tiden kände sig delaktiga och ansvariga. Under övergången uppstod vad vi vill beskriva som ett diskursivt brott där kommunikationen inte nådde fram, under den tiden kom den horisontella kommunikationen att öka. Efter att den nye huvudmannen tillträtt kom kommunikationen främst att ske via dokument och papper. Det har inneburit en ökad vertikal kommunikation som främst går uppifrån och ned samt att den horisontella kommunikationen mellan de anställda har minskat. Det har för respondenterna inneburit ett bristande engagemang där de dels uttrycker en känsla av att bli idiotförklarad då de blir tilldelade arbetsuppgifter utan en dialog. Men även en avsaknad av bekräftelse, där de upplever sig som osynliga så länge de bara arbetar på.

 • 138.
  Almqvist Lundblad, Veronica
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  DELAT LEDARSKAP: En uppsats om ett antal chefers upplevelser av delat ledarskap i praktiken2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 139.
  Alsayfi, Yemame
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Sund, Isabel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kallets vara eller icke vara: barnmorskeyrket  i relation till kalltanken2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I denna uppsats undersöks kalltankens innehåll och förekomst hos yrkesverksamma barnmorskor i Sverige. Med kalltanken menas idén att det finns ett högre syfte med valet av ett arbete. En typ av livsuppgift som utförs av delvis osjälviska incitament med en målsättning att göra gott för andra. Kalltanken, bland kvinnodominerade vårdyrken, så som sjuksköterskor och barnmorskor, har tidigare studerats i en historisk kontext och då ofta ställt i relation till yrkesgruppernas professionaliseringsprocess. Än idag är kalltanken kontroversiell och ses ofta som att den står i kontrast till förbättrade arbetsvillkor. Syftet med denna studie är att undersöka vilket innehåll barnmorskorna tillskriver kalltanken samt förekomsten av denna. Detta analyseras i ljuset av Max Webers teori om kall till arbetet, samt kompletterande begrepp om ett specifikt kvinnligt kall, från Åsa Andersson avhandling om sjuksköterskekårens professionaliseringsprocess. Kallet definierades teoretiskt till att bestå av tre beståndsdelar som sedan operationaliserades till elva påståenden som respondenterna värderade på en skalstege i en webbenkät med 260 respondenter. Då materialet analyserades med en faktoranalys och en efterföljande indexkonstruktion besvarades studiens två frågeställningar. Faktoranalysen fann tre bakomliggande faktorer, vilka tolkades representera ett sekulärt, ett kvinnligt och ett kristet kall. Dessa tre former av kall bildade varsitt summaindex varigenom respektive genomsnittspoäng tolkades representera förekomsten, vilken visade att samtliga faktorer var förekommande över skalans medelvärde hos barnmorskorna. 

  Nyckelord: Kallet, Kalltanken, Barnmorskor

 • 140.
  Alvemark, Anna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Petter, Hansson
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Det betydelsefulla skrattet: En kvalitativ intervju- och observationsstudie om standupkomiker2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Standupkomik är en underhållningsform som går ut på att en komiker håller ett monologt samtal innehållandes skämt inför en publik. Framträdandet tillåter reaktion, deltagande och engagemang från en publik. Standupkomikern återger en bild av vår vardagsverklighet som får människor att skratta. Detta fenomen har på senare tid ökat i popularitet och har, enligt tidigare forskning, förmåga att påverka individer och strukturer, vilket gör det viktigt att närmare undersöka fenomenet. Syftet med denna studie är att kunna säga någonting om standup som fenomen utifrån komikers uppfattningar. För att besvara syftet har följande fyra frågeställningar preciserats: 

  Ger standup upphov till gemensamma känsloupplevelser hos individerna inom scenen? Hur konstruerar komikern sina skämt? När skrattar publiken? Finns ett beroendeförhållande mellan standupscenen och samhällets strukturer?

   

  Empirin samlades in genom kvalitativa djupintervjuer, fältintervjuer och observation. Vid djupintervjuerna undersöktes standupkomikernas upplevelser om att utföra standup. Observationen, med tillhörande fältintervjuer, möjliggjorde en förståelse bortom komikernas egna självuppfattningar för att återskapa deras tolkningar. En djupgående analys av empirin har gjorts med utgångspunkt i socialkonstruktivism (Berger & Luckmann, Collins, Hochschild, Jenkins och Mead).

   

  Resultatet visar att vi med fördel kan förstå standup som en interaktionsritual och att känslor har betydelse vid framträdandet. Efter en lyckad ritual uppstår långvariga känslotillstånd av gemenskap och solidaritet. Standupscenen kan förstås som en institutionell ordning där förutbestämda regler påverkar individers beteenden, roller och normer. Komikerna konstruerar sina skämt utifrån sin upplevda identitet. Publiken legitimerar komikern och skämten genom att skratta. Överträder skämtet samhälleliga strukturer är sannolikheten liten att publiken legitimerar skämtet. Vidare legitimerar skämten även samhällsordningen och den institutionella ordningen som standupscenen utgör.

 • 141.
  Amami, Azita
  et al.
  Karolinska institutet.
  Hammarström, Gunhild
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Dahlin, Anna
  Karolinska institutet.
  Olt, Helen
  Karolinska institutet.
  Transkulturellt förhållningssätt och lika rättigheter inom Solna stads äldreomsorg2008Report (Other academic)
 • 142.
  Anderberg, Ellinor
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Durkheim and the birth of economic sociology: Review2013In: International Journal of Social Economics, ISSN 0306-8293, E-ISSN 1758-6712, Vol. 40, no 8, p. 755-756Article, book review (Other academic)
 • 143. Andersen, Jan
  et al.
  Hugemark, Agneta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Bjelke, Bjarne R.
  The market of personal assistance in Scandinavia: Hybridization and provider efforts to achieve legitimacy and customers2014In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, ISSN 1501-7419, Vol. 16, no Supplement: Personal Assistance, p. 34-47Article in journal (Refereed)
 • 144. Andersen, Svein
  et al.
  Burns, Tom R.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Societal Decision-making: Democratic Challenges to State Technocracies1992Book (Other academic)
 • 145.
  Andersson, Alice
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Revin, Rebecca
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Tidsbegränsade anställningar: En kvalitativ studie utifrån ett arbetsgivarperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka uppluckrade anställningsformer utifrån ett arbetsgivarperspektiv. I Lag (1982:80) om anställningsskydd är tillsvidareanställningen huvudregel och anställningsformen är en stark norm i det svenska samhället. Lagen ger utrymme för olika former av tidsbegränsade anställningar vilka organisationer kan använda sig av för att uppnå flexibilitet och för att kunna anpassa sig efter marknadens krav. Debatten om den tidsbegränsade anställningen är splittrad i två läger och tar främst ett arbetstagarperspektiv. Studiens valda arbetsgivarperspektiv och syfte grundar sig i en vilja att komplettera debatten och ge en vidare förståelse för tidsbegränsade anställningar utifrån ett annat perspektiv än det som vanligen gjorts. För att uppfylla studiens syfte har kvalitativa intervjuer med chefer och HR-ansvariga på fyra svenska företag genomförts. Den svenska arbetslagstiftningen och dess institutionella påverkan skapar tillsammans med relevanta flexibilitetsbegrepp studiens teoretiska ramverk. Resultatet visar att det finns en vilja från arbetsgivarens sida att uppnå flexibilitet. Resultatet visar även att arbetslagstiftningens utformning är en stor påverkansfaktor som dels innebär en utmaning i och med dess reglerande ramverk och dels öppnar upp för möjligheter att anställa under begränsad tid, vilket kan skapa större flexibilitet. En slutsats som dras är att om den tidsbegränsade anställningen används på rätt sätt så kan den gynna alla inblandade intressenter.

 • 146.
  Andersson, Catrin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Facebooks påverkan på självkänslan: en kvalitativ studie om hur självkänslan påverkas av ett aktivt Facebookanvändande2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Facebook är ett populärt nätvert som många använder sig av i dagens läge. I och med att Facebook är en plats där man ständigt interagerar med andra människor är jag intresserad att ta reda på hur självkänslan påverkas av ett aktivt Facebookanvändande vilket även är syftet med hela uppsatsen. Mina frågeställningar är:

  Hur påverkas självkänslan av att använda Facebook?

  Vilka specifika funktioner bidrar till att påverka självkänslan?

  För att ta reda på detta har jag använt mig av kvalitativa intervjuer som jag har utfört på fyra aktiva användare. I min analys har jag kommit fram till att Facebook påverkar självkänslan både positivt och negativt. Jämförelsen med andra personers profiler har främst en negativ påverkan, men kan även fungera som motivation till att själv prestera bättre. Bekräftelse i form av "likes" och fina kommentarer visade sig endast ha en positiv påvkeran på självkänslan. De specifika funktioner som bidrar till att påverka självkänslan är statusuppdateringar, bilder, gilla-funktionen samt möjligheten att få positiva kommentarer av andra personer.

 • 147.
  Andersson, Catrine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Adoptivföräldraskap en stabil essens?: En diskussion av tvåsamhetsbegreppet utifrån adoptionsforskning2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 148.
  Andersson, Catrine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Det undflyende prefixet: Svensk sociologisk forskning om sexualitet från 1964 till 20032005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 149.
  Andersson, Catrine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hundra år av tvåsamhet: Äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-20092011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the thesis is to study the concept of marriage and discursive constructions linked to marriage in Swedish policy documents, SOU, 1909-2009. Focusing on marriage as a formal institution, and on form, rather than content – marriage is considered one of several ways of regulating intimate relationships, and the analysis is thus centred on the intimate and erotic aspects of marriage as an institution. Using queer and sociological theories on late modern intimacy, state regulation and concepts of norms, theoretical tools which make possible exploring historical discursive shifts of heteronormativity and coupledom are developed. Policy documents (SOU) are analysed using discourse analysis inspired by archaeology and history of concepts. In three chapters, each covering a part of the period 1909-2009, the discursive landscape of state intervention in marital and other coupled relations is traced. Three themes emerge in this analysis. Firstly, a discursive movement can be seen, from marriage, as a morally superior form of relation, to family, as one of several more or less encouraged forms of relations. Secondly, in using the theoretical framework of heteronormativity, it is suggested that heteronormativity is reshaped in paradoxical ways. The seemingly non-heteronormative, gender neutral marriage law introduced in 2009 was built discursively on a concept of love used from the 1980s in these materials for motivating extended civil rights for homosexuals. It was, however, a logic of love based on difference and essentialised homosexual identity. A non-heteronormative law was thus introduced on a heteronormative discursive basis, enforcing extended norms of coupledom in the process. Thirdly, the question of what discursive role marriage plays in relation to society is explored. By enforcing differentiation between sexual and non-sexual, reproductive and non-reproductive, coupled and non-coupled relationships, social order is maintained. For one hundred years, despite major changes, coupledom is constant.

 • 150.
  Andersson, Elisa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Wingqvist, Josefine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Hemmasittare: En kvalitativ studie om professionellas arbete med barn som inte går till skolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hemmasittare är ett relativt nytt begrepp som innefattar barn som isolerar sig i hemmet och inte går till skolan. Denna studie har fokuserat på barn i grundskoleålder som omfattas av skolplikten. Syftet med studien är att studera vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom att ett barn blir hemmasittande, hur professionella arbetar med hemmasittare i Uppsala kommun samt hur aktörer samverkar med varandra i arbetet med hemmasittare. Datainsamlingen till studien skedde via semistrukturerade intervjuer med nio stycken professionella som inom sitt yrke har kommit eller kommer i kontakt med hemmasittare. Intervjuerna transkriberades, kodades och tematiserades och därefter analyserades resultatet. Systemteori och empo-werment är de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. Studiens resultat visade att det finns flera tänkbara orsaker som kan ligga bakom hemmasittande, men de flesta av informanterna sammankopplade hemmasittande med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Det som tycks saknas i arbetet med hemmasittare är en klinisk insats anpassad för hemmasittaren och som fokuserar på att specifikt hjälpa denne. Resursbrist och ekonomiska åtstramningar lyftes fram som svårigheter i arbetet. En del av informanterna upplevde att samverkan mellan de professionella fungerade bra i arbetet med hemmasittare medan andra menade att det är där det brister i arbetet. Det viktiga för ett framgångsrikt arbete tycks vara att arbeta förebyggande, upptäcka frånvaro i tid samt att det finns en väl fungerande samverkan mellan skola, familj och andra aktörer.

1234567 101 - 150 of 4471
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf