Logo: to the web site of Uppsala University

uu.sePublications from Uppsala University
Change search
Refine search result
12345 1 - 50 of 250
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ackermann-Boström, Constanze
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Skönlitteraturens betydelse för språkligt och kulturellt återtagande2024Other (Other academic)
 • 2.
  Ackern, Christian
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Jansson, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Den är ju trovärdig eftersom det är en robot: En studie om ungdomars förmåga att bedöma digitala källor som ChatGPT2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  af Geijerstam, Åsa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Linguistics and Philology.
  Björk, Oscar
  Engblom, Charlotte
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Wiksten Folkeryd, Jenny
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hort, Sofia
  Liberg, Caroline
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Norrman, Kimberly
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Westman, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Rasmusson, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Praktiknära skolforskning: resultat och erfarenheter från nio forskningsprojekt2024Report (Other academic)
 • 4.
  Agnés, Caroline
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hermansson, Caisa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Avkodningsförmågan kan sätta käppar i hjulen för förståelsen.: Lärares uppfattning om undervisning i, aspekter av och bakgrundsfaktorer som spelar in i läsförståelsearbetet.2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ahde, August
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Byhlin, Christoffer
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Att göra som och vara en medborgare: En kvalitativ intervjustudie om en samhällsdidaktisk utmaning2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ahlgren, Hedda
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Densjö, Emelie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Att säga upp anställda: - En kvalitativ studie som undersöker chefers upplevelser av uppsägningssamtal2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svåra samtal och specifikt uppsägningssamtal är en central del på arbetsplatser och ett stort ansvarsområde i rollen som chef. Forskning som gjorts inom området visar att det finns olika strategier och tillvägagångssätt man kan använda sig av, och att uppsägningssamtal kan vara en utmanande situation för den anställde men även för chefen som förmedlar beskedet. Syftet med denna studie är att undersöka chefers upplevelser av svåra samtal på arbetsplatsen, med ett fokus på uppsägningssamtal. Frågeställningarna som ligger till grund för studien gäller chefers upplevelser av uppsägningssamtal kopplat till förberedelse, utförande och uppföljning, utmaningar, relationen mellan chef och anställd samt den anställdes profil. Studien strävar efter att besvara frågeställningarna med hjälp av en kvalitativ metodansats. Åtta semistrukturerade intervjuer har genomförts med respondenter som har olika typer av chefsbefattningar, för att skapa en förståelse för deras upplevelser och känslor. Empirin som framkommit vid intervjuerna har tolkats utifrån Schöns teori om lärande genom reflektion, samt Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande. Resultatet visar att respondenternas upplevelser, känslor och förberedelser inför uppsägningssamtal varierar beroende på om anledningen till att en uppsägning genomförs är arbetsbrist eller personliga skäl. Förberedelser, stöd och struktur i samtalen är generellt av stor vikt. Utmaningar respondenterna upplever är att kunna balansera sin professionella yrkesroll med medmänsklighet, och att oavsett mängden erfarenhet man har upplevs samtalen som en emotionellt jobbig situation. Den anställdes profil i form av anställningslängd och ålder, samt chefens relation till den anställde, har också visat sig påverka chefernas känslor. Slutligen visar resultaten att respondenterna har genererat kunskap inom att ansvara över uppsägningssamtal främst genom sin praktiska erfarenhet, snarare än genom utbildningar. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Aho, Tibel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Mottagande av nyanlända elever i högstadiet En kvalitativ studie av olika skolprofessioners erfarenheter2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Omfattande forskning finns på hur rektorer och lärare kan arbeta för att främja nyanlända elevers lärande och utveckling samt skapa en inkluderande skola för alla. Däremot är ett outforskat område specialpedagogiska insatser för nyanlända elever. Denna studie undersöker hur arbetsfördelningen mellan olika skolprofessioner i skolorna ser ut. Överlappar yrkesrollerna varandra? Underminerar rollerna varandra, utifrån Hughes (1958) och Abbotts (1988) professionsteoretiska perspektiv? Studiens syfte är att öka kunskapen om hur olika professioner i skolan reflekterar kring sitt ansvar i samband med mottagande av nyanlända elever i årskurs 7–9 i förberedelseklass (FBK) eller direktplacering. Frågeställningarna är följande: 1) Hur beskrivs organisationen av mottagandet av nyanlända elever av tre olika professioner i skolan? 2) Hur uppger de olika professionerna att de skapar förutsättningar för nyanlända elever att utveckla språk, sociala relationer och kunskaper i skolverksamhet? 3) Hur beskriver de olika professionerna sitt professionsansvar för att skapa inkluderande lärmiljöer för nyanlända elever? och 4) Vilken mottagningsmodell beskriver professionerna som den mest gynnsamma för nyanlända elever?

  Studiens intervjuer analyseras med hjälp av tematisk analys och utgår från fyra befintliga arbetsområden för respektive yrkesprofession: 1) placering av nyanlända elever, 2) förutsättningar för skapandet av elevers sociala relationer, 3) kopplingen mellan språk- och kunskapsutveckling, samt 4) att konstruera inkluderande lärmiljöer. Utifrån respondenternas utsagor kan studiens resultat visa att det endast är SVA-lärare, modersmålslärare och studiehandledare som arbetar med nyanlända elevers utveckling för skolframgång. Rektorer styr verksamheten medan specialpedagoger arbetar med elever i behov av särskilt stöd.

  Studiens slutsats påvisar fördelar och nackdelar med mottagningsmodellerna FBK och direktplacering där respondenternas perspektiv på vilken modell som är den mest gynnsamma för nyanlända elever skiljer sig åt. Rektorer och SVA-lärare anser mottagningssystemet i den egna skolan vara det mest gynnsamma för nyanlända elever. Specialpedagogerna anser, oavsett mottagningssystem på skolan de arbetar på, att man bör sträva efter FBK för nyanlända elever. Specialpedagoger avviker från rektorer och SVA-lärare och menar att de inte arbetar med nyanlända elever om de inte påvisar behov av särskilt stöd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Ainasoja, Milla
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Wahlgren, Lina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  En arena för diskussion.: En kvalitativ studie om förskolelärares uppfattningar om boksamtal som fenomen och arbetssätt.2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I denna studie undersöks förskollärares uppfattningar om boksamtal och hur de planerar och utför boksamtal och hur de planerar och utför boksamtalet i praktiken. Forskningsfrågorna som ligger till grund för studien är, "Vilka uppfattningar har förskollärare om boksamtal?" och "Hur organiserar förskollärare boksamtalet i praktiken?". Studien omfattas av insamlade data genom semistrukturerad intervju med sex förskollärare och strukturerad observation av fyra förskollärare. Tre av förskollärarna har medverkat i både intervju och observation. Studien synliggör därmed sju förskollärares uppfattningar av boksamtal som fenomen och arbetssätt. Insamlingsmetoderna har valts med en intention om att skapa en bredare förståelse för förskollärares uppfattningar. Insamlade data har vidare bearbetas och redogjorts genom tematiskt analys. Studiens resultat och analys ses i ljuset av det sociokulturella perspektivet och dess teoretiska begrepp som redskap/artefakter, appropiering, samt proximala utvecklingszonen och scaffolding, då de tillsammans utgör en central aspekt för studiens syfte och frågeställningar. Resultatet visar att boksamtal som fenomen och arbetssätt är en undervisningsmetod som förskollärare anser kan stödja barnens utveckling och lärande ur flera aspekter. Genom boksamtalet och förskollärares didaktiska kompetens kan boksamtal organiseras så att barnen får omges i en kontext där de får lyssna på varandras åsikter och idéer. Boksamtal anses vara en arena där diskussion och samtal sätts i fokus. Resultatet visar att det finns en variation i hur boksamtalet organiseras i praktiken då förskollärarna menar att boksamtalet anpassas efter mognadsnivå. Förskollärares förhållningssätt, förberedelse inför boksamtalet och barnlitteraturen som redskap är dessutom viktiga aspekter för att möjliggöra ett boksamtal. Avslutningsvis visar resultatet att förskolans organisatoriska förutsättningar sätter sina spår i hur förskollärare kan realisera och organisera boksamtalet i praktiken, vilket vidare ger avtryck i barns förutsättningar för lärande och utveckling. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Alkhagen, Maja
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Emma, Rothschild Lundin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lågstadielärares inställning till matematikämnet: En enkätstudie om lärare, deras uppfattning av sina elever och deras undervisningspraktik2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur lågstadielärares inställning till matematikämnet påverkar deras uppfattning av elevernas inställning samt deras arbetssätt. Därför ville vi ta reda på vad lågstadielärares inställning till matematikämnet var samt hur dessa lågstadielärare såg på sina elevers inställning till matematikämnet. Vi ville även se om det fanns några likheter och skillnader mellan lärares inställning och deras uppfattning av sina elevers inställning. Slutligen ville vi ta reda på i vilken utsträckning lågstadielärarna arbetar för att stärka elevers matematiska självförmåga och för att förebygga matematikängslan. 

  För att uppnå studiens syfte och svara på frågeställningen gjordes en kvantitativ enkätstudie som besvarades av 78 lågstadielärare. Svaren från enkäten analyserades med hjälp av en univariat analys och sammanställdes i diagram och tabeller. Studiens teoretiska utgångspunkt var den socialkognitiva teorin och framför allt begreppet matematisk självförmåga som innebär en individs tro på hur väl de kan utföra matematiska beräkningar.

  Resultatet av studien visar att lågstadielärarna hade en positiv inställning till matematikämnet samt upplevde att deras elever var positivt inställda. Således fanns det mest likheter mellan lärarnas åsikter och vad de uppgav vara elevernas åsikter. Lågstadielärarna i denna studie uppgav att de arbetar i hög utsträckning för att stärka sina elevers matematiska självförmåga och för att förebygga uppkomsten av matematikängslan. Lågstadielärarna i denna undersökning hade en hög matematisk självförmåga och uppvisade inte tecken på matematikängslan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Alkuheli, Meena
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Yonas, Saron
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Läromedel i skolan: En jämförande studie av stödstrukturer i läromedel för svenska och svenska som andraspråk2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Andersson, Elsa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Eriksson, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Konsten att hantera svåra samtal: HR-praktikers upplevelser av disciplinära och omvårdande samtal2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Difficult conversations in the workplace are often about disciplinary or nurturing conversations. These are held between manager and employee but are usually supported by an HR practitioner to lead the conversation. The HR practitioner's role in the conversation may involve structuring the conversation, supporting the manager and handling backlash from the concerned employee. The conversations are often described as tough, but that experience makes it easier for the person leading the conversation to carry them out. This study aims to answer how HR practitioners manage and develop their skills to hold difficult conversations with a particular focus on disciplinary and nursing conversations in the workplace. In order to investigate the purpose and questions of the study, a qualitative survey was conducted in which seven people within the HR profession were interviewed. Furthermore, the empirical material has been analyzed based on the study's questions. This has been done in connection with Argyris' single and double loop learning (1991) and Kolb's (1984) and Mumford's (1995) theories of experience-based learning. The result shows that the experience and handling of the difficult conversation can be connected with a double loop learning and how reflections from less successful conversations contributed to the experience-based learning. The HR practitioners have thus found different tools to more easily handle the challenges they face in the difficult conversation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Andersson, Emma
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Saida, Gulnaz
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Mobbningens inverkan på elevers lärande: En kvalitativ studie med ett lärarperspektiv kring förebyggande arbete och elevers skolprestationer2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Andersson, Jonathan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lidbrink, Vilgot
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Glapp mellan lärarutbildning och läraryrke?: Nyutexaminerade lärares syn på lärarutbildning och läraryrke2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I syfte att bidra med insikter om vad lärare anser krävs i läraryrket samt vad lärare anser om den lärarutbildning de genomgått genomfördes en intervjustudie. Fem grundskollärare i årskurserna F–6 intervjuades och datamaterialet analyserades genom en tematisk analys. Svaren analyserades med utgångspunkt i begreppen kunskaper och kompetenser och diskuterades därefter i relation till begreppet yrkeskunnande. Kunskapsbegreppet fick i studien två underkategorier: explicita (teoretiska) och implicita (praktiska) kunskaper. Resultaten visade att såväl explicita som implicita kunskaper ansågs krävas i yrket. De explicita kunskaperna ansågs viktiga framför allt gällande innehållet i undervisningen (vad), medan de implicita kunskaperna ansågs viktiga gällande hur undervisningen skulle bedrivas framgångsrikt. Utöver kunskaperna framgick det att en social förmåga, organisatorisk förmåga och personliga egenskaper ansågs viktiga för yrket. Gällande synen på lärarutbildningen visade resultaten att respondenterna upplevde en avsaknad av praktiska moment och att utbildningen inte försett dem med alla kunskaper och kompetenser de ansåg krävs i yrket. Det framgick även att bilden av läraryrket som skapats i utbildningen inte stämde överens med de verkliga krav som läraryrket ställer. Slutsatser som studien kom fram till var att en bred uppsättning av kompetenser krävs i läraryrket och att både kognitiva och personliga faktorer tycks kunna påverka förutsättningarna för lärare att utveckla yrkeskunnande. Studien identifierade även ett behov av att inkludera mer praktiska moment i lärarutbildningen samt att innehållet i lärarutbildningen bör ge en mer representativ bild av de krav som läraryrket ställer.

  Download full text (pdf)
  Glapp mellan lärarutbildning och läraryrke? Nyutexaminerade lärares syn på lärarutbildning och läraryrke
 • 14.
  Andersson, Pernilla
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Isacs, Lina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Inbäddad ekonomi: Donutekonomi med fokus på människors sociala trygghet och planeten för en framtidsekonomi2023In: SO-didaktik, E-ISSN 2002-4525, no 13, p. 28-34Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 15.
  Andersson, Tina
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Ljungek, Julia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Algebraiskt tänkande - den heliga graalen: En läromedelsanalys som synliggör algebraiskt tänkande2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen synliggör hur matematikböcker under de senaste 50 åren erbjuder elever i åk 5–6 ett algebraiskt tänkande utifrån Kierans aktiviteter och Blantons stora algebraiska idéer. Kierans aktiviteter är en modell inom algebra där uppgifter i matematikböcker kategoriseras utifrån tre aktiviteter: skapande, transformella- och globala meta-aktiviteterna. I de skapande aktiviteterna ska elever själva skapa eller skriva ett uttryck eller ekvation. I de transformella aktiviteterna ska elever lösa en ekvation eller förenkla ett uttryck och i de globala meta-aktiviteterna ska elever möta problemlösning, generalisera och se strukturer. Aktiviteterna hjälper oss att på ett djupare plan analysera om uppgifterna erbjuder ett algebraiskt tänkande eller inte. Uppsatsen analyserar även uppgifter genom Blantons fem stora idéer för att kategorisera algebrans delar och för att de, om de framförs på ett visst sätt, erbjuder ett algebraiskt tänkande. I uppsatsen används en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys av läromedel. Resultatet av de analyserade läromedlen visar att de äldre läromedlen erbjuder ett algebraiskt tänkande genom generaliserande uppgifter (GA) i kombination med globala meta-aktiviteter, samtidigt som de nyare läromedlen erbjuder ett algebraiskt tänkande genom algebraiska strukturer och variabler (EEEI + VAR) i skapande aktiviteter. Tidigare forskning förespråkar generaliserad aritmetik i uppgifter för att erbjuda ett algebraiskt tänkande, vilket enligt uppsatsens resultat inte syns i hög grad. Dessutom menar forskning att algebraiskt tänkande inte måste förutsättas genom vissa uppgifter av kombinationer av stora idéer eftersom de i vissa fall kan lösas med hjälp av aritmetiska procedurer.

  Download full text (pdf)
  Algebraiskt tänkande - den heliga graalen
 • 16.
  Andersson, Tove
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Milic, Marina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Differentierat lärande i tidiga årskurser: En observationsstudie om läraranpassad undervisning för att möta elevers behov2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Areschoug, Anton
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Cederlund, Sofie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Skrivandet av berättande text i årskurs 4-6: En jämförande analys av formuleringar i kursplaner i svenska i läroplanerna Lgr 62, Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 22 och av anvisningar i tillhörande läroböcker i svenska2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18. Arneback, Emma
  et al.
  Englund, Tomas
  Bergh, Andreas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lerwall, Lotta
  Enacting the Convention on the Rights of the Child -: in times of juridification2023Conference paper (Refereed)
 • 19.
  Axelsson, Carl-Anton Werner
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. School of Innovation, Design and Engineering, Mälardalen University, Västerås, Sweden.
  Nygren, Thomas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Roozenbeek, Jon
  Department of Psychology, Cambridge University, Cambridge, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
  van der Linden, Sander
  Department of Psychology, Cambridge University, Cambridge, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
  Bad News in the civics classroom: How serious gameplay fosters teenagers’ ability to discern misinformation techniques2024In: Journal of Research on Technology in Education, ISSN 1539-1523, E-ISSN 1945-0818, p. 1-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although the serious game Bad News has been used to inoculate citizens against misinformation, it has not been formally evaluated in traditional classrooms. We therefore evaluated its impact on 516 upper-secondary Swedish students playing individually, paired, or with the whole class. Results show that students improved their ability to discern manipulation techniques in social media posts. Students with prior positive attitudes to credible news sources were better discerners, and this attitude became significantly more positive post-intervention. Rationales for identifying manipulative techniques increased among those who improved their credibility ratings pre-to post-intervention. Lastly, enjoyment of and interest in the intervention was higher in the whole-class setting. This study offers insights for educators on using serious games in formal teaching to foster media and information literacy.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Axelsson, Emma
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Gullarp, Alice
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Undervisning i läsutveckling efter att eleverna knäckt läskoden: Hur går man vidare? Lärares läsundervisning i årskurs 1-3 efter att eleverna lärt sig läsa2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar lärares uppfattningar och erfarenheter om undervisning i läsutveckling på lågstadiet efter att eleverna har knäckt läskoden. Syftet med föreliggande studie är att undersöka lärares erfarenheter av och uppfattningar om undervisning i läsutveckling, utifrån aspekterna förståelse av text, avkodning av text och meningsskapande av text samt elevers läslust utifrån inre och yttre motivation, i årskurs 1 till årskurs 3 efter att eleverna knäckt läskoden. Syftet konkretiseras i följande frågeställningar:

  · Hur ser och förstår lärare begreppen läsförståelse, avkodning, meningsskapande och läslust?

  · Hur förhåller sig lärares beskrivningar av erfarenheter och strategier i läsundervisningen på lågstadiet efter att eleverna knäckt läskoden till aspekterna förståelse av text, avkodning av text och meningsskapande av text? 

  · Hur gör lärare för att väcka och bevara elevers läslust i förhållande till inre och/eller yttre motivation?

  I studien genomförs semistrukturerade intervjuer med fem lärare om deras uppfattningar och erfarenheter om läsundervisning på lågstadiet. Intervjuerna transkriberas och analyseras genom tre tematiska analyser, en analys för varje frågeställning i studien.

  Studien grundar sig på två teoretiska modeller som den tematiska analysen av materialet utgår ifrån. Den första teoretiska modellen behandlar läsförståelseprocesser och bidrar med kategorierna förståelse av text, avkodning av text och meningsskapande av text med tillhörande faktorer som i en av studiens tematiska analyser utgör teman och koder. Den andra teoretiska modellen är inre och yttre motivation som tillsammans med begreppet läslust utgör koder och tema i en tematisk analys.

  I resultatet framkommer att lärarna arbetar mycket med läsutveckling under lågstadiet och gör detta på många olika sätt. De deltagande lärarna har alla liknande definitioner av begreppen läsförståelse, avkodning, meningsskapande och läslust. Samtliga lärare har textsamtal och låter eleverna koppla det lästa innehållet till tidigare erfarenheter samt svara på frågor om texten. Alla lärare arbetar med läsförståelsestrategier i sina klassrum. Lärarna tycker det är viktigt att lyfta begrepp och ordförståelse i sin undervisning. Hur de gör detta sker dock på olika sätt i de olika lärarnas klassrum.

  De deltagande lärarna har olika mycket medvetna strategier kring det fortsatta arbetet med fonologisk medvetenhet efter att eleverna knäckt läskoden. Dock arbetar alla lärare med bokstavsljudskännedom, främst genom fonem-grafem-kopplingar. Lärarna anser det också av vikt att eleverna till en början tillåts ljuda ihop bokstäver till ord innan de lärt sig läsa hela ord med flyt. Alla lärare är måna om att presentera olika texter för eleverna för att fånga deras intresse för läsning. I lärarnas resonemang framgår flera arbetssätt som ska motivera eleverna i läsutvecklingen, däribland lustfyllda övningar. Lärarna i studien upplever också elevernas läserfarenheter vara spridda. Samtliga lärare ser till att eleverna får träna läsning och gör ofta detta i mindre grupper. Lärarna inte är eniga om huruvida bänkböcker bör användas i läsundervisningen på lågstadiet. Samtliga lärare har arbetssätt som går ut på att bevara elevers inre motivation till läsning och strategier för att väcka läslust genom yttre motivatorer.

  Resultatet kompletterar tidigare forskning. Tidigare forskning har till stor del undersökt elevers förmågor i läsning, såsom läsförståelse och avkodning (Herkner, 2011; Herkner, 2022, Ivarsson, 2008 & Stenlund, 2011) och färre forskningsstudier har gjorts kring hur lärarna förhåller sig till detta, vilket alltså denna studie bidrar med. Samtidigt finns beröringspunkter med majoriteten av den tidigare forskning som presenteras i studien och studiens resultat. Lärarna i studierna av Xinhua et al. (2020) och Eckeskog (2013) lyfter i likhet med lärarna i denna studie användningen av läsförståelsemodeller i undervisningen. Verktyget LegiLexi används av lärare både i denna studie och i studien av Gustafson et al. (2019). Arbetssätt som lyfts i denna studie framkommer även i studierna av Alatalo (2011) och Krantz (2011). Likt Pfost et al. (2014) beskriver även lärare i denna studie ett behov av att kompensera elever som inte har lika goda förutsättningar som andra elever till läsning.

  En slutsats som framkommer i denna studie är att de deltagande lärarna använder gemensamma arbetssätt i sin läsundervisning men har även enskilda arbetssätt som inte beskrivs av de andra lärarna. En annan slutsats är att med mer erfarenhet inom läraryrket verkar lärare använda fler medvetna strategier och arbetssätt i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Axelsson, Marcus
  et al.
  Høgskolen i Østfold (Norge).
  Lindgren, Charlotte
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Modern Languages, Romance Languages. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Sven Nordqvist’s Pettson and Findus Series and Children’s Education: Ecocritical Dialogues in Preschool2023In: Climate Literacy in Education, ISSN 2836-4546, Vol. 1, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores how Sven Nordqvist’s books about Pettson and Findus may be used to initiate dialogues in preschool on the relationship between humans and nature. We argue that Nordqvist’s books are especially fitting for ecocritical dialogues on three levels, on which they depart from today's ecocentric aspirations. These levels include (1) the main characters’ view of nature as a resource, (2) the untraditional representation of plants, and (3) the characters’ assumptions of control and superiority over nature, especially over (other) animals. Another implication of the article is that pre-ecocriticism children’s books, and books that are not climate fiction can be useful in preschool discussions thematizing the relationship between humans and nature.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Axelsson, Michael
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Stridfeldt, Amelia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Inkluderande klassrummet: En studie om mellanstadielärares förhållningssätt och uppfattningar2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 23.
  Backlund, Joel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Grabow, William
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Digitala spel och plattformar som kompensatorisk åtgärdi matematikundervisningen i årskurs 4-6: En kvalitativ intervjustudie om fem matematiklärares användning och upplevelser av digitala spel och plattformar i matematikundervisningen2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att utreda hur matematiklärare i årskurs 4-6 kan arbeta kompensatoriskt i sin undervisning med hjälp av digitala matematikspel och plattformar, då de påverkas av ramfaktorer. För att utforska syftet undersökte vi hur digitala matematikspel och plattformar kan stödja matematiklärare i deras kompensatoriska uppdrag samt hur lärarens kompetens påverkar deras förmåga att arbeta kompensatoriskt med digitala matematikspel och plattformar. Dessutom ville vi få reda på hur digitala matematikspel och plattformar kan användas gentemot elever som har olika typer av funktionsnedsättningar och matematikångest i ett kompensatoriskt syfte. 

  Utifrån syftet och frågeställningarna genomfördes en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med fem deltagande respondenter, alla verksamma matematiklärare i årskurs 4-6. Empirin från intervjuerna analyserades med en tematisk analys där vi utifrån ramfaktorerna personramar, tidsramar, fysiska ramar och ekonomiska resurser och citaten från lärarna identifierade fem teman. De teman vi fann var lärares kompetens, individuella lösningar, ständigt tillgänglig assistent, brister och tillgångar. 

  Resultaten från studien visade att ramfaktorer spelade en dubbel roll genom att belysa både fördelar och utmaningar för lärare när de arbetar med digitala matematikspel och plattformar i kompensatoriskt syfte. Det visade sig att digitala matematikspel och plattformar kan assistera lärare på flera sätt, till exempel genom att på individnivå anpassa hur elever arbetar i matematikämnet. Lärarens kompetens var en avgörande faktor för hur det utnyttjas i undervisningen då flera lärare flaggade för att deras kunskap om digitala matematikspel och plattformar var begränsande. Studien nådde också slutsatsen att elever med funktionsnedsättningar och matematikångest kan gynnas av att använda digitala matematikspel och plattformar men att det inte alltid förhåller sig så. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Backman Prytz, Sara
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Landahl, Joakim
  Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Westberg, Johannes
  Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, Nederland.
  Lärarliv i historien2024Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Baltzer, Charlotte
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Ringarp, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Rektor i en föränderlig tid2023In: Rektors praktik i vetenskaplig belysning: Framgångsrikt, hållbart och närvarande ledarskap - är det möjligt? / [ed] Niina Johansson; Charlotte Baltzer, Stockholm: Liber, 2023, p. 28-44Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Barahmand, Ropak
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Mustafa, Maha
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Frekvensen av formativ bedömning i matematikläromedel för årskurs 3: En textanalys av matematikläroböcker i årskurs 32024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Baric, Vedrana B.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health.
  Yngve, Moa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health.
  Holmefur, Marie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health.
  Feldman, Inna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Wilder, Jenny
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health.
  Johansen, Kine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health, Healthcare Sciences and e-Health.
  Klang, Nina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lidström, Helene
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Research in Disability and Habilitation.
  Borgestig, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health, Occupational Therapy.
  Partnering for change (P4C) in Sweden- a study protocol of a collaborative school-based service delivery model to create inclusive learning environments2023In: BMC Public Health, E-ISSN 1471-2458, Vol. 23, no 1, article id 2219Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Inclusive learning environments are considered as crucial for children’s engagement with learning and participation in school. Partnering for change (P4C) is a collaborative school-based service delivery model where services are provided at three levels of intensity based on children’s needs (class, group-, individual interventions). Interventions in P4C are provided universally to support all children with learning, not only children with special education needs (SEN), and as such are expected to be health-promoting.

  Aim: The aim of the study is to evaluate the effectiveness and cost-effectiveness of P4C as well as school staff members’ and children’s experiences after P4C.

  Methods: In a parallel, non-randomised controlled intervention design, 400 children, aged 6–12 years, and their teachers, will be recruited to either intervention classes, working according to the P4C, or to control classes (allocation ratio 1:1). Data will be collected at baseline, post-intervention (4 months), and 11 months follow-up post baseline. The primary outcome is children’s engagement with learning in school. Secondary outcomes include for example children’s health-related quality of life and wellbeing, occupational performance in school, attendance, and special educational needs. The difference-in-differences method using regression modelling will be applied to evaluate any potential changes following P4C. Focus group interviews focusing on children, and professionals’ experiences will be performed after P4C. A health economic evaluation of P4C will be performed, both in the short term (post intervention) and the long term (11-month follow-up). This study will provide knowledge about the effectiveness of P4C on children’s engagement with learning, mental health, and wellbeing, when creating inclusive learning environments using a combination of class-, group- and individual-level interventions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Bellman, Emilia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Klerhed, Sara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lärares användning av konkret material kontra läroböcker vid additionsräkning: itativ intervjustudie med tematisk analys2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är en kvalitativ intervjustudie med åtta medverkande lågstadielärare i årskurserna F-3. Syftet med studien är att synliggöra lågstadielärares användning av konkret material kontra läroböcker i additionsräkning. Studien har utgått från tre frågeställningar: 1.Vilket undervisningsmaterial använder lågstadielärare vid additionsräkning? 2. Vilka för- och nackdelar ser lågstadielärare med konkret material respektive läroböcker vid arbete med addition? 3. Vilka faktorer påverkar hur lågstadielärare väljer att arbeta med konkret material och läroboken? Studien utgår från ett teoretiskt ramverk som formats utifrån tidigare forskningsresultat om användandet av konkret material och läroböcker i matematik. Dessa tidigare resultat skapar fyra olika teman som vägleder analysen av data. Den valda analysmetoden är tematisk analys. 

   

  Efter genomförd studie är det tydligt att de medverkande lärarna gärna använder sig av en kombination mellan konkret material och läroboken vid additionsräkning. Trots att lärarna i studien föredrar en kombination, vittnar de om att det är svårt att få till ett konkretiserat arbetssätt i matematikundervisningen. Under många år har vikten av att arbeta med konkret material påvisats, trots det menar forskning att lärare är motvilliga till att använda det i sin undervisning. Det blir även tydligt att det konkreta materialet används för att eleverna ska bygga upp en förståelse för matematiken, medan läroboken ofta används vid färdighetsträning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Bengtsson, Johanna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Uggla, Ellie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Språklig och berättarteknisk komplexitet i långa litterära bokserier riktade till F-3: En språk- och litteraturdidaktisk studie av långserieböcker och deras lärarhandledningar2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att undersöka hur elevers möjlighet till språklig utveckling och utveckling av litterär repertoar kan påverkas av läsning av långserieböcker och det innehåll som de tillhörande lärarhandledningarna lyfter fram. Vidare kommer en diskussion om lärarens kompensatoriska uppdrag att föras i förhållande till läsintresse, litterär repertoar och lärarhandledningarnas didaktiska val. Långserierna som undersöks är LasseMajas Detektivbyrå, PAX, Handbok för superhjältar och Musse & Helium.

  Frågeställningarna rör långserieböckernas litterära repertoarer utifrån berättarteknisk analys med en litteraturvetenskaplig begreppsapparat. Ytterligare frågeställning handlar om den kvantitativa språkutvecklingen i långserierna där ramverket LIX används, samt hur det tas tillvara på som undervisningsmöjligheter i böckernas lärarhandledningar.

  Tidigare forskning visar att skönlitteratur har en tydlig plats i skolans tidiga år och att både lärarens didaktiska val och elevernas intresse spelar roll för att skapa möjligheter till läsglädje och läsutveckling. Vidare belyser olika forskare att långserieböckernas karaktäristiska drag kan ses som både positiva och negativa för läsutveckling. Studiens teoretiska utgångspunkter grundar sig i Rosenblatt, Langer och McCormicks resonemang om mötet mellan läsaren och texten samt textens repertoar. I de teoretiska utgångspunkterna återfinns även en litteraturvetenskaplig begreppsapparat och ramverket LIX vilka fungerar som analysverktyg i studien. 

  Undersökningen av långserieböckerna gjordes först genom en berättarteknisk analys. Därefter jämfördes böckerna i de utvalda serierna med varandra och en analys av den litterära repertoarens utvecklingen gjordes utifrån en litteraturvetenskaplig begreppsapparat. Den språkliga komplexiteten undersöktes med hjälp av en LIX-räknare och värdena jämfördes mellan böckerna inom samma serie. 

  En slutsats som kan dras av studien är att långserieböckerna inte kan avfärdas som genre av böcker utan att böckerna behöver ses som individuella skönlitterära verk med olika litterära repertoarer där deras tillhörande lärarhandledningar uppvisar varierande brister i hur möjligheter till utveckling av den litterära och allmänna repertoaren tas tillvara. Elevernas möjlighet till språklig utveckling och utveckling av litterära repertoar beror således mycket på hur läraren väljer att kompensera för de brister som verken och lärarhandledningarna uppvisar.  Vidare forskning skulle kunna behandla serierna som helhet för att möjliggöra slutsatser om de förändringar som observerats är kontinuerliga eller slumpmässiga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Bengtsson, Stefan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Department of Education, Uppsala University, Sweden.
  Andreasen Lysgaard, Jonas
  Danish School of Education, Denmark.
  Kardyb, Daniel
  Danish School of Education, Denmark.
  Varpanen, Jan
  Department of Education and Culture, Tampere University, Finland.
  Saari, Antti
  Department of Education and Culture, Tampere University, Finland.
  Hofverberg, Hanna
  NMS, Malmö University, Sweden.
  Harman, Graham
  SCIARC, Southern CA Institute of Architecture, Los Angeles, CA, USA.
  Report on the symposium “speculative realism in environmental education and the philosophy of education”2024In: Environmental Education Research, ISSN 1350-4622, E-ISSN 1469-5871, p. 1-11Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  “Speculative Realism in Environmental Education and the Philosophy of Education” was a joint research symposium for the networks on Environmental and Sustainability Education (NW 30) and Philosophy of Education (NW 13), held at the European Conference of Education Research (ECER), 25 August, 2023, in Glasgow, Scotland. The symposium aimed to open up discussion on renewed interest in realisms in the field of philosophy, and what that might mean for education research and the field of environmental education research in particular. As backdrop, environmental education harbours strong democratic traditions as well as recognitions of relationships to a world that is composed by more than human positions and desires. The symposium then forms part of an ongoing discussion of how these positions are understood and intermingle in a rapidly changing world. The expectation of the event was to broaden discussion about the voices present in environmental education, human and otherwise, and sharpen engagement with established traditions within the field. In brief, three paper presentations and discussion by Graham Harman probed questions of: (a) the lightness and darkness of the objects of education, (b) who visibly desires which object in/as education, and (c) the risks of literalisms and correlationalisms in, for example, what is alluring to, and pursued by, educators. In other words, what we care about in and as environmental and sustainability education, what is perceived/treated as peculiar, and what is treated as normal and perverse to the realities of education in the Anthropocene, all matter to the work of speculative realism. 

 • 31.
  Berg, Anne
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Univ Göteborgs, Gothenburg, Sweden.
  Ekelund, Robin
  Malmö Univ, Malmö, Sweden..
  Begäret efter att se på historia2023In: Historisk Tidskrift, ISSN 0345-469X, E-ISSN 2002-4827, Vol. 143, no 4, p. 501-503Article in journal (Other academic)
 • 32.
  Berg, Emelie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Pålsson, Linnea
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Klok av en bok?: En analys av historiemedvetande i läroböcker för lågstadiet2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie handlar om hur läroböcker kan bidra till utveckling av historiemedvetande. I studien definieras begreppet historiemedvetande som en medvetenhet om historicitet, det vill säga medvetenhet om att historia är skapat i tid och rum och därför är kontextberoende, vilket kan betraktas som det övergripande målet med all historieundervisning i den svenska skolan. Syftet med studien är att undersöka vilken potential läroböcker i historia för årskurs 1-3 har att utveckla elevers historiemedvetande. För att uppfylla detta syfte används frågeställningarna Hur syns olika narrativ i lärobokstexterna? och På vilket sätt inbjuder lärobokstexterna till reflektion om historicitet?. Studiens teoretiska utgångspunkter är historiedidaktik, historiemedvetande, historicitet och narrativ. Historiedidaktiken, som handlar om hur historia förmedlas och förstås, fungerar som ett övergripande tankesätt som genomsyrar hela studien. Historiemedvetande, historicitet och narrativ utgör de perspektiv genom vilka studiens resultat genereras. Studiens empiri utgörs av textstycken från läroböckerna Boken om SO, PULS SO-boken, PULS Historia Forntiden, Hitta historien och Nyfiken på historiens familjer. Dessa valdes genom ett målstyrt icke-sekventiellt urval. Vidare genomfördes analysen med en deduktiv ansats eftersom empirin analyserades utifrån ett förutbestämt ramverk. Detta ramverk togs fram genom en operationalisering av begreppen historicitet och narrativ, vilka i sin tur genererade två typer av narrativ som eftersöktes i läroböckerna. Studiens resultat visar att läroböckerna på egen hand har begränsad potential att utveckla elevers historiemedvetande då det finns få inslag som inbjuder till elevers reflektion om tillkomst och perspektiv i historiska narrativ. Tidigare forskning inom området både bekräftar och motsäger denna studies resultat. Från studiens resultat dras slutsatsen att läraren har en avgörande roll för om läroböcker ska kunna bidra till utvecklingen av historiemedvetande, då det är läraren som måste lyfta fram de begränsade inslag som kan bidra till detta. 

  Download full text (pdf)
  Klok av en bok?
 • 33.
  Bergefur, Matilda
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Edin, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "Ingen ska lämnas ensam i sitt skrivande!": En intervjustudie om lärares erfarenheter av att främja skriftspråksutveckling för elever i skrivsvårigheter2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skrivandet utgör ett betydelsefullt kommunikativt redskap, både i skolan och i samhället. Otillräckliga skriftspråksfärdigheter eller skrivsvårigheter kan därför innebära negativa konsekvenser för den enskilde individen. I forskningen belyses skriftspråkets komplexitet och utmaningar för elever i skrivsvårigheter samt betydelsen av att främjande metoder praktiseras i skriftspråksundervisningen. Forskning gällande skriftspråksundervisningsmetoder fokuserar emellertid på “goda skrivare”, vilket innebär att kunskapen om främjande metoder och arbetssätt för elever i skrivsvårigheter behöver ökas. Detta motiverade till denna studie, vars syfte var att undersöka lågstadielärares erfarenheter av att främja skriftspråksutveckling, i synnerhet för elever i skrivsvårigheter. För att uppnå syftet formulerades frågeställningar som innefattar lärarnas arbete med skriftspråkundervisning, de metoder och arbetssätt som lärarna upplever främjar skriftspråksutveckling samt de möjligheter och utmaningar lärarna upplever i skriftspråksundervisningen. 

  Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsansats och semistrukturerade, personliga intervjuer genomfördes. I studien deltog tio lågstadielärare som undervisade i årskurs 1-3 i kommunala grundskolor i samma kommun i Mellansverige. I syfte att synliggöra mönster och finna essensen i respondenternas erfarenheter av skriftspråksundervisning användes tematisk analys. Studien har ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt.

  I resultaten av de tematiska analyserna går det att urskilja flera mönster. Respondenterna beskriver att elevernas känsla av delaktighet och meningsfullt skrivande är viktigt; att respondenterna arbetar med stödstrukturer och tillgänglig undervisning och att digitala verktyg har en betydande roll i skriftspråksundervisningen. Utmaningar som lyfts är brist på tid samt att kunna väcka motivation till skriftspråksutövande hos eleverna. Det framkommer av resultatet att respondenterna beskriver skriftspråkutövandet som interaktivt och att ingen ska lämnas ensam i sitt skrivande.

  I studiens diskussionsdel förs resonemang kring resultaten i förhållande till tidigare forskning och studiens teoretiska utgångpunkt samt förslag på vidare forskning. Studien avslutas med en konklusion. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Berggren, Nathalie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Iwarsson, Josefin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  För vems skull?: En studie av förskolans systematiska kvalitetsarbete utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har genomförts inom en kommun och fokuserat på att undersöka hur förskollärare dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar varje barns utveckling och lärande inom det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har även undersökt rektorers upplevelse av det systematiska kvalitetsarbetet och hur de stöttar förskollärarna i arbetet då Läroplan för förskolan tydligt framhäver rektorns ansvar. Studiens syfte är att undersöka rektorers och förskollärares arbete med det systematiska kvalitetsarbetet utifrån barns perspektiv och barnperspektiv. Som datainsamlingsmetod har denna studie använt sig av en webbenkät till verksamma rektorer och en webbenkät till verksamma förskollärare. Sammanlagt har fem rektorer och tio förskollärare varit delaktiga i datainsamlingen. I analysen användes ett barndomssociologiskt perspektiv med centrala begrepp som barns perspektiv, barnperspektiv, barns agens, beings och becomings. Resultatet visar bland annat på en variation av hur dokumentation och tid används till det systematiska kvalitetsarbetet. Analysen visar ett tydligt barnperspektiv i arbetet med att säkerställa varje barns utveckling och lärande inom det systematiska kvalitetsarbetet. Barns perspektiv blir sekundärt i relation till vuxnas barnperspektiv. Resultatet visar även en skild uppfattning för vem som har ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Rektorer lyfter fram att de har lika mycket ansvar tillsammans med förskollärarna medan förskollärarna uttrycker att det är rektorerna som har det stora ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Bergh, Andreas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  ‘Do politicians no longer believe in education?’ –: on teachers’ reactions to a political initiative on extra study time2023Conference paper (Refereed)
 • 36.
  Bergh, Andreas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Systematic quality work without quality?: A study of local initiatives to challenge school segregation2022In: Läroplansteoretiska konferensen, 2022Conference paper (Refereed)
 • 37.
  Bergh, Andreas
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Englund, Tomas
  School of Humanities, Education and Social Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  On collegial deliberation as a tool to counteract racism in education2022In: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508, p. 1-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper analyses and discusses the possibilities and challenges ofcollegial mutual deliberation among teachers as a way of counteractingracism. It takes its starting point in research on teacher collaborationthat emphasises the importance of creating conditions locally forcritical discussions, building on knowledge from different perspectivesand going beyond simple solutions. With a focus on the practical, theidea of deliberative communication serves as a theoretical lens toanalyse discussions among eight teachers on their responses to racism.The study provides theoretical and empirical knowledge about thepotential contribution of collegial deliberation to developinga communicative teacher community that counteracts racism.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Bergh, Andreas
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Forsberg, Eva
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Differentiation of education through juridification2023In: Journal of Curriculum Studies, ISSN 0022-0272, E-ISSN 1366-5839, p. 1-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective of this article is to explore differentiation of education through juridification. We examine changes in school governing, including trends towards globalization and marketization, as well as increased regulatory intervention in addressing complex social problems. Drawing on Luhmann’s theory of functional differentiation and Teubner’s problematization of juridification, we scrutinize three sets of distinct legislative regulations in a Swedish context. We uncover a multifaceted juridification alongside a multifunctional school organization nested in a complex web of differentiated and interconnected subsystems. Traditional forms of differentiation persist, albeit with juridification as a lever, thus sparking renewed tensions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Bergh, Andreas
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lerwall, Lotta
  Arneback, Emma
  From 64 sections to 900 in the Education Act –: on juridification of Swedish education2023Conference paper (Refereed)
 • 40.
  Bergström, Ylva
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Vad krävs nu av skolan?2023In: Hålla huvudet kallt: Distanserat engagemang i en uppjagad tid / [ed] Li Bennich-Björkman; Sverker Gustavsson; Mats Lindberg, Göteborg: Daidalos, 2023, p. 247-272Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar skolforskningen och dess inramning i skoldebatt och skolpolitik. Hur möjliggörs en objektiv forskning när utgångspunkten för forskningsuppdragen och begreppsbildningen är starkt politiserade? Frågan är hur forskningen kan betjäna grundvärden som demokratisk samhällsutveckling eller pedagogisk kvalitet?

  Skolforskningen behöver vara medveten om vilka idéer och intressen som gör sig gällande historiskt. Att klargöra och kritiskt granska dess innebörd, det sociala kraftspelet och striderna för att legitimera olika ställningstaganden, är inte bara av utbildningshistoriskt intresse. Det är en grundläggande förutsättning för att distanserat kunna ställa och besvara frågor om utbildningens organisation och skolans inre arbete.

  Utmaningen för en distanserad utbildningsvetenskaplig skolforskning (oavsett disciplin) är att åstadkomma som med referens till Gaston Bachelards kallats en rigorös vetenskap. En vetenskap som bryter med det spontana tänkandet som är präglat av förutfattade och oreflekterade socialt konstruerade kategorier. Utbildningsforskningen måste för att utveckla en distanserad hållning, akta sig för att överta lärares, elevers, administratörers eller utbildningspolitikers sätt att tänka om om skola.

 • 41.
  Bjurling, Ofelia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hoas, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Skrivande för hand eller skrivande på dator - en intervjustudie om lärares inställningar2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien utforskar sju lärares inställningar och reflektioner angående skrivande för hand och skrivande på dator i undervisningen via kvalitativa intervjuer, med fokus på kontexten av inlärning och textskapande. Med utgångspunkt i lärarnas övertygelser, och teorin teacher beliefs undersöker studien hur lärarna anser att skrivundervisningen bör se ut och vad lärarna har för inställningar och praxis angående skrivundervisningen. Forskningen tar avstamp ur ett sociokulturellt-, kognitivt- och neurodidaktiskt perspektiv vid undersökningen och tydliggör därigenom lärarnas inställningar i förhållande till de båda skrivsätten. Via intervjuer av sju olika mellanstadielärare som undervisar i svenskämnet utreder studien deras inställning till skrivsätten samt hur de anser att de implementerar skrivsätten i deras egen skrivundervisning. 

  Resultatet avslöjar en nyanserad förståelse av rollerna vilka båda skrivsätten har gällande elevers akademiska och personliga utveckling. Lärare betonar kognitiva aspekter rörande minne och inlärning och vilka fördelar skrivande för hand bidrar med tack vare elevernas användning av finmotorik när de formar bokstäver och meningar. De lyfter även effektiviteten och tillgängligheten till lärverktyg vid skrivande på dator och hur dessa gagnar elevernas textskapande samt läs- och skrivkunnighet i omfattande mån. Studiens resultat understryker vikten av att noggrant överväga valet av skrivsätt samt beakta sammanhang och pedagogiska mål vid integrering av skrivsätten i undervisningen. Genom att erkänna båda skrivsättens varierade fördelar och användningsområden kan lärare anpassa sin undervisning utefter elevernas individuella behov för att främja literacy och lärande. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Björklund, Mattias
  et al.
  Stockholm University.
  Tväråna, Malin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Jägerskog, Ann-Sofie
  Stockholm University.
  Strandberg, Max
  Stockholm University.
  Grasping the concept of value: Exploring students' economic and financial literacy in citizenship education2022In: Journal of Social Science Education, E-ISSN 1618-5293, Vol. 21, no 4, p. 1-22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: To explore student’s understandings of financial literacy and economics issues with an aim to inform future teaching designs.

  Design/methodology/approach: Phenomenography and variation theory has been used to analyze students’ understanding of a concept found in both financial and economic contexts, namely value.

  Findings: Students need to discern that value is attributed, related to scarcity and to other values in order to elaborate their understanding. Thus, teaching also needs to address these issues.

  Research implications: A social science framing of financial literacy and economics can facilitate a teaching that aims for the development of students’ critical thinking and future ability to make informed choices.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Björnelund, Iveta
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Matushkina, Lina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Differentierad undervisning inom SVA-undervisning  på språkintroduktionen och vuxenutbildning: möjligheter och utmaningar2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Differentierad undervisning inom SVA-undervisning på språkintroduktionen och vuxenutbildning: möjligheter och utmaningar
 • 44.
  Björnsby, Richard
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hur möter Skolverket eleverna i klassrummet?: En undersökning av det nationella provet i samhällskunskap åk. 9 utifrån ett hållbarhetsperspektiv.2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Blak Kubicek, Natalia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  San José, Alba
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "För att man får lära sig nya saker medan man gör, det kan hända coola saker och sånt": En kvalitativ intervjustudie om utforskande NO-undervisning ur ett elevperspektiv 2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ intervjustudie om utforskande NO-undervisning ur ett elevperspektiv. Syftet med studien är att undersöka och uppmärksamma upplevelser, som elever i årskurs 4–6 har, gällande utforskande NO-undervisning. Totalt genomfördes det tjugo semistrukturerade intervjuer med elever från tre olika skolor från en och samma kommun i Sverige. Först transkriberades intervjuerna för att sedan kodas och kategoriseras utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, fenomenologi. Kategoriseringen skedde i två olika omgångar. Elevernas utsagor blev i första hand kategoriserade i sju olika teman: böcker och filmer, digitala spel, exkursioner, genomgångar, laborationer, läsa och skriva samt studiebesök. I andra hand kategoriserades elevernas upplevelser i fem olika beskrivningskategorier: avsaknad av, motiverande, neutral, omotiverande och tillfredsställd. Studiens didaktiska relevans blir tydlig genom elevernas upplevelser av utforskande NO-undervisning då deras perspektiv ger oss insikt i hur undervisningen faktiskt upplevs av eleverna och vad den erbjuder dem. I resultat- och analyskapitlet presenteras studiens kvalitativa material i form av utdrag från intervjuerna med eleverna. Eleverna upplevde att digitala spel, exkursioner, laborationer och studiebesök var mer motiverande än böcker och filmer, genomgångar samt läs- och skrivuppgifter, som inte kändes lika inspirerande. Studien visade att samtliga elever upplevde utforskande NO-undervisning som positiv, engagerande och motiverande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Blom, Alma
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Eriksson, Lina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "För man kan lära sig mycket, eller bara komma på andra tankar": En studie om elevers inställning och motivation till läsning i årskurs 42024Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka elevers inställning och motivation i förhållande till läsning. Studien bygger på en enkätundersökning som har utförts med elever i årskurs 4, i fyra olika klasser, där de fick svara på frågor kring bland annat deras läsvanor. Denna studie utgår från tre teoretiska utgångspunker, så som synen på läsning, motivation och attityder – detta för att kunna analysera elevsvaren. Resultatet av undersökningen visar att mer än hälften av eleverna gillar att läsa och samtliga elever läser dagligen eller några gånger i veckan för att få reda på saker som de vill lära sig. En stor andel av eleverna tycker att det är viktigt att kunna läsa med tanke på framtiden. Resultatet visade även att nästan alla elever tycker att läsning är lätt, men att vissa ord i texter kan uppfattas som svåra. I diskussionen diskuteras även vår undersökning i förhållande till PIRLS 2021, där det primära som jämförs är de kvantitativa frågorna av vår enkät.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47. Boglind, Ann
  et al.
  Malm, Mats
  Nordlund, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature and Rhetoric.
  Poesin bjuder in till läsning och samtal2023In: Dyslexi, ISSN 1401-2480, no 1, p. 6-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I slutet av sommaren 2021 fick alla barn som skulle börja förskoleklass en diktbok. Även en klassuppsättning skickades ut till samtliga skolor med förskoleklass. Utgivare var Svenska Akademien, i samarbete med Skolverket, förlaget En bok för alla samt Läsrörelsen. I artikeln redogörs det för idéerna bakom utgivningen men också hur man paktiskt kan arbeta med boken. 

 • 48.
  Bolander, Zackarias
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Palmqvist, Vilmer
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Spelifiering i ett läromedel – En innehållsanalys av det digitala läromedlet Nomp2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om det digitala läromedlet Nomp kan kategoriseras som ett spelifierat läromedel. Undersökningen bidrar till utökning inom forskningsfält för digitalisering i skolan och det är relevant eftersom skolan digitaliseras. Digitala läromedel riskerar därför att implementeras i skolan utan att de fyller ett syfte. Det görs en kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt i teorin spelifiering. Detta genomförs genom att läromedlet Nomp analyseras utifrån spelens element och begreppen speldynamiker, spelkomponenter och spelmekaniker. Resultatet av studien visar att det digitala läromedlet Nomp kan kategoriseras som ett spelifierat läromedel men att ytterligare forskning krävs för att fastställa detta. De övervägande spelmekanikerna vi kunde identifiera i Nomp var belöningar och progression. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Bolkéus, Alice
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Imitativa och kreativa uppgifter i matematikläroböcker: En studie om uppgifters olika typer av resonemang i en tryckt - och en digital matematiklärobok.2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Imitativa och kreativa uppgifter i matematikläroböcker
 • 50.
  Boström, Amalia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Dahlberg, Maja
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Matematikundervisningen i praktiken: ges eleverna möjlighet att prata matematik?2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vilka samtalssituationer som uppstår under en matematiklektion. Detta uppnås genom att kategorisera de olika samtalssituationerna utifrån Dysthes perspektiv på dialog. För att undersöka detta genomfördes sex observationer av lärares matematiklektioner i årskurs 1–3. Den insamlade empirin analyserades sedan med utgångspunkt i en riktad kvalitativ innehållsanalys och utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. Resultatet visar att samtal är en integrerad del av samtliga lektioner och att interaktionen främst sker mellan lärare och elev snarare än elev och elev. Det finns en relativt stor variation mellan lärares matematiklektioner och även mellan de olika samtalssituationernas utrymme. Helklassamtal sker i stor utsträckning medan gruppsamtal är sällsynta. Resultatet visar även att monologiskt- och dialogiskt organiserad undervisning är relativt jämnt fördelat men att den monologiskt organiserade undervisningen får något större utrymme. 

  Download full text (pdf)
  Matematikundervisningen i praktiken
12345 1 - 50 of 250
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf