uu.seUppsala universitets publikasjoner
Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 6172
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  André, Annelie
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Sättermann, Louise
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  En förändring i tiden: En fallstudie om att försöka implementera jämställdhet som konkurrenskraft2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förmågan att anpassa sig till omvärlden kan vara avgörande för en organisations framgång. Genom att utnyttja full kapacitet samt bygga sin verksamhet på jämställdhet kan en organisation skapa konkurrensfördelar. Den mansdominerade skogsbranschen utgör ett exempel där behovet av förändring är påtagligt för att följa samhällsutvecklingen. Föreningen Mellanskog har arbetat med en förändringsprocess gällande jämställdhet i ett decennium, utan att nå önskad framgång. Studien syftar följaktligen till att undersöka varför mål inte uppnåtts samt bidra med förbättringsförslag. En fallstudie har utförts och genom intervjuer, rapporter och dokument har en analys, utifrån Kotters förändringsteori, presenterats vilken belyser åtgärder Mellanskog kan vidta i framtiden. Trots att förändringsarbetet går framåt har brister identifierats gällande att kommunicera förändringsvisionen, att planera och skapa snabba resultat samt att befästa framgångarna. Utifrån dessa har sedermera förbättringsförslag tagits fram gällande ansvarsuppdelning och ansvarsutkrävande, kommunikation, utbildning och uppföljning, nätverksskapande samt framförhållning och planering.

 • 302.
  André, Caroline
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Kommunal Revision- En studie av kommuners revision med utgångspunkt i de förtroendevalda revisorernas oberoende.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problematisering: Med utgångspunkt i röster som menar att den kommunala revisonen inte är att ses som tillräckligt oberoende och professionell, finns det ett intresse i att undersöka hur förtroendevalda revisorer på kommunnivå ser på uppbyggnaden av den kommunala revisionens funktion och process.

  Syfte: Med bakgrund i den aktuella debatten kring kommunal revision och problematiseringen av oberoende revision, syftar denna studie till att undersöka hur de förtroendevalda revisorerna uppfattar den kommunala revisionens oberoende. Vidare också analysera hur den kommunala revisionen skulle påverkas av en konstruktion där revisionsenheten flyttades längre ifrån kärnverksamheten.

  Teori: I den teoretiska ansatsen presenteras både det legala perspektivet och den sociologiska forskningen. Det legala perspektivet fokuserar vid revisionens funktion, medan den sociologiska traditionen avser att förklara revisionsprocessen i.e. samspelet mellan revisionen och omgivningen. Teorin avser att förklara hur revisionen kan försäkra sig om en tillräckligt oberoende revision.

  Metod: Studiens tillvägagångssätt bygger på en kvalitativ metod, genom 11 stycken semistrukturerade intervjuer. Tio stycken intervjuer genomfördes med förtroendevalda revisorer i skilda kommuner. Kommunerna har valts med hänsyn till ett storleksperspektiv, i syfte att utröna eventuella skillnader. Utöver detta gjordes även inledningsvis en intervju med en sakkunnig person från Sveriges kommuner och landsting.

  Resultat och slutsatser: Av studien framkommer hur uppbyggnaden av systemet med förtroendevalda revisorer är grund för den oberoende problematisering som föregår i debatten. De förtroendevalda revisorerna möter diverse påtryckningar varför deras personliga kurage, vid sidan om den rättsliga regleringen, är av stor vikt för att upprätthålla en oberoende revision. Det största hotet mot oberoendet som identifieras är i de fall revisorn inte kan frigöra sig från sin partipolitik i revisionen. Avslutningsvis, sett ur ett storleksperspektiv är det främst förutsättningarna som skiljer kommunerna åt. På frågan om oberoende beskriver revisorerna hur de, trots sin partipolitiska förankring, lyckas uppfylla en oberoende granskning.

 • 303.
  Andrée, Anton
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  En attraktiv plats: En kvalitativ fallstudie av framgångsrik platsmarknadsföring2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie genomfördes en empirisk undersökning av Åres arbete med platsmarknadsföring. Undersökningen gjordes för att öka kunskapen kring hur framgångsrika orter arbetar med att marknadsföra sig. Förhoppningsvis kan undersökningens resultat hjälpa andra orter att framgångsrikt designa sin platsmarknadsföring. Sex kvalitativa intervjuer genomfördes med representanter från stora och inflytelserika organisationer i Åre. Det visade sig att några av dessa organisationer samarbetade i en sorts planeringsgrupp som skapade långsiktiga mål för ortens utveckling. Det som kan ses som uppseendeväckande med denna planeringsgrupp var dels att representanter från både styrande- och oppositionspartier var involverade men även att näringslivet hade en betydande roll. Organisationerna som var representerade i planeringsgruppen hade tillsammans ett stort inflytande på majoriteten av platsens aktörer, vilket gav upphov till en stor organiseringsmakt. Denna uppsättning av planeringsgruppen var troligen orsaken till samarbetets långsiktiga framgång och bör ses som en betydande framgångsfaktor.

  De få komplikationer som uppkom under arbetet kring platsmarknadsföringen var oftast intressekonflikter om vad som bör prioriteras. Dessa var för det mesta enkla att lösa internt på grund av den tillit som byggts upp över tid mellan individerna i planeringsgruppen. Introduktionen av nya individer till planeringsgruppen identifierades som ett kritiskt moment där större konflikter kunde uppstå, detta på grund av den nya individens bristfälliga förståelse av samarbetet. För att minimera riskerna bör därför nya individer introduceras till planeringsgruppen under en längre tid.

 • 304.
  Andén, Johan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Jansson, Mariah
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  IFRS 3 ny goodwillværdering2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den 1 januari 2005 infördes en ny redovisningsstandard för noterade koncernföretag inom EU; IFRS/IAS. Syftet med denna uppsats är att skapa en bild av i vilken utsträckning svenska koncernbolag anpassat valda delar av sin redovisning efter regelverket IFRS 3. 23 svenska koncernbolags årsredovisningar, noterade på den nordiska börsens Large Cap-lista har legat till grund för empirin. Slutsatserna är att koncernerna överlag visat sig vara bra på att uppfylla upplysningskraven i samband med nedskrivningstest av goodwill. Med ett enda undantag har samtliga upplysningskrav uppfyllts av åtminstone 50 % av företagen. Särredovisningen av immateriella tillgångar från goodwill är dock mer bristfällig. Av de 23 företag som undersökts är det bara 6 som gjort nedskrivningar under 2005 och det kan konstateras att det nya regelverket har fått stor påverkan på företagens koncernresultat. Framtiden kommer med all säkerhet visa en praxis som företagen bättre kan följa, då år 2005 blev lite av ett provår.

 • 305.
  Andén, Ludvig
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Arnbom, Therése
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Svensk Kod för Bolagsstyrning: Förändringen av arbetet med intern kontroll och betydelsen av förändringen ur ett investeringsperspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Intern kontroll handlar om att ha verksamhetens riskområden under kontroll. Brister i intern kontroll kan leda till ett ineffektivt arbete och riskera att utsätta verksamheten och därmed dess aktieägare för risk. När Svensk Kod för Bolagsstyrning (Koden) infördes i juli 2005 var syftet delvis att ge börsnoterade bolag ett ramverk för hur de ska arbeta med och redovisa sitt arbete med dessa frågor som ett led i att åstadkomma god bolagsstyrning.

  Uppsatsen undersöker huruvida Koden har förändrat svenska börsnoterade bolags arbete med intern kontroll samt den betydelse förändringen, ur ett investeringsperspektiv, har för aktieägarna.

  Agentteorin utgör en grundläggande del av uppsatsens teoretiska ram genom att beskriva relationerna mellan och drivkrafterna bakom de studerade aktörerna, aktieägarna och styrelsen. En täckande schematisk modell av agentteorin saknas i befintlig akademisk litteratur. Uppsatsens författare har därför utformat en sådan modell, som presenteras och utgör stommen i uppsatsens analysmodell.

  Nio stycken intervjuer med revisorer och ansvariga för intern kontroll på svenska börsnoterade bolag genomfördes. Vidare utfördes en enkätundersökning bland investerare på svenska fondbolag som ett led i den empiriska datainsamlingen.

  Studien visar att införandet av Koden har lett till en förändring i hur svenska börsnoterade bolag idag arbetar med intern kontroll. Förändringen har varit störst i de små och medelstora bolagen, som inte arbetat med dessa frågor tidigare i samma utsträckning som de stora bolagen. Investerarna, och tillika aktieägarna, är inte medvetna om den förändring som skett avseende bolagens arbete med intern kontroll. Investerarna anser dock att intern kontroll är viktigt vid ett investeringsbeslut, men samtidigt inte en av de tre avgörande faktorerna.

  Bolagen har i och med sitt ökade arbete med intern kontroll mer börjat identifiera de långsiktiga överlevnadsriskerna. Utfallet av denna förändring i styrelsens arbete har möjligen ännu inte kommit aktieägarna till godo något som kan förklara varför de inte ser intern kontroll som ett avgörande investeringskriterium.

 • 306.
  Angjelova, Adrijana
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Irion, Valerie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Scaling up sustainability-oriented innovation.: Case examples of startups collaborating with large companies.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 307.
  Anheller, Henrik
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Basic, Damir
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Lex Uggla: Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bedömningsprocessen kan sammanfattas i tre huvudsakliga steg. De två första stegen i bedömningen, identifiering och kommunikation, innebär egentligen inte några problem. Där finns konkreta regler att följa och ingen tolkning eller utvärdering behöver utföras av Skatteverket. Den kritik som riktats mot Skatteverket att bedömningen är godtycklig kan hänföras till det tredje steget. Där bedömer Skatteverket de uppgifter som inkommit i ärendet. Det problematiska med detta steg är att inga generella regler kan tillämpas beroende på att varje företags situation är unik och att fri bevisprövning gäller.

 • 308.
  Anheller, Henrik
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Karlsson, Caroline
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  ”De är externa revisorer med sitt uppdrag och vi är interna revisorer med vårt uppdrag”: – En studie om samverkan mellan statlig internrevision och Riksrevisionen2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Som ett led i att förstärka den effektiva kontrollen inom staten föreskrivs det att myndigheter skall ha en internrevision. Idag innehar ett femtiotal myndigheter en internrevisionsfunktion med uppdrag att granska myndigheternas interna styrning och kontroll. Vidare skall Riksrevisionen, en externrevision under Riksdagen, granska den statliga verksamheten och årsredovisningar som är upprättade av statliga myndigheter. Tidigare forskning visar på att intern- och externrevisionens arbetsområden kan anses sammanfalla i viss utsträckning. Enligt Riktlinjer för yrkesmässig internrevision (2006) anges att intern- och externrevisionen skall utbyta information och ha samordnade aktiviteter. Detta menar tidigare studier, skulle leda till effektivare revisioner. En stor del av forskningen inom detta område har dock genomförts ur externrevisionens perspektiv. Mot denna bakgrund är författarnas syfte med uppsatsen att undersöka hur samverkan mellan internrevisionen och Riksrevisionen ser ut från internrevisionens perspektiv samt utreda vilka faktorer som kan anses påverka denna samverkan.

  Undersökningen består av kvalitativa intervjuer, fyra med internrevisionschefer vid olika myndigheter samt en processägare från Riksrevisionen. Författarna har vidare använt fyra förklaringsansatser utifrån Deutsch´s theory of cooperation and competition för att analysera intervjusvaren. Ansatserna har författarna benämnt som övergripande verksamhetsmål, koordinering av arbetsuppgifter, kommunikation och lyhördhet samt attityd och inställning.

  Resultaten visar att det finns en skillnad i internrevisionens och Riksrevisionens verksamhetsmål. Gällande koordinering av arbetsuppgifter sker ingen direkt uppdelning. Beroende på vilket arbetsområde som beaktas varierar graden av samverkan. Kommunikationen sinsemellan kan delas in i en formell och en informell del. Samverkan föreligger företrädesvis gällande den formella kontakten medan den informella kontakten är svårare att definiera. Slutligen visar denna studie att internrevisionen innehar en huvudsaklig positiv inställning till Riksrevisionens arbete. Faktorer som kan anses påverkar samverkan är bland annat; olika uppdrag och uppdragsgivare, Riksrevisionens förtroende för internrevisionen samt personkemi.

 • 309.
  Ani-Asamoah Marbuah, Dinah
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  da Piédade, Mimie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  The impact of strong ties, cooperation and realized absorptive capacity on new product innovativeness in the Swedish video game industry.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The video game industry in Sweden has experienced tremendous growth since 2009 with its revenue generation being compared to iron ore, an important revenue generator for the country. The ability of these firms to record recurrent increases in revenue is due to the innovativeness of the industry. External sources of knowledge affect firms’ innovative performance. However, the complexity of the knowledge acquired is influenced by the strength of ties between the firm and its counterparts. This study investigates how Swedish video game firms develop new products to stay competitive through their relationship with their strong ties counterparts, level of cooperation and firms’ absorptive capacity. We model strong ties relationship with latent constructs including closeness, commitment and trust. A nationally representative survey was conducted among selected video game firms across Sweden. Structural equation modelling was then utilized to assess the effect of strong ties on new product innovativeness. The results show that strong ties with external counterparts have a positive and statistically significant effect on new product innovation through the mediating channel of cooperation and absorptive capacity. Closeness, commitment and trust show a direct effect on cooperation, cooperation on absorptive capacity and absorptive capacity on new product innovativeness. The implications of these findings have been discussed. 

 • 310.
  Ankarcrona, Oscar
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Barkman, Axel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Monetära och icke-monetära belöningars inflytande på individers motivation beroende på om arbetsuppgifterna karaktäriseras av hög respektive låg komplexitet: - En fallstudie på Philips Consumer Lifestyle Nordic AB och Företag B2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera vilket inflytande belöningssystem i form av monetära och icke-monetära belöningar har på anställdas motivation när det gäller arbetsuppgifter som karaktäriseras av hög respektive låg komplexitet. Det teoretiska ramverket består av fem delar som behandlar belöningssystem, arbetskomplexitet och tre arbetsmotivationsteorier; Herzbergs tvåfaktorteori, Self-Determination Theory och Job Characteristics Model. För att undersöka problemformuleringen gjordes en tvåfallstudie bestående av enkätundersökningar och semi-strukturerade intervjuer på respektive fallföretag. Resultatet av studien visar att belöningssystem i form av både monetära och icke-monetära belöningar efterfrågas av individerna för att uppnå motivation i både arbetsuppgifter som karaktäriseras som komplexa och icke-komplexa. Arbetsuppgiftens komplexitet kan även vara avgörande för till vilken grad individen uppnår en hög grad av inre motivation. 

 • 311.
  Annegren, Emma
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Åhgren, Malin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Att styra företag utan chefer, går det?: En fallstudie på konsultföretaget Centigo2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna undersökning, som bygger på en fallstudie av konsultföretaget Centigo, studeras hur en organisation utan formella chefer kan styras. Syftet är att ur ett medarbetarperspektiv analysera vilka faktorer som möjliggör att en organisation kan undvika traditionella hierarkiska strukturer och hur medarbetarna upplever en organisation utan formella chefer. Som grund för undersökningen har teorier om styrning i öppen organisation och teorier om ledarskap använts. Det empiriska materialet baseras huvudsakligen på fem stycken kvalitativa intervjuer med anställda på företaget, där fokus ligger på hur de upplever företaget och den organisationsstruktur som råder. Resultaten tyder på att i en organisation utan traditionella hierarkiska strukturer spelar det personliga ansvaret en avgörande roll. Det personliga ansvarstagandet utvecklar självkontroll hos medarbetarna vilket gör att formella chefer inte är nödvändigt i den rådande organisationsstrukturen. Ett större ansvarstagande kräver dock att de anställda i högre grad är benägna att ta personliga risker och motiveras av det för att företaget ska kunna utvecklas.

 • 312.
  Anneli, Bucht
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Vera, Batyalova
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Corporate Value Transfer in China: Cultural Challenges and Opportunities arising when using a Corporate Training Program: An exploratory case study of H&M2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 poäng / 120 hpOppgave
  Abstract [en]

  Problem statement

  The Western retailer H&M is one of many multinational retailers presently preceding a rapid expansion, followed by an extensive recruitment of new employees in China. H&M works extensively with the transfer of corporate values, mentioned as “the H&M spirit”, to its foreign subsidiary in China through a Corporate Training Program. Scholars have recently highlighted the Corporate Value Transfer process, however the understanding of this process within the International Business literature today is limited.

  Research purpose

  The purpose of this research is to create a deeper understanding of the Corporate Value Transfer process in an emerging market context. This research therefore aims to investigate how H&M transfers their corporate values to new employees in China, by focusing on the cultural challenges and opportunities arising during this process within a Corporate Training Program.

  Methodology

  The methodology being used was qualitative with an abductive approach, focused on performing a single case study. Empirical data was gathered through 19 semi- structured interviews with managers at H&M ́s Human Resource offices for the Southern China region in Shanghai and Hangzhou.

  Results and contributions

  The Corporate Value Transfer process, to new Chinese employees, was summarized in three phases. These three phases, and different cultural challenges and opportunities within them, were conceptualized. This conceptualization contributes in terms of a theoretical foundation within the International Business literature and illustrates how a Corporate Value Transfer process in China can be viewed upon.

 • 313.
  Anners, Marie
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Thureson, Ingrid
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Beslutsrädda svenskar och handlingskraftiga finnar: – En undersökning av utmaningar och möjligheter för en gemensam organisationskultur2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka de möjligheter och utmaningar som finns för ett sammanslaget finsksvenskt HR1-center på TeliaSonera. Utgångspunkten för uppsatsen var slutsatserna Anners och Thureson (2008) påvisade i kandidatuppsatsen Tystlåtna finnar och pladdrande svenskar – en teoretisk analys av utmaningar för en gemensam organisationskultur. Kandidatuppsatsens slutsats har operationaliserats för att konstruera intervjufrågor och för att analysera det empiriska materialet. Intervjuer har genomförts med fyra personer från HR-center Finland och fyra från HR-center Sverige. Fyra av informanterna ingår i HR-centers ledningsgrupp, två har positioner strax under ledningsnivå och två personer har lägre befattning. Informanternas gemensamma nämnare är att de arbetar nära eller har erfarenhet av att arbeta tillsammans med både finländare och svenskar. Undersökningen visade att ett sammanslaget HR-center medför både möjligheter och utmaningar. De mest utmärkande var:  Att om engelska skulle användas som arbetsspråk skulle arbetet bli mer tidseffektivt eftersom mindre tid och kraft behöver läggas på att översätta dokument och annat material till tre språk.  Att finländarna troligen skulle känna sig mer delaktiga i besluten efter samman-slagningen. Problem i form av att finländare och svenskar inte känner varandra och inte litar på varandra skulle också kunna motverkas i ett gemensamt center.  Att vid en sammanslagning skulle ceremonier2 delas eller utföras likartat, vilket skulle leda till att missnöjet mellan HR-center Finland och HR-center Sverige minskades och därmed gynna centret.  Att en kombination av det svenska och det finska beslutsfattandet torde vara lyckat för ett gemensamt center  Att potential finns att utveckla en stark gemensam kultur, eftersom subkulturer kan utvecklas mellan avdelningar över landsgränserna.  Att medarbetarna har en gemensam ståndpunkt i den totala lojaliteten till organisationen och viljan att arbeta tillsammans.

 • 314.
  Anners, Marie
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Thureson, Ingrid
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Pladdrande svenskar och tystlåtna finnar: En teoretisk analys av utmaningar för en gemensam organisationskultur2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att skapa djupare förståelse för vilka skillnader som finns mellan finsk och svensk organisationskultur. Den avser att belysa utmaningar för en gemensam organisationskultur. Ytterligare ett syfte är att ge en teoretisk grund för vår magisteruppsats. Den kommer att utgöra en studie av organisationskulturen på ett finsk-svenskt företag med utgångspunkt i de nationella skillnaderna. 

   

  För att undersöka finsk och svensk kultur har vi utgått från tvärkulturellisten Geert Hofstedes (1980) modell om hur det med hjälp av fem dimensioner går att skilja nationella kulturer åt. Vi har likaså använt generella teorier om organisationskultur, samt litteratur om Finlands respektive Sveriges kultur. Den nationella litteraturen som inte innefattas under någon av Hofstedes dimensioner, men som ändå ansetts relevant har en övergripande dimension utvecklats för, som behandlar kommunikation. Resultatet har kopplats till Bangs (1994) åtta områden för kulturuttryck för att urskilja utmaningarna för en gemensam organisationskultur.

   

  Undersökningen är en litteraturstudie där materialet är hämtat från företagsekonomi, språkvetenskap samt etnologi och sorterat efter de ovan nämnda teorierna för att upptäcka samband såväl som återkommande faktorer.

   

  Litteraturstudien visade fyra områden där det finns utmaningar för en gemensam finsk-svensk organisationskultur. Dessa är 1: språk, jargong och humor, 2: handlingar och

 • 315.
  Ansin, Johan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Nilsson, Patrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Strategier, prissättning och prismodeller: En jämförelse mellan två lokala gym2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns få studier kring hur organisationer gör när de sätter sina priser på tjänster, därför är det aktuellt med en studie kring just detta. Samtidigt finns det alltjämt ett växande intresse och en ökad uppmärksamhet kring olika och nya hälsotrender med olika dieter och träningsformer, där allt fler väljer att bli medlemmar vid olika gymanläggningar. Därför har denna uppsats följande problemformuleringar:

  • Vad karaktäriserar strategier och prissättningsprocesser hos lokala gym?
  • Vilka prismodeller tillämpas och hur bidrar de till att realisera strategi och mål?

   

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lokala gym går till väga när de sätter sina priser, hur priserna i sin tur påverkar verksamheten och hur de bidrar till att realisera sina strategier. Detta genom att i denna uppsats använda oss av semistrukturerade intervjuer för att undersöka och jämföra två gym i Visby. Ett gym med ett klassiskt koncept, i det här fallet Gym1, jämförs med ett fitnesscenter, Form Visborg, som har ett modernt koncept som följer de nya trenderna med stor variation av träning och utbud.

   

  För att svara på frågeställningarna används prismodell-equalizer, som är ett verktyg för att se vad i ett erbjudande företag tar betalt för. För att få förståelse för strategier används teorier som Porter och Mintzberg tagit fram, bland annat basstrategierna; differentiering, kostnadsledarskap och fokusering. För att sätta priser kan prissättningsmål och prissättningspolicys användas samtidigt som företagets varumärke och rykte kan påverka vilket pris ett tjänsteföretag sätter.

   

  I analysen har det bland annat framkommit att det finns möjlighet för de båda gymmen att ändra sin prisformel för sina årskort, från att ta en fast avgift till en lägre fast avgift plus anpassa avgiften efter hur mycket kunden tränar. Detta för att gymmen då får möjlighet till att locka priskänsliga kunder samtidigt som de säkerställer en viss intäkt.

   

  Slutsatserna vi dragit är att det mindre gymmet inte har utarbetade strategier och mål på samma sätt som det större gymmet. Vi kan även se att det som ingår i deras olika prismodeller varierar. Variationerna gäller mellan olika träningskort hos respektive gym men det finns också skillnader gymmen emellan. Vi har även kommit fram till att det finns möjlighet till att vidareutveckla prismodell-equalizern där ett reglage går från fasta steg till en glidande skala.

 • 316.
  Ansved, Linn
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Mattsson, Moa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Hållbara affärsmodeller – en väg till investeringskapital?: En studie av faktorer som påverkar externa investerares investeringsbeslut2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Finansieringsbehovet för företag i tidiga skeden är kritiskt för deras fortsatta utveckling. Ett sätt för dessa företag att erhålla kapital är från externa investerare. Hur dessa investerare genomför utvärdering av företag i tidiga skeden är något som inte studerats tillräckligt. Med detta som grund avser uppsatsen undersöka om den rådande trend av hållbart företagande även nått de externa investeringstyperna affärsänglar och venturekapitalister. Studien undersöker externa investerares utvärderingskriterier och hur hållbara affärsmodeller påverkar investeringsbeslutet. Genom att intervjua åtta investerare påvisar studien att hållbara affärsmodeller påverkar samtliga investerare, om än i olika utsträckning och på olika sätt. I resultaten identifieras fyra huvudsakliga sätt investerare tar hållbara affärsmodeller i beaktning. Vissa använder hållbarhetsfaktorer som utvärderingskriterier, andra betraktar dem som grundförutsättningar för att investering ska övervägas. För några investerare är hållbara affärsmodeller endast en positiv bonus som inte påverkar investeringsbeslutet nämnvärt. Slutligen anser ett fåtal investerare att hållbarhetsfaktorer tas i beaktning indirekt eftersom detta påverkar deras framtidsutsikter för marknaden.

 • 317.
  Antfolk, Angelica
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Siwe, Frida
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Redovisning vs. Beskattning: En utredning kring hur en total implementering av IFRS/IAS kan komma att påverka redovisningen i svenska noterade bolag, med avseende på kopplingen mellan redovisning och beskattning.2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan år 2005 ska redovisningssystemet IFRS/IAS tillämpas vid bokslut på koncernnivå i Sverige. Då det är den juridiska personen, och inte koncernen, som är skatteobjektet inom den svenska beskattningsrätten innebar övergången att noterade, juridiska personer ska tillämpa IFRS/IAS även i det enskilda bolagets redovisning. Detta ställde, och ställer fortfarande, till vissa problem till följd av det starka sambandet mellan redovisning och beskattning, som finns här i Sverige.

  Sambandet innebär att redovisningen styr beräkningen av det skattemässiga resultatet, med vissa undantag, och att ett företags resultat ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Eftersom IFRS/IAS-reglerna genomsyras av värdering till verkligt värde kan endast samban­det mellan redovisning och beskattning bestå om marknadsvärde, verkligt värde, accepteras som grund för beskattning.

  Två ekonomiskt relaterade problem framträder tydligt när sambandet ställs mot IFRS/IAS. För det första kommer det beskattningsbara resultatet att värderas på mer osäkra grunder, till följd av de många värderingsmetoderna som är baserade på bedömningar och uppskattningar, och för det andra hotas den svenska principen om ekonomisk dubbelbeskattning på utdelning.

  Syftet med uppsatsen är att jämföra de principiella utgångspunkterna i de två aktuella redovisningssystemen, IFRS/IAS och Årsredovisningslagen (ÅRL), samt studera och förklara eventuella implemente­ringsproblem som uppkommer vid ett totalt införande av IFRS/IAS. Därför presenteras en granskning av IFRS/IAS-standarder som är utvalda mot bakgrund av att de behandlar de om­råden som berörs av beskattning.

  Granskningen och den efterföljande analysen leder till slutsatsen att IFRS/IAS och ÅRL skiljer sig principiellt när det gäller avvägningen mellan validitet och verifierbarhet då IFRS/IAS betonar den förra medan ÅRL betonar den senare. Vidare framkommer det att en implementering av IFRS/IAS, utan undantag eller tillägg, skulle få flertalet konsekvenser för sambandet mellan redovisning och beskattning. Bland annat skulle redovisningen kunna komma att leda till att den svenska dubbelbeskattningen av vinstmedel går förlorad. Slutligen dras slutsatsen att IFRS/IAS inte utgör en bra grund för beskattning inom Sverige eftersom komplikationer uppkommer inom flera områden på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning.

 • 318. Anthony, Robert N.
  et al.
  Govindarajan, Vijay
  Hartmann, Frank G.
  Kraus, Kalle
  Nilsson, Göran
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Management control systems2014Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 319. Antoft, Rasmus
  et al.
  Lundbeck, Erica
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Weber, Klaus
  Research Frontiers: PhD Workshop/Roundtable Discussion on Research Frontiers in Organisation Studies2003Inngår i: Organisation Studies, ISSN 0170-8406, Vol. 24, nr 3, s. 493-Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 320.
  Antonsson, David
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Engström, Staffan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  A study of the relationships between capital input, clan control and innovation output in small and medium-sized R&D organizations in the Stockholm-Uppsala region2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Investments in financial and human capital are cornerstones in R&D organizations longing for profitable business in an increasingly competitive environment. However, another aspect to consider for R&D managers to succeed in terms of increased innovation is clan control, which is a widely described subject in management literature, not least by Ouchi. In this study, relationships between financial/human capital, clan control and innovation were examined in a setting of R&D organizations within the Stockholm-Uppsala region. Positive relationships were found between education and patents issued; and stability orientation and projects completed. A negative relationship was found between innovation orientation and patents issued. In the end a brief discussion concludes the results and directions for further research are proposed.

 • 321.
  Aoki, Katsuki
  et al.
  Meiji University.
  Lennerfors, Thomas Taro
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
  The transformation of Japanese institutions and governance: The case of vertical keiretsu in Toyota, Nissan, and Honda 1990-20102011Inngår i: Academy of International Business, 2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper is about the transformation of Japanese institutions and governance, focusing on keiretsu. We identify four dimensions of keiretsu (long-standing relationships, exclusiveness, governance mechanisms: trust/power/anshin (security), and support systems) based on which we discuss transformation of keiretsu in three companies in the automotive industry (Toyota, Nissan and Honda). We draw on both quantitative data on sales volume, ownership, membership in suppliers' associations as well as qualitative data from factory visits and interviews over a period of ten years. We argue that long-standing relationships to suppliers and exclusiveness have changed significantly in the Nissan, while remaining stable in Toyota and Honda. We argue that more competition based elements have been added to governance mechanisms, but that they still are hybrid combination of trust, power and anshin. The support systems still exist, but go beyond keiretsu in Toyota and Honda, indicating more openness. We relate the development of keiretsu to company policies and economic results of the three cases, arguing that Nissan's economic situation combined with its alliance with Renault had particularly strong effects on its keiretsu.

 • 322.
  Apelqvist, Andreas
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Bystritskaya, Elena
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  När den frivilliga hållbarhetsredovisningen blev obligatorisk: Konsekvenser för den svenska olje- och gasindustrin, i relation till ägarstruktur.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hållbarhetsredovisning blir en allt viktigare del av rapportering av icke-finansiell rapportering hos företagen i Sverige. Som en följd av EU-direktivet 2014/95 kom en ny lag (2016:947) om ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554). Lagen innebär att företag som uppfyller kriterierna för att vara ett stort företag enligt 6:10 ÅRL ska redovisa upplysningar om miljö, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter, motverkande av korruption och företagets affärsmodell. Denna studie undersökte hur omfattningen av den frivilliga hållbarhetsredovisningen har förändrats inom olje- och gasindustrin i Sverige från år 2012 när det inte fanns någon tvingande lagstiftning för företagen att upprätta hållbarhetsredovisning till år 2017 då lagen infördes. Studien undersökte också möjlig påverkan av företagets ägarstruktur på omfattning av den frivilliga hållbarhetsredovisningen. Resultaten visade att omfattningen av hållbarhetsredovisning inom olje- och gasindustrin i Sverige har ökat med 22 procent under perioden 2012 till 2017. Dessutom visade resultaten att noterade företag valde att göra stegvisa förändringar i omfattning av hållbarhetsredovisningen under perioden. Den privata koncernen i undersökningen valde istället att göra förändringar i sin hållbarhetsredovisning år 2017 när lag (2016:947) trädde i kraft.

 • 323.
  Appelgren, Ulf
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Lundqvist, Frida
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  En klippt och skuren process: En studie av hur processen skapar värde2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens tjänsteorienterade samhälle har företag blivit medvetna om att det inte bara är ändamålet med en produkt som kunden anser värdefullt utan att vägen dit också är viktig. Syftet med denna uppsats är att påvisa hur betydelsefull vägen mot ändamålet (den process som omger resultatet) är för kundens värdeupplevelse samt att undersöka huruvida olika åldrar och kön värderar tjänstens element olika. Som kontrast till tidigare kvalitativ forskning på området genomfördes här en kvantitativ studie, i form av en enkät, för att uppnå uppsatsens syfte. Undersökningen visade att resultatets betydelse fick högst omdömen men att processen ändå var essentiell för kundens helhetsupplevelse. Ett antal processfaktorer, framförallt trevlig och lyhörd personal, visade sig ha stor betydelse för upplevelsen och studien kunde även påvisa åsiktsskillnader beroende på kön och ålder. Studiens utvalda miljö var en frisörsalongskontext men separata analyser genomfördes för att undersöka möjligheten att vidga upptäckterna till andra kontexter.

 • 324.
  Appelhans, Steffen
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Svensson, Tobias
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Entrepreneurial Outsourcing: Motivators, Benefits, Risks and Challenges2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Our economy is going global. Open borders and the internet have created endless possibilities for companies to source products and services internationally. This phenomenon, outsourcing, is widely studied among large companies, usually referring to them offshoring parts of their operations to increase business and cost efficiency. However, thanks to platforms like Fiverr and UpWork, outsourcing has become accessible to anyone and plays a significant role also in startups. Using semi- structured interviews to draw on the experiences of nine entrepreneurs, we find that startups use outsourcing with different motivations than larger companies. Rather than cost reductions, compensating for skills that startups lack internally is the main reason for entrepreneurs to outsource. Increasing flexibility to react to the dynamic environment startups navigate in and the possibility to grow and scale quickly are also frequently mentioned drivers for outsourcing. Opposing the potential of outsourcing, most entrepreneurs see little to no risk associated with the process. Aside from the potential lack of quality of the deliverables, startups primarily fear the loss of intellectual property that could harm their competitive advantage. As this thesis shows that outsourcing within startups is fundamentally different from the traditional outsourcing of established firms, it recognizes entrepreneurial outsourcing as an individual field of research and defines it as “the concept of flexibly adjusting a startup’s access tocompetence, resources, and capacity according to rapid internal or external changes by sourcing products or services from external providers”.

 • 325.
  Arabaci, Engin
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Häggblom, Sara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Intuition i beslutsfattande: En studie om det intuitiva beslutsfattandet och dess påverkande faktorer vid Akademiska sjukhuset i Uppsala2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Managers operating within the dynamic society of today are said to rely on intuition when effective and quick decisions are to be made. This skill or phenomenon has aroused an interest within the academic world of management whom has explored intuition, its relation to decision making and its influencing factors, especially in the private sector. Intuitive decision making is however not isolated solely to this sector but also involved in decision making associated to the public sector. Therefore, the aim of the thesis is to investigate whether managers at the hospital Akademiska in Uppsala involve intuition in decision making and to what extent the factors time, amount of information, individual experience and decision complexity influence the intuition.

  The theoretical framework includes academic research regarding how intuition and rationality affect decisions, the concept of intuition and factors influencing the intuitiveness of decision making. Furthermore the theoretical discussion explores intuition connected to leadership, negative aspects of intuitive decisions and a comparison between different factors that separates public and private sector in terms of decision making. The study was conducted using a quantitative research method. Information was collected through a web based survey sent to 225 managers at the hospital Akademiska in Uppsala and the response rate was 56 %. The results from the survey indicated that intuition is involved in the majority of decisions taken by the managers at the hospital. The conclusions were that the managers at Akademiska tend to take more intuitive decisions when they are under time pressure and when facing complex decision situations. The results also revealed that larger amounts of information and different experience levels did not influence how intuitive managers are in their decision making. Research regarding the human intuition, connected to decision making, can be associated with difficulties concerning the measurement of intuition. However, the results of this study show that situational factors can influence to what extent managers use intuition in decision making, even in the public sector.

 • 326.
  Arabaci, Okan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Westerlind, Peder
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Tillit skapas då ingen tittar: en studie av förtroendet för Postnord2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar den i media omtalade postleverantören Postnord och huruvida detskett något skifte i kundernas förtroende på grund av just detta. Syftet är just att studera hur enpopulations förtroende för ett företag blir påverkad av negativa nyheter under en längretidsperiod. Detta görs genom att undersöka teori om vilka faktorer som ligger bakom ettkundförtroende och medias påverkan i olika kundattityder. Målgruppen för denna studie blirnaturligt sett bred då det är väldigt många som har kontakt med postleverantörer i sin vardag.För att nå denna målgrupp spreds en enkätundersökning på diverse olika sociala medier.Resultatet av enkätundersökningen analyserades genom att använda olika statistiska verktyg. Cronbach‟s alfa användes för att undersöka pålitligheten i våra variabler, vilka sedanreducerades med hjälp av en principalkomponentanalys (PCA). Därefter fortsatte analysen avdatan med hjälp av linjär regression där förtroende med sina egenskaper var den beroendevariabeln och media var den oberoende variabeln. Den kvalitativa datan analyseradesdessutom där de olika målgrupperna delades upp i olika grupper genom en helhetsanalys.Sammanfattningsvis visade det sig att signifikansen för sambanden mellan variablerna var lågoch respondenterna visade inte stora tendenser till att ha blivit negativt påverkade av media.En del av respondenterna påpekade att ämnet inte var av intresse för dem eller att de användeposttjänster för sällan för att bry sig, medan andra som har dåliga erfarenheter med Postnordhade starka åsikter om företagets tillförlitlighet. Till framtida undersökningar rekommenderasslutligen att lägga större vikt på att dividera målgrupperna baserat på geografiska skillnaderför att studera om denna i själva verket är den mest styrande variabeln.

 • 327.
  Arcangeli, Fabio
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Edlund, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Brand name translation: How translation distorts Oriflame’s Chinese brand name communication2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This pre-study explores how the process of translating from English to Chinese may distort intended brand name messages, using Oriflame as a case study. The findings show that the brand name had a tendency to be perceived as phonetic rather than phonosemantic and that the character combination was perceived to make no clear sense. The study identified these as two main reasons to why Oriflame’s intended brand name messages did not get through.

 • 328.
  Arcangeli, Fabio
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Houssein, Ahmed
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Emotional disclosure through negative online reviews: A study on the impact of feedback encouragement and public commitment on consumers’ perceived unfairness2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Previous research has shown how venting one’s feelings can reduce the negative emotions of a consumption experience. This study proposes a general process of how consumers with feelings of unfairness due to a negative consumption experience can achieve emotional disclosure and reduced unfairness by posting online reviews. By using an experimental design with scenarios, this study tests how the perceived unfairness in this process is affected by the party encouraging the consumer to post an online review and the consumer’s public commitment. A student sample was divided into four groups and the perception of unfairness was compared between the groups depending on whether the party encouraging the feedback was a company perceived to be responsible for the sense of unfairness or an independent party and whether when the consumer was identifiable or anonymous to see if public commitment had an effect. Results showed that emotional disclosure was found to reduce the perceived unfairness in all groups. There was no significant difference between being encouraged by the company or independent party. Furthermore, no public commitment was in effect, even when participants’ answers were thought to become known to others. The results indicate that companies may prefer to encourage consumers to provide feedback themselves rather than using a third party and that posting online reviews will not make the consumer committed to their feeling of unfairness.

 • 329.
  Ardila, Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Acquisitions in Developed Markets: Challenges for Emerging Market Multinationals2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper departs from the observation that emerging market multinationals (EM MNCs) rapidly conquer global markets, at the same time as our knowledge about the operations of MNCs in general is almost exclusively derived from mature, well-established markets. In particular this is true when it comes to post acquisition processes, which arguably reflects a passed pattern, where firms in emerging markets rather were targets for acquirers. The objective of this paper is therefore to describe how EM MNCs integrate and control their acquisitions in order to sustain and advance their international competitiveness. Since the main interest in this endeavor resides in the processes of integration and control, the empirical evidence consists of a careful study of one case: Bharat Forge Limited, an Indian MNC that over the two last decades has grown into a global player in its field, mostly through acquisitions. Since there are no theories specifically focusing on integration and control processes of EM MNCs, this paper builds five expectations, based on US- and Eurocentric theories. The expectations were more or less met. The case displayed a rapid internationalization process in order to acquire strategic assets. It also displayed ingenious strategies to keep production costs down. In line with expectations, it showed as well as a low degree of management turnover. However, the expectation that there would be no interference in marketing and financial integration was only partly met. The interference consisted in supplying design and low cost products when needed. The fifth expectation was met, in the sense that the relationship between BFL and Kilsta can be categorized as symbiotic. In terms of control, however, the evidence from the case study suggests that the distinction between strategic and operational control is indistinct. The match between the theoretical framework and the case suggests that prior theories to a large extent are useful for understanding post acquisition processes of EM MNCs. There may also be some room to amend these theories to better fit a globalized world, in which various resources seem to be somewhat more evenly spread than before.

 • 330.
  Areskär, Joachim
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Implementing Sustainability: An Exploratory Study of the Controller’s Possibilities to Incorporate Sustainability within the Company’s Controlling Process2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The existing research around sustainability has traditionally had a reporting focus with less attention towards the controlling of a company. As more research has directed its attention towards the controlling perspective, the human interaction has not been substantially considered. In order to increase the understanding around sustainability implementation the purpose of this study is to investigate how controllers develop management control systems in order to incorporate sustainability within the company’s controlling process. By conducting an exploratory study with interviews of seven controllers with experience from sustainability implementation, rich empirical data is collected and analysed. The study is able to show how sustainability is being implemented through a basis of three fundamental parts: the person, the package and the process. The study has several findings; controllers try to deal with sustainability proactively, controllers implement sustainability differently depending on their background and sustainability is easier implemented if being treated like regular data. The study is contributing both practically as well as academically as it is able to identify and exemplify how Swedish controllers are implementing sustainability within the controlling process. 

 • 331.
  Arfwidsson, Arvid
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Seifert, Benjamin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  The Impact of an Acquisition on Knowledge Transfer: A case study on three acquired Shopping Centers2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study investigates an acquisition scenario where a property company acquired five Swedish shopping centers from a competitor. The aim was to investigate how certain organizational changes - organizational structure, company strategy and interaction routines - that followed after the acquisition had an impact on knowledge transfer on an intra- and inter-organizational level. This study investigated three out of the five acquired shopping centers. The analysis showed that changes of key positions after the acquisition led to uncertainties about roles and responsibilities and thus negatively impacted knowledge transfer. Furthermore, in two of the three shopping centers, the geographical distance between the property company and the shopping centers caused problems in organising face-to-face meetings which also inhibited knowledge transfer. However, the results also showed that there may be positive impacts of an acquisition on knowledge transfer, such as a lower level of control by the property company. In conclusion, it can be stated that the organizational changes following the acquisition impacted knowledge transfer to different degrees in the three investigated shopping centers.

 • 332.
  Arktedius, Andreas
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Arnkvist, Malin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Hur bevarar avdelningar kunskap?: - En kvalitativ studie av en matvarubutik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens kunskapsbaserade samhälle har intresset för Knowledge Management ökat. Bakgrunden är att kunskap har växt fram som en viktig organisatorisk resurs samtidigt som det leder till konkurrensfördelar. I dagens dynamiska arbetsmarknad tenderar anställda att mer frekvent byta arbetsplats, vilket innebär stora utmaningar för organisationer att behålla kunskap. Kunskapsförlust leder till stora kostnader, vilket innebär att organisationer behöver framgångsrika tillvägagångssätt för att bevara kunskap. Hur olika avdelningar inom en matbutik arbetar med att bevara kunskap vid personalomsättning finns det begränsad forskning om.

  Denna studie syftar till att förklara hur avdelningar inom en organisation arbetar för att bibehålla kunskap vid personalomsättning, och hur bevarandet av kunskap skiljer sig mellan avdelningarna. Detta studerades på en matvarubutik där fem avdelningschefer samt en butikschef intervjuades. Resultatet pekar på fyra faktorer som var utmärkande i arbetet med att bevara kunskap inom avdelningar, vilket var: mötesplats, intern arbetsmarknad, mentorskap och rutin.

 • 333.
  Arlemark, Erik
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Haag, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Anmälningsplikt: Skulle det i något fall vara aktuellt att redovisningskonsulterna fick samma skyldighet som revisorerna?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Revisorernas anmälningsskyldighet för centrala ekonomiska brott började gälla den första januari 1999. Enligt ett uttalande från Ekobrottsmyndigheten (EBM) finns det ett intresse att utöka anmälningsplikten till att även omfatta redovisningskonsulter. Detta för att konsulterna arbetar nära företagen och har kontakt med företag av samtliga bolagsformer till skillnad från revisorerna. Syftet med uppsatsen valdes därför till att undersöka i vilka fall anmälningsskyldighet går att införa för redovisningskonsulter, där redovisningskonsulternas inställning till ämnet används som indikator. Undersökningen har huvudsakligen baserats på fyra intervjuer med revisorer och redovisningskonsulter. Dessutom har en kompletterande nätbaserad enkätundersökning gjorts för att ge en bild av inställningen hos landets redovisningskonsulter. Resultatet av detta har visat sig vara en allmänt negativ bild av ett utökande av anmälningsplikten då de flesta anser att det skulle skada förtroendet mellan konsult och företag samt att det är en uppgift som ligger utanför konsulternas yrkesroll. Däremot skulle en anmälningsplikt bli aktuell om de så kallade mikrobolagen slapp skyldigheten att ha revisor.

 • 334.
  Armaki, Shamin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Exploring the realm of culture within management: The effects of fully integrated relocation services on cross-cultural learning and adjustment2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Expatriates’ adjustment to the host-country culture is a dynamic and gradual process. This process can be facilitated by cross-cultural training. The relationship between cross-cultural training and crosscultural adjustment has been explored to a great extent in the literature, however scholars have mainly put focus on how this relationship unfolds in the context of MNCs offering CCT in-house. Consequently, this leaves an interesting uninvestigated gap in terms of how fully integrated relocation service companies work with cross-cultural services and how their work can facilitate cross-cultural adjustment. This qualitative case-study therefore aims to examine the relationship between crosscultural training provided by a relocation service company and the expatriate adjustment process. An extensive review on existing theories concerning cross-cultural adjustment, cross-cultural training and cross-cultural learning are presented. After this, the case study examines how Nordic Relocation Group (NRG), a relocation service company in Sweden, operates in terms of providing cross-cultural services.

  The findings indicate that the relocation service company’s services are divided into different phases, whereby the timing and content of services offered varies as the expatriates’ international assignment develops over time. This form of tailoring the cross-cultural training and the content of their services supports the notion of sequential training, which within IHRM literature, is proposed as optimal in order to facilitate the expatriate’s adjustment process. Moreover, the results further indicate that the way in which NRG works with cross-cultural services, in terms of strategy, sequential order, and specific CCT activities offered, promotes effective cross-cultural learning. Consequently, the CCT strategies offered by the relocation service company can be viewed as being aligned with best practice.

 • 335.
  Arnbom, Therése
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Horntvedt, Jon Emil
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Andén, Ludvig
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  The Effect of National Culture on CEO Compensation: Evidence from Europe and North America2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to determine the extent to which culture, in six European and two North-American countries, affects CEO compensation. If differences in culture between countries can provide an explanation for cross-national differences in CEO compensation, it may increase multinational corporations understanding of how to design CEO compensations in the countries where they operate. Acquiring such knowledge would maximize the effect of their compensation plans. The study relates cultural dimensions to total CEO compensation and the ratio between variable compensation and total CEO compensation.

  Cultural data, which comprises the study’s theoretical foundation, is based on the GLOBE study (House et al., 2004). Of the GLOBE study’s nine cultural dimensions, the study examines the five dimensions found most relevant to CEO compensation practices; performance orientation, uncertainty avoidance, institutional collectivism, future orientation and power distance. The research has been conducted through a regression analysis of 240, both private and publically listed companies. Companies with a turnover above €49 million or at least 250 employees were randomly chosen in Sweden, Germany, Netherlands, United States, Canada, France, Ireland and United Kingdom.

  The study’s results shows that the cultural dimensions examined, to different extent do affect CEO compensation. The results show total CEO compensation to be negatively related to institutional collectivism, power distance and performance orientation. Further, total CEO compensation is positively related to future orientation. The proportion of variable compensation to total CEO compensation is negatively related to institutional collectivism and uncertainty avoidance. The proportion of variable compensation to total CEO compensation is positively related with future orientation. Thus we conclude that culture can contribute to understand cross-national differences in CEO compensation.

 • 336.
  Arnell, Matilda
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Bilinskaya, Yuliya
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Business opportunity creation through Social Networking Sites: A network perspective2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 337.
  Arnesson, Ann-Christine
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Edstam, Marie-Louise
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Tillämpningar av ”det flummiga etikpratet”1: En studie av Corporate Social Responsibility i2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Debatten om Corporate Social Responsibility (CSR) är aktuell. Att ta socialt ansvar handlar om frivilliga åtaganden för företag, eftersom det går utöver de tekniska och lagliga krav som ställs. Syftet med denna uppsats är att utreda hur CSR tillämpas i de två svenska klädföretagen Hennes & Mauritz (H&M) och Dem Collective. Vi undersöker om och hur företagen upplever kunders krav på socialt ansvarstagande samt om och hur företagen försöker påverka sina leverantörers CSR-arbete. En kvalitativ studie i form av intervjuer har utförts för att få en djupare förståelse för hur de båda företagen bedriver CSR-arbete. Företagens CSR-strategi undersöks utifrån hur företagen ser på CSR som koncept och hur företagets utveckling av CSR-arbete ser ut. Vidare undersöks CSR-krav från kunder, företagens transparens och kommunikation. Gällande CSR-arbete gentemot leverantör undersöks relationen företag-leverantör samt kontroll och uppföljning. Efter att vi studerat två svenska utlandsetablerade företags CSR-arbete kan vi konstatera att de förhåller sig till CSR på olika sätt på grund av företagens olika affärsidéer, utgångslägen, kundgrupper och leverantörsrelationer. H&M märker inte i så stor utsträckning av CSR-krav från kunder. De krav Dem Collective får ta del av är lägre än de krav som de själva ställer. H&M försöker påverka utvalda leverantörer genom mentorskap samt kontroll och uppföljning. Dem Collective har en nära och personlig relation till leverantörer och försöker därigenom utarbeta gemensamma riktlinjer för CSR-arbetet.

 • 338.
  Arnesson, Leif
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Chefsrörlighet1998Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Executive mobility, specifically the movement of executives between different positions and how an organization's management and the executives themselves handle such transitions, can have a great impact on both organizations and individuals. It is therefore important to pay attention to the use of executive mobility as an instrument for organizational control. As far as top executives are concerned, the control function is central to management of a large company. Studying mobility in the long term makes it possible to determine whethermobility follows distinct patterns; what influence management has on the mobility of top executives and how this influence varies over time; and whether management exercises organizational control of transitions to new executive positions.

  Empirical data was collected from twenty-six executives of a large Swedish company ranked immediately below the chief executive officer (CEO). Individual executives were interviewed first, and two years later the CEO and five others with responsibility for executive mobility were interviewed. A simple block diagram was developed to model executive mobility. The model shows two dimensions, mobility and external experience, and by combining these, four categories are obtained. Executives with low mobility and low external experience are categorized as Locals, while those with high mobility and low external experience are Generalists. Low mobility with high external experience gives the category Experts, and high mobility with high external experience the categoryCosmopolitans.

  Executives with low mobility, can be expected to use a hard-work strategy and mount few initiatives to change their positions. Mobile executives, on the other hand, frequently take the initiative to change positions. The differences between the categories seem to diminish as the executives reach higher executive levels. By that stage, mobility is based more on the CEO's career planning than on the category in which the executive falls.Management has considerable ability to control senior executives work-role transitions. These control possibilities are extensively used in regard to role demands, but to a lesser extent in regard to organizational socialization. Executive mobility is a useful instrument for all three of the control functions studied: vacancy-filling, executive development and organizational development. The general conclusion reached is that executive mobility seems to be an extremely important instrument for organizational control.

 • 339.
  Arnesson, Leif
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Hur rör sig chefer? Hur fostras chefer? : teoretiska referensramar1991Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 340.
  Arnesson, Thomas
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Frölander, Erik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Lågkostnadsflyg i Sundsvallsregionen: Har de boende flygpreferenser liknande den typiska lågkostnadsresenären?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 341.
  Arnestrand, Elias
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Att lära av varandra – om kunskaps- och erfarenhetsöverföring mellan den svenska försvarsmaktens internationella insatser2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  A1145

  Bakgrund och problem: Den svenska försvarsmakten är engagerad i ett antal internationella insatser runt om i världen. Vid varje insats ackumuleras kunskap och erfarenheter som kan vara värdefulla att använda vid andra insatser eller vid planerandet av nya insatser. Det finns inom organisationen flera olika metoder för att samla, lagra och sprida kunskap och erfarenheter inom organisationen. Dessa studeras i denna undersökning.

  Syfte: Avsikten med uppsatsen är att beskriva de metoder som används i försvarsmakten för att överföra kunskap och erfarenhet mellan internationella insatser.

  Metod: Undersökningen grundar sig på ett antal intervjuer som enomförts med nyckelpersoner inom organisationen, deltagande vid ett erfarenhetsseminarium samt granskning av ett antal dokument. Urvalet av respondenter har skett med så kallat snöbollsurval. De insatser som studerats är FK01 i Kongo och LA01 i Liberia.

  Teori: Den teoriapparat som används för Lessons Learned inom försvars-makten har studerats och i viss mån jämförts med ett synsätt som fokuserar på åtskillnaden mellan tyst och explicit kunskap.

  Resultat: Inom de delar av försvarsmakten som undersökts ligger fokus ofta på explicit kunskap och produktionen av skriftlig dokumentation. Trots detta saknas en fungerande infrastruktur för att distribuera dessa dokument och de tenderar inte att användas i någon nämnvärd utsträckning vid planering och genomförande av nya insatser. Den kunskaps och erfarenhetsöverföring som sker tenderar istället att äga rum vid möten mellan människor både inom organisationen och externt. Dessa kontakter har en slumpartad karaktär och bygger ofta på personliga kontakter. Vid planerandet och genomförandet av de under-sökta insatserna har en typ av kunskap och erfarenhet efter-frågats som ofta är svår att uttrycka i skriftlig form, och istället kräver betydligt bredare kommunikationskanaler. Även detta llustrerar problematiken med den fokus på dokument som idag präglar erfarenhets- och kunskapsöverföringen inom organisationen.

 • 342.
  Aronsson, Oscar
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Lönn, Caroline
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Marknadsföring av tekniska utbildningar: Tilltalas både tjejer och killar av universitets marknadsföring?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en kandidatuppsats skriven vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. I denna uppsats undersöks marknadsföringen av två civilingenjörsprogram vid Linköpings universitet, nämligen medicinsk teknik samt teknisk fysik och elektroteknik. Ämnesfördelningen av de obligatoriska kurserna under utbildningarnas tre första år är liknande medan könsfördelningen på dessa två program skiljer sig mycket åt. Det ena programmet har en mycket låg andel kvinnliga studenter medan det andra programmet har en jämn könsfördelning. För att undersöka om potentiella studenter, såväl tjejer som killar, tilltalas av dessa utbildningars marknadsföring genomförs fokusgruppsintervjuer med gymnasieelever som läser naturvetenskaplig linje. Fokus ligger marknadsföringsmaterial så som titel, programbild och ingresstext på respektive programs hemsida. För att undersöka om ett genusperspektiv fanns vid framställningen av programhemsidornas marknadsföringsmaterial intervjuas personer som varit delaktiga i processen.

  Den teoretiska referensram som används är marknadsföring av utbildningar. I den modell som valts ligger även fokus på att undersöka om ett strukturellt förhållningssätt funnits vid de två civilingenjörsprogrammen, detta gällande arbete att öka andelen kvinnor på utbildningarna.

  Så som utbildningarna marknadsförs idag tilltalas inte tjejer och killar i samma utsträckning, vilket dock programmen har som mål. Ett strukturellt förhållningssätt har inte tagits vid programmen trots medvetenhet att det skulle kunna påverka andelen tjejer som söker sig till utbildningarna.  

 • 343.
  Arora-Jonsson, Stefan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Blomgren, Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Forssell, Anders
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Waks, Caroline
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Att styra organisationer med konkurrens2018 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Konkurrens är en viktig och vitt spridd styrform i dagens samhälle. Tillhandahållandet av allt från dagligvaror och bilar till sjukvård, skola och tv-program styrs i allt högre grad genom att utförare får konkurrera med varandra. Konkurrens har blivit en så vanlig styrform att den ofta ses som ett ”naturligt tillstånd”, som om det inte finns några alternativ.

  Huvudbudskapet i denna bok är att konkurrens inte är ett naturligt tillstånd. Konkurrens behöver oftast beslutas och organiseras fram, vilket innebär att saker och ting ofta behöver ändras för att det ska kunna bli konkurrens. Författarna beskriver hur konkurrens faktiskt fungerar, varför konkurrens införs, hur konkurrens skiljer sig från andra mer välkända styrformer och vilka resultat man kan vänta sig vid införandet av konkurrens som styrform. Till exempel förklaras varför konkurrens ofta leder till mer av samma i stället för ökad variation, och hur professioner som läkare och lärare påverkas av att konkurrera.

  Exemplen i boken kommer framför allt från offentlig sektor, men principerna fungerar lika väl för andra sektorer. Författarna menar att detta är värdefull kunskap för alla som är chefer, medarbetare eller kunder i organisationer som har konkurrensutsatts – vilket inbegriper de flesta i vårt samhälle.

 • 344.
  Arora-Jonsson, Stefan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Lounsbury, Michael
  University of Alberta, Alberta School of Business.
  The Meaning Of Economic Democracy: Institutional Logics, Parabiosis, And The Construction Of Frames2017Inngår i: How Institutions Matter! / [ed] Joel Gehaman, Michael Lounsbury, Royston Greenwood, Emerald Group Publishing Limited, 2017, s. 71-99Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Recent empirical and theoretical developments related to the microprocesses of institutional logics have helped to cultivate a powerful theory of agency. We build on these developments to show how the institutional logics perspective can shed light on important questions related to frame construction and how institutions matter. In particular, we show how the emergence of an economic democracy frame in post-war Sweden generated different efforts to define that frame with concrete ideas and practices linked to different logics – socialism and neoliberalism. We show how socialists tried to define economic democracy as requiring a radical transformation in the nature of ownership and control embedded in the innovative financial practice of wage earner’s funds. In contradistinction, conservatives drew on neoliberal ideas and extant mutual fund practices to construct alternative meanings and practices related to economic democracy that enrolled citizens in Capitalism without challenging extant Capitalist ownership structures. While mutual funds and wage earner’s funds initially existed in a state of parabiosis – existing side by side without much interrelationship – struggles over the meaning of economic democracy led these practices to become competing solutions in a framing contest. Implications for the study of institutional logics, frames and the social organization of society are discussed.

 • 345.
  Arrenfeldt, Therése
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Lundström, Fredrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Oriflame och IKEA i Ryssland: Externa händelser och dess påverkan på strategier2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På senare år har utländska direktinvesteringar ökat markant i Ryssland. Intresset för landet är stort hos flera svenska detaljhandelsföretag. Marknaden är dock dynamisk och karaktäriseras av många oväntade externa händelser. Hur anpassar då etablerade företag sina strategier efter händelser i den dynamiska miljön? Eller är dessa något som inte påverkar etablerade svenska detaljhandelsföretag? Denna uppsats syftar till att studera hur två svenska detaljhandelsföretag, Oriflame och IKEA, påverkas av händelser i den externa miljön. Vi har valt att utgå från två händelser som förväntas ha påverkat detaljhandelsföretag och deras strategier i Ryssland. Dessa händelser är när Putin kom till makten och hans efterföljande politik samt Yukosaffären. För att studera detta har vi modifierat Rajagopalan & Spreitzers modell till att behandla externa händelsers påverkan på strategier. Mer specifikt har vi studerat om dessa händelser har påverkat företagen så mycket att det lett till ett ledningsbeslut för att ändra strategin eller om händelserna direkt har lett till en förändring av strategi. Resultatet visar att händelser i den externa miljön inte påverkar vare sig Oriflame eller IKEA i så stor utsträckning att det krävs ett ledningsbeslut för att förändra strategin. Detta var ett oväntat resultat. De strategiförändringar vi har kunnat påvisa har istället skett utan att ett ledningsbeslut fattats och direkt på grund av den externa händelsen.

 • 346.
  Artak, Dunja
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Labrell, Douglas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Affärsstrategier i en konstant förändrande marknadsmiljö: En studie av utvalda europiska IT-marknader2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Affärsstrategier i en konstant förändrande marknadsmiljö - En studie av utvalda europiska IT-marknader.

  Frågeställning: Vilka affärsstrategier ska Iptor nyttja med hänsyn till de rådande och prognostiserade marknadsförutsättningarna inom IT-tjänstindustrin, framförallt beträffande IT-outsourcing, HIS och HAM?

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att belysa den rådande IT-tjänstmarknaden med fokus på IT-outsourcing och dess tjänster HIS och HAM. Detta för att ge Iptor rekommendationer beträffande marknadsstrategier på sitt förhållningssätt gentemot marknaden.

  Metod: En beskrivande kvantitativ studie av utvalda IT-marknader. Dessa analyseras i relation till givna teorier om affärsstrategier samt Iptors verksamhet.

  Nyckelord: Iptor, strategisk planering, affärsstrategi, marknadsanalys, marknadsprognos, investeringsstrategi, IT-marknad, IT-tjänster, IT-outsourcing, infrastrukturer.

  Slutsats: Uppsatsen illustrerar marknadsförhållandena för IT-outsourcing i framförallt Benelux och Nordenregionerna. Vidare bidrar författarna till en ökad förståelse för Iptor hur de ska agera efter de rådande förutsättningarna och ger även rekommendationer på detta.

 • 347.
  Arts, Luuk
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Financial literacy and stock market participation: The moderating effect of country-specific social connectedness2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20hpOppgave
  Abstract [en]

  This research studies the moderating effect of country-specific social connectedness on the relation between financial literacy and stock market participation. This is done by using the extensive and multi-country SHARE data. The positive relation between financial literacy and stock market participation is reconfirmed. Moreover, the findings show that country-specific social connectedness significantly moderates the relation between financial literacy and stock market participation. The findings are robust and indicate that the predictive power of financial literacy on stock market participation decreases if country-specific social connectedness increases. This research is following up on contemporary literature and contributes to the explanation of the stock market participation puzzle on a macroeconomic scale.

 • 348.
  Arvidson, Anna
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Enroth, Mikaela
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Känner företagen till att utsläppsrätter ska redovisas som immateriella tillgångar i balansräkningen?: -finns det några skillnader mellan RR 15 och IAS 38?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 349.
  Arvidson, Emma
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Frimodig, Katarina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  En flygande fallstudie: -om SAS använder information från sina kunder vid tjänsteutveckling2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Customer information is to be seen as an essential part in service development. The company should be aware of how their customers experience their services. The company can get access to customer information through complaints from their customers. All information obtained from the customers is not possible to use when developing new and existing services. The information has to be analysed before it is possible to use it for service development.

  This paper describes if Scandinavian Airlines (SAS) uses their customers as a source of knowledge when developing new and existing services and in that case how. This has been examined through a case study done through qualitative interviews. Our results show that SAS listen to their customers and their opinions about SAS services. Scandinavian Airlines makes many customer surveys and they have a system which stores and categorises customer s complaints. Scandinavian Airlines analyses the customer information and gives recommendations how to repair the insufficient services. Customer information is sometimes used when developing existing services but much more could be used because a lot of the customer information is analysed and could be valuable knowledge for SAS. We have not found any new services which are developed based on customer information.

 • 350.
  Arvidsson, Carl
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Gudrais, Tim
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Monkey Strategy: Swinging through the Capital Anomaly Jungle2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to test whether an investment strategy originally created by Piotroski (2000), can be refined by combining it with the price-to-earnings-anomaly. In detail, we accomplish this by implementing Piotroskis F_SCORE-model to identify and consequently separate financially weak- and strong firms. Furthermore, we create an investment portfolio based on a combination of the highest rated companies according to the F_SCORE-model, and the most undervalued companies from the price-to-earnings-anomaly, to create a joint investment strategy (M_STRAT). This is carried out during the time-period 1999-2009, while reconstructing the portfolio annually. The results of our study show that, by combining the two models, we are able to achieve a market-adjusted return of 44,1%, hence amplifying the original F_SCORE-model by 17%.

45678910 301 - 350 of 6172
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf