Logo: to the web site of Uppsala University

uu.sePublications from Uppsala University
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 716
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Hellqvist, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Palaeobiology.
  Kvartärgeologi och landskapsanalys2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Landskapsanalysen runt utgrävningen i Nibble baseras framför allt på en jordartsgeologisk detaljkartläggning. För annan typ av information kring landskapets förändring och utveckling, har använts tidigare undersökningar i områdets närhet eller i denna del av Uppland och Västmanland. Anledningen till detta arbetssätt är flera. Dels är landskapsutvecklingen i många delar mycket likartad i regionen, dels har mycket av den paleoekologiska insatsen koncentrerats på detaljstudier av anläggningar och närmiljön i Nibble och dels har kunskapen om jordarterna och deras karaktär i detalj för ytan ganska stor betydelse för förståelsen av ytorna på utgrävningsplatsen samt även anläggningarnas karaktär och utseende. Bland annat förekom mycket diskussioner om vissa anläggningar och karaktären på områdets moränavsättningar.

  Den jordartsgeologiska detaljkartläggningen är en presentation av i första hand jordartsgeologin i området runt Nibble, ca 4 km väster om Enköping. Karteringen baseras främst på undersökning i fält, provtagning och grundläggande jordartsanalys i samband med den arkeologiska slutundersökningen i maj t.o.m. oktober 2007. I samband med den geologiska kartläggningen, har det tagits ett antal jordartsprover i utgrävningsområdet (se nedan). Syftet är bl.a. att göra själva jordartsklassificeringen mer komplett och därmed stärka den detaljerade kartläggningen. Ett annat syfte är att ge en möjlighet till tolkning av markanvändningen i området och hur man utnyttjat marken för odling och hur detta återspeglas i de kulturlager som finns kvar idag.

  Till detta kommer även uppgifter från litteraturstudier, men då platsen och området runt Nibble inte ingått i några tidigare undersökningar eller speciella studier, så finns det inte några tidigare detaljstudier eller undersökningar att tillgå. Den jordartsgeologiska karteringen (Möller, 1985) som Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) genomfört i området är naturligtvis ett viktigt komplement i sammanhanget och uppgifter från den används som jämförelsematerial till de resultat som framkommit i samband med kartläggningen av Nibble 2007. I de sammanhangen refereras till uppgifter på kartbladet Enköping SV och är därför mer karakteristika och specifika drag för jordartgeologin kopplade till en radie om > 5 km runt Nibble. Till detta kommer en del referenser från bl.a. Enköpingstrakten, där det framför allt finns undersökningar kring Enköpingsåsen.

                        Nibble ligger på många sätt i relativt klassisk kvartärgeologisk mark med tanke på att hela Mälardalsregionen varit föremål för stort intresse och undersökningar under lång tid. Detta har även möjliggjorts eftersom det är en expansiv region med mycket samhällen och återkommande arbeten med infrastruktur. I områdena tunt Enköping finns stora slättområden, uppbyggda av framför allt finsediment som lera, vilket ger speciella förutsättningar för det arkeologiska utgrävningsarbetet och bevarandeförhållanden. Det undersökta området har helt legat under havsytan efter senaste istidens avslutning (Weichsel) och sedimentation av finsediment har skett i akvatisk miljö. Därför domineras jordartsgeologin till stora delar av glaciala postglaciala leror.

 • 252.
  Hellqvist, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Palaeobiology.
  Moränkällan2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under utgrävningarna i Nibble så framkom ett för arkeologiska utgrävningar ovanligt fynd i form av en naturlig källa. Sannolikt har likartade bildningar hittats i samband med utgrävningar tidigare, men att kunna klassificera en sådan bildning redan i samband med slutundersökningens tidiga skede och att kunna klassificera vilken typ av källa det rör sig om är nog mycket unikt. Källor är normalt klassificerade utifrån det hydrogeologiska sammanhang och den miljö de är bildade i och om man, som sker i samband med en arkeologisk utgrävning, skalar av markskiktet så kan det naturligtvis bli svårt att urskilja att det faktiskt rör sig om en källa. Fördelen med källan i Nibble är att utflödet för vattnet i marken skedde vid en ansamling av stora block och därför ”skyddades” detta från att på något sätt förstöras i samband med avbaning av markskiktet i samband med utgrävningen eller annan tidigare markanvändning.

  I naturen avslöjas källor ofta genom ett utflöde i marken som via markens fuktighet och växtlighet. Källor har spelat stor roll i kulturhistorien och det vi idag kan se på platser som tydliga källor är ofta utbyggda och arrangerade av människor som har ramat in, skyddat eller på något sätt markerat utflödet bl.a. för att i olika syften kunna utnyttja källans vatten som ofta håller mycket hög kvalitet. Den sista fasen i denna kulturhistoriska utveckling var utvecklandet av brunnsdrickning som förekommit från åtminstone 1600-talet och fram till 1900-talet. Flera av Sveriges kända sådana platser har idag gett namn åt kolsyrat vatten på flaska, som exempelvis Loka brunn och Ramlösa brunn. Vissa har med tiden övergått i mer moderniserade s.k. ”spa-anläggningar” som exempelvis Sätra brunn.

  Med tanke på källans vatten och det fenomen då vattnet kommer fram ur marken, så kan man lätt tänka sig att källan måste ha varit föremål för människors förundran och kanske tro långt tillbaka i tiden. Betydelsen och värdet av källor har dock förändrats genom historien, både i tro och också kult. I de förkristna källor som kan ge en vägledning, de isländska berättelserna genom poetiska Eddan, så berättas att källorna var förutsättningen för världen och om källorna sinade så skulle världen gå under. Även det omtalade trädet Yggdrasil fick sitt vatten från tre källor. Uppfattningen om världens undergång kommer via germansk tradition och spåras tillbaka till indoeuropeisk mytologi (Hult, 2006).

  En tidigare vanlig uppfattning kring källor och dess vatten var att de hade en helande förmåga och även kunde hjälpa försvagade och sjuka kroppar. Man trodde även på källans mystiska krafter. Källor och källvatten kom att få en stark ställning i den katolska kyrkan och även i Sverige finns exempel på helgonkällor och ännu vanligare är källor som benämns trefaldighets- och midsommarkällor. Dessa källor har varit en viktig del i trefaldighetsfirande, ibland även valborgsmässofirande och liknande. Denna tradition anses av en del ha sina rötter i vad som kallats ”hednisk källkult” med ett ursprung i förhistorisk tid.

  Traditioner kring vissa källor har en kulturhistorisk bakgrund i tron kring källorna som går tillbaka till medeltiden och bl.a. den katolska kyrkan i Sverige. Under reformationen förändrades synen på källorna och 1544 förbjöds svenskarna att dricka hälsa från trefaldighetskällorna. I det protestantiska Sverige kom seden att dricka källa att kallas för katolsk vidskepelse (Hult, 2006). Sedan dess har mycket hänt i synen på källorna fram till modern tid och idag är seder kring källor mer att betrakta som pittoreska traditionsinslag där människor får möjlighet att samlas.

  Till all denna tro och kult ska man naturligtvis tillägga, att källor i stor utsträckning fungerat som källa för vatten – både på landsbygden och i städer. Möjligheten att använda dessa platser för att få tillgång till friskt och bra vatten som strömmar ut ur marken, utan att man behöver ta upp detta själv, har naturligtvis använts flitigt när det är möjligt.

 • 253.
  Hellqvist, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Naturkatastrofer hetare än någonsin2005In: Naturvetaren, ISSN 0345-8296, no 7, p. 6-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 254.
  Hellqvist, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  När sedimenten berättar: När naturhistoria blir kulturhistoria2003In: Akka, Tidskrift för Kultur och Lärande vid Högskolan Dalarna, ISSN 1404-1871, p. 31-53Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sediment är ett ord som klingar olika för människor och dom flesta kopplar nog detta till termer som jord, mark, slam, avlagringar och andra liknande begrepp. Rent definitionsmässigt är det ett avlagrat, fast material, från processer i luften, vatten eller is som verkat under normala betingelser på jordytan eller sådant som ackumulerats genom kemisk utfällning eller genom sekretion av organismer. Sediment och jordart är i de flesta fall synonymt, men inte alltid. Vi är omgivna av sediment i alla dess former, avsatta genom processer som pågår i ett ständigt kretslopp. Ser man det i ett mycket långt tidsperspektiv så kommer processer som verkar under lång tid att omvandla sediment till berg, s.k. sedimentära bergarter, som exempelvis sandsten. Men, sediment är inte bara avlagrat dött material, utan ett av de mest sofistikerade empiriska dokument som naturen kan erbjuda. I sedimenten finns bevarade lämningar, fossil, mineral och grundämnen som kan ge information om den tid när de avsattes och även själva sedimentet är i sig själv bevis för den utveckling som skett på platsen. Man kan utnyttja och studera dessa biologiska spår, d.v.s. lämningar av döda växter och djur som levat på en plats eller titta på spår i sediment, som olika grundämnen eller sedimentets egen karaktär.

  Det finns ett stort antal metoder för att studera sediment, för att finna olika bevis för förändringar i klimatets och miljöns variation, människans ingrepp och markanvändning på en plats. En av de viktiga bidragen av sedimentstudier för en hållbar utveckling är att man får ett avsevärt utökat tidsperspektiv bakåt i tiden. Människan lever en kort tid men påverkar och påverkas av miljön. Det är bara i ett långt tidsperspektiv, som vi kan få bra svar på hur naturprocesser verkar trots att vi inte kan registrera dessa. Den aktuella klimatdebatten är ett bra exempel, där t.ex. SMHI har utfört sina kontinuerliga mätningar av vädret sedan 1860-talet, men klimatet har alltid varierat. Det perspektiv som kanske är mest aktuellt för oss idag är variationen i klimat och miljö sedan senaste istidens avslutning för ca 10 000 år sedan. Det gäller att hålla isär de naturliga processer som pågår och människans inverkan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 255.
  Hellqvist, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Obtaining new knowledge for World Heritage: Early environmental history of Falu copper mine 2010In: Whild 2010. The Significance of World Heritage: Origins. Mangement, Consequences / [ed] Bo G Jansson and Cecilia Mörner, 2010Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 256.
  Hellqvist, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Preliminär analys av fossila insekter 20032003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under utgrävningar 2003 på Hólar i Hjaltadalur, Island, togs ett stort antal prover för olika slags analyser av olilka slag; insekt lämningar (Magnus Hellqvist, Högskolan Dalarna), växtmakrofossil (Steve Martin, UCLA), osteologisk analys (Ylva Bäckström, SAU, Uppsala) och metallurgiska analyser (Lena Grandin, Svate Forenius, Eva Hjärtner-Holdar, UV GAL, Uppsala). Flera analyser skedde på plats under utgrävningarn och gav unika möjligheter att föölja upp utvecklingen under utgrävningarna. Rapporten är en arbetsrapport över arbetet under 2003.

 • 257.
  Hellqvist, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Problems and possibilities when usingbeetle remains (Coleoptera) for interpretation of Post-Medieval settlements in the interdisciplinary Hólar project, Iceland2013In: Archaeologica Islandica, ISSN 1560-8026, Vol. 10, p. 53-68Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Theinterdisciplinary project at Hólar has been operational since 2002, in parallelwith several other excavations in Skagafjördur area, e.g. at Kolkuos and Keldudalur. The excavation at Hólar has so farrevealed many houses and a trash midden that developed through time in acomplex system with renewed and new buildings on old ones. Samples formacrofossil insect remains (beetles, Coleoptera) and plant macrofossil analysisare collected continuously. Analysis of subfossil insects face both problemsand possibilities in the interpretation of different rooms of houses, andresults from the time period 2002-2003 from house floors of post-medievalhouses illustrate these interpretative challenges. On one hand, the mainproblem is the low diversity and poor material, while on the other hand theadvantage is the high quality of information received from the identificationof single species and, when available, higher numbers of individuals of species providing much information onboth the indoor and outdoor environments. This study also tested differentsampling routines in former buildings in order to evaluate sampling technique.

 • 258.
  Hellqvist, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Reconstructing the original World Heritage2011In: WHILD 2011. Future of the World Heritage Convention – a Nordic perspective / [ed] Christina Svels, 2011Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Hellqvist, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Relation between natur and human settlements in Iceland2002In: The 25th Nordic Geological Winter Meeting, Abstract volume / [ed] Sigurður Sveinn Jónsson, 2002, p. 77-Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 260.
  Hellqvist, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Samples from Viking Age and Medieval houses in Iceland - what can they tell us about the environment inside and outside the houses?2007Conference paper (Other academic)
 • 261. Hellqvist, Magnus
  Skuttunge fornsjö: - undersökning kring existensen av en försvunnen sjö /2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I samband med arkeologiska utgrävningar i Skuttunge, var en av de centrala frågorna att utreda existensen av den s.k. Skuttunge fornsjö som ska ha funnits i området och relationen mellan den forntida bebyggelsen och sjön. Sjöar och vattendrag har alltid utnyttjats av människor för olika syften. Men relationen ställs i ytterligare en annan situation om man dessutom kan påvisa att bebyggelse och aktiviteter har legat vid sjö eller vattendrag på något vis, eftersom man då kan kanske kan knyta ekonomiskt uttag och resursutnyttjande mer direkt till vattenmiljön.

  Undersökningen som presenteras här är inriktad på att i första hand studera områdets sedimentavlagringar för att utröna om det över huvud taget fanns några avsättningar som kunde peka mot en sjöbildning.

 • 262.
  Hellqvist, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Studies of recently dead insects to understand insect remains in archaeological deposits2004In: Entomologisk Tidskrift, ISSN 0013-886X, Vol. 125, no 4, p. 211-222Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The composition and amount of insect reamins in archaeological deposits is dependent on both what insect species that is depositet and the preservation of the remains. It is therefore important to understand how different insects are preserved in archaeological deposits. Results are presented in the article from a taphonomical study with analysis of recently dead insect remains in two wells and a stable floor, in south central Sweden. These data where compared with the results from Iron Age deposits. These data yield clues regarding the deposition of insect remains in prehistorical rural sites.

 • 263.
  Hellqvist, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography. Geoveta AB, Sjöängsvägen 2, 192 72, Sollentuna, Sweden.
  Teaching Sustainability in Geoscience field education at Falun mine World heritage site in Sweden2019In: Geoheritage, ISSN 1867-2477, E-ISSN 1867-2485, Vol. 11, p. 1785-1798Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Geoscience is relevant to issues in sustainability in many ways, for example through the aspects of earth sciences connected to the environment, climate, geohazards, energy and natural resources. There is also significant support for the use of active fieldwork experience as an effective way to teach sustainability in earth science. Some of the best sites for exploring sustainability issues in geoscience are those designated for special attention, such as geoparks, geosites, nature reserves and World Heritage Sites. Former mining areas are another type of useful locality to teach about sustainability in geosciences, as these sites usually present ample evidence of severe mining impacts on the environment and people through time. Historical mining activities can present typical examples of non-sustainable ways of working alongside modern remediation projects to manage severe environmental problems. Here, the Great Copper Mountain in Falun, central Sweden, is presented as an example of a "suitable field study site" for teaching sustainability in geoscience. This site is a former mining area, today museum and visiting resort and a designated UNESCO World Heritage Site. Mining and human activities have had a severe impact on this landscape for up to 1000 years. As a result, it is an example of a historical non-sustainable activity that is now the site of active and developed remediation work that aims for a sustainable future for both environment and people. The Falun site presents themes useful for teaching both geoscience and sustainability, and it is presented in order to demonstrate the advantages of using a site like this for teaching sustainability in earth science.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 264.
  Hellqvist, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  The Macrofossil Remains: Preliminary Report on selected samples from Hrísbrú, Iceland, 20042005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  During excavations at Hrísbrú 2004, samples were collected for investigation on macrofossil remains, mainly insect remains. The preliminary results are presented in this report.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 265.
  Hellqvist, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  The well in the settlement: a water source for humans and livestock, studied through insect remains from Southeast Sweden2013In: Barely Surviving or More Than Enough?: The environmental archaeology of subsistence, specialisation and surplus food production / [ed] Maaike Groot, Daphne Lentjes and Jörn Zeiler, Leiden: Sidestone Press, 2013, p. 151-173Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Water is the most important resource for human subsistence, essential for the survival and the base of many other parts of the processes in sustenance. One important part of settlements’ water resources is the well, in prehistory and still today. It also plays an important role in understanding the utilisation of the palaeohydrological situation of the landscape. In order to understand the water resource in the local well constructions in the settlement, the content of insect remains together with stratigraphy were studied, in order to investigate the history of construction and use and sediment composition of wells at three Iron Age sites in Southeast Sweden. The study concentrated on the Pre-Roman Iron Age to Roman Iron Age (2500–1600 cal BP), and the wells were situated in a rural landscape. There was a trend in the usage of the wells over time within the settlements. The results indicate a change of the well as a water source for humans to a waterhole for livestock after abandonment, and through that a change in land use within a small geographical range. A complicating situation, when reconstructing the waterresource management, is that all three studied sites were situated close to or in direct connection to running water. This partly makes the role of the wells as a water source within the palaeohydrological situation in the landscape unclear, since we do not know which was most important for the water supply for subsistence for people and cattle. In the study area the distance to the Baltic Sea has changed in time through land uplift, resulting in a longer distance to the sea up to the present time and a total change in the landscape from open sea to archipelago and finally to land.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 266.
  Hellqvist, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  The well in the settlement-environmental studies through insect analysis on well samples2007In: Eurasian Perspective on Environmental Archaeology / [ed] Makohonienko M, Makowiecki D. & Czerniawska J., Poznan: Stowarzyszenie Archeologii Srodowiskowej (SAS) , 2007, p. 70-72Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, I present the results from analysis of subfossil insect remains in investigated wells from four settlements dating to prehistoric and medieval time in the county Uppland, southeast Sweden. The prehistoric settlements are dating from Neolithic time until Iron Age, but the majority of the investigated wells are from the first part of Iron Age and primarily the Pre Roman Iron Age and Roman Iron Age (following the time chronology by Hedeager & Kristiansen, 1985).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 267.
  Hellqvist, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  "Young and fresh" - environmental history of settlements during 3000 years in Sweden´s latest region through land uplift, south-east Sweden2007Conference paper (Other academic)
 • 268.
  Hellqvist, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Översvämningar i Voxna älv: studier av situationen under de senaste 100 åren2004Report (Other academic)
 • 269.
  Hellqvist, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Bäckström, Ylva
  Fossilfynd från Hólar år 2002: rapport över fynd av fossila insekter och djurben från Hólar i Hjaltadalur, på norra Island, 20022002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under utgrävningarna på Hólar i Hjaltadalur, Island, så togs ett stort antal prover för olika slags analyser. Eftersom provbearbetning och analyser skedde på plats i Hólar samtidigt som utgrävningen pågick, gavs en unik möjlighet att följa utvecklingen under utgrävningen och till ett bättre underlag och planering för arbetet de kommande åren.

  Det samtida arbetet med arkeologiska utgrävningar och provberedning, skapar insikt om både det arkeologiska fältarbetet och olika slags analysmetoder. Det finns en möjlighet till en direkt dialog och diskussion med arkeologer i fält och deras tolkning av lagerföljder. Detta kan bland annat leda till att tolkningen i fält kan stärkas eller att arbetet kan ändras under undersökningens gång. Det är med dessa förutsättningar som det även kan skapas möjligheter till metodutveckling på Hólar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 270.
  Hellqvist, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Chouliara, Despoina
  The role of misconceptions in the development of a reliable geological knowledge. A project on alternative ideas of Earth Science Bachelor students.2016In: Bulletin of The Geological Society of Finland: Special volume, Abstracts of The 32nd Nordic Geological Winter Meeting / [ed] Stratos Staboulis, Toni Karvonen & Antti Kujanpää, Helsinki, 2016, p. 143-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The pre-existing knowledge that Earth Science Bachelor students have when they are starting their University studies, is influential on the scientific knowledge that they will have built when they graduate. This project examines the alternative ideas that Uppsala University’s first, second and third year Earth Science Bachelor students have on basic geological topics, and if it influences the knowledge that they develop. These topics include; the definition of density, Earth’s magnetic and gravity field, heat sources inside the Earth, location and movement of tectonic plates, volcanic and earthquake’s distribution on surface, isostasy, weathering and erosion, earth’s past and future, rock formation and the relevant age of continental and oceanic rocks. In order to process this, students’ alternative ideas were assessed with a 20-item multiple choice questionnaire, which was formed online and delivered to all the Earth Science bachelor students of Uppsala University, at the end of the academic year (2014-2015). The questions were selected from the Geoscience Concept Inventory (GCI) developed by Libarkin & Anderson, 2006. The answers of the questionnaire were statistically analyzed with SPSS software and students’ scores were calculated. One way ANOVA was performed in order to determine if there is a statistically significant difference between students’ scores and the year of studies. The expected outcome was that third year students would have higher GCI scores/level of conceptual understanding, compared to the first and second year students, and that first year students would have the lowest. The results revealed the presence of alternative ideas to all of the students, and that even that the year of studies is a factor that affects the GCI scores, students’ final scores, are relatively low. The Earth science knowledge is not acquired by the accumulation of relevant information through the years of studies, but the existence of alternative ideas imply a resistance to learning or an obstacle in learning science. 

 • 271.
  Hellqvist, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Eriksson, Jemt-Anna
  Late Holocene environmental and climatic change in eastern Svealand, south-eastern Sweden: Palynological and palaeoentomological data1996In: Abstract volume, 22nd Nordic Geological Winter meeting, 1996Conference paper (Refereed)
 • 272.
  Hellqvist, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Falk, Johan
  Jönsson, Linda
  Geografi i vägen: en geografisk och geologisk undersökningsstudie över lokalerna Sommaränge, Kyrsta, Vaxmyra-Kyrsta oc...2002Report (Other academic)
 • 273.
  Hellqvist, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Gustafsson Sundberg, Henrik
  "Det är ju bara en vulkan": En studie om barns tankar om naturkatastrofer - en didaktisk pusselbit2012In: Geologiskt Forum, Vol. 76, no 76, p. 24-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Geovetenskaplig didaktik är ett reslivt ungt vetenskapsområde som har betydelse - inte minst för den ganska livaktiga diskussionen om geologins plats i grund- och gymnasieskolans undervisning. De som diskuterar är företrädareför geologin respektive skolan. Men hur ser barnen själva på geologin? Och varför är det viktigt att ta reda på detta?

 • 274.
  Hellqvist, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Hedmark, Mia
  Utveckling av forskning och utveckling inom geovetenskaplig didaktik2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Geovetenskaplig ämnesdidaktik är idag ett mycket outforskat ämnesområde i Sverige. Vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, sker forsknings- och utvecklingsarbete av ämnesområdet och initialt i detta arbete genomfördes under 2013 en studie i form av en inventering av publicerade studier inom geovetenskaplig didaktik (Hedmark, 2013). Vid sökning i olika databaser begränsades den internationella publiceringen till 2011-2013, medan sökningen för svenska publikationer gjordes inom ett obegränsat tidsintervall bakåt i tiden. Resultaten sammanställdes och analyserades med syftet att få en överblick över mängden material som publicerats under dessa två år, och även se vad dessa publikationer behandlade inom det didaktiska ämnesområdet. En klar majoritet av publikationerna var publicerade i Nordamerika, och då framförallt USA. Endast en publikation återfanns från Sverige (Hellqvist & Gustafsson Sundberg, 2012). Ett återkommande tema i många publikationer var olika typer av konceptinventering och missuppfattningar bland studenter (”misconceptions”). Ett annat återkommande tema var studier kring virtuella fältstudier.

 • 275.
  Hellqvist, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Palaeobiology.
  Karlsson, Andreas
  Ljungblom, Linus
  Ström, Lars
  Kartläggning av markförhållanden och miljöarbete vid Aspeboda golfbana2005Report (Other academic)
 • 276.
  Hellqvist, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Lemdahl, Geoffrey
  300 år gamla insektlämningar från Falun1990In: Fauna och flora : populär tidskrift för biologi, ISSN 0014-8903, Vol. 85, no 5, p. 234-239Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Subfossila insektfynd kan i hög grad bidraga till att ge information om forntida miljöer och framför allt ge upphov till intressanta problemställningarsom kan jämföras med information av annat slag. Varje subfossilt insektfynd är också ett faunahistoriskt bevis för att ett djur verkligen existerat på en plats vid en viss tidpunkt.

 • 277.
  Hellqvist, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Lundqvist, Jennie
  Missuppfattningar och ovetande som mått på kunskapen betydelse - en undersökning av ”geovetenskaplig analfabetism” hos allmänheten och beslutsfattare2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den ämnesknutna didaktiken, som geovetenskaplig didaktik, diskuterar frågor kring uppfattningar, åsikter och värden som är bundna till den innehållsmässiga delen av undervisningen för ett ämnesområde (Sjöberg, 2010), vilket även kan vändas till kunskap hos allmänhet och beslutsfattare. I Sverige finns ämnet geovetenskap bara som fristående ämne på akademisk nivå, utan grundkunskaper i ämnet skapas en kunskapsbrist inför exempelvis frågor om klimatförändringar och naturresursutnyttjande. En studie undersöktes det geovetenskapliga kunskapsläget och om frånvaron av undervisning i skolan kan orsaka ”geovetenskaplig analfabetism”. Undersökningen genomfördes med internetbaserade enkäter till allmänhet och beslutsfattare. Resultaten visar på kunskapsbrist i båda undersökningsgrupperna. Det går dock att utläsa en liten skillnad i kunskapsnivå, då beslutsfattare har en något högre kunskapsnivå än allmänheten. Resultaten visar också att det finns en oro bland allmänheten för exempelvis klimatförändringar. För att kunna förbättra de geovetenskapliga kunskapsnivåerna krävs dels utbildning och dels utveckling av geovetenskaplig didaktik i Sverige.

 • 278.
  Hellqvist, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Onsten Molander, Anna
  Apel, Jan
  Wikborg, Jonas
  Insekter från Kyrsta: Analys av makrofossila insektlämningar i anläggningar från Kyrsta.2006In: Kyrsta: Förhistoriska boplatslämningar: undersökningar för E4, RAÄ 327 & RAÄ 330, Ärentuna socken, Uppland, Del 2, Uppsala: Societas Archaeologica Upsaliensis , 2006, , p. 10Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid utgrävningen av boplatsen Kyrsta (RAÄ 327), Ärentuna sn, Uppland, togs jordprover för insektsanalys från ett antal anläggningar (tabell 1) tolkade som brunnar. Syftet med denna undersökning var att se hur anläggningen hade utnyttjats, att tolka boplatsens närmiljö och att eventuellt se indikationer på det omgivande landskapets miljö.

 • 279.
  Hellqvist, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Onsten-Molander, Anna
  Wikborg, Jonas
  Analys av fynd av mollusker från Trekanten2006In: Trekanten och Björkgården: Boplatslämningar från brons- och järnålder vid Fullerö / [ed] Anna Onsten-Molander & Jonas Wikborg, Uppsala: Societas Archaeologica Upsaliensis , 2006, , p. 5p. 219-22Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid utgrävningen av boplatsen Trekanten (RAÄ 602), Gamla Uppsala sn i Uppland, har subfossila fynd av land och sötvattenssnäckor samt marina musslor analyserats. Fynden gjordes i jordprover från flera anläggningar som framkom vid utgrävningen. I de flesta provtagna anläggningarna med subfossila fynd av snäckor och musslor (mollusker) har det återfunnits en art i varje anläggning och bara i undantagsfall flera arter. Däremot uppvisar några av anläggningarna ett stort antal individer av samma art. Att tolka ett miljöhistoriskt material baserat på i princip en art i varje anläggning innebär alltid vissa risker, eftersom flera arter stärker tolkningen av ett fyndsammanhang.

 • 280.
  Hellqvist, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Roth, Johan
  “What lies ahead of us?” Reconstructing the pre-mining groundconditions and environment in the landscape around Falun Mine,central Sweden2016In: Theme D - Frontier Landscapes,Landscape Frontiers: D4 The Landscape of The Mining District of Bergslagen -In the Borderland Between the Agricultural Areas and theLarge Wooded Areas, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Mining is one of the most devastating human activities affecting the environment. FalunMine, in Dalarna County (Bergslagen), Sweden, is a typical example of this extensivelandscape alteration. The mine itself does not have the most obvious impact on theenvironment, but instead it is the activities connected to the mining that have a heavyimpact. These include the management of ore, waste accumulation, along with thereorganization of the environment into an industrial landscape by, for example, materialtransfer, changing water courses and establishing settlements and infrastructure. Theactivity also has far-reaching spatial and temporal impacts seen in forest managementand air pollution, for example. When trying to understand the development, as well as theattraction, of these frontier landscapes, one must first understand the former environmentaland ground conditions. This is a complicated process in areas that have been significantlyreorganised by human activity. In this project, a pre-mining landscape is reconstructedby combining map analysis, field mapping and investigations and previous publications.The site was originally dominated by a substantial mire that has now totally vanished andbeen replaced by a large depression that was created in 1687 and expanded as a mineinto the 20th century. The reconstructed landscape has many similarities with the presentsurrounding natural environment, but has higher wetland and fine sediment coverage. Thelatter is a useful resource and interesting for agricultural purposes – which were key beforethe mineral resources were found – but are now long gone.

 • 281.
  Hellqvist, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Traustadottir, Ragnheidur
  Iron production in Iceland - metallurgic analyses of iron and slag from four sites in Iceland2006In: Geoarchaeology 2006. University of Exeter. September 10th-14th 2006 / [ed] Brown T., Carey C. & Basell L., 2006Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  During excavations at sites in Iceland, samples of slag and iron was selected for advanced metallurgic analyses. The aim of the project is to increase the understanding and knowledge of iron production and metal work in Iceland during Viking Age and medieval time. Samples from four sites have been investigated so far: the Viking age and early medieval house Hofstaðir in Garðabæ, the medival turf house at Keldur in Ragnarvöllum and early medieval harbour Kolkuós and churchyard in Keldudalur in Skagafjördur. All samples was analysed at Geoarchaeological Laboratory (GAL) in Uppsala, Sweden.

  The samples from Hofstaðir í Garðabæ is connected to a smithy process from which there are traces in the form of microscopic hammer scale. Similar processes was concluded through hammer scale remains in the medival turf house Keldur in Ragnarvöllum and together with results from insect analyses at Keldur it could be concluded that a living room during a period had been used as smithy or for iron work. The material from the medieval harbour Kolkuós in Skagafjördur was complex and it could not be concluded if there had been any smithy, iron work activity or similar at the place, even though boat building and repairmen was interpreted.

  An interesting result, from both, Hofstaðir, Keldur and the early medieval churchyard Keldudalur in Skagafjördur, was the presence of bone or calcium and phosphor in the samples. In the example Keldur bone was probably added in the production to make the iron harder for the progress in the iron making process.

  But in the bone material found in samples from the other sites, Hofstaðir and Keldudalur, it is clear that bone most probably was used as fuel in the process of iron production. In that time wood got rare in Iceland because of the expansion of the colonisation. In the northern part of the country there are resources in drift wood coming with sea currents, but this is not the case on southern Iceland to the same extent Therefore, there is a lack of wood for charcoal production. Tests have shown that equal parts of wood and bone as fuel makes almost the same effect in fire.

 • 282.
  Hellqvist, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Traustadottir, Ragnheidur
  Nordiskt forskarnätverk med arkeologi och Island i fokus2005In: Fornvännen, ISSN 0015-7813, E-ISSN 1404-9430, Vol. 100, no 2, p. 2-Article in journal (Other academic)
 • 283.
  Hellqvist, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Wirtén, Katarina
  Preliminär insektsanalys.: Övergiven gårdsbrunn - en fälla för ekofakter för ekofakter. Med ett paleoentomologiskt bidrag av Magnus Hellqvist.1996In: TOR, Vol. 26, p. 83-91Article in journal (Other academic)
 • 284.
  Hellsing, Maja S.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Materials Physics.
  Josefsson, Sarah
  Swedish Univ Agr Sci SLU, Dept Aquat Sci & Assessment, Box 7050, SE-75007 Uppsala, Sweden.;Geol Survey Sweden, Villavagen 18, SE-75236 Uppsala, Sweden..
  Hughes, Arwel V.
  Harwell Oxford, Rutherford Appleton Lab, Didcot OX11 0QX, Oxon, England..
  Ahrens, Lutz
  Swedish Univ Agr Sci SLU, Dept Aquat Sci & Assessment, Box 7050, SE-75007 Uppsala, Sweden..
  Sorption of perfluoroalkyl substances to two types of minerals2016In: Chemosphere, ISSN 0045-6535, E-ISSN 1879-1298, Vol. 159, p. 385-391Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The sorption of perfluoroalkyl substances (PFASs) was investigated for two model soil mineral surfaces, alumina (Al2O3) and silica (SiO2), on molecular level using neutron scattering. The PFASs were selected (i.e. perfluorohexanoic acid (PFHxA), perfluorooctanoic acid (PFOA), perfluorononanoic acid (PFNA), and perfluorooctane sulfonic acid (PFOS)) to examine the role of hydrophobic chain length and hydrophilic functional group on their sorption behaviour. All four PFASs were found to sorb to alumina surface (positively charged) forming a hydrated layer consisting of 50% PFASs. The PFAS solubility limit, which decrease with chain length, was found to strongly influence the sorption behaviour. The sorbed PFAS layer could easily be removed by gentle rinsing with water, indicating release upon rainfall in the environment. No sorption was observed for PFOA and PFOS at silica surface (negatively charged), showing electrostatic interaction being the driving force in the sorption process.

 • 285. Herrmann, Sandra
  et al.
  Weller, Andrew F.
  Henderiks, Jorijntje
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Palaeobiology.
  Thierstein, Hans R.
  Global coccolith size variability in Holocene deep-sea sediments2012In: Marine Micropaleontology, ISSN 0377-8398, E-ISSN 1872-6186, Vol. 82-83, p. 1-12Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We report on the size variability of coccoliths - calcite platelets produced by planktic marine haptophyte algae - in globally distributed Holocene surface sediments. The sizes of 400-600 coccoliths in 51 Holocene deep-sea carbonate ooze samples were measured using automated scanning electron microscopy and image analysis processes. The resulting coccolith size histograms are highly variable, but the largest 10% in each sample showed a size increase from the tropics to subpolar regions. This is the opposite trend from the one observed in planktic foraminifera, which have their largest tests in tropical regions. In a subset of 13 samples, which cover the major environmental gradients of today's surface waters, coccolith sizes of the nine most common genera were analyzed. These show that the observed macroecological size variability, which is related to a complex mixture of environmental parameters, is mostly the result of changing species occurrence and abundance (biogeography), rather than size changes within genera and species. This Holocene calibration will help to test evolutionary hypotheses of environmental selection in marine phytoplankton and can serve as a useful benchmark for analyses of coccolith size variability in older deep-sea sediments.

 • 286.
  Hilton, Eric J.
  et al.
  William & Mary, Virginia Inst Marine Sci, 1357 Greate Rd, Gloucester Point, VA 23062 USA.
  During, Melanie A. D.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Organismal Biology, Evolution and Developmental Biology.
  Grande, Lance
  Field Museum, Chicago, IL 60605 USA.
  Ahlberg, Per
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Organismal Biology, Evolution and Developmental Biology.
  New paddlefishes (Acipenseriformes, Polyodontidae) from the Late Cretaceous Tanis Site of the Hell Creek Formation in North Dakota, USA2023In: Journal of Paleontology, ISSN 0022-3360, E-ISSN 1937-2337, Vol. 97, no 3, p. 675-692Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The recently discovered mass mortality of fishes from the Tanis Site in the North Dakota portion of the Late Cretaceous Hell Creek Formation contains many well-preserved, three-dimensional skeletons. Among these are representatives of two acipenseriform families, Acipenseridae (sturgeons) and Polyodontidae (paddlefishes). This paper describes two new monotypic polyodontid genera, expanding our knowledge of polyodontid diversity. The first of the new species described here is +Parapsephurus willybemisi n. gen. n. sp. It is distinguished from all other known species by having a combination of posteriorly elongate parietals, the middle fenestra longitudinalis bordered medially by the parietal and frontal and laterally by the dermopterotic, slender and numerous dorsal caudal fulcra, an elongate hyomandibula that is not hourglass shaped, and gill rakers that are short and widely spaced. The second polyodontid species described here is dagger Pugiopsephurus inundatus n. gen. n. sp. It is diagnosed by a combination of having stellate bones that are exceptionally poorly developed or absent and having a dermopalatine with a medial expansion and lacking an ectopterygoid process. The two species of paddlefishes described in this paper add to the morphological and taxonomic diversity of Polyodontidae. The presence of these taxa within the Hell Creek Formation hints at substantial diversity of polyodontids at this stage of their evolutionary history.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 287.
  Hjelmqvist, Matilda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Corporate Climate Initiatives: An Inside-Out Approach to Stakeholder Engagement2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this case study was to explain how voluntary climate initiatives are communicated to employees, and the role of employee involvement as an antecedent for more strategic environmental sustainability work. More specifically, the project explored enabling factors for stakeholder involvement from a Corporate Social Responsibility (CSR) communication perspective. A flexible research design was structured through qualitative methods and an inductive approach. Semi-structured interviews and corporate sustainability documents from two knowledge-intensive IT businesses were analyzed to understand the internal CSR landscape related to voluntary climate initiatives, like carbon offsetting actions and reduce-reuse-recycle efforts. The theoretical framework used concepts from CSR communication, environmental marketing and stakeholder management. Case study findings indicate that voluntary carbon offsetting initiatives may have a notable impact on building a more distinct company-wide climate change agenda. Furthermore, the study confirmed that employees are important drivers in environmental initiatives and may act as informal sustainability ambassadors by supporting the organizational climate impact work internally (and later externally) – by building credibility from the inside-out.

  Download full text (pdf)
  Master Thesis in Sus Dev - Matilda Hjelmqvist
 • 288.
  Hlousek, Felix
  et al.
  Tech Univ Bergakad Freiberg, Freiberg, Germany..
  Malinowski, Michal
  Polish Acad Sci, Inst Geophys, Warsaw, Poland.;Geol Survey Finland, Espoo, Finland..
  Braeunig, Lena
  Tech Univ Bergakad Freiberg, Freiberg, Germany..
  Buske, Stefan
  Tech Univ Bergakad Freiberg, Freiberg, Germany..
  Malehmir, Alireza
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Geophysics.
  Markovic, Magdalena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Geophysics.
  Sito, Lukasz
  Geopartner, Krakow, Poland..
  Marsden, Paul
  Nordic Iron Ore AB, Ludvika, Sweden..
  Backstrom, Emma
  Nordic Iron Ore AB, Ludvika, Sweden..
  Three-dimensional reflection seismic imaging of the iron oxide deposits in the Ludvika mining area, Sweden, using Fresnel volume migration2022In: Solid Earth, ISSN 1869-9510, E-ISSN 1869-9529, Vol. 13, no 5, p. 917-934Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present pre-stack depth-imaging results for a case study of 3D reflection seismic exploration at the Blotberget iron oxide mining site belonging to the Bergslagen mineral district in central Sweden. The goal of the study is to directly image the ore-bearing horizons and to delineate their possible depth extension below depths known from existing boreholes. For this purpose, we applied a tailored pre-processing workflow and two different seismic imaging approaches, Kirchhoff pre-stack depth migration (KPSDM) and Fresnel volume migration (FVM). Both imaging techniques deliver a well-resolved 3D image of the deposit and its host rock, where the FVM image yields a significantly better image quality compared to the KPSDM image. We were able to unravel distinct horizons, which are linked to known mineralization and provide insights on their possible lateral and depth extent. Comparison of the known mineralization with the final FVM reflection volume suggests a good agreement of the position and the shape of the imaged reflectors caused by the mineralization. Furthermore, the images show additional reflectors below the mineralization and reflectors with opposite dips. One of these reflectors is interpreted to be a fault intersecting the mineralization, which can be traced to the surface and linked to a fault trace in the geological map. The depth-imaging results can serve as the basis for further investigations, drilling, and follow-up mine planning at the Blotberget mining site.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 289.
  Hobé, Alex
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences.
  Proceedings of the 8th International Geoscience Student Conference: Sharing ideas. Responsibly securing natural resources.2019Conference proceedings (editor) (Refereed)
 • 290. Hofman, D.
  et al.
  Monte, L.
  Brittain, J.
  Boyer, P.
  Donchys, G.
  Gallego, E.
  Gheorghiu, D.
  Heling, R.
  Håkanson, Lars
  Uppsala University, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Earth Sciences, Department of Earth Sciences. Uppsala University, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Earth Sciences, Department of Earth Sciences. Uppsala University, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Air and Water Science. LUVA.
  Kerekes, A.
  Kocsy, G.
  Lepicard, S.
  Mirzeabassov, O.
  Smith, J.
  van der Perk, M.
  Pecha, P.
  Mieczyslaw, B.
  Slavik, O.
  Yatsalo, B.
  Zheleznyak, M.
  EC computer systems in the field of hydrological dispersion modelling and aquatic radioecological research: state of the art, end-user experiences and recommendations for improvements2005In: Evaluation and nertwork of EC-decision support systems in the field of hydrological dispersion models and of aquatic radioecological research: Assessment of environmenal models and software., 2005, p. 203-323Chapter in book (Refereed)
 • 291.
  Hoigt, Julia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Natural Resources and Sustainable Development.
  Adoption and sustained use of energy efficient stoves in rural Uganda2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2011, Energy saving (mud) stoves were introduced in villages around the Kachung Forestplantation in rural Uganda as part of an effort to support local sustainable development. Initial fieldwork showedthat the stoves had not been adopted as much as the apparent benefits would suggest. This has been a commonissue with improved cooking stove projects around the world. In order to find out why the stoves are notadopted, 67 women in charge of the cooking were interviewed additionally participant observations of cooking,other daily work routines and building stoves conducted, as well as interviews with other relevant stakeholders.Results show that women struggle to find enough firewood and are bothered by the smoke produced whencooking, which makes them generally very interested in improved mud stoves. Indeed many women hadadopted a local version of the mud stove in order to ease the burden of firewood collection. The reason for notadopting a mud stove in general can be mainly attributed to work burden in constructing it. As for the moresophisticated energy saving mud stoves introduced, additional factors were that the implementation strategyshows weaknesses in how the knowledge on how to build the stove is supposed to spread. Further, the stoveintroduced is rather complex in the way it is supposed to be built, which makes it difficult to spread theknowledge of how to build it. The implementation strategy needs to be revised under consideration of the localcircumstances in order to achieve a higher adoption rate.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 292.
  Holmer, L. E.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Palaeobiology.
  Popov, L. E.
  Lehnert, O.
  Ghobadi Pour, M.
  Ordovician (Darriwilian–Sandbian) linguliform brachiopods from the southern Cuyania Terrane of west-central Argentina2016In: Australasian Palaeontological Memoirs, ISSN 0810-8889, Vol. 49, p. 31-50Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The first Ordovician micromorphic linguliform brachiopods are described from the Province of Mendoza of west-central Argentina. The focus of the study is on carbonate successions exposed in the San Rafael Block, south of the famous Precordillera of San Juan, La Rioja and Mendoza representing the largest area of the so-called Cuyania Terrane. In the San Rafael region, the lingulate brachiopod faunas occur in two successive assemblages. The older assemblage was recovered from the uppermost part of the Ponon Trehue Formation (Lenodus variabilis Biozone; Darriwilian), and is dominated by Numericoma rowelli sp. nov. It has an affinity to contemporaneous faunas from the Antelope Valley Limestone (Whiterockian) at Meiklejohn Peak in central Nevada. The second, younger assemblage was recovered from the lower Lindero Formation (upper Darriwilian-basal Sandbian; Pygodus serra and P. anserinus Biozones) and is mainly dominated by the new genus Mendozotreta, with its type species M. devota (Krause & Rowell), and Conotreta cf. multisinuata Cooper, Rhysotreta corrugata Cooper, Scaphelasma septatum Cooper, Ephippelasma minutum Cooper and Biernatia minor Cooper. In addition, the fauna includes Elliptoglossa sylvanica Cooper, Rowellella margarita Krause & Rowell and Paterula cf. perfecta Cooper. This second lingulate microbrachiopod assemblage is closely comparable to the coeval microbrachiopod fauna from the Pratt Ferry Formation of Alabama.

 • 293.
  Holmer, Lars E.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Palaeobiology. State Key Laboratory of Continental Dynamics, Shaanxi Key Laboratory of Early Life & Environments, Department of Geology,Northwest University, Xi’an, 710069 China.
  Blodgett, Robert B.
  Blodgett & Associates, LLC (Geological & Paleontological Consultants) 2821 Kingfisher Drive Anchorage, Alaska 99502 USA.
  Liang, Yue
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Palaeobiology. State Key Laboratory of Continental Dynamics, Shaanxi Key Laboratory of Early Life & Environments, Department of Geology,Northwest University, Xi’an, 710069 China.
  Zhang, Zhifei
  State Key Laboratory of Continental Dynamics, Shaanxi Key Laboratory of Early Life & Environments, Department of Geology,Northwest University, Xi’an, 710069 China.
  The Early Devonian (Emsian) acrotretid microbrachiopod Opsiconidion minor Popov, 1981, from the Alaska/Yukon Territory border and Novaya Zemlya2020In: Estonian journal of earth sciences, ISSN 1736-4728, E-ISSN 1736-7557, Vol. 69, no 3, p. 143-153Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  New records of the poorly known acrotretid (Biernatidae) microbrachiopod Opsiconidion minor Popov are described from middle Emsian strata of the Ogilvie Formation in east­central Alaska and the adjacent Yukon Territory, Canada, and compared with new better­preserved topotypes from the late Early Devonian (Emsian) of Novaya Zemlya, Russia. In Alaska O. minor occurs together with fragmentary material of Lingulipora sp. and an indeterminate discinid. The only other previous record of O. minor, outside the type area, comes from the Early to ?Middle Devonian (Pragian to ?Givetian) of Australia (Victoria and NSW). Opsiconidion Ludvigsen is a stratigraphically extremely long­ranging and cosmopolitan acrotretid, which exhibits a remarkable conservatism; the morphology of the ventral valve remains essentially unchanged from the earliest Ordovician (Darriwilian) records to the Devonian.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 294.
  Holmer, Lars E.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Palaeobiology. Northwest University.
  Clausen, Sébastien
  Popov, Leonid E.
  Ghobadi Pour, Mansoureh
  Liang, Yue
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Palaeobiology. Northwest University.
  Zhang, Zhifei
  Palafox Reyes, Juan José
  Sosa-Leon, Jesùs Porfirio
  Buitrón-Sánchez, Blanca Estela
  Cambrian (Stage 4 to Wuliuan) brachiopods from Sonora, Mexico2022In: Journal of Paleontology, ISSN 0022-3360, E-ISSN 1937-2337, p. 1-21Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Cambrian successions at the Chihuarruita Hill outcrop, Sonora, Mexico, have yielded two successive linguliform brachiopod assemblages that are transitional between Cambrian Stage 4 and the newly recognized global Wuliuan Stage. The lowermost assemblage includes Dictyonina sp., Paterina sp., Eothele sp., Hadrotreta rara? (Cooper), and Linnarssonia arellanoi? (Cooper), coming from the upper part of the Buelna Formation. The younger, recently named El Gavilán Formation contains a more diverse linguliform brachiopod assemblage, including Acrothele concava Cooper, Batenevotreta? mexicana n. sp., Dictyonina minutipuncta Cooper, Eothele sp., Eoobolus sp., Hadrotreta rara? (Cooper), Linnarssonia arellanoi? (Cooper), Micromitra sp., Paterina sp., and Prototreta sp. The El Gavilán Formation contains a diverse trilobite fauna suggesting Delamaran age in terms of the Laurentian regional stratigraphical scheme. The base of the global Wuliuan Stage and Miaolingian Series is defined by the first occurrence of Oryctocephalus indicus; in the absence of the index species, the base should be provisionally placed at the base of the El Gavilán Formation. The Wuliuan age of the brachiopod assemblage recovered from the El Gavilán Formation is supported by the occurrence of Acrothele in the Cambrian biostratigraphical succession of Himalaya, where the genus makes its first appearance in the Kaotaia prachina Zone. In addition, the co-occurrences of Acrothele and Eothele can be taken as an indication of the Wuliuan age of the fauna. A new biogeographic analysis confirms that the Eothele Fauna first appeared at the end of Cambrian Stage 4, as a result of increased faunal migration within the southern tropical latitudes directed from Australasian Gondwana to Laurentia.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 295.
  Holmer, Lars E.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Palaeobiology.
  Popov, Leonid
  Ghobadi Pour, Mansoureh
  Michael Gwyn BASSETT (1943–2023)2022Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 296.
  Holmer, Lars E.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Palaeobiology.
  Tolmacheva, Tatiana Ju.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Palaeobiology.
  Koren, Tatiana N.
  All–Russian Geological Research Institute (VSEGEI), Sredny pr. 74, 199106 St. Petersburg, Russia..
  Meidla, Tonu
  Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University.
  Dronov, Andrei V.
  Department of Historical Geology, St. Petersburg State University, Universitetskaja emb. 7/9, 199034, St. Petersburg, Russia.
  "Volkhovian" as a name for the third global stage of the Ordovician System2003In: Ordovician from the Andes / [ed] Guillermo L. Albanesi, Matilde S. Beresi and Silvio H. Peralta, Instituto Superior de Correlación Geológica, Universidad Nacional de Tucumán , 2003, p. 59-40Conference paper (Refereed)
 • 297.
  Holmer, Lars E.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Palaeobiology. Department of Geology, Northwest University, Xi’an, China.
  Yue, Liang
  Department of Geology, Northwest University, Xi’an, China.
  Zhang, Zhiliang
  Department of Geology, Northwest University, Xi’an, China; Department of Biological Sciences, Macquarie University, Sydney, Australia.
  Zhang, Zhifei
  Department of Geology, Northwest University, Xi’an, China.
  The problematic lingulate brachiopod Aulonotreta from the Ordovician (Dapingian-Darriwilian) of Baltoscandia2019In: Estonian journal of earth sciences, ISSN 1736-4728, E-ISSN 1736-7557, Vol. 68, no 4, p. 206-224Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The enigmatic and aberrant lingulate brachiopod Aulonotreta antiquissima (Eichwald) from the Dapingian (Volkhov Stage) Toila Formation of northern Estonia and St Petersburg area (Historical Region of Ingria, Ingermanland, or Inkerinmaa; English, Swedish, Finnish) is re-described together with the new species, Aulonotreta neptuni, from the lower Darriwilian (Kunda Stage, lower Valastean Substage) Holen Limestone on the Island of Öland, southern Sweden. The genus is presently endemic to Baltoscandia. The new well-preserved material of Aulonotreta permits an account of the musculature, micro-ornamentation and siphonotretoid-like and non-baculate shell structure, all of which were previously poorly understood. The aberrant morphology and musculature of Aulonotreta suggest that it was adapted to an entirely epifaunal and most likely ambitopic adult mode of life.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 298.
  Holmer, Lars E.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Palaeobiology. Northwest Univ Xian, Early Life Inst, Xian, China; Northwest Univ Xian, Dept Geol, State Key Lab Continental Dynam, Xian, China.
  Zhang, Zhifei
  Northwest Univ Xian, Early Life Inst, Xian, China; Northwest Univ Xian, Dept Geol, State Key Lab Continental Dynam, Xian, China.
  Topper, Timothy P.
  Univ Durham, Dept Earth Sci, Palaeoecosyst Grp, Durham, England.
  Popov, Leonid
  Natl Museum Wales, Dept Geol, Cathays Pk, Cardiff, Wales.
  Claybourn, Thomas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Palaeobiology.
  The attachment strategies of Cambrian kutorginate brachiopods: the curious case of two pedicle openings and their phylogenetic significance2018In: Journal of Paleontology, ISSN 0022-3360, E-ISSN 1937-2337, Vol. 92, no 1, p. 33-39Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The kutorginates are commonly the most abundant rhynchonelliform brachiopod found in the early Cambrian; they are also some of the oldest known rhynchonelliforms, first appearing in the Unnamed Series 2 (Atdabanian equivalent) and becoming extinct sometime in Cambrian Series 3 (Amgaian equivalent). Moreover, kutorginates are the first known member of the rhynchonelliforms for which we have a detailed knowledge of their soft-part anatomy, including the lophophore, digestive tract, and pedicle—all exceptionally preserved in Kutorgina chengjiangensis Zhang et al., 2007 from the early Cambrian Chengjiang Lagerstätte of southern China. The stout and annulated pedicle in the original report was described as protruding between the valves; however, newly collected better-preserved material now clearly shows that the pedicle actually protrudes from the apical perforation of Kutorgina chengjiangensis. This type of apical pedicle has also been described from other early Cambrian rhynchonelliforms, including the problematic chileate Longtancunella chengjiangensis (Zhang et al., 2011a). Exceptionally preserved similar pedicles are also known to emerge apically from the Silurian chileate dictyonellid Eichwaldia subtrigonalis Billings, 1858, as well as from the recently described Silurian chileate Trifissura rigida Holmer, Popov, and Bassett, 2014. However, it is clear that the only other exceptionally preserved kutorginate—a silicified Nisusia—was provided with an adult pedicle emerging between the valves from a posterior gap; thus, Nisusia has two pedicle openings. However, the apical foramen may represent the earliest attachment of the larvae, which subsequently became nonfunctional through ontogeny. It is suggested that both types of attachment strategies may have appeared early in the stem lineage of the Rhynchonelliformea.

 • 299.
  Holmer, Lars
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Palaeobiology.
  Skovsted, Christian
  Swedish Museum of Natural History.
  Brock, Glenn
  Macquarie University.
  Popov, Leonid
  National Museum of Wales.
  An early Cambrian chileate brachiopod from South Australia and its pylogenetic significance2011In: Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists, ISSN 0810-­8889, Vol. 41, p. 289-294Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The first record of a chileate (Rhynchonelliformea, Chileata, Chileida) brachiopod, Chile? sp. in South Australia is described based on a well preserved, phosphatised ventral valve from the early Cambrian (lower-mid Botoman; Pararaia tatei trilobite Zone) Parara Limestone exposed in Horse Gully, Yorke Peninsula. The ventral valve of Chile? sp. is the only known record of a phosphatised chileate and provides the first critical insight into the ontogeny of the poorly understood Cambrian Chileata. The early ontogeny of Chile? sp. closely parallels that of the aberrant early Cambrian paterinate-like phosphatic-shelled Salanygolina from Mongolia. In both Salanygolina and Chile? sp., the anterior margin of the well defined ventral larval shell is indented by an unrestricted notch that, through later ontogeny, develops into a foramen, directly anterior to the umbo. In subsequent ontogenetic development, this subtriangular foramen is enlarged by resorption and covered posteriorly by the colleplax- a triangular plate- in the umbonal foramen. The ontogeny of Chile? sp. further supports the notion that the umbonal foramens and colleplax of Chileata and Salanygolina are homologous and they belong in the stem of the Rhynchonelliformea.

 • 300. Holmer, Marianne
  et al.
  Håkanson, Lars
  Uppsala University, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Earth Sciences, Department of Earth Sciences. Uppsala University, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Air and Water Science. LUVAL.
  Aquaculture and eutrophication.2008In: Assessment of climate change for the Baltic Sea basin by The BACC Author Team, Springer, Heidelberg , 2008, p. 420-423Chapter in book (Refereed)
3456789 251 - 300 of 716
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf