uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 51
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abou-soultan, Norhan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Andersson, Irene
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Ensamkommande barn och psykisk ohälsa: En kvalitativ studie om socialarbetarens upplevelser av arbetet med ensamkommande barn med psykisk ohälsa efter flyktingströmmen 20152018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  Abushaqfa, Marwa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Sörum, Alma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Rätten till goda levnadsvillkor: En kvalitativ studie av förvaltningsrättens domar kring rätten till LSS insats2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur funktionshindradepersonersrättigheter enligt SFS 1993:387 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) befästs eller eventuellt urholkas inom ramen för beslut som fattasinom offentlig förvaltning. Det empiriska materialet i denna studie bestod av tolv rättsfall från förvaltningsrätten. En kvalitativ abduktiv ansats användes, där en socialkonstruktionistisk grundsyn och Nancy Frasers kritiska perspektiv på kampen om behoven i ett senkapitalistiskt välfärdssamhälle utgjorde förståelseramen genom analysprocessen, vilken utgjordes av en kombination av kritisk diskursanalys och tematisk analysprocess. Detta tillvägagångssättbedömdes användbart för attidentifiera diskurser som kom till uttryck genom resonemangen förda kring innebörden av begreppet “goda levnadsvillkor”, vilket var centralt för undersökningen.Forskningsansatsen möjliggjorde även ett synliggörande avojämlika sociala maktrelationer och maktordningar som kan anses framträda inom LSS domar. Genom att relatera undersökningensfynd till tidigare forskning kring problemområdet har fynden kunnattolkas och förståsur ett större sammanhangoch på så sätt har rimliga slutsatser kunnat dras utifrån frågeställningen. Resultatet av studienhar formulerats genom följande diskurser: diskursen om definitionen och tolkningen av behoven, diskursen om behovet av social gemenskap och att “komma ut i samhället”, fritidsaktivitetsdiskurs & normal livsföringsdiskurs, juridisk diskurs, anhörig-och familjediskurs, samt diskursen om frigörelse, självständighet och normal livsföring.Dessa diskurser anses vara möjliga tolkningar avstudiensempiri samt möjliga exempel på vad en större forskning som omfattar ett större material skulle kunna komma fram till.Undersökningen har lett till ett konstaterande om att ett grundläggande antagande hos beslutsfattare tycks vara att LSS ska tolkas restriktivt. I denna studie relateras denna restriktiva tillämpning till en nyliberalistisk politisk syn vilken anses gradvis ha bidragit till att konstruera om politikers och beslutsfattares förståelse av syftet med LSS åt det restriktiva hållet, vilket kan anses urholka det ursprungliga syftet med LSS, som det beskrevs då lagen först infördes.

 • 3.
  Andersson, Elisa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Wingqvist, Josefine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Hemmasittare: En kvalitativ studie om professionellas arbete med barn som inte går till skolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hemmasittare är ett relativt nytt begrepp som innefattar barn som isolerar sig i hemmet och inte går till skolan. Denna studie har fokuserat på barn i grundskoleålder som omfattas av skolplikten. Syftet med studien är att studera vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom att ett barn blir hemmasittande, hur professionella arbetar med hemmasittare i Uppsala kommun samt hur aktörer samverkar med varandra i arbetet med hemmasittare. Datainsamlingen till studien skedde via semistrukturerade intervjuer med nio stycken professionella som inom sitt yrke har kommit eller kommer i kontakt med hemmasittare. Intervjuerna transkriberades, kodades och tematiserades och därefter analyserades resultatet. Systemteori och empo-werment är de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. Studiens resultat visade att det finns flera tänkbara orsaker som kan ligga bakom hemmasittande, men de flesta av informanterna sammankopplade hemmasittande med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Det som tycks saknas i arbetet med hemmasittare är en klinisk insats anpassad för hemmasittaren och som fokuserar på att specifikt hjälpa denne. Resursbrist och ekonomiska åtstramningar lyftes fram som svårigheter i arbetet. En del av informanterna upplevde att samverkan mellan de professionella fungerade bra i arbetet med hemmasittare medan andra menade att det är där det brister i arbetet. Det viktiga för ett framgångsrikt arbete tycks vara att arbeta förebyggande, upptäcka frånvaro i tid samt att det finns en väl fungerande samverkan mellan skola, familj och andra aktörer.

 • 4.
  Berggren, Linnea
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Eriksson, Kristin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Motivera till förändring eller styra mot anpassning?: En kvalitativ studie om socialarbetares erfarenheter av MI som förändringsmetod i socialt arbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Motiverande samtal, MI, är en legitimerad samtalsmetod som används av professionella inom socialt arbete i syfte att motivera och främja en positiv utveckling hos klienter. I många verksamheter inom socialt arbete utgör MI en grund. Vi anser det viktigt att reflektera över denna metod som används i det praktiska sociala arbetet och stimulera till att ifrågasätta och problematisera det som är vedertaget och som då riskerar att tas för givet. Att lyfta de verksammas perspektiv på något centralt inom det praktiska arbetet med klienter motiverade oss till att genomföra denna studie. Vi ville därmed undersöka hur socialarbetare inom en kommun i Uppland förhåller sig till MI. Studien syftar vidare till att undersöka socialarbetares erfarenheter av MI som metod i ett förändringsarbete med klienters livssituation. Empowerment har utgjort en teoretisk ram och genomsyrat analysen av det material som samlats in genom tio intervjuer med socialarbetare. Forskningsansatsen har varit kvalitativ med fokus på socialarbetarnas subjektiva upplevelser. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av en tematisk tolkande ansats där vi först kodat den insamlade datan och därefter sökt meningsenheter och utifrån den teoretiska ramen bildat teman. Dessa olika teman har sedan utgjort en struktur i studiens resultatkapitel. Resultatet visade att de flesta socialarbetare inte såg att MI har någon betydande påverkan på förändring av klienters livssituation och framhöll istället MI som ett empatiskt förhållningssätt. Flera nämnde att inre och yttre faktorer har större betydelse. Majoriteten av socialarbetarna menade att MI underlättade deras arbete på olika sätt och säkerställde klienten ett bra bemötande. Vidare utgjorde MI ett verktyg de kunde använda för att undvika att hamna i konflikt med klienten. Resultatet visade även att det finns en känsla av maktlöshet hos socialarbetarna när de ställs inför svårigheten att förhålla sig till verksamhetens lagar och regler och samtidigt försöka möta klientens olika individuella behov av hjälp. Studien bidrar till en förståelse för den kontext socialarbetaren befinner sig i samt till att lyfta olika erfarenheter av MI.

 • 5.
  Bergman, Ann-Sofie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  “In a Proper Home”: Foster Children’s Needs and Foster Parents’ Suitability during the Twentieth Century2016In: Journal of Family History, ISSN 0363-1990, E-ISSN 1552-5473, Vol. 41, no 2, p. 176-191Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In all times and in all societies, there have been children who for various reasons have not been able to grow up with their biological parents. The solutions to the problems have varied; in Sweden, most of the children have been placed in foster care. Because of the act regulating state childcare passed in 1926, child welfare boards were established in the municipalities. These boards were responsible for placing children with foster parents and for supervising foster homes. Foster parents were required to be suitable in order to be allowed to take care of a foster child. This article analyzes conceptions of foster parents’ suitability in relation to perceptions of foster children’s needs during the twentieth century. This study is based on document analysis of the child welfare practice. Via a long-term analysis, the study reveals continuity as well as changes over time. Major changes took place in the 1960s and 1970s with new requirements on foster parents due to changes in which children were placed in care and changing perceptions of childhood and parenthood in the society.

 • 6.
  Bergman, Ann-Sofie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Mötet mellan lokala och regionala fosterhemsinspektörer i Kronobergs län2014In: Fosterbarn i tid och rum: Lokal och regional variation i svensk fosterbarnsvård cirka 1850-2000 / [ed] Johanna Sköld & Ingrid Söderlind, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2014Chapter in book (Refereed)
 • 7.
  Bergman, Ann-Sofie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  När föräldrarna inte räcker till: Anlitade och lämpliga fosterhem under 1900-talet2012In: Barn, ISSN 0800-1669, no 4, p. 89-107Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In all times and in all societies, there have been children who for various reasons have not been able to grow up with their biological parents. The solutions to this problem have varied; in Sweden most of these children have been placed in foster care. Due to a law regulating state child-care passed in 1926, children’s welfare boards were established in the municipalities. These boards were responsible for placing children with foster parents and for supervising foster homes. Foster parents were required to be suitable. This article focuses on who were contracted as foster parents during the 20th century. The study is based on textual analysis of child welfare practices. The study shows that the children’s welfare board increasingly had ambitions to place children in family constellations that were considered to be ”normal” and ”natural”, in order to contribute to normalization. Foster parents should preferably be married couples. They were expected to be neither too old nor too young. In the middle of the century foster parents from the middle-class were over-represented. In the 1970s there was a shift in who were contracted. For example, placements with relatives became less frequent. There were new demands on the foster parents’ suitability. Previous experience of children was desirable. Some foster parents began to be described as some kind of experts and their homes in terms of treatment.

 • 8.
  Bergman, Ann-Sofie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Axberg, Ulf
  Göteborgs universitet.
  Hanson, Elizabeth
  Linnéuniversitetet.
  When a parent dies: A systematic review of the effects of support programs for parentally bereaved children and their caregivers2017In: BMC Palliative Care, ISSN 1472-684X, E-ISSN 1472-684X, Vol. 16, no 39, p. 1-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background:The death of a parent is a highly stressful life event for bereaved children. Several studies have shownan increased risk of mental ill-health and psychosocial problems among affected children. The aims of this studywere to systematically review studies about effective support interventions for parentally bereaved children and toidentify gaps in the research.

  Methods:The review’s inclusion criteria were comparative studies with samples of parentally bereaved children.The focus of these studies were assessments of the effects on children of a bereavement support intervention. Theintervention was directed towards children 0–18years;butitcouldalsotargetthechildren’s remaining parent/caregiver.The study included an outcome measure that dealt with effects of the intervention on children. The following electronicdatabases were searched up to and including November 2015: PubMed, PsycINFO, Cinahl, PILOTS, ProQuest Sociology(Sociological Abstracts and Social Services Abstracts). The included studies were analysedandsummarizedbasedonthefollowing categories: type of intervention, reference and grade of evidence, study population, evaluation design, measure,outcome variable and findings as effect size within and between groups.

  Results:One thousand, seven hundred and-six abstracts were examined. Following the selection process, 17 studieswere included. The included studies consisted of 15 randomized controlled studies, while one study employed a quasi-experimental and one study a pre-post-test design. Thirteen studies provided strong evidence with regards to thequality of the studies due to the grade criteria; three studies provided fairly strong evidence and one study providedweaker evidence.The included studies were published between 1985 and 2015, with the majority published 2000 onwards. The studieswere published within several disciplines such as psychology, social work, medicine and psychiatry, which illustratesthat support for bereaved children is relevant for different professions. The interventions were based on various formsof support: group interventions for the children, family interventions, guidance for parents and camp activities forchildren. In fourteen studies, the interventions were directed at both children and their remaining parents. Thesestudies revealed that when parents are supported, they can demonstrate an enhanced capacity to support theirchildren. In three studies, the interventions were primarily directed at the bereaved children. The results showedpositive between group effects both for children and caregivers in several areas, namely large effects for children’straumatic grief and parent’s feelings of being supported; medium effects for parental warmth, positive parenting,parent’s mental health, grief discussions in the family, and children’s health. There were small effects on several outcomes, for example children’s post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms, anxiety, depression, self-esteem andbehaviour problems. There were studies that did not show effects on some measures, namely depression, presentgrief, and for the subgroup boys on anxiety, depression, internalizing and externalizing.

  Conclusions:The results indicate that relatively brief interventions can prevent children from developing more severeproblems after the loss of a parent, such as traumatic grief and mental health problems. Studies have shown positiveeffects for both children’s and remaining caregiver’s health. Further research is required including how best to supportyounger bereaved children. There is also a need for more empirically rigorous effect studies in this area.

 • 9.
  Bergman, Ann-Sofie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke högskola.
  Supported Visitation in Cases of Violence: Political Intentions and Local Practice in Sweden2018In: International Journal of Law, Policy and the Family, ISSN 1360-9939, E-ISSN 1464-3707, Vol. 32, no 3, p. 374-393Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, supervised visitation has been replaced with a new measure called supported visitation. In the reform process, it was emphasized that if face to face visitation cannot be organized without risk for the child, indirect visitation or no visitation are to be considered better options. The aim of this article is to explore social work practice regarding supported visitation in cases involving violence. It draws on a study of a local visitation centre and the data consists of case files from the social services regarding 37 children where a court ordered visitation support, interviews with seven members of staff, ten parents and three children, and local documents and guidelines. For 18 of the 37 children, case files contained credible information about a history of violence. The study shows that district courts sometimes order visitation support in cases where there is a risk for the child and where in the near future normalization of visitation is unlikely. Thus, the measure of visitation support is sometimes used in a way that was not intended. Regarding social work practice, the analysis indicates that, although the guidelines developed at the local support centre under study adhere to the national policy intentions, both professionals’ validation and invalidation of violence can be seen. For service users previously subjected to violence, the documented court and social services’ practices may actively contribute to children’s and residential parents’ continued vulnerability.

 • 10.
  Bergman, Ann-Sofie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Hanson, Elizabeth
  Linnéuniversitetet.
  Stöd till barn när en förälder avlider2015In: Att se barn som anhöriga: Om relationer, interventioner och omsorgsansvar / [ed] Ulrika Järkestig Berggren, Lennart Magnusson & Elizabeth Hanson, Kalmar: Nationellt kompetenscenter anhöriga , 2015, 6Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Att förlora en förälder i dödsfall är mycket påfrestande för barn under uppväxten. När en förälder avlider innebär det en kris och omvälvande förändring. Förlusten får stora konsekvenser, då det rör sig om att förlora en person som står för kärlek, trygghet och daglig omsorg. Förutsägbarhet och stabilitet i tillvaron påverkas negativt.  Förlusten av en eller båda föräldrarna har samband med en större utsatthet och sårbarhet för barn. I kapitlet behandlas konsekvenser för barnen vid en förälders dödsfall, riskfaktorer och skyddande faktorer för barnen, aktuellt forskningsläge om effekter av stödinterventioner riktade till barnen, samt forskning om barns upplevelser av sina behov och av vad som har varit till stöd för dem efter förlusten.

  De utvärderade interventionerna bygger på olika former av stöd till barn och föräldrar, såsom stödgrupper och lägerverksamhet för barn, familjestöd samt föräldrastöd. Forskningsgenomgången om effekter av stöd ger indikation på att stödinterventioner kan förebygga att barn utvecklar allvarligare problem efter förlusten av en förälder. Utifrån aktuellt kunskapsläge finns det stöd för att interventioner till barn vars förälder avlider behöver riktas till både barnet och till barnets kvarvarande förälder/omsorgsgivare. Stöd till kvarvarande föräldrar kan förbättra deras egen hälsa och främja deras föräldraförmåga, så att de kan ge bättre stöd till sina barn. Samtidigt behöver stöd riktas direkt till barnen. Därutöver har gemensamt stöd till barn och föräldrar med fokus på familjeinteraktion och familjekommunikation visats ge positiv effekt.

  Kvalitativa studier visar att barnen har uppskattat att delta i stödinterventioner då det har hjälpt dem att se att de inte är ensamma i sin situation. Vidare beskriver barn att det har varit till hjälp för dem att få ge uttryck för känslor, sorg, förlust, att känna sig förstådd, att få kunskap och förståelse, samt att även få göra roliga saker/aktiviteter trots sorgen.

 • 11.
  Björktomta, Siv-Britt
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Aarum Hansen, Heidi
  Department of Health and Welfare Studies, Østfold University College, Østfold, Norway.
  Child welfare services and social media: childhood, being and becoming in a digital society2018In: Croatian Medical Journal, ISSN 0353-9504, E-ISSN 1332-8166, Vol. 59, no 2, p. 90-92Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the internet arena, children have more space for action. Accordingly, their use of social media challenges the public services. Children´s navigating social media landscapes is an example of a change that calls for new research into the following questions: What do social workers think about contacting children via social media? Can social media be used as a tool in case assessment? And can the internet enable social workers to reach children in difficult life situations?

 • 12.
  Brattström Gärder, Erik
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Amanj Ibrahim, Miran
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  "Jag kallar det för att inte följa med in i hissen”: En undersökande uppsats om arbetet med ADHD/ADD i skolmiljö2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolgången kan i många fall vara fylld av utmaningar för elever med ADHD och ADD. Detta är något som i vår tid utforskas mer och mer. Något som återstår att undersöka är hur arbetet med ADHD och ADD i skolan egentligen ser ut. Syftet med denna uppsats har varit att studera hur skolkuratorer, lärare och specialpedagoger bemöter och arbetar med barn utifrån behoven som förekommer kring ADHD/ADD-problematik samt hur detta förhåller sig till tidigare forskning. Studien har utgått ifrån en kvalitativ ansats genom intervjuer med respondenter från ovannämnda urval. Vilka strategier som våra respondenter tillämpar i vardagen för att hjälpa barnen ifråga, vad deras uppfattning och kunskap om diagnoserna är samt hur samverkan fungerar inom och utanför organisationen är tre centrala aspekter i studien. Resultatet av denna studie var att mycket av de strategier för bemötande av och arbete med elever med ADHD/ADD som togs upp under intervjuerna var synliga i tidigare forskning. Intervjuerna har analyserats utifrån Michael Lipskys (1980) begrepp street-level bureaucrats, eller gräsrotsbyråkrater. Respondenternas bild av ämnet var varierande då vissa fokuserade på de positiva aspekterna av diagnoserna medan andra fokuserade mer på problematiken som kopplas till ADHD/ADD. Nästan samtliga respondenter upplevde att kunskapen om ämnet var adekvat på deras skola för att bemöta barnens behov. Samverkan inom skolorna var vanligt förekommande och ansågs fungera väl medan samverkan med andra organisationer ansågs vara bristfällig eller icke-existerande. För framtida forskning kan det vara av intresse att undersöka hur högskoleutbildning kan utvecklas för att förse information om ADHD/ADD då detta har funnits vara bristfälliga enligt studiens respondenter.

 • 13.
  Byttner, Cajsa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Olsson Tengvall, Lisa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Samverkan i form av SSPF: Är det rätt väg att gå?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vår studie har vi undersökt hur samverkan inom verksamheten SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid) i Uppsala kommun fungerar enligt aktörerna. Vi avsåg att undersöka aktörernas uppfattning av hur samverkan fungerar och ifall uppfattningen skiljde sig mellan de olika yrkesgrupperna. Fokus för uppsatsen var således inte att mäta effekterna av insatser som utförts via SSPF:s verksamhet. Studien har utgått från tidigare forskning om lyckad samverkan genom engagemang, lyhördhet, tillgänglighet och tillit, samt omständigheter som utgör hinder för samverkan såsom; bristande samsyn, oförståelse för andra aktörers uppdrag och skiljande regleringar. Detta, tillsammans med vårt teoretiska ramverk, gav en övergripande bild av forskningsfältet och verkade som underlag för analys och diskussion kring resultatet. Det teoretiska ramverket bestod av begrepp som gräsrotsbyråkrati, roller och handlingsutrymme som alla kopplas samman till begreppet samverkan. Det empiriska materialet bestod av data från vår genomförda enkätstudie om SSPF–samverkan i Uppsala kommun. Till den jämförande analysen genomfördes Chi 2 – tester. Utifrån resultatet kunde vi utläsa att aktörerna inom SSPF ansåg att samverkan hade bidragit till nytta i störst utsträckning i form av "Informationsutbyte", "Helhetssynen på ungdomar i riskfyllda situationer" och "Kontaktvägar".  De förhållanden som aktörerna ansåg utgjorde hinder för SSPF-samverkan i störst utsträckning var "Bristande ekonomiska resurser", ""Krockande" lagstiftning och regelverk" och "Bristande personalresurser". Mellan yrkesgrupperna skola, socialtjänst och fritid förekom signifikanta skillnader för variabeln ""Krockande" lagstiftning eller regelverk” som hinder för SSPF-samverkan. För yrkesgrupperna skola och fritid fanns signifikanta skillnader för variablerna ”Bristande personalresurser” som hinder och ”Kontaktvägar” som nytta. Slutligen påvisades även signifikanta värden mellan yrkesgrupperna socialtjänst och fritid gällande ”Bristande/oklart beslutsmandat”.

 • 14.
  Dahl, Linda
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Söderbladh, Hilda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  ”Behöver man ha makt här?”: En kvalitativ studie om behandlares upplevelser av makt i arbetet med familjebehandling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här kvalitativa studien undersöks behandlares upplevelser och beskrivningar av makt samt deras uppfattning om vad det innebär att vara hjälpare i arbetet med familjebehandling. Studien undersöker också hur behandlarna förhåller sig till den asymmetriska maktrelationen som hjälparrollen innebär. Metodologiskt strukturerades studien utifrån tio semistrukturerade intervjuer med behandlare verksamma på ett behandlingshem i Uppsala kommun. I intervjuerna framkom tre teman som kom att prägla resultatet, nämligen: behandlarrollen, beskrivningar av makt och upplevelser av makt. Analysen utgick från Foucaults teori om makt och Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati. Resultatet av studien framhåller hur behandlare förefaller ha skilda beskrivningar och upplevelser av makt i sin yrkesroll. Bland dessa kunde vi urskilja tre skilda upplevelser av makt. En grupp intervjupersoner tog avstånd från att behöva makt in sin yrkesroll, en andra grupp föreföll vara medveten om sin maktposition och den tredje gruppen beskrev en upplevelse av maktlöshet i mötet med familjer. Återkommande hos flera intervjupersoner var en märkbar ambivalens kring huruvida de ansåg att behandlar- och hjälparrollen var förenlig med att också ha makt. Av resultatet framgår också att de dilemman som behandlarna beskriver tycks skilja sig från det dilemma Lipsky beskriver att gräsrotsbyråkraten behöver hantera.

 • 15.
  Djursvik, Anna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Lundahl, Jakob
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Umgänge - för barnets bästa?: En kvalitativ studie utifrån nio socialarbetares erfarenheter om umgänge.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Umgängesfrågan är en komplex del i arbetet med familjehemsplaceringar. Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur socialarbetarna ser på sitt handlingsutrymme i umgängesfrågan och vilka hinder och möjligheter de beskriver påverkar umgänget. Studiens analysmaterial består av nio stycken kvalitativa intervjuer med socialarbetare där de delar med sig av sina upplevelser kring umgängesfrågan utifrån sin professionella roll. Den insamlade empirin analyserades utifrån begreppet gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme och barnperspektivet. Resultatet redogör fem framträdande teman i intervjuerna som sammankopplas med uppsatsen frågeställningar. Resultatet av studien visade att socialarbetarna utgår från ett barnperspektiv där barnets bästa är i fokus men att de genom lagstiftningen inte alltid endast kan fokusera på barnet utan måste samtidigt förhålla sig till andra påverkande aktörer, främst föräldrar men även familjehemmet. Resultatet visade också att ett barnperspektiv inte alltid kan utgå från barnets bästa i stunden utan att eventuella framtida konsekvenser också måste tas hänsyn till. Platsen för umgänge lyftes av socialarbetarna fram som viktig och en brist i kommunen de arbetar i är avsaknad av lokal att ha umgängena i. Biologiska föräldrar och familjehemmet kan både möjliggöra och hindra umgänget beroende på deras inställning och beteende. Resultatet visade också att samarbete och ett tredelat föräldraskap mellan biologiska föräldrar, familjehemsföräldrar och socialtjänst möjliggör umgänge. 

 • 16.
  Ekdahl, Frida
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Fröman, Caroline
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Vem får vara med?: En kvalitativ studie om socialsekreterares perspektiv på barns möjligheter till delaktighet i barnavårdsutredningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Möjligheterna för barn att vara delaktiga i barnavårdsutredningar varierar och det förekommer även svårigheter med att skapa förutsättningar för delaktighet. För att bättre förstå detta, undersöker den här studien socialsekreterares perspektiv på hur barns möjligheter till delaktighet ter sig och i vad mån socialsekreterare beskriver barn som kompetenta aktörer eller inte. Till hjälp för att förstå och tolka studiens resultat används ett barndomssociologiskt perspektiv och Harts delaktighetsstege. Denna kvalitativa studie har ett datamaterial bestående av nio intervjuer med socialsekreterare från olika verksamheter inom den sociala barn- och ungdomsvården i fem kommuner med en spridning över södra och mellersta Sverige. Intervjuerna har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Studien visar att socialsekreterare arbetar på många sätt för att möjliggöra delaktighet för barn i barnavårdsutredningar. Utöver detta har det visat sig att vuxna begränsar barn från att vara delaktiga och synen på barn som kompetenta aktörer eller icke-kompetenta påverkar hur delaktiga barn får bara. Synen på barn som kompetenta avgörs i huvudsak av barnets förmåga att verbalt kommunicera och är även nära sammanlänkad med faktorer omkring barnet som försätter barnet i en ”vuxenroll”. Föreställningen om barn som icke-kompetenta relaterar till faktorer hos barnet som dennes ålder, (o)mognad och funktionsnedsättning. Förutsättningar för barns delaktighet kan tänkas öka om kommunikationsmedel för icke-verbal dialog i större utsträckning implementeras i barnavårdsutredningar. Vidare forskning bör undersöka jämförelser mellan delaktighet i olika instanser av den sociala barn- och ungdomsvården samt delaktighet på högre nivåer av delaktighetsstegen än vad denna studie visat. 

 • 17.
  Fernqvist, Stina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Book Review: Masoud Kamali and Jessica H. Jönsson (eds) Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work: Current and Future Challenges2019In: Critical Social Policy, ISSN 0261-0183, E-ISSN 1461-703XArticle, book review (Other academic)
 • 18.
  Fernqvist, Stina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  'He wants to mess with me, not the Social Insurance Agency':: custodial parents' experiences of the handling of maintenance support after the amendments in the Swedish Social Insurance Code2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores the effects of the amendments regarding maintenance support in Sweden, which became effective in 2016. These amendments imply that maintenance support should to a larger extent be transformed into maintenance allowance, whereby the handling of support is transferred from the Social Insurance Agency (SIA) to the parents who are expected to initiate a dialogue to secure the best interest of the children in financial terms. However, this may be problematic. Possible occurrence of violence and financial oppression, when the financial acting space of one partner is restricted by the other, may severely complicate the implementation. It has been argued that a normative family perspective, that presupposes the possibility of an unproblematic co-operation between ex-partners with children tends to obscure such power imbalances. Although desirable, mutual responsibility for support can thus create potential for fathers to exert financial oppression over mothers, who most often have the main financial responsibility as custodial parents.

  By interviewing ten custodial parents about their experiences of maintenance processes after the amendments, this study focuses on if, or how, experiences of violence and financial oppression has affected these processes and what implications this may have on the financial situation for parents and children.  Preliminary results from these interviews suggest that the legislative changes and how they have been executed by the SIA to a large extent neglect previous experience of violence and threats. It is also a possibility that the amendments may in fact facilitate a financially oppressive behavior towards the custodial parent.

 • 19.
  Fernqvist, Stina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  ‘One does one’s best’: performing deservingness in income support case records2018In: Critical and radical social work An international journal, ISSN 2049-8608, E-ISSN 2049-8675, Vol. 6, no 3, p. 329-343Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing on theory and previous research on categorisation processes in social work practice, this article discusses how parents are portrayed in Swedish social services records on eviction risk and focuses on how these individuals are constructed as clients with regards to notions of financial propriety. The data consist of 37 income support case records, and the analysis of these texts suggests that (dis)ability and economic hardship often constitute two unconnected narratives in these data and that performative features of financial propriety and deservingness are often accentuated in these processes. It is argued that financial difficulties are primarily linked to the client's perceived general inability to handle money, even in cases where the client's cognitive difficulties could be relevant in order to understand the financial situation. On a practical level, this may make it difficult for the client to get proper and proactive support in relation to financial problems.

 • 20.
  Fernqvist, Stina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Performing Propriety in Swedish Social Benefits Case Records2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing on theory and previous research that focuses on moral dimensions and categorization processes in social work practice, this paper discusses how parents are portrayed in Swedish social services records on eviction risk and focuses on how these individuals are constructed as clients with regards to notions of functionality and propriety in relation to financial problems. The data consists of 37 financial aid case records from the social services and the analysis of these texts suggest that (dis)ability and economic hardship often constitute two non-connected narratives in this data and that performative features of financial propriety and deservingness are often accentuated in these processes. It is argued that financial difficulties are primarily linked to the client's perceived negligence, passivity and a general inability to handle money, even in cases where the client's cognitive difficulties could be relevant in order to understand the financial situation. On a practical level, this may make it difficult for the client to get proper and proactive support in relation to the financial problems.

 • 21.
  Fernqvist, Stina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Social Work Or Bureaucracy? Administrators’ Perspectives On The Handling Of Maintenance Support After The  Amendments In The 2016 Swedish Social Insurance Code2018In: Women, vulnerability and welfare services, 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores the effects of the amendments regarding maintenance support in Sweden, which became effective in 2016. These amendments imply that maintenance support should to a larger extent be transformed into maintenance allowance, whereby the handling of support is transferred from the Social Insurance Agency (SIA) to the parents who are expected to initiate a dialogue to secure the best interest of the children in financial terms. However, this may be problematic. Possible occurrence of violence and financial oppression, when the financial acting space of one partner is restricted by the other, may severely complicate the implementation. It has been argued that a normative family perspective, that presupposes the possibility of an unproblematic co-operation between ex-partners with children tends to obscure such power imbalances. Although desirable, mutual responsibility for support can thus create potential for fathers to exert financial oppression over mothers, who most often have the main financial responsibility as custodial parents.

  By interviewing ten custodial parents and administrators about their experiences of maintenance processes after the amendments, this study focuses on if, or how, experiences of violence and financial oppression has affected these processes and what implications this may have on the financial situation for parents and children.  Preliminary results suggest that the legislative changes and how they have been executed by the SIA to a large extent neglect previous experience of violence and threats which is partly due to administrative routines and the administrators’ attitude towards discussing these issues.

 • 22.
  Fernqvist, Stina
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Näsman, Elisabet
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ponton von Gerber, Christina
  Berörd, beskriven, frånvarande: hur länsrättens domar beskriver barn i ekonomiska biståndsärenden.2008Report (Other academic)
 • 23.
  Fogelgren, Niklas
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Karlsson, Victor
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Frånvaro - en klassfråga?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Frånvaro bland elever i gymnasiet är ett allt mer tilltagande problem. Elever med en hög frånvaro brukar inom forskningen benämnas ELOF (elever med omfattande frånvaro). Det är konstaterat att det existerar ett samband mellan frånvaro och låga betyg samt chansen att ta studentexamen. I värsta fall hoppar ungdomen i fråga helt av gymnasiet och slutför därmed inte sina studier. Detta försämrar avsevärt denne individs livschanser och tenderar till att påbörja en negativ spiral in i ett utanförskap där ungdomen får svårigheter på utbildnings, arbets- och bostadsmarknaden. Denna utanförskapsprocess kallas för social exkludering vilket innebär att ungdomen finner sig själv utanför samhällsgemenskapen. Studien är upplagd med en komparativ metod och jämför Solna och Sundbybergs arbete med gruppen ELOF. Fokus har legat på att hitta olikheter i arbetssätten, inte att finna en metod som skulle fungera för båda kommunerna. Vi noterade att Solna uppvisar lägre ungdomsarbetslöshet än Sundbyberg. Detta ansåg vi vara anmärkningsvärt och bestämde oss för att fördjupa oss i varför det skiljer sig mellan kommunerna? I studien har vi identifierat en socioekonomisk faktor som kan tänkas vara en bidragande orsak till dessa skillnader, nämligen andelen högskoleutbildade i respektive kommun. Resultaten från vår studie tyder även på att ungdomar med psykisk ohälsa och diagnoser tenderar att löpa större risk att befinna sig i ELOF.

 • 24.
  Forssell, Emilia
  et al.
  Ersta Skondal Univ Coll, Dept Social Sci, SE-12806 Skondal, Sweden..
  Torres, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Uppsala Univ, Dept Sociol, Uppsala, Sweden..
  Olaison, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Care managers' experiences of cross-cultural needs assessment meetings: the case of late-in-life immigrants2015In: Ageing & Society, ISSN 0144-686X, E-ISSN 1469-1779, Vol. 35, no 3, p. 576-601Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on care managers' experiences of the needs assessment process is scarce even though the literature on needs assessment practice is relatively extensive. One of the research areas that has not received attention yet is the way in which care managers experience the challenges that are presumably posed by increased ethnic, cultural, linguistic and religious diversity among prospective elder care recipients. This article addresses this research gap. It is based on a project that aims to shed light on care managers' experiences of the needs assessment process in general and cross-cultural needs assessment meetings in particular. The data are constituted of focus group interviews with care managers in Sweden (N=60). In this article we focus on care managers' experiences of needs assessment with older people who have immigrated late-in-life, who come from cultures considered different from the Swedish one and who have not mastered the Swedish language. This was the group of older people that the care managers mostly thought of when asked to describe their experiences of cross-cultural needs assessment meetings. The interviewed care managers discussed the challenges that these meetings present, which were related to communication due to language barriers, different demands and expectations, insecurity regarding what is customary in such meetings, as well as perceived passivity among late-in-life immigrants. The article discusses the contributions of the findings to research on care management practices in general, as well as to needs assessment practice in particular.

 • 25.
  Hallberg, David Eugen
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Flora, Lantto Heldebro
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Gentrifieringens konsekvenser i Uppsala2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bostadsmarknaden för hyresrätter i Uppsala är svår, speciellt för vissa utsatta grupper. Det handlar inte bara om att ta sig in på marknaden utan även att lyckas hålla sig kvar. Detta blir extra tydligt när områden renoveras och hyresnivåerna därefter blir oöverkomliga för en stor del av dess invånare. Processen då ett område byggs om och uppgraderas på ett sätt som exkluderar socioekonomiskt utsatta grupper kallas gentrifiering. Renoveringarna av hyresrätter i bostadsområdet Gränby, Uppsala, är ett exempel på detta. I denna studie undersöker vi om socialarbetare upplever att gentrifiering och social exkludering kan ha fått sociala och ekonomiska konsekvenser för hyresgäster i Gränby, samt för bostadssituationen i Uppsala i stort, och vilka eventuella konsekvenser som kan ses i de sociala insatserna. Vi har funnit att det finns ett flertal riskgrupper som påverkats extra märkbart av förändringarna i området, bland annat låginkomsttagare, ensamkommande och nyanlända samt äldre och pensionärer. Vidare vittnar socialarbetare om att ansvaret att tillförsäkra sig en trygg boendesituation i slutändan ofta hamnar hos individen då privata och samhälleliga aktörer nödvändigtvis längre har samma skyldigheter som tidigare. Sammantaget visar uppsatsens resultat på att människor i redanutsatta positioner på olika sätt exkluderas från en hyresmarknad som allt mer styrs av nyliberala ideal.

 • 26.
  Huovinen, Minna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Johansson Mellström, Jennifer
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  ”Det är socialtjänsten som förstört allt”: En kritisk diskursanalys av massmedias framställning av socialtjänsten i tre uppmärksammade LVU-ärenden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur massmedia framställt socialtjänsten i en svensk kontext. Vi har valt att utgå från tre specifika fall – ”Fallet i Oskarshamn”, ”Fallet Louise” och ”Flickan bakom pansarglas” – för att ta reda på hur socialtjänsten framställts i massmedia under tidsperioden 2002–2017. Vi har inhämtat nyhetsartiklar som berör de tre fallen och analyserat dessa med stöd av Faircloughs kritiska diskursanalys och med socialkonstruktionismen som vägledande teoretisk utgångspunkt. Vad studien har visat är att merparten av rapporteringen kring socialtjänsten är negativ. I datamaterialet har vi kunnat identifiera totalt sex diskurser, varav fem av dessa var av negativ karaktär. De diskurser vi fann var: diskursen om socialtjänsten som förövare, diskursen om brister, kompetent och resonlig diskurs, diskursen om nonchalans, diskursen om den hotfulla socialtjänsten samt diskursen om misslyckande. Vi har funnit hur socialtjänsten har framställts negativt och diskursen om brister har varit återkommande i samtliga av de tre fallen.

 • 27.
  Iversen, Clara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Beyond accessing information: Claiming to understand in child social welfare interviews2018In: British Journal of Social Psychology, ISSN 0144-6665, E-ISSN 2044-8309Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present article investigates how people manage understanding of personal experiences in an institutional setting in which shared understanding of one party's experience can become an issue at stake: social welfare interviews with child victims of abuse. New recommendations on how to respond to child interviewees limit interviewers’ support to experiences of which they have direct access. Using conversation analysis and discursive psychology to examine cases in which interviewers respond to children's reports of experiences by claiming to understand, the current article shows that interviewers primarily use such claims after interviewees have indicated that the interviewer may not understand. By claiming to understand, interviewers orient to a difference between an interview requirement – not assuming they know the children's specific experiences – and their ability to interpret the children's situations. The study shows how interviewers use claims of understanding to distinguish themselves as understanding persons from their information‐eliciting approach as social welfare investigators. Findings contribute to social psychological research on how people manage challenges related to eliciting and recognizing experience in interaction. In particular, the study offers research on interviews with child victims of abuse a new angle on the tension between information elicitation and support.

 • 28.
  Iversen, Clara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Claims of understanding in child social welfare interviews2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Claims of understanding in child social welfare risk assessment interviews: the relation between position, turn-­‐composition, and interactional work.Clara Iversen(Uppsala Universitty). This study examines interviewers’ claims of understanding in risk assessment interviews with abused children in child social welfare investigations in Sweden. In clinical research about interviewing abused children, mainly conducted within forensic psychology, there is an increased emphasis on the need of a supportive interview climate. While interviewers are still told to avoid claiming to understand interviewees’ past experiences, new recommendations (Herkowitz et al. 2014) suggest that interviewers should claim understanding of children’s interview experiences (e.g., ‘I understand that it is very difficult for you to tell me this’). No interview research has examined in detail the actual work that different variations of understanding claims do in this setting. In other institutional and mundane contexts, studies have shown that psychological terms, such as ‘understand’, are involved in complex activities, related to different agendas (e.g., Weatherall & Keevallik 2016; Lindwall &Lymer 2011). Drawing on this research and findings on stance and affiliation (e.g. Couper-­‐Kuhlen 2012), the current study examines the position and composition of interviewers’ claims of understanding in 48 audio-­‐recorded social welfare interviews with abused children.The findings show that the two distinct ways in which claims of understanding can be composed in Swedish, with the indexical first or last (‘Det förstår jag’, ‘Jag förstår det’) do different kinds of work. While the former comes in place of a second assessment after interviewees’ displayed stance, the latter is related to closing an interview topic by indexing the interviewers’ candidate understanding. In contrast to recommendations, there were no examples in the data of interviewers claimingto understand children’s interview experiences, but interviewee’s display of upset was attended to with prosody. Unlike formulations or prosody, which show shared understanding, understanding claims treat experiences as sharable, without actually sharing them. They are therefore best understood as a less entitled kind of affiliation, useful when both evaluation and neutrality is a problematic response. The study illustrates how recommendations about interaction, which lack grounding in detailed analysis ofwhat different kinds of ‘supportive’ resources do, may end up advocating practices counter to their agenda. With these findings, the paper aims to contribute to discursive psychological work on how the cognitive thesaurus is used in institutional interaction.

 • 29.
  Johansson, Anna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Hedblom, Tobias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Tiggeri som fenomen och tiggare som social kategori2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 30.
  Johansson, Mairon
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Bergman, Ann-Sofie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Mirakel inom äldreomsorgen?: Idén om en salutogen äldreomsorg och dess omsättning i praktiken2014In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 21, no 1, p. 67-84Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Begreppet salutogenes har under senare år blivit populärt inom äldreomsorgen. Trots detta har det saknats empiriska undersökningar om innebörden av salutogent perspektiv. Artikeln handlar om hur idén om ett salutogent synsätt och arbetssätt kommer till, översätts, sprids, för att omsättas i praktik inom äldreomsorgen i en medelstor svensk kommun.

 • 31.
  Järkestig Berggren, Ulrika
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Bergman, Ann-Sofie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Eriksson, Maria
  Ersta Sköndal Bräcke högskola.
  Priebe, Gisela
  Lunds universitet.
  Young carers in Sweden: A pilot study of care activities, view of caring, and psychological well‐being2018In: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Children who have parents with any kind of illness may become young carers who take a responsibility not expected of children for household tasks, or personal or emotional care for parents and siblings. So far, little is known about children in Sweden who are at risk of becoming young carers. The aim of this article is therefore to explore the extent and impact of children's caring activities as reported in a pilot study by a sample of children in Sweden. A number of international questionnaires measuring the amount of caring activities, impact of caring, quality of life, and psychological well‐being were translated and combined into a survey. The pilot survey was completed by 30 children 10–18 years of age. Also, when completing the survey, the children were interviewed concerning their experiences of caregiving. The participants report on a group level emotional symptoms such as fear and nervousness above the clinical cut‐off value. They also rate a lower level of caring compared with findings from the United Kingdom, but they report a higher degree of negative impact of caring than young carers in the United Kingdom.

 • 32.
  Lodén, Niklas
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Vikström, Felicia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Delaktighet och skydd - Två (o)förenliga världar?: En kvalitativ studie om barns möjlighet till delaktighet och skydd i tingsrättsdomar där det förekommit uppgifter om våld2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid en bedömning av barnets bästa ska domstolen enligt föräldrabalkens 6 kap. 2a§ särskilt fästa avseende vid tre aspekter: barnet har rätt till en god och nära kontakt med båda föräldrar, barnet har rätt till skydd och hänsyn ska tas till barnets egen vilja. I familjerättsliga mål där det förekommit våld ställs möjligheten att förena dessa aspekter på sin spets. Denna kvalitativa dokumentstudie ämnar följaktligen undersöka på vilket sätt barn och vad som är till deras bästa framställs av tingsrätten i vårdnadsmål där det förekommit uppgifter om våld, med fokus på vilken möjlighet till delaktighet och skydd barnen erbjuds. Det empiriska materialet har bestått av tjugo tingsrättsdomar och har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. För att problematisera barns möjlighet till delaktighet har studien tagit sin teoretiska utgångspunkt i barndomssociologin. Där även Leena Alanens (1992) begrepp familialisering och Lotta Dahlstrands (2004) delaktighetsstege har utgjort viktiga verktyg vid analysen. Studien visar på att barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar är mer framträdande i tingsrättens resonemang om barnets bästa än barns behov av skydd. Detta trots att studien behandlar tingsrättsdomar med uppgifter om våld. Vidare menar vi på att barn i flera fall osynliggörs som egna individer med egna åsikter då familjen används som tolkningsram. Föreställningar om att barn är lojala sina föräldrar och kan underlåta att berätta eller ljuga för sina föräldrars skull hindrar tingsrätten från att tillmäta barnens vilja betydelse. Barnens kronologiska ålder tycks även vara knuten till barnens grad av delaktighet i domarna. Små barn under fem år ges ingen röst i domarna medan äldre barn i tonåren i flera fall får fullt gehör för sin vilja.

 • 33.
  Lundström, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Lind, Sofia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Från svag producent till aktiv konsument: En diskursanalys om konstruktionen av äldre medpsykisk ohälsa i statens offentliga utredningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 34.
  Löf, Jenny
  et al.
  Linköpings universitet.
  Michailakis, Dimitris
  Linköpings universitet.
  Olaison, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  HBTQ-äldre i den politiska debatten2018In: Gränsöverskridande Socialt arbete:: Kritiska perspektiv / [ed] Magnus Dahlstedt., Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, 1, p. 41-61Chapter in book (Other academic)
 • 35. Löf, Jenny
  et al.
  Olaison, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Care decision-making and older LGBTQ adults in Sweden: Getting past generalities2018In: Innovation in Aging, ISSN 2399-5300, Vol. 2, no S1, p. 844-845Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is mounting evidence that Swedish elder care is unable to adequately address the unique needs of older lesbian, gay, bisexual, transgender and queer (LGBTQ) persons, and that social work research and services do not focus on individual variations within the LGTBQ-group. There are negative consequences for older LGBTQ individuals, including poor service utilization. Significantly, service utilization is associated with improved outcomes across the life course. Based on interviews with 15 participants living at home in Sweden, this qualitative study explores how older Swedish LGBTQ adults assess elder care alternatives for their future. Findings indicate that feeling accepted as individuals is essential, but that this did not necessarily mean being recognized as an LGBTQ individual. Feeling welcome individually transcended the need to be recognized as LGBTQ. Implications for social work include increasing cultural competence for work with diverse older adults, including LGBTQ persons, and advocating for person-centered care.

 • 36.
  Löf, Jenny
  et al.
  Department of Social and Welfare Studies, Linköping University.
  Olaison, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR. Department of Social and Welfare Studies, Linköping University.
  I don’t want to go back into the closet just because I need care”: Recognition of older LGBTQ adults in relation to future care needs2018In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ABSTRACTThere is increasing awareness in research about the social service needs ofolder LGBTQ adults. However, there are few studies that deal withdifferences in this community regarding elder care services. As a rule,transgender individuals are not included in these studies. This studyfocuses on how older Swedish LGBTQ adults reason about openness inan elder care context concerning their future needs for services andadopts Nancy Fraser’s theoretical framework of recognition. The materialconsists of fifteen semi-structured interviews with older LGBTQ adults.The results indicate that the main concern for older LGBTQ individuals isbeing accepted for their preferred sexual orientation and/or genderidentity in elder care. However, there were differences regarding thatconcern in this LGBTQ group. There were also a variety of approaches inthe group as to preferences for equal versus special treatment withrespect to their LGBTQ identity. In addition, there were differences as towhether they prefer to live in LGBTQ housing or not. The findingscontribute to existing knowledge by highlighting the diverse views onelder care services in both this group of interviewees and its subgroups.These findings emphasise the importance of the social work practicerecognising different preferences and having an accepting approach.The results can further provide guidance on how to design elder careservices for older LGBTQ adults.

 • 37.
  Nilsson, Elin
  et al.
  Linköpings universitet, Socialt arbete.
  Olaison, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR. Linköpings universitet, Socialt arbete.
  What is yet to come?: Couples living with dementia orienting themselves towards an uncertain future2017In: Qualitative Social Work, ISSN 1473-3250, E-ISSN 1741-3117Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Dementia is a chronic illness that not only has substantial effects on the life as well as future for the individuals diagnosed, but also affects those with whom these individuals have relationships. This has implications that need to be addressed by professional practice, not least since social work research has shown that the support available for couples managing dementia is insufficient. There are few studies today of how couples jointly talk about their future with dementia and how they adapt to it as a couple and as individuals. Therefore, this article explores how couples in which one of the spouses has a diagnosis of dementia jointly talk about an uncertain future with dementia. The study benefits from using the conversation analytic method when studying video-recorded interactions among 15 couples living with dementia. The results show that either or both spouses can actively request knowledge about the progression of dementia, but at the same time, the spouses without dementia express awareness of the uncertainty that is connected to a future with dementia. Moreover, either or both spouses may also express contentment with “not knowing.” In all examples, one or several of the participants alternate between taking epistemic stances of knowing and unknowing as well as ascribing stances to others, and spouses can display similar or oppositional stances. The findings suggest a need for developing communicative practice for couples to jointly talk about dementia, as well as a need for social workers to find ways of providing emotional support.

 • 38.
  Norell, Jens
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Holdor, David
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Bland ettor och nollor: En studie av nationell vägledning för den digitala socialtjänsten2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks nationell vägledning av implementeringen av e-tjänster inom socialtjänsten. Den teoretiska utgångspunkten är i socialkonstruktionismen med en inriktning på empowerment. Utifrån denna teoretiska grund har en kvalitativ textanalys genomförts av SKLs (Sveriges kommuner och landsting) (SKL 2013) vägledande dokument för implementering av etjänster inom socialtjänsten. I analysen av dokumentet har fokus lagts på att undersöka förekomsten av ett brukarperspektiv. Vidare har de rekommendationer som SKL presenterar till Sveriges kommuner granskats utifrån tidigare forskning. Denna studie har kommit fram till att det föreligger ett tydligt brukarperspektiv i dokumentet men att det i delar finns brister sett utifrån detsamma som tolkats som problematiska, framförallt avsaknad av problematisering kring vissa e-tjänster som presenteras.

 • 39.
  Nshimirimana, Francine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  ”Men det är språket först och främst”: Hur socialarbetare förstår integrationsbegreppet i relation till ensamkommande barn2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt Förenta nationernas riktlinjer bör ensamkommande barn ha samma rättigheter som andra barn i det mottagande landet. Syftet för denna uppsats är att undersöka hur socialtjänsten i Uppsala kommun arbetar för att ensamkommande barn ska integreras i samhället och att de blir självständiga vuxna i framtiden. Två huvudfrågor besvaras. Den första frågan handlar om hur socialsekreterare och boendepersonal uppfattar begreppet integration; den andra frågan handlar om vilka insatser som socialtjänsten i Uppsala kommun beviljar med sikte på att integrera ensamkommande barn i samhället samt förbereda dem för vuxenansvar. Kvalitativa intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Empirin har analyserats med hjälp av bland annat begreppet integration och integrations närliggande begrepp och empowerment. Resultat i denna studie visar att den huvudinsats som alla ensamkommande barn beviljas är en placering i familjehem eller på hem för vård och boende. En placering som passar barnens behov är grunden till en lyckad integration samt en mjuk övergång från ungdomsliv till vuxenliv. Men informanterna lägger lite olika saker i begreppet integration. En del informanter menar att integration handlar om nyanländas förmåga och vilja att anpassa sig till svenska värderingar och en del andra säger att integration handlar om att människor med olika kulturer respekterar varandras kultur. Gemensamt i informanternas berättelser är att språket och utbildningen är avgörande faktorer för att ensamkommande barn ska integreras. Informanterna berättar att den svenska lagstiftningen erbjuder möjligheter för att kunna hjälpa ensamkommande barn; men de menar att arbetet med att hjälpa ensamkommande barn att snabbt komma in i samhället samt förbereda dem till ett vuxenansvar kan försvåras av byråkratin i organisationen. Ett annat problem som påpekas är den geografiska placeringen av boenden för ensamkommande barn. Flera boenden för ensamkommande barn är enligt informanterna isolerade från andra bostäder i samhället. Segregerade skolor är ett problem till som försvarar integrationen av ensamkommande barn.

 • 40.
  Olaison, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Contradictions of care. How welfare political conflicts in care management can be viewed through positioning theory2010In: Words of conflict, Words of war. How the Language we Use in Political Processes Sparks Fighting / [ed] Fathali Moghaddam, Rom Harré, New York: Praeger , 2010, 1, p. 69-88Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Words of Conflict, Words of War: How the Language We Use in Political Processes Sparks Fighting is a fascinating exploration of the narratives leaders use to position both themselves and others in the course of political processes that lead to peace or conflict. Drawing on the relatively new field of "positioning theory," expert essays provide insights into the ways words position us—for better or worse—and influence our intended results. The focus on narratives, from the interpersonal to the international, leads to a better understanding of political processes and conflict resolution.

  Part one of the study deals with micropolitics and personal positioning. Part two explores positioning by political parties and factions. Links between micro and macro are illustrated by leadership studies of individuals such as President Barak Obama, President Mahmoud Ahmadinejad, President George W. Bush, Governor Sarah Palin, and the Reverend Ian Paisley. The focus throughout is on how a leader can use language to redirect collective politics in support of conflict or of peace.

 • 41.
  Olaison, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Creating home care recipients.: Using categorization as a tool in home care case management2012In: Perspectives on care at home for older people / [ed] Christine Ceci, Kristin Björnsdóttir, Mary Ellen Purkis, New York: Routledge , 2012, p. 158-171Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

     "This volume focuses on how high quality care is provided and the practices and policies that support this. It will offer case studies (both policy- and practice-oriented empirical studies) from countries that share a basic orientation to social welfare: Canada, Denmark, Finland, Iceland, Sweden and the United Kingdom. This book will be essential reading for students, practitioners and researchers who wish to understand diverse problems in service provision for the elderly and the complexities of policy responses in different health and social care contexts"--

 • 42.
  Olaison, Anna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Nilsson, Elin
  Communicative practices of Swedish couples living with dementia:  Becoming oriented toward an uncertain future2018In: Innovation in Aging, ISSN 2399-5300, Vol. 2, no S1, p. 843-844Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Dementia affects both the present and future of individuals receiving the diagnosis, and of the individuals with whom they have relationships. However, little is known about how couples jointly talk about their future with dementia, and how they adapt to it as a couple and as individuals. Based on conversational analysis of video-recorded interactions among 15 couples living with dementia in Sweden, study findings show that either or both spouses can actively request knowledge about the progress of dementia, but that spouses without dementia express more uncertainty about the future. Further, either or both spouses alternate between epistemic stances of knowing and unknowing, ascribe these stances to one another, and display similar or oppositional stances. The findings suggest a need for developing communicative practices for couples to jointly talk about dementia, and findings ways for practitioners to provide emotional support to these couples.

   

 • 43.
  Olaison, Anna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Tagizadeh Larsson, Annika
  Österholm, Johannes
  Case conferences as informal backstage meetings - studying priorities used by social workers in assessment conversations2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  There are few studies in social work with older people today that cast light on how case conferences function as assessments. The focus of this presentation is one case that is considered as difficult as it falls between the cracks amongst two legislations (regarding services in elderly care and disability services). The data consist of recordings of two informal backstage meetings amongst social workers in one Swedish social work agency. The case conferences was analyzed using discourse analysis. Case conferences officially have an informal advisory stated function. However, the study demonstrates that the talk in the case conferences is rich in arguments about priorities and how to dismiss solutions with different dimensions of assessment making depending on which legislation the social workers rely on. The arguments used in case conferences to dismiss different solutions are related to (i) Cultural arguments including relatives' involvement in care, language reasons- and integration (ii) Organizational and legal arguments including organization's resources and economic arguments. (iii) Specific arguments related to the client or a group with the same diagnosis. The results show that case conference regarding elderly care services, relies more on cultural arguments, as these assessments are based on the Social Service Act which are a framework legislation which opens up for more interpretations by the social workers. The case conference regarding disability services are based more on legal and organizational arguments as it relies on the  ‘Act Concerning Support and Services to Persons with Certain Functional Impairments’ which is a civil rights legislations which gives clearer directives for the social workers. By making case conferences visible as everyday assessment practices, the findings suggests  that there is a de-clientificating process in practice  which is directed by categorization were cultural, organizational as well as legislative arguments are at play. As a result, there is no attempt to treat or change the individual’s social problems.

 • 44.
  Olaison, Anna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Torres, Sandra
  Forssell, Emilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Needs asessment practice within elder care: does length of work experience make a difference in how care managers percieve professional discretion?2018Conference paper (Refereed)
 • 45.
  Petrisi, Linnéa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Blombergsson, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Diskriminering mellan anställda: En kvalitativ studie om hur chefer inom socialt arbete arbetar med frågan om diskriminering mellan anställda och hur det arbetet har påverkats av metoo-rörelsen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under hösten 2017 uppmärksammades kvinnors utsatthet i form av sexuella trakasserier från män, genom #metoo. Utifrån metoo-rörelsen väcktes vårt intresse för diskriminering som ämne i stort och kopplat till socialt arbete. I den här studien har vi således undersökt chefers arbete mot diskriminering mellan anställda på arbetsplatser där socialt arbete bedrivs, och om och i så fall hur detta arbete påverkats av metoo-rörelsen. De teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen i studien är nyinstitutionell teori och systemisk-konstruktionistisk teori som handlar om förändringsprocesser inom organisationer, kommunikation och ledarskap samt svårigheter kopplade till yrkesrollen inom människobehandlande organisationer. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats där chefer verksamma inom socialt arbete i Uppsala kommun intervjuades. Enligt resultatet i vår studie arbetar majoriteten av de chefer vi intervjuat utifrån kommungemensamma handlingsplaner och rutiner kopplat till diskriminering mellan anställda. Implementeringsarbetet gällande handlingsplaner generellt verkar vara svårt att genomföra på grund av tidsbrist och högt informationsflöde. En fråga som cheferna återkommande nämnde under intervjuerna var påverkan av yrkesrollen som socionom och verksamhetsfältet socialt arbete, där flera menade att detta medför en medvetenhet om hur man bör bete sig mot varandra vilket minskar risken för diskriminering på arbetsplatsen. Gällande påverkan av metoo-rörelsen framkom att flera chefer börjat reflektera kring att männen befinner sig i en utsatt position på arbetsplatsen utifrån att chefernas arbetsplatser är kvinnodominerade. Genom fynden i studien är vår förhoppning att arbetsgivare och chefer börjar reflektera kring sitt arbetssätt och förebyggande arbete mot diskriminering i förhållande till de lagar och rutiner som finns. Vi ser gärna att det genomförs mer forskning som uppmärksammar det interna och konkreta arbetet mellan anställda inom verksamheter som bedriver socialt arbete. En möjlig uppföljande studie är att undersöka om och i så fall hur förändringar grundat på metoo har skett när metoo-rörelsen inte är lika ny som den fortfarande är idag.

 • 46.
  Safady Åslund, Josef
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Tekfi, Helia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Det prekära föräldraskapet: En kritisk diskursanalys av förvaltningsrättens bedömningar av föräldraförmåga ur ett klassperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Familjer i kontakt med den svenska sociala barnavården är inte jämnt fördelat mellan olika samhällsklasser utan det finns en kraftig överrepresentation av familjer som lever i fattigdom. I vår studie har vi undersökt vad som, enligt myndigheter, anses utgöra ett gott föräldraskap samt hur dessa myndigheter, i domar som beslutats utifrån lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52, LVU), förhåller sig till socialt utsatta föräldrars levnadssituationer i sina bedömningar av deras bristande omsorg av sina barn. Vi har använt kritisk diskursanalys som metod och vårt teoretiska ramverk grundar sig i en historisk förankring samt begreppen concerted cultivation, accomplishment of natural growth, makt-kunskap och kulturell hegemoni. Vi använder oss även av begreppen elit, medelklass och arbetarklass vars definition grundar sig i utbildningslängd snarare än yrke. Vårt material består av 112 avkunnade domar, från tre olika förvaltningsrätter. Våra huvudsakliga resultat visar på att medelklassen har skapat prekära förutsättningar för arbetarklassföräldrar samt hur denna medelklass sedan kritiserar och bestraffar arbetarklassföräldrarna för att inte hanterat förutsättningar på ett bättre sätt. Vidare använder medelklassen sitt sätt att uppfostra barn som norm, vilket arbetarklassen tvingas att leva upp till. 

 • 47.
  Sjöström, Stefan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR. Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Labelling theory2018In: Routledge International Handbook of Critical Mental Health / [ed] Cohen, Bruce M Z, Abingdon: Routledge , 2018, p. 15-23Chapter in book (Other academic)
 • 48.
  Sjöström, Stefan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR. Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Öhman, Adam
  What if an investigative journalist calls? Media relations in social workIn: British Journal of Social Work, ISSN 0045-3102, E-ISSN 1468-263XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article aims to investigate to what extent social service organizations (SSOs) conceive news management as a means to promote organizational self-interest as opposed to achieving democratic openness.

   

  The study is based on a nationally representative telephone survey with persons responsible for communication or public relations in Swedish SSOs (n=91). Against the background of descriptive statistics, the aim is pursued by qualitative analysis of four open-ended questions.

   

  The literature on the relations between social work and media has largely painted a negative picture. This study suggests a different image. The statistical analysis of survey data revealed that respondents were largely satisfied with their relations to journalists.

   

  It is concluded that increasingly professionalized news management in SSOs has largely served the function of protecting organizational self-interest, at the expense of democratic openness. This is expressed in how respondents talked in terms of promoting the positive aspects of organizational performance, how they applied a marketing perspective and how the goal of addressing criticism was to deflect it rather than embrace the potential it had for improving performance. This approach is problematic and scholars and practitioners alike need to be more detached from the interests of the social work profession and its organizations.

 • 49.
  syala, fatma
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Bermal, Ronya
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Centre for Social Work - CESAR.
  Hedersrelaterat våld och förtryck: En diskursanalys om hur hedersrelaterat våld och förtryck framställs i svenska morgon- och kvällstidningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur hedersrelaterat våld och förtryck framställs i svensk media. År 2002 hedersmördades den unga kvinnan Fadime – ett fall som ådrog sig stor uppmärksamhet i svenska dags- och kvällstidningar. Mot denna bakgrund analyseras i uppsatsen hur fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck framställs strax efter Fadimes död 2002, hur det framställs idag (2017–2018), och vilka likheter och skillnader det finns i framställningarna mellan de olika tidsperioderna. Artiklar från dags- och kvällstidningar undersöks utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys med hjälp av tre analytiska verktyg: modalitet, transitivitet och intertextualitet. Resultatet i denna studie visar att de dominerande diskurserna 2002 var kulturdiskursen, den globala kvinnoförtrycksdiskursen och hedersmordsdiskursen. De dominerande diskurserna 2017–2018 var kulturdiskursen, religionsdiskursen och förtrycks- och begränsningsdiskusen. Kulturdiskurserna 2002 och 2017–2018 uppvisade stora likheter, där den viktigaste skillnaden var att diskursen 2002 fokuserade mer specifikt på den kurdiska kulturen. I studien fann vi även att en viktig skillnad mellan de två perioderna var, att hedersmordsdiskursen (2002) numera ersatts av förtrycks- och begränsningsdiskursen (2017–2018), och att religionsdiskursen fått större utrymme under perioden 2017–2018. Kvinnoförtrycksdiskursens (2002) förklaring att hedersrelaterat våld och förtryck enbart kan förklaras av ett globalt kvinnoförtryck har i nutid delvis tonats ner, även om kvinnan fortfarande inom ramen för många olika diskurser framställs som offret.