uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 4553
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Almqvist Lundblad, Veronica
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  DELAT LEDARSKAP: En uppsats om ett antal chefers upplevelser av delat ledarskap i praktiken2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 152.
  Almqvist, Sofia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Jonsson, Teres
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ätstörningar ur ett socialpsykologiskt perspektiv: En kvalitativ studie om de sociala faktorernas inverkan på insjuknande i ätstörningar2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ätstörningar är ett problem i dagens samhälle då statistik visar att ungefär 190 000 svenskar är drabbade av ätstörningar. Utifrån frågeställningarna; Hur påverkar omgivningen insjuknandet i ätstörningar och sjukdomsförloppet? och; Hur hanterar individen sina känslor under sjukdomstiden? avhandlar denna uppsats uppkomsten av ätstörningar med fokus på om det finns specifika vändpunkter i individers liv vilka bidrar till insjuknandet. Studiens empiriska material grundar sig i en kvalitativ studie med fenomenologi som ansats, materialet är baserat på tio ostrukturerade intervjuer med individer som tidigare varit drabbade av ätstörningar. Studien påvisar att det finns olika vändpunkter som bidrar till insjuknande i ätstörningar där otrygghet visade sig vara den starkaste i relation med sociokulturella faktorer. Ytterligare resultat visar att olika vändpunkter inte påverkar vilken form av ätstörning man drabbas av utan att grunden för insjuknad i olika typer av ätstörningar är densamma. Studien uppmärksammar även vikten att redan i den primära socialisationen lära sig känslohantering för att senare i livet kunna urskilja, behärska och beskriva de känslor som uppkommer. Om man inte lärt sig uttrycka känslor i tidig ålder finns en ökad risk för att insjukna i ätstörning, genom att man istället tar till andra strategier för att hantera känslorna. Exempel på detta är att istället för att känslohantera tar man till strategier som kroppslig kontroll. Studiens konklusion är att sociokulturella faktorerna är essentiella vid insjuknandet i ätstörning.

 • 153.
  Alsayfi, Yemame
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Sund, Isabel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kallets vara eller icke vara: barnmorskeyrket  i relation till kalltanken2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I denna uppsats undersöks kalltankens innehåll och förekomst hos yrkesverksamma barnmorskor i Sverige. Med kalltanken menas idén att det finns ett högre syfte med valet av ett arbete. En typ av livsuppgift som utförs av delvis osjälviska incitament med en målsättning att göra gott för andra. Kalltanken, bland kvinnodominerade vårdyrken, så som sjuksköterskor och barnmorskor, har tidigare studerats i en historisk kontext och då ofta ställt i relation till yrkesgruppernas professionaliseringsprocess. Än idag är kalltanken kontroversiell och ses ofta som att den står i kontrast till förbättrade arbetsvillkor. Syftet med denna studie är att undersöka vilket innehåll barnmorskorna tillskriver kalltanken samt förekomsten av denna. Detta analyseras i ljuset av Max Webers teori om kall till arbetet, samt kompletterande begrepp om ett specifikt kvinnligt kall, från Åsa Andersson avhandling om sjuksköterskekårens professionaliseringsprocess. Kallet definierades teoretiskt till att bestå av tre beståndsdelar som sedan operationaliserades till elva påståenden som respondenterna värderade på en skalstege i en webbenkät med 260 respondenter. Då materialet analyserades med en faktoranalys och en efterföljande indexkonstruktion besvarades studiens två frågeställningar. Faktoranalysen fann tre bakomliggande faktorer, vilka tolkades representera ett sekulärt, ett kvinnligt och ett kristet kall. Dessa tre former av kall bildade varsitt summaindex varigenom respektive genomsnittspoäng tolkades representera förekomsten, vilken visade att samtliga faktorer var förekommande över skalans medelvärde hos barnmorskorna. 

  Nyckelord: Kallet, Kalltanken, Barnmorskor

 • 154.
  Alvemark, Anna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Petter, Hansson
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Det betydelsefulla skrattet: En kvalitativ intervju- och observationsstudie om standupkomiker2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Standupkomik är en underhållningsform som går ut på att en komiker håller ett monologt samtal innehållandes skämt inför en publik. Framträdandet tillåter reaktion, deltagande och engagemang från en publik. Standupkomikern återger en bild av vår vardagsverklighet som får människor att skratta. Detta fenomen har på senare tid ökat i popularitet och har, enligt tidigare forskning, förmåga att påverka individer och strukturer, vilket gör det viktigt att närmare undersöka fenomenet. Syftet med denna studie är att kunna säga någonting om standup som fenomen utifrån komikers uppfattningar. För att besvara syftet har följande fyra frågeställningar preciserats: 

  Ger standup upphov till gemensamma känsloupplevelser hos individerna inom scenen? Hur konstruerar komikern sina skämt? När skrattar publiken? Finns ett beroendeförhållande mellan standupscenen och samhällets strukturer?

   

  Empirin samlades in genom kvalitativa djupintervjuer, fältintervjuer och observation. Vid djupintervjuerna undersöktes standupkomikernas upplevelser om att utföra standup. Observationen, med tillhörande fältintervjuer, möjliggjorde en förståelse bortom komikernas egna självuppfattningar för att återskapa deras tolkningar. En djupgående analys av empirin har gjorts med utgångspunkt i socialkonstruktivism (Berger & Luckmann, Collins, Hochschild, Jenkins och Mead).

   

  Resultatet visar att vi med fördel kan förstå standup som en interaktionsritual och att känslor har betydelse vid framträdandet. Efter en lyckad ritual uppstår långvariga känslotillstånd av gemenskap och solidaritet. Standupscenen kan förstås som en institutionell ordning där förutbestämda regler påverkar individers beteenden, roller och normer. Komikerna konstruerar sina skämt utifrån sin upplevda identitet. Publiken legitimerar komikern och skämten genom att skratta. Överträder skämtet samhälleliga strukturer är sannolikheten liten att publiken legitimerar skämtet. Vidare legitimerar skämten även samhällsordningen och den institutionella ordningen som standupscenen utgör.

 • 155.
  Amami, Azita
  et al.
  Karolinska institutet.
  Hammarström, Gunhild
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Dahlin, Anna
  Karolinska institutet.
  Olt, Helen
  Karolinska institutet.
  Transkulturellt förhållningssätt och lika rättigheter inom Solna stads äldreomsorg2008Report (Other academic)
 • 156.
  Anderberg, Ellinor
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Durkheim and the birth of economic sociology: Review2013In: International Journal of Social Economics, ISSN 0306-8293, E-ISSN 1758-6712, Vol. 40, no 8, p. 755-756Article, book review (Other academic)
 • 157. Andersen, Jan
  et al.
  Hugemark, Agneta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Bjelke, Bjarne R.
  The market of personal assistance in Scandinavia: Hybridization and provider efforts to achieve legitimacy and customers2014In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, ISSN 1501-7419, Vol. 16, no Supplement: Personal Assistance, p. 34-47Article in journal (Refereed)
 • 158. Andersen, Svein
  et al.
  Burns, Tom R.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Societal Decision-making: Democratic Challenges to State Technocracies1992Book (Other academic)
 • 159.
  Andersson, Alice
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Revin, Rebecca
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Tidsbegränsade anställningar: En kvalitativ studie utifrån ett arbetsgivarperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka uppluckrade anställningsformer utifrån ett arbetsgivarperspektiv. I Lag (1982:80) om anställningsskydd är tillsvidareanställningen huvudregel och anställningsformen är en stark norm i det svenska samhället. Lagen ger utrymme för olika former av tidsbegränsade anställningar vilka organisationer kan använda sig av för att uppnå flexibilitet och för att kunna anpassa sig efter marknadens krav. Debatten om den tidsbegränsade anställningen är splittrad i två läger och tar främst ett arbetstagarperspektiv. Studiens valda arbetsgivarperspektiv och syfte grundar sig i en vilja att komplettera debatten och ge en vidare förståelse för tidsbegränsade anställningar utifrån ett annat perspektiv än det som vanligen gjorts. För att uppfylla studiens syfte har kvalitativa intervjuer med chefer och HR-ansvariga på fyra svenska företag genomförts. Den svenska arbetslagstiftningen och dess institutionella påverkan skapar tillsammans med relevanta flexibilitetsbegrepp studiens teoretiska ramverk. Resultatet visar att det finns en vilja från arbetsgivarens sida att uppnå flexibilitet. Resultatet visar även att arbetslagstiftningens utformning är en stor påverkansfaktor som dels innebär en utmaning i och med dess reglerande ramverk och dels öppnar upp för möjligheter att anställa under begränsad tid, vilket kan skapa större flexibilitet. En slutsats som dras är att om den tidsbegränsade anställningen används på rätt sätt så kan den gynna alla inblandade intressenter.

 • 160.
  Andersson, Catrin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Facebooks påverkan på självkänslan: en kvalitativ studie om hur självkänslan påverkas av ett aktivt Facebookanvändande2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Facebook är ett populärt nätvert som många använder sig av i dagens läge. I och med att Facebook är en plats där man ständigt interagerar med andra människor är jag intresserad att ta reda på hur självkänslan påverkas av ett aktivt Facebookanvändande vilket även är syftet med hela uppsatsen. Mina frågeställningar är:

  Hur påverkas självkänslan av att använda Facebook?

  Vilka specifika funktioner bidrar till att påverka självkänslan?

  För att ta reda på detta har jag använt mig av kvalitativa intervjuer som jag har utfört på fyra aktiva användare. I min analys har jag kommit fram till att Facebook påverkar självkänslan både positivt och negativt. Jämförelsen med andra personers profiler har främst en negativ påverkan, men kan även fungera som motivation till att själv prestera bättre. Bekräftelse i form av "likes" och fina kommentarer visade sig endast ha en positiv påvkeran på självkänslan. De specifika funktioner som bidrar till att påverka självkänslan är statusuppdateringar, bilder, gilla-funktionen samt möjligheten att få positiva kommentarer av andra personer.

 • 161.
  Andersson, Catrine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Adoptivföräldraskap en stabil essens?: En diskussion av tvåsamhetsbegreppet utifrån adoptionsforskning2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 162.
  Andersson, Catrine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Det undflyende prefixet: Svensk sociologisk forskning om sexualitet från 1964 till 20032005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 163.
  Andersson, Catrine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hundra år av tvåsamhet: Äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-20092011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the thesis is to study the concept of marriage and discursive constructions linked to marriage in Swedish policy documents, SOU, 1909-2009. Focusing on marriage as a formal institution, and on form, rather than content – marriage is considered one of several ways of regulating intimate relationships, and the analysis is thus centred on the intimate and erotic aspects of marriage as an institution. Using queer and sociological theories on late modern intimacy, state regulation and concepts of norms, theoretical tools which make possible exploring historical discursive shifts of heteronormativity and coupledom are developed. Policy documents (SOU) are analysed using discourse analysis inspired by archaeology and history of concepts. In three chapters, each covering a part of the period 1909-2009, the discursive landscape of state intervention in marital and other coupled relations is traced. Three themes emerge in this analysis. Firstly, a discursive movement can be seen, from marriage, as a morally superior form of relation, to family, as one of several more or less encouraged forms of relations. Secondly, in using the theoretical framework of heteronormativity, it is suggested that heteronormativity is reshaped in paradoxical ways. The seemingly non-heteronormative, gender neutral marriage law introduced in 2009 was built discursively on a concept of love used from the 1980s in these materials for motivating extended civil rights for homosexuals. It was, however, a logic of love based on difference and essentialised homosexual identity. A non-heteronormative law was thus introduced on a heteronormative discursive basis, enforcing extended norms of coupledom in the process. Thirdly, the question of what discursive role marriage plays in relation to society is explored. By enforcing differentiation between sexual and non-sexual, reproductive and non-reproductive, coupled and non-coupled relationships, social order is maintained. For one hundred years, despite major changes, coupledom is constant.

 • 164.
  Andersson, Elisa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Wingqvist, Josefine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Hemmasittare: En kvalitativ studie om professionellas arbete med barn som inte går till skolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hemmasittare är ett relativt nytt begrepp som innefattar barn som isolerar sig i hemmet och inte går till skolan. Denna studie har fokuserat på barn i grundskoleålder som omfattas av skolplikten. Syftet med studien är att studera vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom att ett barn blir hemmasittande, hur professionella arbetar med hemmasittare i Uppsala kommun samt hur aktörer samverkar med varandra i arbetet med hemmasittare. Datainsamlingen till studien skedde via semistrukturerade intervjuer med nio stycken professionella som inom sitt yrke har kommit eller kommer i kontakt med hemmasittare. Intervjuerna transkriberades, kodades och tematiserades och därefter analyserades resultatet. Systemteori och empo-werment är de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. Studiens resultat visade att det finns flera tänkbara orsaker som kan ligga bakom hemmasittande, men de flesta av informanterna sammankopplade hemmasittande med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Det som tycks saknas i arbetet med hemmasittare är en klinisk insats anpassad för hemmasittaren och som fokuserar på att specifikt hjälpa denne. Resursbrist och ekonomiska åtstramningar lyftes fram som svårigheter i arbetet. En del av informanterna upplevde att samverkan mellan de professionella fungerade bra i arbetet med hemmasittare medan andra menade att det är där det brister i arbetet. Det viktiga för ett framgångsrikt arbete tycks vara att arbeta förebyggande, upptäcka frånvaro i tid samt att det finns en väl fungerande samverkan mellan skola, familj och andra aktörer.

 • 165.
  Andersson, Emil
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Bjerkland, Alina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Slopa skottkärran": Socialsekreterares upplevelser av brukarinflytande i arbetet med missbruk2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att uppnå god kvalitet i socialtjänstens arbete ska brukare få möjlighet till inflytande i sin egen planering. Då det på många platser saknas utarbetade metoder för att främja brukarinflytande kan socialsekreteraren bli utelämnad att själv försöka främja detta. Denna studie syftar således till att undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till brukarinflytande i deras arbete med missbruk, då detta i slutändan kan påverka den enskildes möjligheter till inflytande. Därför är det viktigt att belysa hur socialsekreterare resonerar kring brukarinflytandets utformning samt upplevda möjligheter och hinder med detta. I denna studie belyses socialsekreterarnas upplevelser om vad som är viktigt för att en person ska bli fri från ett missbruk, samt organisatoriska förutsättningar för att främja brukarinflytande. För att nå socialsekreterares subjektiva upplevelser har en kvalitativ metod använts i form av intervjuer med sex socialsekreterare som arbetar med missbruk inom fem olika kommuner. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av en tematisk analys utifrån teorierna: empowerment, gräsrotsbyråkrati samt handlingsutrymme. Studien visar att socialsekreterare upplevde sin främsta uppgift som att motivera brukare till att själva definiera sin livssituation och sin problembild, vilket de upplevde som en betydande del i att göra brukare delaktiga. Studien visar också på att socialsekreterare till stor del saknade utarbetade metoder för att ta tillvara på brukares erfarenheter och upplevelser. Den enskilda socialsekreteraren upplevde därmed att flera olika förutsättningar för brukarinflytande blev beroende av dennes personliga erfarenheter i form av kunskap och etablerat professionellt nätverk. Vidare framgår att socialsekreterarna upplevde sig inneha ett omfattande handlingsutrymme samtidigt som den övergripande organisatoriska strukturen stundvis upplevdes som begränsande. Det framgår till exempel att flera socialsekreterare upplevde brister i samverkan både mellan socialtjänstens olika enheter samt mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvård, vilket upplevdes som begränsande för att främja brukarinflytande i just arbetet med personer i missbruk. Detta då personer i ett missbruk beskrevs som beroende av hjälp och stöd från flera olika instanser.

 • 166.
  Andersson, Emma
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Watz, Emilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Varför har du gått vilse i en värld där jag inte släpps in?”: – En kvalitativ studie om barns erfarenheter av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att vara barn till en förälder med psykisk ohälsa kan föranleda svårigheter och problematik.

  Denna studie syftar till att skapa förståelse för vilka upplevelser och erfarenheter barn till föräldrar med psykisk ohälsa har av sin uppväxt och barndom. Studiens analysmaterial består av fem självbiografier, samtliga skrivna av barn som växt upp med en förälder med psykisk ohälsa. Frågeställningarna behandlar hur relationen mellan barnet och föräldern beskrivs i berättelserna, hur förälderns psykiska ohälsa påverkar barnets egna mående och vilka skyddsfaktorer för barnet som återfinns i berättelserna. Teorivalet symbolisk interaktionism i kombination med den vetenskapliga utgångspunkten, hermeneutiken, bidrar med förståelse för hur barnen upplever sin situation utifrån berättelserna. Resultatet redogör fyra framträdande teman som hjälper läsaren att förstå barnens upplevda verklighet: hur den psykiska ohälsan yttrar sig, känslor, ombytta roller och skyddsfaktorer. Dessa nämnda teman återfanns i samtliga böcker i varierande utsträckning. Då samma teman och mönster återfanns i många av böckerna kunde generella slutsatser dras. Slutsatserna som dragits i denna studie har också stöd i tidigare forskning. 

 • 167.
  Andersson, Gunnar
  et al.
  Department of Sociology, Stockholm University, Sweden.
  Thomson, Elizabeth
  Department of Sociology, Stockholm University, Sweden.
  Duntava, Aija
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Life-table representations of family dynamics in the 21st century2017In: Demographic Research, ISSN 1435-9871, Vol. 37, no 35, p. 1081-1230Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND A key resource for cross-national comparative research on family dynamics (Andersson and Philipov 2002) is seriously outdated.

  OBJECTIVE AND METHODS We provide an update of the life-table estimates by Andersson and Philipov (2002) based on data from the Generations and Gender Surveys and other related surveys in 18 countries across Europe and the United States.

  RESULTS Life-table estimates of family formation of women and men, union dynamics, and children’s experience of family disruption and family formation demonstrate the degree of variation in family dynamics across countries.

  CONCLUSIONS Our findings provide the basis for more in-depth research on the causes and consequences of differences in family dynamics across contexts.

  CONTRIBUTION The Appendix of the current manuscript is a new resource for comparative research on family dynamics in the early 21st century.

 • 168.
  Andersson, Gustav Adolfo
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Den digitala arbetslösa kunden: En diskursanalys av digitaliseringsarbetet på Arbetsförmedlingen 2014–20192019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Europeiska unionen lanserade under 2010 den Digitala agendan för Europa. Syftet med agendan är att förstärka ekonomin inom unionen genom att implementera en digital inre marknad. Arbetsförmedlingen, som är en viktig aktör på arbetsmarknaden i Sverige, påverkas av kraven från EU:s digitala agenda och genomgår sedan 2014 en djuplodande digitalisering av verksamheten. Det digitala uppdraget beskrivs i Arbetsförmedlingens offentliga dokument som en effektiviserings- och rationaliseringsprocess som grundar sig i digitaliseringen. Genom digitaliseringen har Arbetsförmedlingen skapat nya definitioner av kunden vilket ställer nya krav på att kunderna anpassar sig och blir digitaliserade. Här uppstår en konflikt mellan myndighetens digitaliseringsuppdrag och de arbetssökandes kompetenser. Därför är det viktigt att studera hur den arbetssökande framställs i samband med digitaliseringen på Arbetsförmedlingen. För att förstå framställningen används Michel Foucaults diskursteori och metod för analys. Uppsatsens resultat visar att definitionen om den digitala arbetslösa kunden tillkommit i myndighetens verksamhetsbeskrivningar mellan 2014 och 2019. Av uppsatsens analys framgår att kanalstrategin och förnyelseresan är viktiga delelement i verksamhetens ideologiska grund för implementeringen av digitaliseringen. Uppdraget genom Portföljestyrningen däremot, används för att förstärka implementeringen av de strategiska målen utifrån myndighetens maktposition. Begreppet den digitala arbetslösa kunden skapas ensidigt från Arbetsförmedlingen i verksamhetsplanernas utformning. Det som normaliseras i digitaliseringsdiskursen är kravet på effektivitet som, hand i hand med kundens förväntade digitalisering, visar hur verksamheten ska bedrivas.

 • 169.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Landin Andersson, Jennifer
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Too Cool for School: En kvantitativ studie om studierelaterad problematik bland gymnasieelever och deras inställning inför studierna - ur ett helhetsperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka gymnasieelever i årskurs tre och deras motivation till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan, samt undersöka vad som kan bidra till problematiken kring att vissa gymnasieelever inte är motiverade till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan. Ett visst fokus riktas mot gymnasieelevers alkohol- och narkotikaanvändning, med syftet att undersöka huruvida detta samspelar med bristande studiemotivation. Studien utgår från tidigare forskning på området, vilken fastslår att det existerar ett samband mellan studierelaterad problematik och alkohol- och narkotikaanvändning, samt att andra omkringliggande aspekter i elevers liv kan vara avgörande för studierelaterad problematik och ungas användning av alkohol och narkotika. Tidigare forskning har, tillsammans med vårt teoretiska ramverk hjälpt oss att analysera och diskutera studiens resultat. Det teoretiska ramverket består av ett helhetsperspektiv och andra teoretiska begrepp som KASAM (känsla av sammanhang), gruppkultur, subkultur och avvikande beteende. För att uppnå studiens syfte har vi antagit en kvantitativ ansats och inhämtat vårt empiriska material via en webbaserad enkätundersökning. Vår data har genomgått sambandsanalyser med hjälp av Chi2-test, t-test och variansanalys (ANOVA). Studiens resultat visar att de flesta gymnasieelever sällan är motiverade att gå till skolan på morgonen och spenderar under 30 minuter om dagen på studier utöver skoltid. Samtidigt är det övervägande många som anser att det är av vikt att prestera väl i skolan. De flesta elever skolkar minst någon gång per termin och då på grund av en allmän skoltrötthet. Resultatet visar även att det finns ett samband mellan elevers omgivning och deras studiesituation. Vänners vanor kring skolk återspeglas exempelvis i hur ofta eleven själv skolkar. Detsamma gäller för elevens användning av alkohol och narkotika. Avslutningsvis visar också studiens resultat att det finns samband mellan alkoholanvändning (i vissa fall), cannabisanvändning (i de flesta fallen) och studierelaterad problematik.

 • 170.
  Andersson, Kajsa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ahlmark, Louise
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  You only have the rights if you can access them: En kvalitativ studie av hur professionella i västra Australien, främst inom socialt arbete men även relaterade professioner inom psykologi, uppfattar ursprungsbefolkningens tillgång till välfärdstjänster samt hur professionella arbetar för att bevara ursprungsbefolkningens rättigheter.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att tillgången till sociala välfärdstjänster hos Australiens ursprungsbefolkning anses begränsad. Vissa klienter har erfarenhet av dåligt bemötande av personal inom välfärdstjänster med blandad klientgrupp (ursprungsbefolkning och majoritetsbefolkning). Detta innebär att klienter tillhörande ursprungsbefolkningen inte delges samma rättigheter som övriga klienter ur majoritetsbefolkningen. Syftet med uppsatsen är att analysera och beskriva hur professionella i västra Australien, främst inom det sociala arbetet men även relaterade professioner inom psykologi, uppfattar ursprungsbefolkningens tillgång till sociala välfärdstjänster samt hur professionella arbetar för att bevara ursprungsbefolkningens rättigheter. En kvalitativ undersökning genomfördes med sju professionella i den del av västra Australien där främst Noongar-folket lever. Semi-strukturerade intervjuer användes som materialinsamlingsmetod. Metodvalet gjordes för att få en inblick i professionellas upplevelser av möten med ursprungsbefolkningen och därmed uppnå syfte och frågeställningar. Materialet har analyserats med ett intersektionellt perspektiv och Maslows behovshierarki. Resultatet belyser att informanterna beskriver att det existerar en problematik kring ursprungsbefolkningens tillgång till välfärdstjänster. Dessutom framkommer att informanterna anser att det råder en rasism riktad mot ursprungsbefolkningen, både på en institutionell nivå och en samhällelig nivå. Det framkommer även att informanterna bedömer att fler institutioner behöver anpassa sina insatser till olika kulturer för att tillgodose rättigheter. Detta sker samtidigt som resultatet visar att samtliga informanter i studien strävar efter att arbeta kulturanpassat i syfte att tillgodose ursprungsbefolkningens rättigheter.

 • 171.
  Andersson, Karina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Sexualitet hos personer i boende med särskild service: En kvalitativ studie om boendeassistenters bemötande av sexualitet hos personer med en medfödd lindrig/måttlig utvecklingsstörning2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 172.
  Andersson, Katarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Utbrändhet eller narcissismens socialitet?: En socialpsykologisk studie om individuella konsekvenser av socialisationen och interaktion i det moderna samhället2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 173.
  Andersson, Kristin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Eshed, Merav
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kostymkvinnan vs Omslagsflickan: En studie i kvinnliga chefers upplevelser av ledarskap och kvinnorollen i dagens samhälle2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 174.
  Andersson Kurko, Saarah
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kienberger, Vanessa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ur en före detta kriminells ögon: en studie av före detta kriminellas livsberättelser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to study how former criminals choose to portray themselves through their life- stories . We intend to study young former criminals, by listening to their lifestory. Through these stories, we want to find out which factors our respondents believe has been essential during their way through the criminal life and which turning points that have existed during this time. We chose the narrative method as a tool to seek answers to our question. The material was collected through interviews with nine former criminal youth, who are active in Unga KRIS. The theory used, has its roots in symbolic interactionism. The result has been that exclusion and attention at a young age, is an important factor as for many of our respondents. In older ages group dynamics and intoxicants are significant factors that led to the continuation of the criminal according to our respondents. Our respondents’ turning points have been found in various forms and lead to large differences in our respondents' lives. 

 • 175.
  Andersson, Maja
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Johansson, Christina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Always on: En kvalitativ studie om mellanchefers upplevelser av tillgänglighet till arbetet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 176.
  Andersson, Malin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Holmberg, Linn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Implementering av en värdegrund: - En kvalitativ studie om medarbetares uppfattning om en organisations värdegrundsarbete2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Based on last years events that have taken place, events on the school Lundbergs and the police values of work, has the meaning of having a set of values been questioned. This study aimed to investigate and answer the fundamental values based on the common value basis for the government employees within an organization and how it perceived by employees. The new institutional theory was the framework for this qualitative study conducted with semi-structured interviews. Respondents were employees within the organization. Ethnographic qualitative methodology was the basis for our methodology and we used a thematic model of theme interpretation, communication and knowledge in our analysis. The study shows that there is a lack of communication regarding values and work values within the organization. It’s up to the employees themselves as individuals to become aware of the values and keep their work tied to it. It also emerged in the study that employees had little knowledge of the common core values of the civil service as an employee in the organization should assume in their daily work. The reason for this may be that values are general and can be perceived as self-evident principles, and this is a natural part of their work. Moreover, the study showed that there was a difference between employees who have been employed for quite some time and relative newcomers. Those employees who have been employed for quite some time possessed more knowledge about the values and values work. 

 • 177.
  Andersson, Malinda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Blodets och rötternas logik: Internationell adoption i välfärdens diskursiva praktik2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In this thesis, transnational adoption is used as an illustrative example to address the tension between caring and differentiating aspects of the discursive practice of Swedish welfare. Drawing mainly upon postcolonial conceptualizations of nation and family, the discursive constitution of transnational adoption, transnational adoptees, and transnational adoptive families as objects of knowledge is explored. The analysis focuses on how national and familial belonging and difference are constructed. The empirical material consists of political reports, research reports, social work handbooks and educational material, published between 1997 and 2008. As the relationship between discourse and knowledge is of particular interest, Michel Foucault’s archeology is used as a methodological perspective. While the knowledge produced on transnational adoption could be read as well-intended concern, it may at the same time be read as a process where normalization and racialization come into effect, and where a particular image of Sweden is constructed. I suggest a reading that can be summarized in terms of the logic of blood and roots. Transnational adoptees are racialized through essentialist notions of national, cultural and ethnic belonging. They are ascribed a split identity, and are advised to cultivate their belonging to their birth families and birth places. Transnational adoptees of color are ascribed a difference in relation to their adoptive families as well as the Swedish national family, both imagined as white. Within the adoptive family, the assumed lack of family resemblances is portrayed as a continuous source of problems. These problems are naturalized by the way this knowledge on transnational adoption is institutionalized. Seeking psychological counseling is constructed as a responsible parental act. In the discursive practice of Swedish welfare, the national inclusion of the adoptive family is conditioned by a differentiating logic.

 • 178.
  Andersson, Malinda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Boundaries of Belonging. Transnational Adoption and the Significance of Origin in Swedish Official Rhetoric2008In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, no 3, p. 56-76Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores how the category of 'transnational adoptees' in Sweden is constructed in two Official Government Reports (SOU). The article is inspired by poststructuralist perspectives on welfare and social categorization, and draws from a postcolonial and feminist theoretical framework. 'Transnational adoptees' as a category is understood as constituted through discourse, and given meaning in different contexts. In the reports, a fundamental importance is attached to the fact that individuals with a background as transnationally adopted have been separated from their birth family and Country of birth. It is argued that mental problems and a split identity are consequences to be expected from the separation. (Re)connection to the origin is therefore considered to be crucial for the well-being of the group. The article concludes that this line of reasoning is based on a specific logic of blood and roots, in which 'transnational adoptees' are understood as belonging to their countries of birth, rather than Sweden. The logic of blood and roots can be read as a form of racialized othering, but also as a discursive exclusion of 'transnational adoptees' from Sweden as an imagined, national community.

 • 179.
  Andersson, Malinda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Familjer utöver det vanliga2009In: Invandrare & Minoriteter, ISSN 1404-6857, no 3, p. 39-42Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 180.
  Andersson, Malinda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Social positions: an overview2010In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 47, no 3, p. 83-85Article, book review (Other academic)
 • 181.
  Andersson, Malinda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Tillhörighetens gränser: Internationell adoption och ursprungets betydelse i svensk utredningsretorik2008In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, no 3, p. 57-76Article in journal (Refereed)
 • 182.
  Andersson, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Barns positioner i domar om umgängesstöd: - om hur barn konstrueras och delaktiggörs2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att barn ofta har lite att säga till om vid insatsen umgängesstöd. Barns inställning till umgänget efterfrågas sällan, vilket motiveras med att de är för unga, att de på grund av omognad inte förmår uttala sig på ett tillförlitligt sätt och att de ska slippa välja mellan sina föräldrar. Barnkonventionens ambivalenta syn på barn som både subjekt med rättigheter och skyddsbehövande objekt, avspeglas i den svenska lagstiftningen och kan förklara den passiva roll som barn ofta tilldelas i sammanhanget. Samtidigt visar forskning att barn efterlyser mer delaktighet i frågan om umgängesstöd. Den här studien undersöker hur bilder av barn konstrueras och hur barn delaktiggörs i domar om umgängesstöd, samt hur bilder av barn kan relateras till hur barn delaktiggörs. Studien har en konstruktionistisk, barndomssociologisk utgångspunkt, som fokuserar barns rätt att delaktiggöras och lyfter fram barns förmåga till aktörskap.  Resultatet av studien visar att den dominerande bilden är uppfattningen om barn som en universell grupp med liknande behov och egenskaper. I vissa fall konstrueras barn dock på ett mer individuellt sätt, och beskrivs utifrån sina personliga behov och egenskaper. Resultatet visar också att huruvida barn delaktiggörs kan relateras till ålder, om barn bedöms som pålitliga och vilken inställning barn har till umgänget.

 • 183.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Max, Viertutakk
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Elevernas datorspelande – en välkommen förändring?: En studie av lärarnas perspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I denna studie presenteras tidigare forskning som beskriver datorspelande som fenomen. Bland annat beskriver tidigare forskning hur utspritt datorspelande är, vem som spelar samt vilka konsekvenser det kan få. Dessutom framkommer olika riskfaktorer för datorspelsberoende. Detta kan vara bland annat kön, social utsatthet och psykisk hälsa. Det är också utifrån den tidigare forskningen som en kunskapslucka identifierades. Skolan och lärarnas synsätt återfanns inte i den tidigare forskningen.

  Syftet med studien är således att försöka fylla denna kunskapslucka genom att undersöka hur skolan, mer specifikt informanterna, syn på samhällsförändringen som den tekniska utvecklingen har orsakat. För att undersöka vad som har förändrats använder studien sig av ett ofta debatterat ämne, nämligen datorspelandets påverkan på elever och skola. Frågeställningarna i studien är följande: Vilka konsekvenser har datorspel för skolan? Påverkar datorspel eleverna? Har den tekniska utvecklingen påverkat samhället?

  Studien är kvalitativ och har två teoretiska utgångspunkter, stämplingsteorin och Skogs choice theory. Tio semistrukturerade intervjuer har genomförts och transkriberats till ett material som analyserats. I resultatet presenteras fem olika synsätt: Datorspel och skolan, Teknisk utveckling och social förändring, Datorspel som fritidsaktivitet, Datorspel som social aktivitet samt Datorspel och individen.

  Inledningsvis presenteras vilken problematik som informanterna ser i den sociala förändringen. Sedan framkommer hur informanterna ser på den tekniska utvecklingen som har skett. Efter det redovisas hur informanterna ser på vilka konsekvenser datorspelande kan få för individen. Ett intressant mönster framkommer där elever som är ointresserade av skolan verkar spela mer. Utifrån informanternas utsagor antyds det att eleverna inte får bekräftelse eller belöning i skolan. De söker sig därför mer till datorspelen i jakt på bekräftelse och belöning. Informanterna ser på det som att eleverna flyr från verkligheten.

 • 184.
  Andersson, Mirjam
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Försäkringskassan och kunden: En social konstruktion: Kritisk diskursanalys av Försäkringskassans offentliga webbplats2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen har jag studerat hur Försäkringskassan, kunden och relationen mellan dem konstrueras på den offentliga webbplatsen under perioden september - december 2015. Det teoretiska ramverket med utgångspunkt i kritisk diskursanalys och socialkonstruktionostiskt perspektiv har tillsammans med tidigare forskning belyst hur sociala kategorier av identiteter och roller konstrueras samt vilken betydelse detta har för relationen mellan Försäkringskassan och kunden. I studien framträder implicita kategoriseringar av identiteter och roller som har konstruerats i motsatsförhållande mellan kunden och Försäkringskassan, men också en otydlighet kring ansvar som tillskrivits de båda aktörerna. Analysen visar även att konstruktionen av kundens och Försäkringskassans identitet och roll möjligen följs av den samhällsutveckling som nu sker med en ökad digitalisering och ett behov av att regelverken inom trygghetssystemen anpassas i enlighet med den digitala ekonomin samt att myndigheten är med och bidrar till en utveckling av det nya digitaliseringssamhället.

 • 185.
  Andersson, Niklas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Akrylamid och istappar: En analys av konstruktion, förmedling och effekt av risk2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 186.
  Andersson, Niklas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Lika barn leka bäst?: En uppsats om förhållningssätt gentemot, och konsekvenser av möjligheterna till detaljerad specifiering vid sökande av partner via Internet2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 187.
  Andersson, Niklas
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hedlund, Pernilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Vad har skilda nivåer av flexibilitet för inverkan på stress?: En kvantitativ studie över flexibilitet och stress2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 188.
  Andersson, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Arbetsmiljön på Försäkringskassan: Handläggares beskrivning av krav, kontroll, stöd och återhämtning i arbetet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 189.
  Andersson, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ledarskap och arbetsmiljö: En kvalitativ studie om chefers påverkan på arbetsmiljö2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 190.
  Andersson, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Rätt till barnet eller barnets rätt?: En diskursanalys av tingrättens syn på barnet i vårdnadstvister i fall då har det förekommit våld och hot i hemmet2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 191.
  Andersson, Tobias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Rationality in educational choice: A study on decision-making and risk-taking in academic settings2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Choices made in highly uncertain settings problematise the concept of rationality in decisions-making. Notably, educational choices are conducted on uncertain ground as future prospects in labour markets are always risky. Educational choices should also correspond to values of self-actualisation – derived from ideologies of High modernity (individualisation) –which in turn makes the decision even harder. Many studies have researched risk-taking and economic risk assessments in educational choices. Studies have also shown the effects of individualisation and capitalisation in modern societies. However, few studies on education take both economic and self-developing values into consideration, and even fewer examine the rationality in self-actualisation. This dissertation analyses rationality derived from social circumstances – in this case academia – in order to explain how students make their educational decisions and how they are affected by academic settings during their studies. To investigate this, a survey was constructed and sent to students. Statistical (correlation; group comparisons) and qualitative content analysis was used to interpret the data. The findings suggest that rationality in educational decisions mainly derives from self-interest, but also that academic settings promote this approach. This implicates that uncertainty is dealt with in social environments, and that rationality is essentially a social construction built and harboured within institutional settings.

 • 192.
  Andersson, Tobias
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Bergmark, Rasmus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Värnplikten som en socialiseringsprocess: En undersökning av hur identitet formas, upprätthålls och förändras2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte var att studera värnplikten som en socialiseringsprocess där social identitet skapas. Uppsatsen bygger på två frågeställningar som berör syftet närmare: Hur förhåller sig personer som nyligen gjort värnplikten till det militära i förhållande till sitt civila liv innan värnplikten? Hur förhåller sig personer som nyligen gjort värnplikten till sitt nuvarande civila liv i förhållande till det militära liv de lämnat?

  Undersökningen baseras på en kvalitativ intervjustudie med hermeneutik som tolkningsgrund. Urvalet består av tio informanter som gjort värnplikten. I intervjuerna speglade informanterna sina upplevelser från och tankar om värnplikten. I en fördjupad analys har detta sedan analyserats utifrån teori med utgångspunkt i socialkonstruktivism (Berger och Luckmann, Goffman, Jenkins).

  Empirin mynnade ut i följande slutsatser: Socialiseringsprocessen i värnplikten har karaktären av en primär socialisation, likt den första socialisation vi genomgår; något som är möjligt genom Försvarsmaktens totala institutionella drag. I socialisationen uppstod motsättningar mellan det civila och det militära, som grundas i legitimerandet av den senare institutionen. Efter socialisationen upplevde informanterna att värnplikten hade haft en positiv effekt på dem, i relation till hur de var tidigare. Detta kan förstås som att en ny social identitet etablerats, vilken legitimeras genom de skillnader som finns i relation till det tidigare civila livet och till dem som inte har gjort värnplikten. Värnplikten har därmed en förenande effekt på dess medlemmar samtidigt som den skapar motsättningar till dem utanför.

 • 193.
  Andersson, Åskar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Nä̈r ä̈ldreomsorgen blev galleria och den ä̈ldre kund: En kritisk diskursanalys av informationsbroschyrer om ä̈ldreomsorg2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this bachelor thesis is to examine the views of the elderly and the caregivers that appear in brochures for the elderly and the discourses that can be found within. The data that the study is based on was collected and analysed using content analysis and Faircloughs (1992) critical discourse analysis. The theoretical frameworks that have been used are social constructionism, critical discourse analysis, assortment and protest, and New Public Management. The results showed two images of older people (I) the elderly as active and autonomous and (II) the elderly as passive and in need of help. The results also showed two pictures of the caregiver (III) the caregiver and NPM, and (IV), the non-profit care provider as a complement. The discussion considers how these images can be interconnected. The knowledge this thesis may provide is an understanding of how seemingly small choices in formulations can help to create a certain image of the elderly and the caregivers, and what consequences this may have in the social practice. This thesis is limited both in its material and extent and should be viewed accordingly.

 • 194.
  Andre, Malin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Family Medicine and Preventive Medicine. Linkoping Univ, Dept Med & Hlth Sci, Family Med, Linkoping, Sweden.
  Gröndal, Hedvig
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Strandberg, Eva-Lena
  Lund Univ, Dept Clin Sci, Family Med, Malmo, Sweden.;Blekinge Cty Council, Blekinge Ctr Competence, Karlskrona, Sweden..
  Brorsson, Annika
  Lund Univ, Dept Clin Sci, Family Med, Malmo, Sweden.;Skane Reg, Ctr Primary Hlth Care Res, Malmo, Sweden..
  Hedin, Katarina
  Lund Univ, Dept Clin Sci, Family Med, Malmo, Sweden.;Kronoberg Cty Council, Dept Res & Dev, Vaxjo, Sweden..
  Uncertainty in clinical practice - an interview study with Swedish GPs on patients with sore throat2016In: BMC Family Practice, ISSN 1471-2296, E-ISSN 1471-2296, Vol. 17, article id 56Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Uncertainty is inevitable in clinical practice in primary care and tolerance for uncertainty and concern for bad outcomes has been shown to vary between physicians. Uncertainty is a factor for inappropriate antibiotic prescribing. Evidence-based guidelines as well as near-patient tests are suggested tools to decrease uncertainty in the management of patients with respiratory tract infections. The aim of this paper was to describe strategies for coping with uncertainty in patients with pharyngotonsillitis in relation to guidelines.

  Methods: An interview study was conducted among a strategic sample of 25 general practitioners (GPs).

  Results: All GPs mentioned potential dangerous differential diagnoses and complications. Four strategies for coping with uncertainty were identified, one of which was compliant with guidelines, "Adherence to guidelines", and three were idiosyncratic: "Clinical picture and C-reactive protein (CRP)", "Expanded control", and "Unstructured". The residual uncertainty differed for the different strategies: in the strategy "Adherence to guidelines" and " Clinical picture and CRP" uncertainty was avoided, based either on adherence to guidelines or on the clinical picture and near-patient CRP; in the strategy " Expanded control" uncertainty was balanced based on expanded control; and in the strategy "Unstructured" uncertainty prevailed in spite of redundant examination and anamnesis.

  Conclusion: The majority of the GPs avoided uncertainty and deemed they had no problems. Their strategies either adhered to guidelines or comprised excessive use of tests. Thus use of guidelines as well as use of more near-patient tests seemed associated to reduced uncertainty, although the later strategy at the expense of compliance to guidelines. A few GPs did not manage to cope with uncertainty or had to put in excessive work to control uncertainty.

 • 195.
  Andric, Ana
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Konstruktioner av hälsa: En studie om hur hälsa med utgångspunkt i kroppsideal artikuleras utifrån expertförklaringar2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 196.
  Andric, Mia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Blom, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Konstruktion av vetande: En studie av dagstidningars konstruktion av konflikten mellan Byggarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier under avtalsrörelsen 20162017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker vi hur sex svenska dagstidningar konstruerar vetande om konflikten mellan Byggarbetareförbundet och Byggindustrierna under avtalsrörelsen 2016. I tidigare forskning presenterar vi studier om media och dess inflytande och makt, dess kopplingar till den svenska staten och organisationer. Som teoretiskt ramverk använder vi Foucaults teorier om makt och vetande i denna studie. Undersökningsmetoden för studien är kvalitativ dokumentstudie med tematisk textanalys.

  De tidningar som undersökts i denna studie är Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Dagens industri, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Analysen av konflikten i de utvalda tidningarna visade dels att olika aktörer medverkande i konstruktionen av vetande om konflikten, och dels att det vetande som konstruerades i stor utsträckning var homogent men ändock inte fullständigt homogent vad gäller alla tidningar och aktörer. Konstruktionen av det vetande som presenteras i denna studie kan endast sägas vara representativt för de undersökta tidningarna.

 • 197.
  Angeria, Pernilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Motstridigheter i arbetet: Upplevelser av arbetet som personlig assistent2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 198.
  Anna, Jacobsson
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Sara, Undin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Lyckat arbetsgivarvarumärke - för vem?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Denna uppsats ämnar studera huruvida yrkesidentitet påverkar perception av

  arbetsgivarvarumärke och val av arbetsplats, en outforskad aspekt inom fältet

  arbetsgivarvarumärke som uppmärksammades efter genomgång av tidigare forskning.

  Tidigare studier fokuserar främst på exponering som den avgörande faktorn för ett attraktivt

  arbetsgivarvarumärke och forskningen i denna studie har haft som avsikt att undersöka om

  även yrkesidentitet kan vara en av de mest avgörande faktorerna vid intresseskapande av ett

  företag. Motiv för denna uppfattning fanns vid ett möte med ett av Sveriges största

  nyhetsmedium, Dagens Nyheter (DN); ett välexponerat företag med ett mycket starkt

  arbetsgivarvarumärke. Attraktionen i arbetsgivarvarumärket upplevs dock endast främst inom

  den specifika målgruppen journalister och redaktionspersonal vilket företaget observerat i

  svårigheten att rekrytera andra yrkeskategorier. Fokus hos företag mot en viss yrkeskategori

  kan te sig problematisk när företaget har behov av att anlita personal inom ett annat område

  än organisationens huvudsakliga. Detta dubbla ansikte i arbetsgivarvarumärket har varit

  utgångspunkten i uppsatsarbetet där DN-fenomenet visat att ett etablerat

  arbetsgivarvarumärke inte alltid räcker för att attrahera och rekrytera personal. För att

  undersöka en viss yrkesgrupps perception av arbetsgivarvarumärke intervjuades

  systemvetarstudenter vid Uppsala Universitet då svårigheter att tillgodose sitt personalbehov

  inom IT är just problemet i fallet DN. Med en fenomenologisk ansats syftade studien gå in i

  studenternas medvetande och förstå deras uppfattningar och gruppens åsikter som en helhet.

  Genom Cooleys (1992) teori spegeljaget och Goffmans (1990) intryckstyrning kunde

  respondenternas tankevärld filtreras och analyseras. Resultatet av studien visade att

  yrkesidentiteten påverkar val av arbetsplats såväl som influerar arbetstagares perception av

  arbetsgivarvarumärke. Anledningen till yrkesidentitetens inverkande roll på valet kan

  förklaras som ett uttryck av arbetstagarens spegeljag. Val av arbetsplats kan även ses som en

  individs intrycksstyrning där denne vill säkerställa att anställningen låter individen ge ett

  positivt intryck till allmänheten.

 • 199.
  Anold, Ulrika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Boendestödjare i "Kom vidare" projektet: En kvalitativ studie om hur boendestödjare arbetar med Borderline personlighetsstörda brukare2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 200.
  Anold, Ulrika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Palliativ vård på ett demensboende!: En kvalitativ studie om hur palliativ vård fungerar praktiskt2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234567 151 - 200 of 4553
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf