uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 2866
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Andersson, Anton
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Asplund, Anton
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Kunskapsintressen och kunskapemfaser i textböcker i NO för mellanstadiet: En kvalitativ innehållsanalys av hur ämnesområdet materiens uppbyggnad framställs i textböcker2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka och analysera vilka syften som synliggörs i framställningen av ämnesområdet materiens uppbyggnad i textböcker i de naturorienterade ämnena för mellanstadiet. Att lärare tänker på hur de framställer ett kunskapsinnehåll är viktigt och bör synliggöras för eleverna, men är ändå något som kanske inte prioriteras. Läroböcker är ett vitalt hjälpmedel som underlättar tidskrävande lektionsplaneringar, men lärare har ont om tid att analysera innehållet i dessa böcker. Därför har sex olika textböcker analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys och analysverktygen kunskapsintressen samt kunskapsemfaser. Analysverktygen handlar om kunskapen inom respektive om ett ämnesområde. Med utgångspunkt ur analyserna har sedan en jämförelse mellan de olika textböckerna utförts för att kunna diskutera potentiella konsekvenser av olika textboksinnehåll.

   

  Resultatet av den studie som genomförts visade att de flesta av de fyra kunskapsintressena och de fem kunskapsemfaserna kunde upptäckas. Analyserna redovisas med hjälp av en analys för respektive textbok samt översiktstabeller. Lärare kan ha nytta av resultatet då det kan ge en inblick i vad de måste komplettera sin undervisning med. De nämnda analysverktygen har också varit viktiga att belysa och uppmärksamma för lärare då kunskapsintressen och kunskapemfaser kan användas som hjälpmedel i deras arbete.

 • 102.
  Andersson, C.
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Gustafson, K.
  Lindblad, S.
  Pérez Prieto, H.
  From Childhood to Adolescense in the Context of Schooling: points of departure and preliminary findings. Draft version of paper presented at the 1998 NYRIS meeting in Reykjavik,1998Conference paper (Other scientific)
 • 103.
  Andersson, Catharina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences.
  Läras för skolan eller skolas att lära: tankemodeller i lärarutbildning1995Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 104.
  Andersson, Christina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences.
  The children of Maria: adolescent substance abusers, their families and schooling1993Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 105. Andersson, Christopher
  et al.
  Andersson, Nicklas
  "Varför får man bara ta beigt papper?": Barns aktörskap i ateljén2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie syftar till att undersöka om barn har möjlighet till eget aktörskap i förskolans ateljé. I vår studie utgår vi från ett barndomssociologiskt perspektiv. Vi betraktar barn som aktiva aktörer då de, utifrån egen förmåga, kan handla och reflektera. Vi ser barn som kompetenta och sociala individer som genom erfarenheter och möjligheter kan utveckla, utnyttja sitt aktörskap i förskolans ateljémiljö. För att uppnå vårt syfte har vi observerat två förskolor för att kunna se om barn har möjlighet till att ta egna initiativ i ateljén. Vi observerade situationer utifrån ett observationsschema där vi kategoriserade barns initiativtagande i möjlighetssituationer där barnet, pedagogen och rummet var viktiga faktorer. Vi observerade även när barnen förhindrades att ta eget initiativ. Vi har också fotograferat delar av ateljén för att med stöd av bilder kunna titta på bland annat åtkomlighet av material för barn. Vi kom fram till att barnen gjorde aktiva val, samt erbjöds möjligheter, för att utöva och utveckla sitt aktörskap. I många situationer har barnens aktörskap visat sig genom att barnen exempelvis fått komma med åsikter och blivit hörda. Där av har de kunnat påverka sin situation i ateljén.

 • 106.
  Andersson Chronholm, Jannika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Physics Didactics.
  Studievägledare och lärare har en nyckelroll2011In: Fler som Kan: Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? / [ed] Skolverket, Stockholm: Skolverket , 2011, p. 78-90Chapter in book (Other academic)
 • 107.
  Andersson, Fanny
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hammarström, Linnéa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lärare om lärande: En studie om lärares tankar kring begreppet lärande och ordet stimulera i läroplanen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att analysera hur F-6 lärare utifrån läroplanen uppfattar begreppet lärande och hur de tänker på samspelet med att stimulera. Frågeställningarna för studien är: 1. Hur ser F-6 lärare på begreppet lärande? 2. Hur definierar F-6 lärare ordet stimulera? 3. Hur tänker F-6 lärare på samspelet mellan lärande och stimulera i sin undervisning och planering? De teoretiska utgångspunkterna för studien är de konstruktivistiska och sociokulturella perspektiven och metoden som har använts är en kvalitativ enkätstudie.

   

  Studien analyserades utifrån tre kategorier, vilka var: vilka årskurser lärarna undervisade i, hur länge de har arbetat och om de arbetar i en liten eller mellanstor kommun. Resultatet från studien visade att det finns många definitioner till lärande men att det inte finns en entydig definition av lärande. Många av lärarna tyckte alla definitioner stämde in bra men fler lärare tyckte att de definitionerna från det sociokulturella perspektivet stämde in bättre än de från det konstruktivistiska perspektivet. De synonymerna som F-6 lärarna tyckte stämde in bäst på ordet stimulera var inspirera, entusiasmera, sporra och stärka. Resultatet visade även att lärare har ett samspel mellan lärande och stimulera i både undervisningen och planeringen, men att de tänker mer på lärande i båda sammanhangen.

 • 108.
  Andersson, Fia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Stockholms universitet.
  Att leda specialpedagogiska insatser2012In: Lärare som ledare: - i och utanför klassrummet / [ed] Gunnar Berg, Frank Sundh, Chrster Wede, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, 1:1, p. 191-208Chapter in book (Other academic)
 • 109.
  Andersson Hamrén, Sanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Välmående eller viljan att leva upp till idealet?: En kvantitativ studie om kvinnors motivation i förhållande till gymträning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka motivationsfaktorer som motiverar kvinnor till att träna på gym. Detta gjordes genom att besvara tre frågeställningar som formulerats utifrån syftet; Hur relaterar kvinnor sin gymträning till rådande kroppsideal? Hur resonerar kvinnor angående gymträning i relation till hälsa? Vilka interna och externa motivationsfaktorer ligger bakom kvinnors gymträning? För att besvara dessa frågeställningar och undersöka kvinnors träningsmotiv utformades en enkätundersökning som sedan genomfördes på 56 kvinnliga respondenter. Den kvantitativa undersökningen möjliggjorde framtagandet av statistiska samband och beräkningar som påvisar svaren på ovanstående frågeställningar. Studien bygger på en eklektisk teori som förenar teorier om inre- och yttre motivationsfaktorer med en teori om normer. Tidigare forskning på områdena motivation, kvinnor, träning och ideal har förutom ovanstående tagits i beaktning.

   

  Den från enkätundersökningen erhållna empirin analyserades och tolkades med hjälp av studiens eklektiska teori där teorier om inre- och yttre motivation kombinerats med en teori om normer. Empirin visade att kvinnorna i den här undersökningen mestadels tränade som följd av inre motivation som fysiskt- och psykiskt välmående, förbättrad ork och uppfattningen av att träning är roligt. Däremot framkom också en annan aspekt som visar att de kvinnliga respondenterna upplever yttre motivationsfaktorer som krav och förväntningar vilket påverkar deras kroppsuppfattning samt relationen till träning negativt. Resultatet av den analyserade empirin visade även att inre motivation lägger grund för positiva spiraler gällande motivationsnivåer medan yttre motivation riskerar försätta individen i onda cirklar och leda till latent motivation. Dessutom visade resultatet att det förekom skillnader i motivationsfaktorer mellan yngre och äldre.

 • 110.
  Andersson, Ida
  Gotland University, Institutionen för speldesign, teknik och lärande.
  "Du får barn som älskar det ni gör": den tematiska undervisningens konsekvenser för elevers lärande — en kvalitativ undersökning2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar varför några utvalda pedagoger arbetar tematiskt samt deras förhållningssätt till den tematiska undervisningen. I uppsatsen ställer jag frågor om vad de intervjuade pedagogerna anser att en tematisk undervisning kan ha för konsekvenser på elevers inlärning. Undersökningen omfattar även om pedagogerna tror att läsutvecklingen kan gynnas genom tematisk undervisning. Definitionen av vad tematisk undervisning är har hämtats ur litteratur om ämnet och utgörs av att ämnen integreras, en erfarenhetsbaserad undervisning och att inte ha en läromedelsstyrd undervisning.Jag använt mig av kvalitativa samtalsintervjuer som metod för min undersökning. I det huvudsakliga resultatet syns att de medverkande pedagogerna anser att tematisk undervisning kan vara gynnsamt för elevers inlärning. De slutsatser som jag då kan dra är att tematisk undervisning är gynnsamt på grund av att olika ämnen integreras inom temat och då bildar en helhet för eleven. Den är också gynnsam på grund av den erfarenhetspedagogiska riktningen den tematiska undervisningen ofta antar.

 • 111.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lind, Andrea
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Snälla läs för mig: En observation-, intervju-, enkätstudie rörande barns förutsättningar för högläsning i förskolan och i hemmet.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning I och med den nya läroplanen för förskolan som träder i kraft juli 2019, kommer äntligen högläsningen stå med och detta var en av anledningarna till denna studie. Genom att högläsningen skrivs in i läroplanen tror vi att den kommer få mer plats i förskolan. Vårt syfte med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning, i vilket syfte och med vilken effekt barn idag blir höglästa för dels i hemmet, dels i förskolan. För att samla in materialet har vi observerat barn och förskollärare under högläsningssituationer, Andrea har intervjuat förskollärare i Uppsala och Knivsta kommun. Jenny har gjort en enkätundersökning via internet till vårdnadshavare med barn i ålder 3–5 år. Studien har utgått från det sociokulturella perspektivet och några relevanta begrepp ur denna teori som ”mediering” och ”proximala utvecklingszonen”. Vi har även lutat oss mot begreppet ”literacy”. Resultatet visade att både förskollärare och vårdnadshavare vi vände oss till ansåg att högläsning är betydelsefullt och att barns språkutveckling främjas via den. Förskollärarna använde inte högläsningen enbart till att läsa utan de hade ett syfte med boken som att diskutera dilemman, värdegrundsfrågor, olika teman och känslor. 98 procent av 128 vårdnadshavare läser för sina barn och över 65 procent dagligen och över 70 procent ansåg att förskolans högläsning är mycket viktig. Genom observationerna kunde vi utläsa att barnen hade ett intresse och engagemang för högläsningen och i hemmen var det barnen som tog initiativ mest till läsningen. Denna studie bekräftar att barns högläsning är en viktig del i deras vardag och kunskaps berikande.

 • 112.
  Andersson, Joacim
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Kroppsliggörande, erfarenhet och pedagogiska processer: en undersökning av lärande av kroppstekniker2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis is to theoretically explore and empirically analyse practical embodied knowledge in educational settings. In accordance to this aim an approach of body pedagogics is used in combination with classical pragmatism, using foremost William James’ and John Dewey’s concepts of experience, meaning, inquiry and habit. In addition, these concepts are combined with an idea of reflexive body techniques.

  A main focus lies on investigating the learning of body techniques in dinghy sailing by studying the process and the product of teaching and learning, the role of the instructor for sailors’ learning and the interplay between teaching and learning. The thesis entails three case studies consisting of video recordings of dinghy sailing, all using a combination of theoretical explorations and practical epistemology analysis (PEA). Empirical focus lies on how sailors grow into purposeful body techniques by taking the measure of their ongoing, continuous experience while coordinating their movements with the environment. The analyses show how understandings and bodily skills are simultaneously used in the educational situations where the dinghy sailors have to handle both the environment and various instructions given by the trainer. The result is presented through a descriptive model, comprising theoretical explorations and empirical analysis, through which it is possible to emphasise both the process and the content of the learning of body techniques. The methodological contribution of the thesis thus also consists of developed tools for analysing processes of body pedagogics at a micro level.

   

  List of papers
  1. I am sailing: towards a transactional analysis of 'body techniques'
  Open this publication in new window or tab >>I am sailing: towards a transactional analysis of 'body techniques'
  2013 (English)In: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  In recent years there has been a growing interest in questions related to embodiment and learning.Within the field of ‘body pedagogics’ great efforts have been made to develop theory andmethodology that can deal with the corporeal aspects of experience and knowledge withoutadopting any form of dualistic conceptions of body/mind and organism/environment. This articleconnects to this body of research. The purpose is to first present a synthesis of James’ radicalempiricism, Dewey’s transactional understanding of experience and learning and Marcel Mauss’concept of ‘body techniques’ and the notion of education embedded in it. Against the backgroundof this theoretical development, and with a Transactional Model of Analyzing Bodying (TMAB),we then show how we can analytically come to terms with different dualistic problems that researchinto ‘body pedagogics’ has to deal with. We use an empirical example of dinghy sailing to createknowledge about what we learn when learning embodied knowledge, and how this learning takesplace. We argue that experience is an important concept for understanding the acting knowinghuman being, describing how experience is organized and developed and outlining how thisorganization can be understood as learning. We hold that situations where someone learns toembody certain knowledge are cases of overt actions, in which we can see what kinds of relationsare created and how these relations become meaningful for further action.

  Keywords
  Experience; Body Pedagogics; Body Techniques; Learning; Transaction; Radical Empiricism; Sailing; Video Analysis
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-219371 (URN)
  Available from: 2014-02-27 Created: 2014-02-27 Last updated: 2017-12-05
  2. A transactional way of analysing the learning of 'tacit knowledge'
  Open this publication in new window or tab >>A transactional way of analysing the learning of 'tacit knowledge'
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  National Category
  Pedagogy
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-219372 (URN)
  Available from: 2014-02-27 Created: 2014-02-27 Last updated: 2016-05-15
  3. Intelligent action as immanent meaning: A “Bodying” Learning Analysis of Dinghy Sailing
  Open this publication in new window or tab >>Intelligent action as immanent meaning: A “Bodying” Learning Analysis of Dinghy Sailing
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  National Category
  Pedagogy
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-219373 (URN)
  Available from: 2014-02-27 Created: 2014-02-27 Last updated: 2016-05-15
 • 113.
  Andersson, Joacim
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Garrison, Jim
  Virginia Tech, School of Education, Blacksburg.
  Östman, Leif
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Intelligent action as immanent meaning: A “Bodying” Learning Analysis of Dinghy SailingManuscript (preprint) (Other academic)
 • 114.
  Andersson, Joacim
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Maivorsdotter, Ninitha
  School of Health and Education, University of Skövde, Sweden.
  The "body pedagogics' of an elite footballer's career path - analysing Zlatan Ibrahimovic's biography2017In: Physical Education and Sport Pedagogy, ISSN 1740-8989, E-ISSN 1742-5786, Vol. 22, no 5, p. 502-517Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Pedagogical research on career is encouraged to not limit sport learning to athletic skills, coaching effectiveness and coach-athlete relationships, but to also focus on learning in a multidimensional sense in the context of an athlete's individual and social biography. This article examines an elite athlete's career path as a body pedagogic phenomenon involving processes of self-transformation in relation to practical, social and embodied environments.

  Purpose: The purpose is to analyse the career path of the elite footballer Zlatan Ibrahimovic by focusing on how different learning environments relate to different embodiments of techniques and skills and how values and norms shape professionalism.

  Theoretical frameworks: A combined framework of body pedagogics and John Dewey's theory of aesthetic experience is used to understand an elite career path as a learning trajectory involving different self-transformation means. Hence, the elite athlete is viewed as a career climber who creates his own educational pathway and engages in processes of participating, acquiring and becoming.

  Data analysis: A practical epistemology analysis (PEA) with a focus on aesthetic judgements is used to analyse the narrative of Zlatan's career path as it is portrayed in the biography I Am Zlatan: My Story on and Off the Field. One major theme is identified, namely that Zlatan develops from being a dribbler to a striker. Against this background, Zlatan Ibrahomovic's self-transformation is scrutinised in relation to three different sub-themes (suburb, arena and team) in three different ways (auto-didactic, education and educator) to create distinct and heterogeneous forms of knowledge in support of professional artistry.

  Results: The analysis offers an elaborated empirical description of how the means and ends of self-transformation develop reciprocally throughout Zlatan's elite career and how this relates to practical, social and embodied environments. Examples of body pedagogic outcomes are: (1) different commitments to training, team culture and the coach-athlete relationship (social), (2) that Zlatan uses his dribbling skills more purposefully for scoring goals and satisfying the coach (embodied) and (3) that he is able to win different leagues and titles with different teams (practical).

 • 115.
  Andersson, Joacim
  et al.
  Orebro Univ, Sch Hlth, Orebro, Sweden.
  Risberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  The walking rhythm of physical education teaching: an in-path analysis2019In: Physical Education and Sport Pedagogy, ISSN 1740-8989, E-ISSN 1742-5786, Vol. 24, no 4, p. 402-420Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: While studies of teaching frequently preserve an interest in teacher-pupil encounters that take place in certain spots, this article shows how teachers' can be understood as in-path instructors, which is significant for student-based learning. This complements studies that have mainly focused on teachers instructional work taking place at certain spots.

  Purpose: The purpose is to describe how a PE teacher's rhythmic labouring of the diverse settings in the gym creates a learning environment. By examining emplacement (spatial) and empacement (temporal) as important aspects of how learning environments are constituted, this article contributes a framework for studying and analysing a teacher's work from a moving vantage point.

  Conclusions: Based on a video ethnographic approach and using a wearable camera attached to the teacher's chest, the analysis of a station-wise lesson show how the teacher frequently covers a large part of the room and creates a web of educational challenges and possibilities. These brief encounters are identified as important tools that support each pupil's rhythm and engagement in the learning activities and maintain the corporate rhythm of a class. Furthermore, by analysing the teacher's temporal and spatial walking technique, which helps the pupils to transit between and accomplish practical exercises, the article highlights how the teacher's ability to support pupils' progression partly builds on a regional knowledge that is cultivated by the array of encounters.

 • 116.
  Andersson, Joacim
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Östman, Leif
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  A transactional way of analysing the learning of 'tacit knowledge'Manuscript (preprint) (Other academic)
 • 117.
  Andersson, Joacim
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Östman, Leif
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  A Transactional Way of Analysing the Learning of ‘Tacit Knowledge’2015In: Interchange, ISSN 0826-4805, E-ISSN 1573-1790Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Methodological challenges point to a reconceptualization of ‘tacit knowledge’ to ‘tacit knowing’. The paper outlines the concept of ‘tacit knowing’ and explores the need for educational research to reformulate questions about tacit knowledge as a practical learning concern. Using John Dewey’s transactional perspective on learning ‘tacit knowing’ is analysed as embodiment of knowledge. An approach of ‘body pedagogics’ is used to frame this analysis. From a perspective of ‘body pedagogics’ our bodily being and the actions we perform as such beings cannot be reduced to neither cultural nor subjective experience. Rather, we are in a continuing educating process when it comes to our bodies (Shilling and Mellor 2007, p. 533). On the background of this a transactional model of learning is developed that recognises educative bodily experiences in relation to ‘tacit knowing’. A sailing vignette is used to show that ‘tacit knowing’ becomes visible in a sailor’s embodied inquiry of which situated epistemic relations it is necessary to embody to acquire a certain ‘body technique’. Empirical focus lies on how dinghy sailors grow into purposeful ‘body techniques’ (Mauss, Econ Soc 2(1):70–88, 1973) by taking the measure of their ongoing, continuous experience while coordinating their movements with the environment. The analysis show how understandings and bodily skills are simultaneously used in the educational situation where the dinghy sailor has to handle both the environment and various instructions given by the trainer. Thus, ‘tacit knowing’ in dinghy sailing is not merely a collection of motor skills, but rather the grasping, in the practical embodied way, of physical principles.

 • 118.
  Andersson, Josefin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Åström, Ulrika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  ”Att eleverna förstår vad de läser”: En intervjustudie om lärares uppfattningar av läsförståelse utifrån materialet En läsande klass2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 119.
  Andersson, Julia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Sund, Mika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Det har med teknik att göra: En kvalitativ intervjustudie om digital kompetens2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie grundar sig i regeringens beslut att revidera skolans styrdokument för att förtydliga skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Under vår verksamhetsförlagda praktik märkte vi att det fanns en osäkerhet kring dessa förändringar hos verksamma lärare. Syftet med denna studie är således att undersöka hur lärare i mellanstadiet uppfattar digital kompetens och hur de uppger att de arbetar med det. För att ta reda på detta har vi gjort kvalitativa forskningsintervjuer med en fenomenologisk ansats. Vi har intervjuat sex lärare från tre olika skolor, varav två ligger i Uppsala och en i Västerås.

  Resultatet av denna studie visar att lärarna beskriver digital kompetens på olika sätt. Tre beskrivningar som majoriteten av lärarna gav var användandet av teknik, programmering och ett kritiskt förhållningssätt. Resultatet visar även att majoriteten av lärarna anser sig själva ha en relativt god digital kompetens, däremot skiljer lärarnas uppfattning om vad de anser sig vara bra på och vad deras begränsningar är. Majoriteten av lärarna har även en positiv inställning till att arbeta med digital kompetens, men de ser både möjligheter och svårigheter med det. Majoriteten uttryckte att digital kompetens i skolan är viktig, men trots detta finns det vissa saker som lärarna är kritiska mot. Av resultatet framgår det också att lärarna arbetar med digital kompetens i förhållande till digitala verktyg, olika förhållningssätt på nätet och programmering.

 • 120. Andersson, Linnéa
  et al.
  Karlsson, Susanna
  Retorik i klassrummet: En fallstudie om lärares ickeverbala kommunikation2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 121.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Bäckman, Jennie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "Man föds inte till kvinna, man blir det": En litteraturvetenskaplig filmanalys ur ett genusperspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 122.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Bäckman, Jennie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Skrift och bild i läromedel: en multimodal läromedelsanalys av ett traditionellt och ett digitalt läromedel i svenska.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 123.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Mattsson, Tekla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Våga ifrågasätta, våga se.: En kvantitativ studie om barn som far illa och förskolepersonalens anmälningsskyldighet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Majoriteten av barnmisshandelsfall, 80 procent, begås av vårdnadshavare eller nära släkting. Barnmisshandel omfattar flera typer av misshandel: fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp och försummelse. Undersökningar visar att 44 procent av barn har någon gång blivit utsatt för någon form av barnmisshandel. Många barn spenderar största delen av sina dagar i förskolan och därmed mer tid med förskolepersonal än sina egna föräldrar. Därför blir de som arbetar i förskolan oerhört viktiga som dagligen möter barn och vårdnadshavare. Tidigare forskning visar att endast en minoritet av förskolepersonalens misstankar om att ett barn far illa leder till orosanmälan.

   

  John Bowlbys anknytningsteori har använts för att analysera förskollärares förståelse av barn som far illa. För att analysera förskolepersonalens beslutsamheter kring att utföra en orosanmälan har vi tagit hjälp av Hans Berglinds handlingsteori.

   

  Vi har använt oss av kvantitativ enkätstudie över internet, där vi har fått in 80 respektive 86 svar genom två enkäter. Resultatet i vår studie visar att 94,2 procent av förskolepersonalen haft misstankar om barn som far illa i förskoleverksamhet. Vi har även kunnat urskilja hur relationen till vårdnadshavare kan vara problematisk i förhållande till förskolepersonalens anmälningsplikt. Denna betydelsefulla fråga uppmärksammas inte tillräckligt vilket det stora mörkertalet bekräftar och en handlingsplan mot detta måste införas. Vi vet att förskolepersonalen kan göra oerhört stor skillnad om de lyckas se och stoppa att barn far illa.

 • 124.
  Andersson, Malin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Jansson, Therece
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "Nej, nej, mina. Bara mina leksaker": En intervju- och observationsstudie om konflikter och konflikthanteringsstrategier hos förskollärare och de yngre barnen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie bygger på barnobservationer och kvalitativa intervjuer med förskollärare. Syftet är att undersöka konflikter som kan uppstå i samband med de yngre barnens fria lek på förskolan, samt att ta reda på vilka konflikthanteringsstrategier förskollärare och barnen använder sig av när konflikter uppstår mellan de yngre barnen som är i åldrarna 1-3 år. Vi har valt att studera de yngre barnen då forskning i ämnet främst finns inom skolans värld. Utifrån forskning har vi utgått från begreppen prosocial konflikthanteringsstrategi, enad konflikthanteringsstrategi, ensidig konflikthanteringsstrategi och accepterande konflikthanteringsstrategi i vår frågeställning om vilka konflikter som uppstår i de yngre barnens fria lek samt vilka konflikthanteringsstrategier förskollärare och barn använder sig av. Resultatet visar att många konflikter sker dagligen i förskolan mellan de yngre barnen och den vanligaste förekommande konflikten var om leksaker/föremål. Konflikthanteringsstrategier som förskollärare och barn använde sig av varierade efter situation men den främst förekommande var ensidig konflikthanteringsstrategi. Slutsatsen av detta är att konflikter är komplexa och det finns inget rätt sätt att lösa en konflikt på. Konflikter följer oss genom livet och är oundvikliga vilket gör att konfliktarbetet bör synliggöras och lyftas redan hos de yngre barnen. Barnens möjlighet till delaktighet i sina egna konflikter och konflikthanteringsstrategier är ett utvecklande och lärande. 

 • 125.
  Andersson, Marielle
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Kompetenser och utvecklingsbehov hos personal som arbetar på boenden för personer med funktionsnedsättningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 1994 fastställdes en ny lag som kom att heta Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. I och med denna lag förändrades bland annat yrkesrollen för personal som arbetar på boenden för personer med funktionsnedsättningar. Från att personalen haft en mer vårdande roll blev den nu mer stöttande i individens utveckling mot ett så självständigt liv som möjligt. Den nya lagen innebar också att ett större krav skulle ställas på personalen och dennes kompetens för arbetet. Det blev arbetsgivarens uppgift att se till att personal med rätt kompetens arbetar inom yrket och att de som saknar väsentlig kunskap ska få denna genom utbildning.

  Även om förändringar har genomförts inom dessa verksamheter, går det att idag se att utvecklingen inte skett så snabbt som den borde ha gjort. Arbetsgivare uppfyller inte de krav som lagen och Socialstyrelsen ställer, vilket medför att personalen saknar kompetenser som är av stor vikt för deras arbete.

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personal, som arbetar i verksamheter för personer med funktionsnedsättningar, upplever sitt kompetensutvecklingsbehov samt hur de lär och får den kompetens de behöver i sitt arbete. För denna uppsats har en enkätundersökning gjorts, och personliga intervjuer har hållits, med personal som arbetar på boenden för personer med funktionsnedsättningar. Resultatet av undersökningen visar att personalen anser sig ligga på en hög kompetensnivå, även om det går att se att alla inte delar denna uppfattning, då de menar att det finns personal som inte är medvetna om sitt eget utvecklingsbehov. Det finns kompetenser som är av stor vikt för detta yrke, bland annat kunskap om olika funktionshinder och samtalsmetodik, samt pedagogisk utvecklingsförmåga. Trots att dessa kunskaper och kompetenser är viktiga att ha i yrket, går det att i resultatet se att det finns ett stort behov hos personalen att utvecklas inom bland annat dessa områden.

  Resultatet visar även att en blandning av erfarenhet och teoretisk kunskap är bra att ha i detta arbete. Lärandet på arbetsplatserna varierar och personal delar med sig olika mycket av sina egna erfarenheter och kunskaper. Mycket av arbetsuppgifterna går på rutin och det finns nästan ingen tid avsatt för personalen att reflektera över sin arbetsinsats. Detta är något som efterfrågas, då flera anser att det finns ett behov att tillsammans i personalgruppen diskutera och reflektera över uppkomna situationer och händelser.

  Motivationsnivån inom denna yrkesgrupp att lära sig och utvecklas, tror respondenterna i undersökningen beror på vem man är som person. De som känner sig motiverade är också de som deltar i utbildningar. I resultatet kan man se att uppmuntran från cheferna att lära och utveckla verksamheterna kan bli bättre, vilket skulle kunna motivera fler. En annan viktig aspekt i resultatet då det kommer till motivation, är den låga yrkesstoltheten som finns hos personalen. Om fler börjar ta ansvar för sitt arbete och sin egen utveckling, kan denna negativa stämpel försvinna och fler skulle kunna bli motiverade i sitt vardagliga arbete.

 • 126.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Duarte Walker, Eugenia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Informellt kunskapsutbyte i arbetslivet: -en kvalitativ studie om möjligheter och hinder vid informellt kunskapsutbyte mellan medarbetare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 127.
  Andersson, Mikael
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hur kan implementering av innovationer påskyndas i organisationer?: - en ledarskapsfråga2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 128.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lind, Gustav
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Autentiska matematikuppgifter: En undersökning om elevers och lärares uppfattningar2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att analysera autentiska matematikuppgifter från matematikböcker som används i dagens svenska skolor. Definitionen av vad autentiska uppgifter är skiljer sig åt och här återges definitioner från Kim Beswick (2010) och Torulf Palm (2009) som är framstående forskare inom området. Vidare har Sullivan och Mornane (2014) undersökt vad elever anser om utmanande matematikuppgifter och kommit fram till att utmanande uppgifter ökar många elevers motivation och intresse för ämnet. Dock har det noterats att forskning tycks saknas kring vad elever och lärare anser om autentiska matematikuppgifter. Med hjälp av Kim Beswicks (2010) och Torulf Palms (2009) definitioner av autentiska uppgifter undersöks i vilka avseenden uppgifter i matematikböcker är verklighetsbaserade. I studien formuleras även en egen konstruerad problemlösningsuppgift enligt Sullivan och Mornanes (2014) forskning kring utmanande matematikuppgifter samt enligt Torulf Palms analysmall (2009) som innehåller kriterier för en autentisk uppgift. Genom intervjuer undersöks även elever och lärares uppfattningar kring uppgifter i matematikböcker samt kring vår konstruerade problemlösningsuppgift.

  Det visar sig att matematikuppgifter som är verklighetsbaserade är enligt elever roligare att arbeta med och ökar deras intresse för ämnet. Den konstruerade problemlösningsuppgiften med iPads visade sig relatera till elevernas vardag och skapade en efterfrågan av liknande uppgifter, både från eleverna och från en av de två lärarna som intervjuades. Dock visar det sig att vad som är en verklighetsbaserad uppgift för en elev inte alls behöver vara det för en annan. Om en elev inte varit utomlands har eleven i fråga svårt att relatera till en blomsterfestival i San Remo och finner därmed uppgiften främmande och svår att relatera till. Enligt båda lärarna är det viktigt att det finns autentiska matematikuppgifter som alla elever kan relatera till, vilket har upptäckts är en svårighet i dagens matematikböcker. Genom studien vill vi bidra med forskning kring vad elever och lärare anser om autentiska matematikuppgifter. Vi vill även belysa att det krävs vidare forskning kring området för att utöka dagens matematikböckers autentiska innehåll.

 • 129.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lind, Gustav
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Drottning Kristina: En kvalitativ analys av läromdel för mellanstadiet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att undersöka på vilket sätt läromedlens beskrivning samt framställning av historia påverkar individers historiemedvetande. Det här har gjorts genom att analysera sex läromedel i historia med inriktning på mellanstadiets årskurser 4-6, utifrån en innehållsanalys. Den teoretiska utgångspunkten för studien är historiemedvetande, och i det här fallet hur det formas utifrån hur en person beskrivs i läromedel. Kvinnor är underrepresenterade i läromedel (Nielsen 2014, s. 7), men studien har inte utgångspunkt i ett genusperspektiv eller hur kvinnor framställs genom historien, utan underrepresentationen är en motivering till valet av analyssubjekt. Därför kommer studien att inrikta sig på den kvinnliga regenten drottning Kristina. Studien bidrar därmed till den historiedidaktiska forskningen genom att påvisa att historiemedvetandet hos individer påverkas av hur en person beskrivs i läromedel.

   

  Vi har avgränsat studien till att enbart behandla utvalda historiska händelser i drottning Kristinas liv, för att bland annat kunna bedriva en jämförbar analys enligt vår metod. Hon levde även under en intressant period i Sveriges historia då Sverige var en stormakt och hade många blickar vända mot sig, samt att hon skulle leva upp till sina förfäders prestationer då exempelvis hennes farfars far var Gustav Vasa som införde protestantismen i Sverige.

   

  Det framkommer att det finns många likheter, men även en hel del skillnader mellan läromedlen. Skillnaderna ligger både i vilka historiska händelser som nämns, vilket utrymme de får och på vilket sätt författarna har valt att beskriva händelserna. De specifika ordvalen får en stor betydelse då de kan vara avgörande för läsarens tolkning av texterna vilket i sin tur påverkar historiemedvetandet. Många av författarna har även ett målande textspråk vilket fångar läsaren, men på vissa ställen sker detta på bekostnad av konkreta fakta samt att konsekvensen blir att faktan inte överensstämmer mellan läromedlen.

 • 130. Andersson, Peggy
  et al.
  Berg Svantesson, Elisabeth
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Fast, Carina
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Roland, Katarina
  Sköld, Majken
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Spökägget: att läsa och skriva i förskola och skola2000Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 131.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Olforser, Sanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "En förskola för alla": Hur inkluderar pedagoger barn med funktionsnedsättning i eller under lässamlingar?2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare anpassar lässtunden för att inkludera barn med funktionsnedsättning samt hur stor andel barnlitteratur som behandlar barn med funktionsnedsättning som det finns i förskolan. För att hålla en röd tråd i arbetet och för att uppnå studiens syfte utformade vi två frågeställningar:

  Vilka metoder använder förskollärare för att inkludera barn med funktionsnedsättning i vardagliga aktiviteter som lässtunden? I vilken omfattning har barnen och arbetslaget på förskolan tillgång till barnlitteratur som berör barn med funktionsnedsättning?

  Studiens material samlades via två delstudier, en kvantitativ enkätundersökning och fem kvalitativa intervjuer. Dessa metoder valdes ut för att ge ett mätningsbart resultat samt ett reflekterande resultat där det går att urskilja likheter och skillnader i teorin och praktiken. Utifrån sammanställningarna av de båda delstudierna har vi tillsammans kritiskt analyserat resultaten och fört en diskussion.

  Bakgrunden till studien grundas på våra egna erfarenheter av ett inkluderande förhållningssätt i barngruppen samt urvalet av barnlitteratur som finns tillgängligt. Vi har själva uppfattat att pedagoger exkluderar barn med funktionsnedsättning med

  låt-gå-pedagogik istället för att inkluderar in samtliga barn i förskolans verksamhet. Vi har även uppmärksammat hur lite barnlitteratur det finns tillgängligt som handlar om barn med funktionsnedsättning.

  I resultatet framkom det att flera pedagoger i dagens förskoleverksamhet anser att variationen på dagens barnlitteratur inte följer med i samhällets utveckling, det behövs ett bredare utbud. Det framkom även att det endast krävs små förändringar i pedagogernas förhållningssätt för att alla barnen ska inkluderas in i barngruppen för att kunna ta del av lärandet som sker i grupp. Av resultatet kan vi utläsa att barnlitteraturen behöver en större bredd och variation samtidigt som pedagogerna bara behöver göra små förändringar i sin pedagogik för att alla barnen ska känna sig delaktiga.

  Studiens centrala begrepp är inkludering. Vi valde begreppet eftersom det inte bara innefattar verksamhetens miljö och pedagogernas pedagog, begreppet innefattar också materialet som finns tillgängligt och lärande materialet som används i förskolan.

  Studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv med fokus på lärande som sker i samspel med andra.

 • 132.
  Andersson, Staffan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Physics Didactics.
  Identitetsresan2011In: Fler som Kan: Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? / [ed] Skolverket, Stockholm: Skolverket , 2011, p. 63-77Chapter in book (Other academic)
 • 133.
  Andersson, Staffan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Physics Didactics.
  Privilegievandring: En väg mot insikt om normer och villkor2013In: Konferens i universitetspedagogisk utveckling, Uppsala, October 16, 2013, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Studenters växelspel med den högre utbildningens olika kulturer är ofta av avgörande betydelse för deras akademiska framgång. En viktig del av en konstruktiv utbildningsmiljö är synliggörande och aktivt arbete kring olika, ofta osynliga, normer och förutsättningar för studenter och lärare. Privilegievandring (Privilege walk) är en praktisk övning med mål att medvetandegöra deltagarna om normer och förutsättningar. I denna verkstad kommer deltagarna först att få genomföra en privilegievandring som använts vid fortbildning av lärare och studenter vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Efter en kort presentation av övningens bakgrund (Cheng, 2006) samt de idéer som inspirerat till övningsformen (McIntosh 1989;1990) kommer vi diskutera privilegievandringens möjligheter och utmaningar. Verkstaden avslutas med ett pass där vi funderar kring hur övningsformen kan användas inom deltagarnas egen verksamhet.

   

  Referenser:

  Cheng, J. (2006). WHAT’S RACE GOT TO DO WITH IT? Social Disparities and Student Success. [DVD]. California Newsreel.

  McIntosh, P. (1989). White privilege and male privilege. Peace & Freedom, 10-12.

  McIntosh, P. (1990). Unpacking the knapsack of White privilege. Independent School, 49(2), 31-36.

 • 134.
  Andersson, Staffan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Physics Didactics.
  Andersson Chronholm, Jannika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Physics Didactics.
  Jakobsson, Tobias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Biology Education Centre.
  Larsson, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Physics Didactics.
  Sjöström, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Solid Earth Geology.
  Koyi, Hemin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Solid Earth Geology.
  Eriksson, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Chemistry, Department of Materials Chemistry, Structural Chemistry.
  Elmgren, Maja
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Chemistry, Department of Physical and Analytical Chemistry.
  Rangordningsövningar i naturvetenskap2011Book (Other academic)
 • 135.
  Andersson, Stina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "Ettavälja, tvåavälja": En kvalitativ studie om fotbollsplanens centrala roll i skolan och dess skapande för genus och maskulinitetsnormer.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur pojkar i årskurs tre, som är aktiva inom lagidrotten fotboll, talar om fotboll. Studiens syfte är också att analysera pojkarnas tal utifrån ett genusperspektiv samt utifrån teorier om maskulinitet. Studien ger läsaren en uppfattning om hur skolans fotbollsplan är bidragande för en viss syn på genus och maskulinitetsskapande.

  En kvalitativ intervjustudie används för att få fram ett resultat. Resultatet har sedan analyserats utifrån en diskursanalys. Intervjuerna utförs på en skola i Uppsala kommun med sex stycken pojkar som alla har ett särskilt intresse för fotboll.

  Resultatet visar att pojkarna tar fotboll på stort allvar och att sporten betyder mycket för dem. Fotbollsspelandet får även stort utrymme på skolgården. Gällande genus ser pojkarna fotboll som en pojksport där det krävs en viss attityd och samtliga pojkar har stora ambitioner för att utvecklas. Resultatet visar även att pojkarna tenderar att bli begränsade i rollen som pojkar då fotbollen sätter regelverk för hur känslor och bråk hanteras samt hur makt fördelas.

  Vidare visar resultatet att fotbollsplanen blivit en plats där det indirekt blivit accepterat för pojkar att bråka och använda ett nedsättande språkbruk. Detta tenderar att bidra till snäva maskulinitetsnormer där pojkarna är begränsade i sitt identitetsskapande.

 • 136.
  Andersson, Victor
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Berglund, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lärares hantering av olämpliga elevbeteenden i klassrummet: En komparativ studie mellan rutinerade och nyutexaminerade lärare2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker vi hur verksamma lärare resonerar om ledarskap, med fokus på hantering av olämpliga elevbeteenden i klassrummet, samt om detta resonemang skiljer sig beroende på lärarens erfarenhet. Bakgrunden till vårt intresse för detta var både den aktiva debatten i media om bristen på ordning och reda i skolan samt det material i TV och radio som vi tagit del av vilket visar på att många nyutexaminerade lärare upplever stora problem med ledarskapet i klassrummet. Vår teoretiska utgångspunkt utgår från en modell där det finns två olika grundinställningar till hantering av olämpliga beteenden hos nyutexaminerade lärare och att detta påverkar lärarnas förmåga att hantera detta. Den ena inställningen bygger på att det finns tydliga metoder för hur detta bör hanteras medan den andra utgår ifrån att alla situationer är unika och komplexa. Studien har genomförts genom intervjuer med sex olika lärare varav tre är nya i yrket medan övriga tre har cirka 20 års erfarenhet. Detta urval använder vi oss av för att se om resonemangen skiljer sig beroende på erfarenhet hos lärarna.

   

  Resultatet från studien visar att det finns stora skillnader mellan respondenternas resonemang beträffande dessa frågor. Både mellan enskilda individer men vi fann främst en tydlig skillnad i inställning vilket kan kopplas till deras erfarenhet som lärare. Vi fann att rutinerade lärare i betydligt högre utsträckning arbetar förebyggande genom att skapa relationer till varje enskild elev och därmed både kunde förebygga problem men också hade förmågan att hantera varje individ utifrån dess förutsättningar. Detta ledde både till färre men också mindre problem. De nyutexaminerade, vilka upplevde betydligt fler problem med olämpliga beteenden, utgick i större utsträckning från att den bästa lösningen är att vara auktoritär och att hantera gruppen som helhet. En intressant aspekt är att samtliga respondenter nämner att de inte anser att de fått några användbara verktyg på sin ledarskapskurs under utbildningen.  

  Vi kan alltså konstatera att rutin är det som hjälpt dessa lärare att bli bättre ledare i klassrummen men också att det finns utrymme för utveckling av ledarskapskursen för att på så sätt ge nyutexaminerade lärare en bättre bas att stå på när de kommer ut i yrkeslivet.

 • 137.
  Andreasson, Mariann
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Taoistiskt tanke i Ledarskap2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 138.
  Andreotti, Tamara
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Celik, Alexandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Genunsskillnader i skolan: - en intervjustudie om lärares bemötande av elevers föreställningar omkönsskillnader2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 139.
  Andreotti, Tamara
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Celik, Alexandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Multimodalitet i matematikläromedel: En multimodal studie om hur matematikläromedel för årskurs 1 skildras2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 140.
  Andræ, Annika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences.
  Grundskola i glesbygd: försöksverksamhet med årskurslöst högstadium1980Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 141. Andréasson, Fredrik
  "Exercising autonomy” in different national contexts: An ethnographic study of two teachers in Sweden and Finland2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following thesis is written as a pilot-study within the project Teacher autonomy in Sweden, Finland, Ireland and Germany (Wermke & Salokangas, 2015) and aims to investigate how different forms of autonomy are exercised in teachers’ actual practice. Teachers’ day-to-day life is a complex profession and contains various situations where teachers act and interact with other actors and frameworks, such as curricula, syllabus, students and colleagues etc. In relation to Wermke & Salokangas (2016) research, in which four domains of teachers’ professional work are identified, an educational, social, administrational and professional developmental domain, I analyse how teachers express that they exercise different forms of autonomy. When analysing teacher autonomy I tested an analytic matrix developed by Wermke & Salokangas (2016). The phenomenon teacher autonomy is here seen as a multidimensional concept. This means that teachers can obtain and/or lack different forms of autonomy (individual, collegial and professional autonomy) at different levels of autonomy in different domains of the profession. Thus, the underlying purpose with the study was to test if the matrix developed within the project can be applicable when analysing and investigating autonomy empirically.

   

  The research builds on participated observations where I followed and interviewed two teachers during 12 days. In order to understand which factors that may affect autonomy in different situations and contexts I chose to follow one teacher in Finland and one in Sweden.  Autonomy in this thesis is seen as as the ability to be able to act freely and have control over decision-making processes within a given framework (cf. Ballou, 2005, Ingersroll, 2003). I therefore asked: which decisions are taken by the teachers (and/or other actors), why, and how much control do the teachers have over the decisions that are taken within the different domains that constitute their profession? (Ingersoll, 2003). The result indicates that the teachers in both national contexts not only can obtain and/or lack different forms of autonomy at the same time over the four domains, but rather that teachers can obtain and lack autonomy in many different situations within the different domains. From an empirical perspective this confirms earlier research that autonomy must be understood as a highly multidimensional phenomenon.

 • 142.
  Andrén, Victoria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Kommunikationsmönster – hur fungerar det?: Och hur kan det förbättras?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 143.
  Andrén, Victoria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Kommunikationsmönster – hur fungerar det?: Och hur kan det förbättras?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 144.
  Andrén, Victoria
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Johansson, Caroline
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Förändringsarbete i positiv anda - hur är det möjligt?: Att förändra med både hjärta och hjärna - och samtidigt tänka på intäkter, kostnader och resultat2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 145.
  Angermund, Malin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  The Computing Curriculum: En textanalys av rekommendationer för implementeringen av den nya läroplanen i England 20142018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna studie syftar till att problematisera och diskutera argument som ligger till grund för läroplansförändringar. I följande studie studeras rekommendationer som låg till grund för implementeringen av den nya läroplanen i England 2014, ”The computing curriculum”, då man önskade marknadsanpassa undervisningen inom digital teknik (digitalisering). Studien görs genom en kvalitativ textanalys av två rapporter skrivna 2011–2012. Rapporterna som analyserats är “Next Gen. Transforming the UK into  the world’s leading talent  hub for the video games  and visual effects industries” samt “Shut down or restart? The way forward for computing in UK schools”. För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats:

   

  1. På vilka nivåer i skolsystemet läggs ansvaret i rekommendationerna?
  2. Finns det förslag på arbetsfördelning eller ekonomiska förutsättningar för att rekommendationerna skall kunna utföras?

   

  Resultatet som framkommit av analysen är att totalt 7 av de 21 analyserade rekommendationerna utgår från formuleringsarenan, 12 från transformeringsarenan och 2 från realiseringsarenan. I diskussionsdelen framkommer också att det i dessa rekommendationer finns förslag på arbetsfördelning och ekonomiska förutsättningar för att rekommendationerna skall kunna utföras.

 • 146.
  Anna-Maria, Ahlén
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Educational Trajectories of Consultants in a Interactive Media Company: Preliminary results of David’s and Eve’s life histories2002Conference paper (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 147.
  Anneli, Edman
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Information Science. Data- och systemvetenskap.
  Shohreh, Hörnqvist
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Information Science. Data- och systemvetenskap.
  Mobil teknik och mobilt lärande: ett stöd för skola och vård för effektvisering av lärandet och arbete2006Report (Other (popular scientific, debate etc.))
  Abstract [en]

  Mobilitet hos människor har ökat inom många områden i och med utvecklingen och framväxten av den mobila teknologin. Ett av de områden som har blivit påverkat av denna tekniska utveckling är lärande och utbildning både inom arbetslivet och inom skolvärlden. Idag beräknas många yrkeskategorier tillbringa mer än halva sin arbetstid utanför arbetsplatsen. Antalet abonnenter som har tillgång till trådlöst Internet förväntas öka lavinartat under det närmaste decenniet. Digital information och inlärningsmaterial ryms redan nu i våra fickor och vi har möjlighet att koppla upp oss mot varandra och kommunicera oavsett plats och tidpunkt.

  Syftet med rapporten är att presentera de olika formerna av lärande, dvs. distanslärande, elektroniskt lärande och mobilt lärande. Betoningen i detta arbete är på den sistnämnda lärandeformen, mobilt lärande. En jämförelse mellan mobilt lärande och livslångt lärande genomförs och likheterna mellan dessa diskuteras. Syftet är också att diskutera användningen av mobilteknik och mobilt lärande inom utbildningsväsendet och vården i syfte att effektivisera lärandet, kommunikation, kunskapshantering och arbete. Detta för att kunna införa och uppnå en optimal form av livslångt mobilt lärande och mobilt arbete i våra skolor och inom arbetsplatser med hjälp av den nya tekniken.

 • 148.
  Annerstedt Hamberg, Michaela
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Eklund, Lina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Den rättvisa bedömningen av en kandidat: En kvalitativ studie av rekryterares yrkeskunskap2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explore the professional knowledge of recruiters and how they balance formal assessment methods with intuition during recruitment processes. This will be examined through three questions; What characteristics do recruiters value as important within their profession, and how are they developed? What formal assessment methods do recruiters use, and how are they used to get an accurate image of the applicant? How do recruiters use intuition in the assessment of a candidate? The study is grounded in a qualitative methodology and the empirical data consist of eight interviews with recruiters. The analysis has been conducted through a thematic analysis based on the interviews, with the aim of finding patterns and reappering themes. The results of the thematic analysis have been further analyzed in terms of competence, qualification, and professional knowledge as well as a theory on experience based learning.

  The results of our study shows that recruitment processes are extensive and demands an amount of professional knowledge and competency, which is acquired largely through experience. In our interviews we learned that recruitment should mainly occur through formal assessment methods, and unbound by subjective emotions. Through the analysis we saw that intuition influences the way recruiters use formal assessment methods, rather than using intuition as an assessment method of its own. 

 • 149.
  Anstrell, Viktoria
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Öster, Veronica
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lärares uppfattningar om undervisning och bedömning av lässtrategier2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 150.
  Antesten, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Omställning - en hjälp till nytt arbete: Uppfattningar och upplevelser av deltagandet i omställningsprogram2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Vi befinner oss nu i en lågkonjunktur som innebär att många blir uppsagda från sina arbeten och den grupp som har drabbats hårdast i Sverige är arbetare inom den privata sektorn. Som en reaktion på den förändrade arbetsmarknaden har de företag som levererar omställningsprogram ökat explosionsartat.

  I svåra tider ökar konkurrensen om arbeten och höga krav ställs på den arbetssökandes förmåga att marknadsföra sig själv. Omställningsföretagen arbetar med att hjälpa dem som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist att finna ny sysselsättning, detta gör de med hjälp av jobbcoacher. Omställningsprogram och jobbcoaching är ett nytt fenomen och det finns därmed ett behov av forskning på området.

  Syftet med arbetet är att studera ett omställningsprogram vars avsikt är att coacha människor som mist sin anställning till att få ny sysselsättning. Studien görs på ett företag som levererar omställningsprogram och belyser hur de människor som befinner sig i programmet upplever det under tiden det pågår. För att uppnå syftet har telefonintervjuer med tjugo deltagare i omställningsprogrammet genomförts.

  Coacherna hjälper deltagarna att själva inse sin potential och detta gör de genom att, likt Sokrates, ställa frågor som får individen att plocka fram alla de egenskaper och färdighetersom kan vara till nytta i en anställning. Deltagarna får hjälp med att skriva CV vilket uppskattas då det idag är hög konkurrans på arbetsmarknaden.

  Deltagarna är sammantaget positiva till programmet vilket dels kan bero på att programmet kanske är väl planerat och genomförs på ett framgångsrikt sätt. Det är även troligt att en bidragande orsak till omdömet är att deltagarna inte hade några förväntningar på programmet.De har blivit uppsagda och är inställda på att själva ta sig an sin situation. De förändringsförslag som deltagarna fört fram i intervjuerna rör tidpunkten för informationsmötet samt önskemål om workshop angående vidare studier. Det faktum att de känner glädje över att de har en coach som hjälper dem och faktiskt ser dem går hand i hand med vad som visats i forskning från 1930 talet.

1234567 101 - 150 of 2866
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf