uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 3048
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Ahlén, Sofie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Merlenius, Sofie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Elevers möjlighet till interaktion: Utifrån deras klassrumsplacering, kön och lärarens föreställningar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare resonerar kring klassrumsplaceringar samt placeringars möjliga påverkan på elevers inlärningsmöjligheter. Studien utgår från ramfaktorteorin och Hirdmans genussytem vilka studiens resultat förstås utifrån.

  Studien ämnar synliggöra lärares tankar och upplevelser samt hur interaktionen fördelar sig i klassrummet vilket är anledningen till att både intervju och observation används som metod. Studien innefattar sju informanter, där samtliga observerats under motsvarande två lektioner och sedan intervjuats.

  Resultaten visar att kön har betydelse för hur lärarna i studien väljer att placera elever även om andra ramfaktorer, särskilt sådana som kategoriseras som personella ramar, framhålls ha större betydelse. Resultaten visar även att pojkar i högre utsträckning än flickor placeras långt och/eller längst fram i klassrummet, samt att pojkar dominerar interaktionen med läraren vilket stämmer väl överens med tidigare forskning på området. Resultat visar att elever i de lägre årskurserna får med fysisk interaktion än elever i högre årskurser vilket pekar på att årskurs är faktor med betydelse för interaktionen i klassrummet. I likhet med tidigare forskning visar denna studie även att läraren och dennes val i klassrummet påverkas av lärarens föreställningar om kön och samhällets könsnormer. Informanternas ålder eller antal år inom yrket visade inte på konkreta skillnader och likheter i resultatet även om resultatet pekar på att dessa faktorer skulle kunna påverka hur medveten läraren är om hur samhällets könsnormer inverkar på dennes val i klassrummet.

  Resultatet kan förklaras utifrån Hirdmans genussystem där mannen ses som norm, men det kan även förklaras utifrån att pojkarna i de studerade klassrummen har större behov av anpassningar och interaktion med läraren.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Ahlén, Sofie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Stenmark, Sofia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Vilka hörs mest?: En kvalitativ studie om talutrymmet i årskurs 1 utifrån ett genusperspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är få inblick i hur det gemensamma talutrymmet i några klassrum fördelas utifrån ett genusperspektiv, både gällande hur lärare tilldelar ordet samt hur elever själva tar ordet. Vi är även intresserade av att jämföra resultaten från observationerna med lärarnas egna upplevelser och reflektioner kring hur det gemensamma talutrymmet fördelas.

   

  Då vi velat undersöka lärares uppfattningar och hur talutrymmet fördelas i klassrummet har vi i denna studie kombinerat observationer med efterföljande intervjuer. Studien är genomförd i fyra klasser på tre olika skolor i årskurs 1 i en mellanstor stad i Sverige.

   

  Resultaten från vår studie stämmer till viss del överens med tidigare forskning på området. Resultaten visar att pojkar dominerar det tagna ordet samt det gemensamma talutrymmet, medan lärarnas fördelning av det tilldelade ordet är förhållandevis jämnt fördelat mellan könen. Vi finner det anmärkningsvärt att pojkar än idag har en dominerande roll i klassrummet, samt att vissa lärare till synes är omedvetna om hur stor plats pojkar tar av det gemensamma talutrymmet.

  Vi finner att studiens resultat kan grundas i en viss omedvetenhet hos lärarna gällande det gemensamma talutrymmet samt att samhällets könsstrukturer och normer återfinns i klassrummet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 53.
  Ahrenbring, Ann
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hälsofrämjande rehabilitering ger en ökad känsla av sammanhang: att skapa en win-win situation för medarbetare och arbetsgivare2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi möts allt oftare av ett ökat intresse för hälsa och en förväntan att leva sunt och hälsosamt. Detta för att vi ska hålla oss friska, orka mer och prestera bättre. I motsats till detta ökar ohälsotalen. Fler och fler blir sjukskrivna samtidigt som sjuknärvaron på arbetsplatser sägs öka. Ett intresse för detta motsatsförhållande var ursprunget till min studie. Den organisation jag undersökt har ett uttalat hälsofrämjande perspektiv, med ett salutogent fokus. Det salutogena perspektivet kopplas ofta ihop med känsla av sammanhang – KASAM. En stark känsla av KASAM kopplas ihop med bättre egen-upplevd hälsa. Deltagarna i min undersökning har gått en kurs i hälsofrämjande livsstilsfaktorer anordnad av arbetsgivaren. Syftet med undersökningen var att undersöka deltagarnas känsla av sammanhang och deras upplevelse av lärande samt om kursen haft någon påverkan på deras KASAM. Studien hade en kvalitativ ansats och jag har genomfört intervjuer med sex av sju deltagare från kursen. Som komplement till intervjuerna har deltagarna även besvarat ett KASAM-livsfrågeformulär. Resultatet från intervjuerna kopplades till de i KASAM ingående begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, samt till lärande. Resultatet visade att deltagarna överlag hade relativt höga värden på KASAM-livsfrågeformuläret, med ett undantag. Det motsvarade den uppfattning jag fick under intervjuerna. Analysen kopplar ihop resultatet med tidigare forskning och teori och visar att det hälsofrämjande arbetet lönar sig. Undersökningen visade att deltagarnas KASAM har stärkts av kursen. Undersökningen visade också att återkopplingen av deltagarnas förändrade kunskap tillbaka till arbetsplatsen var liten. Ytterligare forskning om hur ökad kompetens kring hälsofrämjande faktorer på chefsnivå har effekt för medarbetare och verksamhet är önskvärt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Ahrens, Emelie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Aldevärn, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hur speglas “idealet” i matematikläromedel: -Kvantitativ läromedelsanalys för årskurserna 2,5 och 7, om normerna genus, familjekonstellation och funktionsvariation2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur genus, familjekonstellationer och funktionsvariation framställs i utvalda matematikläromedel för grundskolan årskurs 2, 5 och 7. Läromedelsanalys har gjorts på 50 sidor vardera i sex stycken läromedel, från serierna Matte Direkt och Favorit Matematik. Med hjälp av förutbestämda symboliska attribut har en kvantitativ metod använts för att genomföra läromedelsanalysen. När läromedelsgranskningen försvann 1991 blev det alla lärares professionella ansvar att välja ut läromedel för att eleverna ska uppnå uppsatta mål. Därför har vi valt att göra en läromedelsanalys på matematikböcker för låg-, mellan- och högstadiet. Tidigare forskning som presenteras i studien framhåller att läromedlen är mansdominerande, dock skiljer sig studiens resultat från det då majoriteten av böckerna visar på en kvinnligdominans genom bild och text. Tidigare forskning stämmer överens med studiens resultat när det berör funktionsvariation och familjekonstellation. Båda kategorierna får ytterst lite utrymme samt att kärnfamiljen framställs som idealet för en familj.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Ahrens, Emelie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Aldevärn, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hur speglas “idealet” i matematikläromedel: Kvantitativ läromedelsanalys för årskurserna 2,5 och 7, om normerna genus, familjekonstellation och funktionsvariation2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur genus, familjekonstellationer och funktionsvariation framställs i utvalda matematikläromedel för grundskolan årskurs 2, 5 och 7.  Läromedelsanalys har gjorts på 50 sidor vardera i sex stycken läromedel, från serierna Matte Direkt och Favorit Matematik. Med hjälp av förutbestämda symboliska attribut har en kvantitativ metod använts för att genomföra läromedelsanalysen. När läromedelsgranskningen försvann 1991 blev det alla lärares professionella ansvar att välja ut läromedel för att eleverna ska uppnå uppsatta mål. Därför har vi valt att göra en läromedelsanalys på matematikböcker för låg-, mellan- och högstadiet. Tidigare forskning som presenteras i studien framhåller att läromedlen är mansdominerande, dock skiljer sig studiens resultat från det då majoriteten av böckerna visar på en kvinnligdominans genom bild och text. Tidigare forskning stämmer överens med studiens resultat när det berör funktionsvariation och familjekonstellation. Båda kategorierna får ytterst lite utrymme samt att kärnfamiljen framställs som idealet för en familj.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Ahrens, Emelie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Entoft, Emelie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lärare och deras arbetssätt kring särskilt stöd och extra anpassning på två utvalda skolor2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien fokuserar på särskilt stöd, extra anpassningar och diagnoser. Vi ville se vilka för- och nackdelar som kan uppstå i samband med inkludering av elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar, samt se vad som påverkar arbetssättet. Studien grundas på intervjuer med fyra olika lärare som är verksamma lärare i årskurs 4-6, varav två i Uppsala kommun och två i Luleå kommun. Lärarna i de berörda årskurserna besvarade åtta frågor var som utgick från studiens frågeställningar. Genom denna studie vill vi kunna föra kunskap vidare om hur arbetet inom detta område kan se ut i praktiken. Skollagen skall samtliga skolor följa och genom denna studie får vi reda på om de två utvalda skolorna gör detta eller inte och vad det är som påverkar deras arbetssätt gällande särskilt stöd och anpassningar. Det sociokulturella perspektivet används som teoretisk utgångspunkt i studien och resultatet analyseras utifrån specialpedagogikens tre olika perspektiv; kompensatoriska-, kritiska- och dilemmaperspektivet. I resultatet i studien framgår bland annat att alla elever i skolan inte får den hjälp de behöver av olika anledningar. Omgivande faktorer påverkar lärarnas förutsättningar, till exempel budgeten. I resultatet framgår även att elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar inte behöver ha en diagnos för att få tillgång till hjälpen. För- och nackdelar med inkludering av elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar kommer också att presenteras närmare i studien.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Airey, John
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Physics Didactics.
  Initiating Collaboration in Higher Education: Disciplinary Literacy and the Scholarship of Teaching and Learning2011In: Dynamic content and language collaboration in higher education: theory, research, and reflections / [ed] Jacobs, C., Cape Town: Cape Peninsula University of Technology , 2011, p. 57-65Chapter in book (Other academic)
 • 58.
  Airey, John
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Physics Didactics.
  När undervisningsspråket ändras till engelska2010In: Om undervisning på engelska, Stockholm: Högskoleverket , 2010, p. 57-64Chapter in book (Refereed)
 • 59.
  Airey, John
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Physics Didactics.
  Larsson, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Physics Didactics.
  What Knowledge Do Trainee Physics Teachers Need to Learn?: Differences in the Views of Training Staff2014In: International Science Education Conference 2014 Programme, Singapore: Ministry of Education, National Institute of Education , 2014, p. 62-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Although the impact of disciplinary differences on teaching and learning has been extensively discussed in the literature (e.g. Becher 1989; Becher and Trowler 2001; Lindblom-Ylännea et al. 2006; Neumann 2001; Neumann and Becher 2002), little research has explored this issue in relation to teacher training. In particular, we know of no work that examines differing views about the knowledge that trainee teachers need to learn across different settings. In this paper we analyse differences in the expressed views of staff involved in the training of prospective physics teachers in three environments: the education department, the physics department and schools. We analyse these differences in terms of two constructs: disciplinary literacy goals (Airey 2011, 2013) and disciplinary knowledge structures (Bernstein 1999).

  In terms of disciplinary literacy we find a stronger emphasis on learning goals for the academy expressed by informants from the physics and education departments. This can be contrasted with the view that the needs of the workplace are paramount expressed by school practitioners.

  Then, using Bernstein’s knowledge structures, we also identify clear differences in views about the nature of knowledge itself with a more hierarchical view of knowledge prevalent in the physics department and the more horizontal view of knowledge prevalent in the education department.

  The study highlights the often-conflicting signals about what constitutes useful knowledge that prospective physics teachers need to negotiate during their training. We tentatively suggest that more attention should be paid to both the theory/practice divide and potential epistemological differences in the training of prospective teachers.

  Download full text (pdf)
  Airey Larsson ISEC 2014
 • 60.
  Aishwarya, Ingemarsson
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Philip, Svensson
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Undervisningsmetoder- hur grundar lärare sina val?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vad F-3 lärare grundar sina val av undervisningsmetoder på. Metodik var ett ämne på lärarutbildningen fram till år 1988, under den tiden handlade det mer om teoretisk undervisning än om praktiska undervisningsmetoder. Metodikämnet var inte baserad på forskning, därav avlägsnades den från lärarutbildningen år 1988 (Moberg, 1999, s.14). I vår studie har vi gjort kvalitativa intervjuer med sex F-3 lärare, för att ta reda på vad de grundar sina val av undervisningsmetoder på, vid respektive arbetsplatser. Den teoretiska utgångspunkten den här studien har utgått ifrån är didaktikens hur-fråga. Resultatet visade att lärarna grundade sina val av undervisningsmetoder på den erfarenhet de hade fått på sina respektive VFU (verksamhetsförlagda utbildning) och/eller på deras arbetsplats av kollegor. Därmed visade resultatet även att den nuvarande läroplanen och styrdokumenten är av betydelse i deras val av undervisningsmetoder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 61.
  Ajdert, Jonathan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Södergren, Rikard
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Sex lärares syn på laborationer och bedömning av laborationer i grundskolans mellanår2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studiens syfte var att undersöka hur verksamma NO-lärare i årskurserna 4–6 ser på det laborativa arbetet som idag bedrivs i skolan. Den ämnar även undersöka hur de ser på bedömningsarbetet gällande laborationer. Sex lärare har intervjuats för att svara på frågeställningarna. De deltagande lärarna har fått beskriva hur de resonerar kring utformningen av sin NO-undervisning, vad som påverkar dem, samt hur de arbetar med bedömningen av den laborativa undervisningen.

   

  Studien har inspirerats av Edmund Husserls teori gällande hur människor upplever fenomen, vilket kallas för det fenomenologiska perspektivet. Den kvalitativa intervjuformen har använts som metod för insamling av data då den skapar möjligheten för lärarna att själva formulera sig samt fördjupa sig inom de ämnesområden som tas upp. Utfallet av intervjuerna har sedan kategoriserats och strukturerats för att ligga som underlag för de slutsatser som slutligen dras.

   

  Samtliga lärare som deltog i studien nämnde att NO-undervisningen ska leda till att samtliga kursmål ska bli uppfyllda, men att det kan variera i vilken grad de använder sig av teoretiska och praktiska moment för att göra det. Det ansågs viktigt att teori och praktik inte är separerade, utan att de överlappar varandra och integreras. Det lades även vikt vid att undervisningen skulle bidra till elevaktivitet, inspirera till nyfikenhet och egna reflektioner. Å andra sidan menar vissa att det är det undersökande arbetssättet och förmågorna som berör det är viktigaste. De menar att begreppen och ordkunskapen kommer senare och att det under årskurs 4–6 gäller att förbereda eleverna inför senare årskurser genom att utveckla förmågorna gällande just systematiska undersökningar. Bedömningen av laborationer och hur det påverkar lärares val vid utformningen av undervisningen är väldigt olika lärare emellan. Vad som framkommer är att de deltagande lärarna har spridda synsätt gällande laborationsarbetet då betyg ska sättas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 62.
  Akatakpo, Blessing
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Wahlund, Charlotte
  Vad menas med normkritik då?: En kvalitativ studie om pedagogers arbete med normkritisk pedagogik i förskolan.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Barn vistas stora delar av sin vardag i förskolan, vilket gör att de pedagoger som arbetar i förskolan har stora möjligheter till att påverka barns framtida syn på samhällets normer. Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare och barnskötare arbetar med normkritisk pedagogik i förskolan samt om det finns skillnader i yrkeskategoriernas beskrivningar i deras arbetssätt utifrån ämnet. Vi anser att studien är av relevans, då vi ser en brist på kunskap om hur normkritisk pedagogik kan inkorporeras i förskolans utbildning. Studiens data samlades in genom kvalitativa intervjuer, där förskollärare och barnskötare som är verksamma i förskolan intervjuades. Empirin analyserades med hjälp av hermeneutisk metod med inslag av tematisk analys och bearbetades sedan med utgångspunkt från queerteorin samt tidigare forskning. Studiens resultat visar att både förskollärare och barnskötare arbetar med normkritisk pedagogik i förskolan, men att förskollärarna har en större medvetenhet om hur normkritik kan integreras i utbildningens undervisning, och visar därför på skillnader i förskollärarnas och barnskötarnas kunskaper om ämnet. Resultatet visar på att samtliga förskollärare och barnskötare menar att barn gör motstånd mot utbildningens och pedagogernas normer i förskolan. Dock finns, enligt vår tolkning, en skillnad i förskollärarnas och barnskötarnas beskrivningar om när det ses som acceptabelt att barn gör motstånd i förskolan. Vi tycker oss ändå, trots skillnader i förskollärarnas och barnskötarnas beskrivningar, se en viss kontinuitet i respondenternas förhållningssätt i deras bemötande gentemot barn och hur arbetet med normkritisk pedagogik kan utföras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 63.
  Al Rifai, Batoul
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Förskollärarens arbetssätt för att utveckla språket hos flerspråkiga barn2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka förskollärarnas arbete för barns språkutveckling inom förskoleverksamheten. Undersökningen utgår ifrån två frågeställningar där den första handlar om vilka strategier förskolläraren använder för att stimulera flerspråkiga barns inlärning av svenska språket. Den andra handlar om på vilket sätt förskolläraren kan använda barns perspektiv för att utveckla svenska språket hos flerspråkiga barn.Undersökningen består av kvalitativa samtalsintervjuer och barnobservationer. Tre förskollärare från två olika förskolor i Uppsala kommun har intervjuats, medan observationerna genomfördes på en förskola och fokus lades på måltids- och samlingsstunder. Resultatet av undersökningen visar att förskolläraren använder matsituationen som ett viktigt tillfälle för att utveckla språket hos flerspråkiga barn och att förskolläraren även använder sig av olika strategier för att främja barns språkutveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 64.
  Albertsson, Robin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Ersblad, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Undervisning för nyanlända elever: Förberedelseklassen som instrument för språkinlärning och integrering på nationell- och skolnivå2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine newcomer programs as an instrument for language learning in the Swedish language and integration into the society for newly arrived students. This study aim to examine this from the teacher’s point of view and national regulatory documents to enable a comparison between their points of views on education for newly arrived students. On the basis of this, four questions were formulated that concerned the formation of education, national regulatory documents and the teachers point of view on language learning and integration, knowledge assessments as well as the implications of societal norms on education for newly arrived students. To answer the purpose of this study we have chosen a qualitative method as well to carry out a text analysis on the governmental Proposition Utbildning för nyanlända elever- mottagande och skolgång as well as the Curriculum for elementary school, pree-school and after-school centre 2011. We have chosen to interview two teachers who both work in the same newcomer program in a bigger municipality in the Middle of Sweden. The analysis has been carried out with a phenomenological research approach to be able to illustrate their perspective on education and the national regulatory documents. Through a comparison the documents were analyzed together with the interviews and previous research to illustrate national- and school level. This was later analyzed on the basis of a language learning theory and a theory on integration.

  From the result one can understand that the newcomer programs is a good instrument for integration and provides good conditions for subject- and language learning given that the right circumstances exist. However the empiricism indicates that if there is an absence of national regulatory documents it may result in various teaching methods and educational possibilities depending on the school and municipality. The empiricism illustrates the problematic situation of the heterogenic structure that prevails within the school system but the analysis interpret that the governmental Proposition may contribute to a more equal education for newly arrived students.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 65.
  Albért, Ulla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Makt att handla: En undersökning om kvinnliga folkhögskolerektorers positionsmakt och handlingsutrymme2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 66.
  Aldevärn, Emma
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Carlberg, Lovisa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  För en tryggare miljö i skolan: en studie om mobbningsförebyggande åtgärder2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mobbning och kränkande behandling är ett stort problem i dagens skolvärld. Det finns flera olika arbetssätt och metoder för att förebygga detta, dock är inte alla lika effektiva. Det är viktigt att skolan har kunskap om vilka åtgärder som krävs för att kunna förebygga mobbning och kränkningar. 2011 gjorde Skolverket en undersökning mellan åtta olika åtgärdsprogram för att se hur de fungerar i praktiken. Resultatet av Skolverkets undersökning blev att inget av dessa åtgärdsprogram rekommenderas fullt ut. Vår undersökning handlar därför om att jämföra två kommunala skolor i Uppsala kommun som inte använder sig av något av dessa åtgärdsprogram. Vi har undersökt dessa skolor för att vi ville ta del av deras arbetssätt och metoder och se vad de har gett för resultat, samt vad tidigare forskning rekommenderar.

  För att genomföra vår studie har vi besökt två kommunala skolor i Uppsala och intervjuat fyra pedagoger på lågstadiet, två på varje skola. Under vår studie kom vi fram till att både skola X och skola Y har metoder och arbetssätt som har resulterat i minskning av mobbning och kränkningar. Studien har även visat att tidigare forskning till stor del har stämt överens med skolornas förebyggande arbete, men att varje enskild skola på bästa sätt borde anpassa sina metoder och arbetssätt till skolans förutsättningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 67.
  Alin, Sara
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Moro, Susanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Anpassningar för andraspråkselever: En kvalitativ studie om anpassningar för andraspråkselever i svensk skola2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 68.
  Alm, Susanne
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Wahlby, Ida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Man är aldrig så intelligent som när man erövrar ett språk: en studie av barns språkliga interaktion vid samling2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka i vilken utsträckning samlingen kan vara en arena för språklig interaktion. I vår studie har vi valt att fokusera på den pragmatiska utvecklingen. Med pragmatik menas hur språket används i olika kontexter och därmed bidrar till ett fungerande samtal. I studien utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv. Undersökningen baserades på tre frågeställningar som var till hjälp när observationerna genomfördes på en förskola. Dessa tre frågeställningar var: Vilka slags frågor ställs till barnen under samlingen? Hur ger förskolläraren återkoppling kring det barnen uttrycker sig spontant om? Hur kan aktiviteterna i samlingen främja barns pragmatiska utveckling? För att kunna analysera i efterhand användes metoden videoinspelning. En kompletterande intervju gjordes efter observationerna. Genom den kompletterande intervjun med förskollärararen skapades ytterligare inblick i förskolans arbete och tankesätt med hur man kan främja barns språkliga utveckling. Samlingarna bestod av många olika planerade aktiviteter som kunde leda till att öka barns pragmatiska färdigheter. Dessa aktiviteter var bland annat regellekar, rimlekar och rollekar.

   

  Resultatet av studien visar på hur viktig förskollärarens förhållningssätt är för den pragmatiska utvecklingen. Genom att vara uppmärksam och lyhörd kan man som förskollärare fånga upp barns erfarenheter och tankar vilket i sin tur leder till en ökad språkutveckling. Planerade lekar och aktiviteter är även en viktig del i utvecklingen av barns pragmatiska färdigheter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 69.
  Almquist, Isabelle
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Lindblom, Ellen
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Framtidens miljöhjältar: En undersökning av hur Skolverkets läroplan igenkänns i barns uttryck kring miljö- och hållbarhetsfrågor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna C-uppsats presenteras en kvalitativ fallstudie där barns sätt att uttrycka sig i miljöfrågor undersöks. Studien behandlar även barnens relation till naturen. För detta ändamål har fem barn ur en förskolegrupp intervjuats. Intervjuer har även gjorts med förskolepersonal i syfte att ge inblick i förskolans arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. Skolverkets perspektiv på vad barn ska förstå inom miljöfrågor synliggörs genom analyser av målen i Skolverkets läroplan för förskolan. Resultatet visar att läroplanens mål delvis kan igenkännas i barnens sätt att uttrycka sig om miljö och natur. Genom studien åskådliggörs även utmaningar och möjligheter kopplade till implementeringen av läroplanens miljörelaterade mål. Tidsbrist och svårigheter i att tolka läroplanen identifieras som de främsta utmaningarna för förskolepersonalen. Ur ett ECESD-perspektiv finns dock goda möjligheter att uppnå läroplanens mål med till synes enkla medel. Vidare behandlar studien problematiken i att översätta barns uttryck till ett mått på deras förståelse.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Almqvist, Birgitta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences.
  Approaching the culture of toys in Swedish child care: a literature survey and a toy inventory1994 (ed. Ny utg.)Book (Other academic)
 • 71.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Agents and artefactsConference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The importance of the usage of artefacts is a central question within sociocultural perspectives on learning. In everyday life people use artefacts to be able do things they would not be able to do otherwise. Learning, in this respect, is a matter of appropriating ways of acting with artefacts. However, the nature of the relationship between artefacts and human action is, from a sociotechnical view, rather confusing. On the one hand we can emphasise the influence of artefacts on action. On the other hand we can emphasise that the meaning of artefacts is constituted in action. A third possibility is to emphasise the process in which individuals act with technology. In this paper I will focus on this confusion in a discussion of the concept of technological closure. The aim is to illustrate and discuss an approach that makes it possible to study the role of artefacts in ongoing meaning making processes. This is done from a sociocultural perspective on learning specified by a sociotechnical perspective on artefacts and inspired by the late writings of Wittgenstein. The approach is illustrated in a few case studies of video recorded educational settings where pupils use information technology.

 • 72.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Artefaktanvändning i undervisningssammanhang: En privilegieringsanalys2008In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 17, no 3, p. 47-68Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The use of artefacts is a central part of many human activities. In education, for example, people use them to deal with didactic problems otherwise not possible to solve. However, even though often taken for granted and not explicitly thought of in most practices, the use of artefacts is not given beforehand. In fact, they are constituted in sociocultural contexts where different agents, including the users, may have contributed. Consequently, this is an issue possible to discuss and debate. The aim of this article is to describe an approach in studies of how the use of artefacts is constituted in educational settings. Examples from video recorded classroom situations illustrate how artefacts contribute to meaning making in practice. It is also argued that there is a need for further studies and discussions about the use of artefacts in education.

  Download (pdf)
  SUMMARY01
 • 73.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Bilder av Internet: en studie av IT som verktyg för meningsskapande2001In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 10, no 1, p. 7-27Article in journal (Refereed)
 • 74.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  IT-användning i ett didaktiskt perspektiv2003Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 75.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Learning and Artefacts: On the Use of Information Technology in Educational Settings2005Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to develop and apply an empirical approach that can be used in studies of the relationship between different expectations of, and actual use of, information technology in educational settings. The studies focus on meanings of artefacts shaped in people's talk about and/or use of technology.

  The aim is based on the twofold ambition to (1) develop an approach that opens the way for empirical investigations on the usage of technology and (2) to make a contribution to research about computers in education. I show how an approach based on a sociocultural perspective on learning, specified by inspiration from a sociotechnical perspective on artefacts, generates new questions about the usage of technology and its influence on learning and socialisation. Furthermore, I show how discourse analyses, inspired by the writings of Ludwig Wittgenstein, can be used in studies of educational processes.

  The thesis consists of five case studies. In the first study I examine the rhetoric on information technology during the years 1994-1998 (Paper I). In the three following cases I analyse video-recorded conversation between children using computers in science education (Papers II-IV). In the light of the results from the first four studies I return in the fifth to the rhetoric on technology. In that paper different expectations on the usage of technology in education and on the technology users, expressed in the curricula for the Swedish compulsory school during the years 1962-1998, are clarified and discussed (Paper V).

  The results of the thesis show that expectations are central parts of human action and that different expectations may result in different kinds of practices. The historical studies show that it is in no way obvious for what purposes artefacts are to be used in educational settings, or who is to decide on this issue.

  List of papers
  1. Vi och våra goda kunskaper: Om (natur)vetenskaplig rationalitet och talet om IT i undervisningen
  Open this publication in new window or tab >>Vi och våra goda kunskaper: Om (natur)vetenskaplig rationalitet och talet om IT i undervisningen
  1998 (Swedish)In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 7, no 3, p. 61-76Article in journal (Refereed) Published
  National Category
  Educational Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-92954 (URN)
  Available from: 2005-04-22 Created: 2005-04-22 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
  2. Bilder av Internet: En studie av IT som verktyg för meningsskapande
  Open this publication in new window or tab >>Bilder av Internet: En studie av IT som verktyg för meningsskapande
  2001 (Swedish)In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 10, no 1, p. 7-27Article in journal (Refereed) Published
  National Category
  Educational Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-92955 (URN)
  Available from: 2005-04-22 Created: 2005-04-22 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
  3. Undervisning och/eller underhållning
  Open this publication in new window or tab >>Undervisning och/eller underhållning
  2002 (Swedish)In: Utmaningar och e-frestelser: IT och skolans lärkultur, Stockholm: Prisma , 2002, p. 77-96Chapter in book (Other academic)
  Place, publisher, year, edition, pages
  Stockholm: Prisma, 2002
  National Category
  Educational Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-92956 (URN)91-518-4028-6 (ISBN)
  Available from: 2005-04-22 Created: 2005-04-22 Last updated: 2012-09-28Bibliographically approved
  4. Privileging and Artifacts: On the use of information technology in science education
  Open this publication in new window or tab >>Privileging and Artifacts: On the use of information technology in science education
  2006 (English)In: Interchange, ISSN 0826-4805, E-ISSN 1573-1790, Vol. 37, no 3, p. 225-250Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to develop an approach that can be used in addressing the issue of the use of information technology and its importance in human meaning making. By using a combination of Wittgenstein’s work method, a sociocultural perspective on learning, and a sociotechnical perspective on artifacts a specific focus for analyses was discerned: the relation between the use-of-technology in meaning-making on one hand and the circumstances for this meaning-making on the other hand. The conversations of six groups of children, who worked with an assignment, that required that they doubted information they encountered, were video recorded and analyzed. The analyses were done in three interrelated steps. (a) The students use-of-technology in meaning making, (b) the meaning patterns that the students encounter on the web, and (c) students’ intentions and habits. Our findings show that, while the mode of reinforcement of the texts used by the students may have provided little opportunity for doubt or learning how to doubt, the students’ habits and intentions with their work determined the result of the interaction, namely copying information from the web. Taking our point of departure in this empirical illustration we discuss theoretical and methodological questions concerning the understanding of the use of information technology in educational settings.

  Keywords
  Information technology, artifact, education, meaning-making, language game, Wittgenstein, privileging, doubt, sociocultural, sociotechnical
  National Category
  Educational Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-92957 (URN)10.1007/s10780-006-9002-z (DOI)
  Available from: 2005-04-22 Created: 2005-04-22 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
  5. Teknikretorik i utbildningspolitik: En historisk fallstudie
  Open this publication in new window or tab >>Teknikretorik i utbildningspolitik: En historisk fallstudie
  2006 (Swedish)In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 11, no 1, p. 21-39Article in journal (Refereed) Published
  Keywords
  IT, informationsteknik, tekniska hjälpmedel, läroplaner, skolpolitik, utbildningspolitik
  National Category
  Educational Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-92958 (URN)
  Available from: 2005-04-22 Created: 2005-04-22 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  COVER01
 • 76.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  No-didaktisk forskning2003Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 77.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Privileging in action: On the use of information technology in science education2005Conference paper (Refereed)
 • 78.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Taking Teacher Education Seriously: Notes from a visit at Vassar College 20082009Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 79.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Teknik i text och samtal: Ett diskursanalytiskt angreppssätt2003In: Erfarenhet och situation i handling: en rapport från projektet Lärande i naturvetenskap och teknik, Uppsala: Pedagogiska institutionen,Uppsala universitet , 2003, p. 71-87Chapter in book (Other academic)
 • 80.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Undervisning och/eller underhållning2002In: Utmaningar och e-frestelser.: IT och skolans lärkultur., Stockholm: Prisma , 2002, p. 77-96Chapter in book (Other academic)
 • 81.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Training.
  Utbildningsforskning för lärare: forskning med relevans för lärarutbildningen bedriven vid Uppsala universitet 1990-19951997Collection (editor) (Other academic)
 • 82.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Bjork, Christopher
  McCloskey, Erin
  Liberal Arts and Teacher Education2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we will compare different discourses about teacher education as expressed by students, departments and alumnae/i at liberal arts colleges in USA, with two contemporary texts about teacher education in Sweden. The studies show (1) that the decision to become a teacher is an active choice made by these students during their time at the college, (2) that education programs in liberal arts institutions in USA stress that teacher education should be intellectually demanding with strong connection between theory and practice, and have a critical focus, and (3) that the graduates found student teaching, the relationships they had with professors and their fieldwork experiences to have had a dramatic impact on their success as teachers. Liberal arts colleges are a central part of the educational system in USA. They provide undergraduate studies in various areas and are often characterized by high ambitions and aims concerning good practices of education. Compared to teacher education in Sweden this is very interesting because it seems as the same issues concerning teaching and research are being discussed in both places.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 83.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Eriksson, Eva-Lotta
  Hedfors, Margarita
  Jonsson, Lars-Erik
  Lindström, Kjell
  Verktyg som förändrar: en rapport om 48 skolors arbete med IT i undervisningen1999Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 84.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Jansson, Anders
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Training.
  Kunskapssyn och IT-användning: Utvärdering av projektets två första år.1999Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 85.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Kronlid, David
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Quennerstedt, Mikael
  Hälsovetenskapliga institutionen, Örebro universitet.
  Öhman, Johan
  Pedagogiska institutionen, Örebro universitet.
  Öhman, Marie
  Hälsovetenskapliga institutionen, Örebro universitet.
  Östman, Leif
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Pragmatiska studier av meningsskapande2008In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 17, no 3, p. 11-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The overall aim of the article is to present a pragmatic approach for studies of meaning-making used in the articles of this issue. The approach, which is developed within the SMEDgroup (Studies of Meaning-making in Educational Discourses), mainly builds on the writings of John Dewey, Ludwig Wittgenstein and Michel Foucault. A common ambition for the researchers in SMED is to enable studies and discussions on questions concerning how meanings are made in people’s actions. Another ambition is to carry out these studies beyond assumptions of dualism, essentialism, causality and determinism. In this perspective learning and socialization are viewed in a communicative perspective. We argue in the article that our approach makes it possible, and important, to study meaning-making in action in different kinds of educational practices.

  Download (pdf)
  SUMMARY01
 • 86.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Kronlid, David
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro universitet.
  Öhman, Johan
  Örebro universitet.
  Öhman, Marie
  Örebro universitet.
  Östman, Leif
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Tema: Didaktiska undersökningar2008In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 17, no 3, p. 5-10Article in journal (Refereed)
 • 87.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Lidar, Malena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Sex år av lärande: Några resultat från LärNoT-projektetConference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 88.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Lidar, Malena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Situations and artefactsConference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  During the last decades, researchers from a cognitive science tradition respectively a sociocultural perspective on learning have been discussing students’ mental models of the earth. In the study reported here, we elaborate questions discussed in this debate in relation to meaning making in educational settings. The aim is to develop and use an approach for analysing the role of earlier experiences in students’ meaning-making processes. In video recordings of twenty pairs of 8-11 year olds, we study what they discern as relevant questions, information etc. and what they re-actualise when answering questions. In their work, the children had access to various artefacts, as globes or maps. The analyses take point of departure in pragmatism and Ludwig Wittgenstein’s works. The results show that some of the problems that children have according to previous research do not appear as problems in our material. For example, that people can live on the other side of the earth is not problematic. They rather discuss where the other side is located. Also, our analyses illustrate that the meaning of artefacts is constituted within people’s actions. Differences between our and previous findings can be understood as differences between the situations that the children are working in.

 • 89.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Lidar, Malena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Vad man kan lära sig av att studera elevers samtal om/i naturvetenskap: Några resultat från sex års forskning i LärNoT-projektet2005Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 90.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Lidar, Malena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Lundqvist, Eva
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Regler i praktikenConference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 91.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Lidegran, Ida
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Training.
  Lundqvist, Eva
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Inspelningspraktik, teknik och forskningsetik2003In: Erfarenhet och situation i handling: en rapport från projektet Lärande i naturvetenskap och teknik, Uppsala: Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet , 2003, p. 119-131Chapter in book (Other academic)
 • 92.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Westlin, Anders
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Socialisation and artefacts – a sociotechnical perspectiveConference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The relationship between individuals, technology and society increasingly attracts attention within different fields of research. For example, the focus on the interplay between man and technologies has given new and valuable perspectives on how sociocultural patterns penetrate human action. However, there is still much to do in educational research in relation to the ongoing discussion about the politics of technology. In this paper we will especially focus on the ethical and the political dimensions of technology within educational contexts. Taking the point of departure in our previous research on curricula, textbooks and videorecorded classroom situations, it is shown how a sociotechnical perspective can be used to give a deeper understanding of the relation between artefacts, human action and meaning making in educational settings.

 • 93.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Westlin, Anders
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Teknik, politik och klassrumspraktik – ett sociotekniskt perspektivConference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 94. Almqvist, Lena
  et al.
  Malmqvist, Johan
  Nilholm, Claes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Vilka stödinsatser främjar uppfyllelse av kunskapsmål för elever i svårigheter? En syntes av meta-analyser.: Delrapport från SKOLFORSK-projektet: Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering .2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Denna rapport är en syntes av forskning som presenterats i s.k. meta-analyser. Meta-analyser är studier där man

  använt särskilda statistiska metoder för att beräkna s.k. effektstorlekar utifrån interventionsstudier. Med

  effektstorlekarna sammanfattas främst forskningsresultat från experimentella studier som fokuserar liknande

  forskningsfrågor. Syftet med vår syntes var att sammanställa forskning om vilka stödinsatser (i föreliggande

  rapport synonymt med intervention) som främjar uppfyllelse av kunskapsmål för elever i svårigheter. Mer

  specifikt har vi studerat vilka arbetssätt/pedagogiska undervisningsmetoder som leder till uppfyllelse av

  kunskapsmål för denna elevgrupp. Dessa arbetssätt definierar vi som generella pedagogiska stödinsatser

  respektive ämnesspecifika pedagogiska stödinsatser inom områdena läsning och skrivning samt matematik.

  Vi har systematiskt sammanställt och analyserat 38 meta-analyser för 5 olika arbetssätt (1) kamratlärande,

  (2) samarbetslärande, (3) explicit undervisning, (4) metakognitiva strategier samt (5) individuellt lärande.

  Dessa fem arbetssätt är representanter för generella pedagogiska stödinsatser. Vidare har vi sammanställt och

  analyserat forskning inom två innehållsområden, (1) läs- och skriv samt (2) matematik. Inom dessa två

  innehållsområden förekommer arbetssätt i form av generella pedagogiska stödinsatser såväl som

  ämnesspecifika pedagogiska stödinsatser.

  Tre av de fem undersökta arbetssätten, i form av generella pedagogiska stödinsatser, visar på goda effekter

  när det gäller uppfyllelse av kunskapsmål för elever i svårigheter. Dessa tre arbetssätt är kamratlärande, explicit

  undervisning och träning i metakognitiva strategier.

  Forskningsstödet för individuellt lärande är svagare, både för att det ännu saknas tillräckligt mycket

  tillförlitlig forskning och för att den forskning som finns inte kan rapportera mer än måttliga effekter. Det finns

  ännu relativt lite forskning som fokuserar samma forskningsfråga, t ex tillämpning av individuellt lärande för

  en specifik grupp elever med svårigheter inom ett särskilt innehållsområde. Detta leder till att forskningen inte

  heller i särskilt stor utsträckning har sammanfattats i form av meta-analyser om individuellt lärande. När det

  gäller samarbetslärande finns goda effekter för elever i allmänhet, men trots att samarbetslärande är ett av de

  mest undersökta arbetssätten av de vi tar upp i syntesen saknas entydiga resultat av vilken effekt detta arbetssätt

  har för uppfyllelse av kunskapsmål för elever i svårigheter. Det finns få studier som har fokuserat särskilt på

  elever i svårigheter och den forskning som finns bygger på relativt små urval och har en hel del brister

  avseende tillförlitlighet. Vi vill alltså inte påstå att individuell undervisning och samarbetslärande inte skulle

  kunna vara effektiva arbetssätt för att stödja elever i svårigheter. Särskilt när det gäller samarbetslärande visar

  enskilda resultat att detta arbetssätt har potential att vara en framgångsrik metod. I dagsläget saknar vi dock

  tillräcklig evidens för att dessa metoder har förutsättningar att främja skolprestation för elever i svårigheter på

  ett bättre sätt än vad som sker inom ramen för ordinarie skolverksamhet.

  Inom området läs- och skrivsvårigheter finns många meta-analyser som visar på goda effekter. Särskilt

  verkar kamratlärande vara en effektiv metod för att främja läsförmåga hos elever i svårigheter. Detta gäller

  särskilt för äldre elever som får undervisa yngre elever eller för elever som blir undervisade av en elev i samma

  ålder. Även metakognitiva strategier visade god effekt för att främja läsförmåga för elever i svårigheter, särskilt

  om interventionen utfördes i mindre elevgrupper. Viss forskning stödjer att en kombination av strategisk och

  explicit undervisning ger högre effekt än när dessa arbetssätt används var för sig. Överhuvudtaget verkar

  stödinsatser inom läs- och skrivområdet vara mest effektiva för elever i svårigheter. Den typ av intervention

  som visade högst effekt, också på lite längre sikt, för att främja elevers läsförståelse bestod av en kombination

  av träning i läsförståelse, fonetik och fonemisk medvetenhet. Framförallt verkar eleverna prestera bättre i

  stavning efter intervention, oavsett om interventionen fokuserat på läsförståelse eller fonemisk medvetenhet.

  Forskningen om stödinsatser när elever har svårigheter i matematik är mindre tillförlitlig. I flera av metaanalyserna

  har man sammanfattat forskning om en mångfald av arbetssätt och strategier för implementering av

  dessa stödinsatser, vilket gör det svårt att dra slutsatser om när en viss stödinsats verkligen har effekt. Även här

  verkar dock kamratlärande som arbetssätt ha en god effekt för elever i svårigheter och då särskilt när yngre

  elever undervisas av äldre, samt när interventionen utförs i elevernas ordinarie klassrumssituation. Även

  metoder där man kombinerar explicit och kontextualiserad undervisning (återkoppling på prestation via

  datorprogram med efterföljande rekommendationer på övningar) verkar fungera bra för att främja matematisk

 • 95.
  Alriksson, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Att veta målet: Lärare och elevers syn på förmedling av mål - En kvantitativ jämförande studie mellan Sverige och Finland i matematik och NO i årskurs 4.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 96.
  Alriksson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Cronqvist, Cecilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Frihet inom fasta ramar: En kvalitativ studie om didaktiska val och selektiva/utbildningstraditioner i svenska och de naturorienterande ämnena2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 97.
  Alteby, Emelie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hylén, Emelie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Läromedelsanalys inom matematik: En granskning av genus i fyra matematikläromedel2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 98.
  Alteby, Emelie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Sjögren, Petra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Kognitiv matematikträning i förskoleklass: På vinst eller förlust?2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 99.
  ALVAREZ MONTALBAN, FERNANDO
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences.
  Experiencia educativa internacional: "Bajo el cielo de Madrid"2010In: Participación educativa, no 14, p. 197-201Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article relates an exchange between Swedish and Spanish teachers. The last were hosts and speakers; they held conversations and also put the Swedes up. The celebrations took place from April 7th to 11th. Academic ceremonies were held at the State School Council headquarters and two secondary schools in Madrid and the cultural, social and recreational activities, "under the sky of Madrid". The objectives were uppdating the knowledge of the language, culture and Spanish society of the Swedish teachers who participed and opening doors for future exchange projects among teachers from Spain and Sweden. According to the participants the experience was extremely positive and the course was able to integrate harmoniously form and content and to infer theoretical concepts through practical activities.

 • 100. Alvegård, C.
  et al.
  Anderberg, E.
  Svensson, L.
  Johansson, Thorsten
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Philosophy.
  The Interplay Between Content, Expressions and Their Meaning When Expressing Understanding2010In: Science & Education, ISSN 0926-7220, E-ISSN 1573-1901, Vol. 19, no 3, p. 283-303Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the intentional-expressive approach, a development within the phenomenographic tradition, an alternative view of the role of language is adopted. The approach focuses the learner's use of expressions and intended meanings, in relation to his/her conception of a phenomenon. The article presents empirical findings from a study made at a university of technology using a special dialogue structure. The aim of the dialogue is to capture the individual's way of reflecting on the interplay between the expressions he or she uses, their intended meanings, and his or her conception of the phenomenon. Twenty-four students participated and were presented an everyday situation involving the physical motion of a body. The results show that the interplay was ambiguous and dynamic. The relationships between expression and meaning were much weaker than between meaning and conception. In learning situations, this may cause problems concerning students' knowledge formation, since a stable relationship is often taken for granted in learning and teaching.

1234567 51 - 100 of 3048
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf